Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1885

y V Gevoelig voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bjj het overlgden van onzen waardigen Vader J tan LAKERVELD BLAJ KE betuigen wg onzen innigen dank aan Familie Vrienden en Stadgenooten Wed A VAN HOEIJ SCHILTHGÜWEB C VAN Lakesteld Blanken M P J TAN LAKERVELD BLANKEN W C VÏ ERNINK Weduwnaar van E P W M VAN Laksbveld Blanken Gouda 8 Mei 1885 Eenige en algemeene kennügeving Opentare Velkooping te I STOLWIJKERSL VIS op WOENSDAG 27 MEI 1885 voorm te Eff uren in het Koffiehuis van den Heer VANomr BERGH aldaar ten overstaan van Notaris Mr KIST van een allergunstigst gelegen door den nn overleden eigenaar vopr eigen gebruik zeer soliedegebouwd 1885 N 32S6 Zondag 7 t GOÜIÈCÏIE COURANT Nieuws en Amertentielilad voor Gouda en Omatreken De ondergeteekende zgne VLEESCHHODWERIJ aan zjjn Schoonzoon overgedaan hebbende betuigt langs dezen weg zjjnen dank voor de gunst en het vertrouwen door hem zoo vele jaren genoten en beveelt ünen opvolger beleefdelijk aan C VAN HAGEN Gouda Mei 1885 Vleeschhouwer Mg refereerende aan bovenstaande hoop ik door eene nette en prompte bediening hetzelfde vertrouwen te mogen ondervinden hetwelk mjjn Schoonvader zoo ruimschoots heeft mogen genieten Hoogachtend A ÜLTÉE Gouda Mei 1885 met TUIN KOEPEL en verijer GETIMMERTE te Stol ijkertluia gem Haa recht en Stolwijk Dadeiyk te aanvaarden Te bezichtigen op lederen werkdag Waartoe men zich gelieve aan te melden bg dek Heer L C VAN DORST Mr Smid te StolunéertluU 4 X 1 TOpVALLfN VALLENDE ZIM o TE KRAMP Ie 1 NÜWLIJDEN worden in kortm tijd genesten xel a verouderde kwalen § Men kan zich persoonlgk verjoegen en ook per brief j m VELE ATTESTEN vaii Persoif n oör mg genezen liggen ter iniage J SPREEKUREN van tot 3 uur des MAANDAGS en VtójDAGS Sjmi S utraat n 59 A fc D NaHLER iinsterdam BINNENLAI Sr In alle Boekwinkels verkrijgbaar Brinkman s ZAEWOOEDENBOEZJE bevattende de geslachten der Zelfst Naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe spelling van Dr M DE VRIES en Dr L A te WINKEL Prijs 26 Cent in flessohen d 1 1 90 en f 1 00 TAMAKl DE BOi BONS aanbevolen legen verStOpplng en daarmede in verband staande ougesleldheden DE TAMARINOE BONBONS an KRAEPELIEN HOLM ign een zuiver plantaardig zaohtwerkfnd spijsvertering en eetlust niet storend Furgatlef in coufituurform aangenaam frisoh van smaak en zeker werkend In doozen van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA lie iiiademiiig van den rook dezer Cigarelten geelt dm Igder aan Asthma lerstond verlichting In Etui vaa 80 en 50 OentB SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middel bg HoOSt en Verkoadheld in iiesohjea a 20 cents ERAEPELIEN HOLM Apotheken te Zeitt Depól voor Oouda bg den heer C THIM Apotheker ADVERTEXTÏEIV in alle Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda Uitgaaf van A BRINKMAN te Gouda Goed Aangewend legen schouder en aangezigtspijn kramp of verstijving der leden en verdere ongemakken door gevalle koude ontstaan zijc de AB$HAUBBI S of Anti Rlnuaatisclie Watten het lol nog toe zekerste middel om van die lasiige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar a 30 cl aan het hoofddepol A BREETVELT Az Ie Delfl en verder by T A G van Deth C B Verheul Oudewater Me de Wed Bosman A Bos Berkel J vac Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen B E C Schlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden Gouda W F J den Uijl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendyk Coppelle S v d Kraats Bleiswijk De ZUIVERINGS MAGHINETJES met een gevulde bus ƒ 1 90 Enkele bus 1 met aanwijzing van t gebruik Tot dooding van Vliegen Muggen in Kamers Koe en Paardenstallen ook tot zuivering in Bloemen Moestuinen en meer Zie verder inlichtingen op de Aanplak billetten Snelpersdrnk van A Brink MAy te Gouda o er het tuilen Tan het rredeatraotaat wordt centdaaga een aaotang gemaakt GEVONDEN VOORWERPEN in den joop van dit jaar aan het bureau van Politie gedeponeerd en nog niet afgehaald Een Porlemonnaie met 21 oenten een iWeren roelje an een Flacon een blauw kettinkje met goud een fantasie broche ren haarkatnmelje een fantasie armband een Rotenkrans een onderstnkje van een kinder Oorbelleije bloedkraal met goud een onderstuk tan een gouden Oorbel een kinder Portemoonaje met 2 01 een gonden Trouirring een fantasie Kettinkje een Potloodpen een Porlemonnaie met 6 et een kinder Oorbelleije een tilver Oorbelleije een onderstuk ran een gouden Oorbelleije met roode kraal een gouden Broche een Portemgonaie oen kinder Oorbelleije goud met bloedkraal een R K Kelkboekje een gouden Trouwring een bovenstuk van een gouden Oorbelleije met bloedkraal een blauw ohort een Armband een gonden Halsketling met Medaillon een lederen SIgarenkoker met goud een koperen slrik ran een ryiuig een Portemounaie met 16 et een Charivari ac good een Oorknop goud met rood teeulje een iwart Sohortje een Kinderportemonnaie INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den Zn Juni 1875 Staatsblad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bylagen van W Hoogendgk Wz om vergunning tot plaatsing van een ander Stoomwerktuig in bet perceel gelegen aan bet Jaagpad Wyk Q no IS en 18a kadaster Sectie A no 2099 en 2100 Dal op Woensdag den 27 Mei 1885 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóc5r dien dag op de Secretarie der Gemeente van de Ier zake ingekomen Sohrifluren kan worden kennis genomen Gouda 13 Mei 1886 Bargemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOHN De Secretaris BROUWER MABKTBEBICHTEJN Gouda 13 Mei 1886 Wegens de Woensdag beleekende de markt in granen byionder weinig Voor consumptie werden ongeveer vorige pryien bcsleed maar er ging byna niets om Alleen gerst blyft vry vast en voor zware blanke haver werd flink volle prys bedongen De veemarkt met goeden aanvoer handel in alle soorten iets vlngger vette varkens 23 a 25 et varkens voor Londen 19 a 21 ets magere varkens on biggen vlug biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 60 per week schapen traag lammeren vlug van ƒ 7 a ƒ 13 per stuk Aangevoerd 96 partyen kaas Eerste kwaliteit 17 a 12 tweede kwaliteit ƒ 14 a 16 Noordhollandsobe ƒ 18 a 26 Goeboter ƒ 1 a ƒ 1 10 Weiboter ƒ 0 80 a ƒ 0 90 üarKorlijken Stand GEBOREN 11 Mei Johannu Coroelia oudera D Sibbes CD M Oosterhog 11 Samaei ooders S H Polak CD S de JoDg OVSRLEUKN 11 Hei K Nekemaa huiavr ysd F Poorter 6S j GEHUWD 18 Mei P Jansen en J Molkea A D Foosiocn en L Smit C van Nidek en £ G van Haiten ADVERTENTIËN Den 16 Mei a s hopen onze geliefde Ouders Thomas Peteijs HOÜGENBOOM BN Cathawna Helena HARTJESVELD hunne 25 JARIGE ECHXVEREENI6INO te herdenken Hunne dankbare Kinderen Receptie 17 Mei 1885 GOUDA 16 Mei 1886 De eerstvolgende vergi ering van de Zuil die Gymnastiel OndMwgzers yereeniginr Olida worden gjehoudei hh iiM iejWi M te i e OAderkerkl a d ilsel itslag eijmen Jvloi OaderWjiJs j i I alhier en C iden gisteren jBondwwgAn il l l Mi ilf Da Wel irw er Dr f vd Hiitdr Opp oard iier ggtskoiifen ter fled £ in U ze gei lend aoqH raiieu ippefiabbf vaa 1tatterl in M Hpdei tnpking mal zgnC gem Het kerkbetttiar en versol ter kerke t 6 einde ita Heden nacht t jn na otthuiiAag t welk niet voorzienIwalpWan een stalling bij de Jong op life BogKn paar damef en kindeTlaar lM hnti ite Donderdagavond is in de Oonws 4p oogeVeer 21 tuuten van deze Gemeente gezonken het ijalksohip Conrada Schipper Laten kamende van Arasterdam eo bestemd voor Rotterdam e lading bestaande lil bont is men besig te lotani De oorzaak is iet bekend men vermoedt dat k t onder water af WO paal is gevaren Een geaehil tnsscheo twee kaaakoopers was in de litliug van Woensdag aan bel oordeel der Utreebtiohe mhtbank onderworpen De oorsaak van het geschil is te zoeken in finanoieele moeilgkhodeo waarin een commissionair te öeol die behalve mei de beide io dit prooM betrokken partijan da heer F M Ie Oonda als eisoher en de heer U O te Bodegrave sli gedaagde met nog eea Zaansehen kaashao delaar zaken deed in 1888 gewikkeld was Die Doeilgkheden gaven den drie handelaars aanleiding in Augnstas van dst jaar gezamelgk naar Gent te reizen aar zg eene regeling troffen in dezer voege dat de oommissionair zgne zaken zou liquideeren onder toezicht van een bloedverwant terwgl het provenu van deze vereffening onder alle drie gelgtelgk zon worden verdeeld Intnssohen bad de heer een wissel van 2200 rs op den oommissionair loopea dien hg had gedis Mnleerd aan de Twentsohe bank Om voor moeiIgkbeden in zgne eigen aken gevrijwaard Ie tgn verzocht en verkreeg hg dat het geld benoodigd om dien wissel te dekken alvast uu den boedel zou worden betaald in afwachting van l geen de liquidatie lou opleveren Dit geschiedde doch later bleek dat er na de vereffening de loopende zaken van den eommissionair io t geheel slechts 2200 frs te verdeelen viel Uie ongunstige uitslag der liqnidatie gaf den beiden anderen belanghebbenden aanleiding om bij den heer G aan te dringen op restitutie aan ieder van deel van t door hem reeds uit den boedel gecoiene De Zaansohe firma verkreeg haar deel doob minder gelukkig was de Goudsohe kaaskooper die ten slotte eene rechtsvordering legen den keer G instelde In de genoemde zitting beriep mr A A Pil tot staving van het goed recht van den eisoher ticb op de overeenkomst van Augustus 1883 waarbg bedongen was dat aan ieder der belanghebbenden een gelgk deel uit de opbrengst tan den te vereffenen boedel zou worden uitgekeerd nu die opbrengst uiet meer bedragen had dan het voor de betaling van den wissel door G vooraf genoten bedrag was deze derhalve verplicht aan de beide anderen elk s dat bedrag te reatitueeren Daartegenover ontkende mr H J Kranenburg die voor den gedaagde optrad dat er eene overkomst bestond betrekking hebbende op het bedrag dat tot dekking van den wissel was aangewend Volgens zgne mededeeliugen had gedaagde uitdrukkelijk het beding gemaakt dal vódr hg eenige nlp verleende om den Genischen commissionair taande te houden zgn wissel moest worden afbetaald Wel waren later schikkingen gemaakt tot verdeeling en lals nitvloef i ander aen a taling éao ieen was ecIneilUlleefi hg tich gifDoodl van AngosUisIll kon i doof d 1ie komst ljjaf D bepaal onderling vau t geen er verd nog terecht mocht komen jran de onbetaaldl gebleven vorderingen ten laste van den commissionair Daarvan was namelijk geleidelnke atfTsaing en inmiddels rente i geconditionne Jkadal dje schikking was gemaakt had gedaagiK taegesIHad dat de beer H die deze rente ontvangen zoo Daarvan voor lieh zon kunnen inhop en een bedru gelgk aan Vi 2200 frs fdaarfin had hg later ook aan den afgege n waarin hij zich tot beilgk bedrag verbood Ben en ander eachied billijkhaidshalve niet omdat I rekende door eene overeenkomst i wijer bestaan lij bleef ontkenoen rtet d t IliS verdltr over de vraag of de eisoher n j wprdllt W kf tot hel leverei van bewgs ds door ben gestelde overeenwerd oor de nreohtbank If Jnqi I Voor de rechtMnk e Utrdqb heeft terechtgeslaan e a zoogenaamcM wonderifollter de 7 9 jarige J Van KiMf die Wsi eidane personen Ie Westbroek ieder voor 3 afzette iao i fM die licitgeloovige lieden wgs te makéo dat hg ongeneeslijke kwalen herstelde door beatrgkiug bekl voegde daar oatuorlgk bij met een helm geboren te zjjn wat in het bggelool een gewichtige rol speelt De ƒ 3 ontving h wal om er voor te bidden maar hg streek ze zelf op De eisch van het Oi M luidde 6 maanden celstraf De verdedi er betoogde nit fifezigheid van geneesmiddelen dat de geneeskunde niet was uitgeoefend Aan de drie inspeolears van het L O is de weinig aangename taak opgedrag te bnlissea welke van de rqksnormaallMaen teogevolge van het bekende votum der Tweede Kamer zullen moeten worden opgeheven M d weel dat de meerderheid wel het geld weigerde maar de inrichtingen die getroffen moesten warden niet aanwees No is door sommigen het middel aan de hand gedaan om het bedrag te vinden door hel weigeren van beurzen en de N L te laten beslaan terwfjl anderen de meening zgn toegedaan dat wel degeljjk het aantal N L moet verminderen De inspecteurs uu kunnen io deze maierie moeilgk zelf beslissen en het is dus zeker heel natuarlgk dat ze het gevoelen hebben gevraagd van de distriolsschoolopzieners in hun inspectie En wat is nu het gevalP Ieder dezer ambtenaren soo meldt men aan de Uiddelb CrI oordeelt de in zgn ressort beslaande N L volstrekt onmisbaar En toch is een beslissing in een of anderen zin noodzakelijk Een oorrespondent van de Oudtiioarm Qnrmt schrgft uil Polohefslroom omtrent de fransvaalsobe goudvelden Van onte goudvelden vernemen wg niet veel Sommigen gelooven dat er veel gond is anderen weten niet of de menschen nog graven Toen ik vnn de diamantvelden herwaarU kwam kwam ik vele menschen tegen die naar Griqnaland West gingen na een lijd op de goudvelden geweest te zgn en ns hun Isatslen penning uitgegeven te hebben Met afgematte ledematen sleepten zg zioh voort naar de plaats die zg eenige maanden geleden verlieten met opgeruimd gelaat en bigde vooruitzichten En onder de hongerige en uitgehongerde voetgangers waren er naar ik vernam velen die vroeger goede poslen te Kimberlry en elders bekleed hadden en die met aanzienlijke sommen naar do goudvelden gegaan waren Zulke teleurstellingen zgn in het geheel niet aangenaam De Jrnk Ct keurt van de door den nieuwen minister van financiën vroeger openbaar gemaakte denkbrrlden lot verbetering der geldmiddelen van den Staat inzonderheid af zgn plan tot invoering van eene belasting op spoorwegreizigers i Is waar alle spoorwegkaartjes belast met 3 2 of 1 stuiver naarmate de reiziger in de Ie 2e of 3e klasse plaats neemt retourbiljetten dubbel dal is immers de eenvoudigheid zelf I Celt simple comme botyour en is de eenvoud niet het kenmerk van het ware en goede P In belastingzaken evenwel i eenvoud alleen lang niet een waarborg van jontheid en doelmatigheid nevens de gemakkelijkheid en weinig kostbaarheid van inning moet eeoe belasting aan andere eiachen voldoen Wie met een nieuw belastingvoorstel komt aandragen moet tichzelf en hem van wieu hg de beslissing Ivraagt wèl rekenschap geven van de gronden waarop kgn voorstel slennt Zijner geen andere ts vinden ijan gemakkelijkheid eu miuiiostbaarheid dan kan bg misschien zich zelf maar andereu zeker met overtuigen En wezenigk ontbreekt t eene beflsling op de spoorweg reizigers aan eiken grondslag van billijkheid en redelijkheid waarnaar men bg elke belasting ten scherpste behoort onderzoek te doen jWat maakt het spoorwegreizen alt belastingobject feeschik behalve de zichtbaarheid en tastbaarheid van het feit der ondernamen reis Hoegenaamd niets Noch voor het belasten van de verplaatsingen noch voor het belasten van de versnelde communicatiemiddelen kunnen gewichtige argumenten worden aangevoerd Wg leven niet meer in den tijd van den koning van Hannover die de spoorweg nit tgn rgk wilde bannen omdat hg niet verkoos te dulden dat een kleedermakers of scboenmake raknechl even snel reilen zou als de genadige landsvorst in hoogst eigen persoon In onzen tgd is hel snel en goedkoop vervoermiddel de echt democratische spoorweg eene behoefte geworden Eene regeenng die hel gebruik er van door belastingen wilde treffen het goedkoope minder goedkoop ja in vele gevallen duur maken zou even onzinnig handelen ala de regeeringen in de economische fabel die millioenen en millioeoen uitgaven om de wederkeerige toegangen naar hnnne landen zoo gemakkelgk mogel k te maken en zich toen aan het uitdenken zetten van eeoe economische wetgeving die het onderling handelsverkeer van de laodzatea tot een minimum zou moeien terugbrengen t Is waar zulke regeeringen vindt men tegenwoordig niet alleen in de fabel maar tot in t hartje van Europa Nederland is echter aan eigen traditie verplieht dit onzinnig voorbeeld van zgne naburen niet te volgen Met al den eenvoud van de gedachte spoorwegka artjesbelasiing maakte de heer Bloem lich die ia zgne brochure toch wel wat al te eenvoudig Eene vaste heffing per kaartje per reis niet eene evenredige naar den afstand verhoogt de onbillgkheid van de belasting honderdvondii Gesteld er ware eea grondslag van billijkheid wenschelgkbeid en staatsmanswgsbeid voor het belasten van het spoorwegreizen te vinden wie zal durven beweren dat eea uilstapje van Arnhem naar Velp even hoog even zwaar moet worden beiast als eene reis van Gelderlands hoofdplaats naar Constantinopel of Pargs £ o toch wilde de heer Bloem van elk reiziger dia het loket nadert dezelfde betaling vorderen 15 cents voor de eerste 10 cents voor de tweede 5 cents voor de derde klasse Hoe men over het beginsel dezer belasting denken mag met zulk een uilwerking kan zeker niemand vrede hebbeu In Frankrijk zelfs beklaagt men zich met grond dat de belasting h t buitensporig bedrag van 20 pCt bedraagt zooals de heer Bloem haar voorstelde zon ze in sommige gevallen de 50 pCt te boven gaan in andere geen half percent bedragen Staten GeneraaL Twekue Kaheb Zitting vau 16 Mei In deze zitting zgn de beraadslagingen aangevangen over het wetsvoorstel van den heer W K van Drdem om in beginsel aan te nemen de uilkeering van een vaste bgdrage van 4 roillioen jaarlgks door Indig aan de Nederlandiche schatkist De beer Cremer verdedigde het ontwerp krachtig als een eersten stap om ludie tot ontwikkeling te brengen hare toekomst te verzekertn eu dus als wsarborg voor haar behoud De heeren Sohimmelpeiininck en Oorver Hooft daarentegen bestreden het als geheel oiiaannemelgk als in strijd met de Grondwet met onze rechten als koloniseerende Mogendheid en als zullende leiden lot niet werke jke bgdrngeo tot verwarriiii iii de geldmiddelen lot nadeel van Indie en zeer verderfelijk werken tot geheele onafhankelijkheid van IndiSi