Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1885

885 Vrijdag 15 Mei JN 3835 Th SCHMIDT GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad woor Gouda en Omstreken voorlieeii Wed BOELSUMS HOOGSTRAAT 126 GOUDA WIT en GEDECOREERD ONTVANGEN Thee Tafel en Ontbijtserviezen Waschgamituren CHOCOLADEKETELS DEJEUNERS BLOEMPOTTEN enz Compleete TAFELSEBVIEZEJf voor 12 personen van af t IS O K IS T J L L MILIEUX COMPOTTES FRUITSCHALEN KAASSTOLPEN B0TERVL00TJE8 BIERGLAZEN ADVOCAATSTELLEN WIJNBOWLS alsmede WIJN LIKEUR WATER en CHAMPAGNEGLAZEN Meuwste Modellen uteer goedkoope prij en De inzending van advertentien kan gescMeden tot éöi uor des namiddags van den dag der uitgave TEAITS ACTIE De Kamer komt weder bgeen De vraag rgst nu wat zal zg met Ïk grondwetsherziening doen Eenvoudig ze niet in behandeling nemen d i tot onbepaalden tjjd verdagen zooals men beweert dat een zeker deel der Kamer voornemens is bg motie van orde voor te stellen zal niet gelukken De liberale party thans uitmakende de juiste helft der Tweede Kamer heeft zich vroeger tegen uitstel der behandeling verklaard en de Regeering van haar zijde zal zich met hand en tand daartegen verzetten de anti liberale pirtg weet dus bg voorbaatjl dat zg door een mtsiel door te drgven gent dzaakt lai worden ale regeering op te treden en daarin heeft zg blgkbaar geen lust Men behoeft das niet beducht te zgn dat de groote zaak door vtiiia fflo in den doofpot gedaui wonlt Een deel derltatholieken Schaepman c s zal wel met de liberalen stemmen en daarmede der Regeering eene meerderheid verschaffen Eene andere vraag is echter of er in de tegenwoordige omstandigheden iets van herlening komen zal De door de regeering ingediende ontwerpen moeten door eene gewone meerderheid goedgekeurd worden daartoe bestaat eenige mogelgkheid omdat enkele antiliberalen ook grondwetsherziening wenschen Maar dan is slechts verklaard dat er aanleiding ia om de verandering in overweging te nemen en de nieuwe kamers die door ontbinding verkregen worden moeten het eigenigke oordeel vellen en dat met 7 stemmen Wgzigingen kunnen er dan niet meer in gemaakt I worden Het is h prendre of i laisser Is het lan denkbaar dat in die nieuwe 2 Kamer de verhouding der partjjen merkelgk zal verschillen van de tegenwoordige Wg gelooven niet dat er veel kans voor bestaaft Maar dan is ook eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen niet bereikbaar tenzg een deel der ééne party stemt met d andere Er moet dus om tot eenig resultaat te geraken worden onderhandeld tusschen de velschillende partjjen er moet worden gegeven en genomen geloofd en geboden om tot eene schikking te geraken waarbg beide partgen zic kunnen nederleggen De onderwerpen waaromtrent zoodanig principieel verschil van meening bestaat dat zjj aanleiding zouden kunnen geven tot verwerping der ingediende voorstellen zgn in de eerste plaats het onderwijs en dan het kiesrecht Deze quaestiën moeten das vooral begrepen worden in het compromis tusschen de partgen Zooals onze lezers weten stelt zich de regeering gee partg in de onderwgsquaestie maar waarschgnlgk Ö r zich niet tegen verzetten als er uit 4en boezem der Kamer ee voorstel kwam dat de goedkeuring der beide hoofdriohtingéto verworven had Het komt er dus op aan een formule te vinden waarbjj de liberalen te i Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Ttendeweg B 60 Alle BOEKEN en TIJDSCSBIPTEK worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Seeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINfJBN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is OVERLEDEK G deo Bilnrt 17 m A Vlot 10 m GEHUWD K Book 80 j ra A tu du Werff 20 j Ctouderak GEBOKEN lDg oodera O de Joog en G Anker OVERLEDEN N Vink j ONDERTROUWD A Verwey tu Widdini eeil 40 j es A KelkmiD S5 j Haastrecht GEBOREN Adriina oudere A Verklik en 1 Sehonleii Cornells Johannes ooders A A Sprnit en A ran Veldkoiieo Johannes ooders K Sluys en P Strater GEHUWD C Baaphorst en E Kloot Zevenhiiizen GEBORKN I Calhanna ouders A r d Bogerd en C Bakkei OVERLEDEN C Prins 7 m ONDERTROUWD L r Ballegoie en L M tan Dyk GEHUWD Zonneield en B Otterspeer ADVERTENTIÊN Den 16 Mei a a hopen onze geliefde Ouders Thomas PbtÊüs HOüQENBOOM EN Cathaeina Helkn Hf RTJESVELD hunne 2S JARIGI HCHTVEJtMENIOINQ te herdenken Hunne dankbare Kinderen Receptie 17 Mei 1885 ♦ Gevoelig voor de vele blgken van belangstelling ondervonden by het overlgden van onzen waardigen Vader J van LAKERVELD BLANKEN betuigen vfij onzen innigen dank aan Familie Vrienden en Stadgenooten Wed A VAN HOEIJ SCHILTHOÜWER C VAN Lakebveld Blanken M P J VAN LAKERVELD BLANKEN W C WERNINK Weduwnaar vanE P W M VAN Lakeeveld Blanken Gouda 8 Mei 1885 Eenigt en algemeene kennitgeving Hartelgk hartelijk dank aan het Tooneelverbond aan de Schouwburg Commissie en aan alle Ingezetenen van Gouda die mjj den avond van mgn afscheid tot een feestavond hebbeu gemaakt Het is mg onmogeljjk voor iedere attentie die zich zelfs uitstrekte tot mijn vertrek dank te zeggen want waar zou ik eindigen Zoo groot de hartelijkheid en beleefdheid was zoo groot is mijn dank Gouda zal by mg in dankbare heugenis blijven Mevr d Wed M J KLEiSe Gartman Amtterdam Mei 1885 1 40 p fl 1 0 75 MADERA DRY MADERA Exquise fijne r JIl M 2 per flesch witte PORT 2 1 60 PORT a PORT bjj PORT SLOTEMAKEE e It VOORTZETTI DER Opentare Verkooping VAN iHKiiiiiiL EN Potteobakkers Gereedsehapp D en Vormen in de Peperstraat op WOENSDAG 13 MEI des namiddags te 2 iii n EXPORT Eene Firma welke naar SINGAPORE SMIJRNA en WEST IN DIE exporteert wenscht in relatie ie treden met KAA8HANDEJjAREN die hun artikel op deze markten wenschen te verkoopen en bereid zijn in den beginne Consignatien daarheen te zenden Fr brieven motto Export a h Algem AdvertentieBurean van NIJGH van DITMAR Amsterdam Terstonfl gevraagd een DIENSTMEISJE de leeftgd van 14 a 15 jaar bekend met huiswerk Adres CRABETHSTRAAT 243 In alle Boekwinkels verkrggbaar Brinkman s ZAEWOpEDEUBOEKJE bevattende de geslachten der Zelfst Naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilijkste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe spelUng van Dr M DE VRIES en Dr L A te WINKEL Frtjs 25 Cent Uitgaaf van A BRINKMAN te iSouda nnnitr nil RADIkALË QENËZINO desverkiezend wordt DIlIjL uiii overeengekomen voor een bepaalde pnja betaalbaar n gcnezibg Daartoe rijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld VVAERSbCrEBS Heelmeester lan lireoken GïOINPUiTS 36 Ie Antwebpkk De Firma C NEDER VEEN BoekhandelarenBoekbinders te eÈosch beveelt hare guhstig bekende Sliiliillf beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en ümatreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bjj wicf Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen GHEM FABRiËK VAN H VON GIMBORN te Emmerik ajd Rkyn Tweevoudig bekroond Amsterdam 1888 UoiyerseelZulverings Zout In pakjes a 18 33 eu 60 ofnta Medicinal Levertraan Ju fl van 80 60 eti 90 cents Uzer Levertraan Een eetlepel betrat 0 16 gram ijzer in een licht verleerbsren Torm i flao 60 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honlng In flesch ü 80 60 oenl en ƒ 1 J 0 ZBLDENEIJK Oouda L SCHENK JQoiidtt Wed WOLF en zfon Schmmhmen RIJKS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel vali A BR1 KMAI Snelpersdruk van A IfeijfKUA te Goudd De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG ea ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 gemoet komen aan de bezwaren der clericalen zonder het recht van den Staat om voldoend onderwgs te eischen prgs ts geven Als alle partgen op hon stuk blgvcn staan kan er natuurlgk van de g heele onderneming niets komen en sluit zich de liberale partg aan hg de houding der regeering door namelgk van het onderwgs niet te reppen dan vallen de voorstellen insgelgks zoo niet in deze Kamer dan toch in de nieowe Het wachtwoord der clericalen wordt dan ongetwgfeM alles afstemmen wanneer het onderwgs niet in de herziening begrepen wordt liever seen grondwetsherziening dan deze want daa is voor vele jaren de kans op verandering voor ons verkeken Wat het kiesrecht betreft een deel der liberalen o a de Amsterdammer zouden wenschen dat eerst het kiesrecht wera gewgzigd en dat 1 vervolgens de grondwet handen werd door de Kamer die dan beter dan on het volk zoa vertegeuwoordi n AndereiT weer vervallen in een ander uiterste en zonden maar dadelgk op de herziening willen afgaan zonder zeUs de wgsuging der kiestabel die de regeering aan de orde gesteld heeft te behandelen Ons dunkt dat er volstrekt geen gevaar is bg de 1 nieuwe tabel men kan die zeer goed tot stand brengen en volgens haar de nieuwe Kamers verkiezen Al dat geschreeuw over knntsel met die tabaj en de willekearige indeeling van het law achten wg sterk overdreven Zoolang er kiesdistricten zgn zal elke verdeeling van het land eenigszins willekeurig zgn maar als men aan een hoek des lands begii gewoonlijk vangt men in den NoordeIgken uithoek aan met districten te formeeren van ± 45000 inwoners of veelvouden daarvan dan wordt het geknutsel ongeveer tot een minimum herleid en de knoeierg bestaat grootendeels alleen in de verbeelding van hen die achter alles een verborgen bedoeling zoeken zeke omdat zg zelf gewoon zgi niets ie doen f zonder berekening en arrière pensée Waar de Kamer het wettelgk aaptal leden niet heeft en de regéei voorziening in die leemte voorstelt mag de Mmer niet weigeren naar haar b te weten daartoe mede te werken Het zou misschien practisch ook nog dit nut kunnen hebben dat de verkiezing van acht nieujve leden aan ééne der bèfüe hoofdrichtingen eene meerderheid verschafte en de Tweede Kamer dus over het doode punt heen hielp De andere exceptie die ook door de Standaard wordt opgeworpen dat het raadzaam is eerst tot censusverlagipg over te gaan ten einde een meer bevoegde volksvertegenwoordiging te krggen komt ons voor even onstaatkundig te zgn Behalve dat dan tweemaal de ovaal eener ontbinding noodig zou worden ééns na de kieshervorming en daarna yopr de j rondwetshetziening zien wg niet in dat censusverlaging ons een zoozeer gewgzigde Kamer zou bezorgen dat ééa der partgen het tot van het aantal ledeü brengen ken iets wat toch volstrekt noodig ia om de grom ADVERTÈnTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN wgziging haar beslag te doen erlangen zonder overleg tusschen de partgen zonder schikking omtrent de hoofdpunten En al ware het ook op goede gronden te verwachten dat ééne partg een zoo groote zege bevooht bg de stembus wg zonden het betreuren indien de herziening werd doorgedreven door ééne partg de onderliggenden zouden den strgd niet opgeven en in plaats van bevrediging zou verergering van den toestand er het gevolg van kannen zgn Eene grondwet is steeds een compromis tusschen strgdige belangen en wenschen en als er naar herziening gestreefd wordt moet de verandering zooveel mogelijk rekening houden met de tegenwoordige in zichten en begeerten van alle schakeeringen onder het thans levende Nederlandsche volk Als men looter de beginselen der eene helft des volks tot grondslag legt van ons staatsgeboaw zal het de noodige vastheid missen en men kan het der andere helft niet euvel duiden dat ze weinig eerbied betoont voor een gewrocht harer tegenstanders dat haar steeds haar nederlaag zal herinneren en haar voortdurend prikkdien tot omverhaling van het bestaande Vandaar dat wg theoretisch en practisch het zoeken naar eene transactie honden voor den aangewezen weg De groote moeilijkheid ligt in het onbestemde van de eischen der clericale partg Zoolang aan die zgde niet klaarder wijn wordt geschonken kan Taa onze zgde niet ernstig naar verzoening gestreefd worden Toch moet het onzes inziens daarheen worden geleid Buiten het openbaar debat om behooren de hoofden der beide kampen tot overleg te komen hetgeen eerst moet leiden tot duidelgke formuleering van wat de clericalen in de grondwet wenschen te zien opgenomen en daarna tot beantwoording der vraag in hoever aan dezen wensch kan worden voldaan De nieuw opgerichte liberale vereeniging de Unie kan welhcht hier goede diensten verrichten haar bestuur mag geacht worden op de hoogte te zgn van de wenschen en belangen der liberalen en kan zich met onze vertegenwoordigers in de Kamer in betrekking stellen De anti revolutionairen hebben itt hun cdeputaten college een geljjksnortig orgaan Zou het onmogelgk zgn dat deze lichamen zich in betrekking stelden met elkander en zochten naar een oplosamg die thans nog voor elkeen een raadsel is al men ook in beginsel de wenschelgkheid transactie tqj BINNENLAND GOUDA 13 Mei 1886 Provinciale Stalen van Zaid Holland hebben in huu gisteren gehouden buitengewone vergadering aangenomen d beide voorstellen van Gedep Staten la betrekkelgk len bouw eener htog over de Oude Maas ter verbinding der Hoektohe Waard met den vasten al en 2o betreffende de verbetering der