Goudsche Courant, woensdag 20 mei 1885

Woensdag 20 Mei N 3237 1885 AfVyepasle VITrWgE GORDIJNEN VITttkGES en NETELDOEREN per el EMRBASSES alles in Crème en Wit TAFELKLEEDEN in alle jfenresen de nieuwstedessins SC HEIVK en Zn Een aantal Attesten van verschillende Heeren zjjn ter inzage waaronder voorkomen die der Heeren L BuegersDiJK m Architect te Gouda in 1880 en 1881 van verschillende Panden en Gestichten J HknGEVELD Architect te Alphen in 1884 van 3 Panden H Komuos Architect te Öouda in 18178 en 1879 van 9 Panden H Beekhof Mr Timmerman te Oudewater 60ÜDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Atzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN Do inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave D H00GE B001II Magazijn van Onderkleeding FEAHSCHECOESETTEH met echte Baleinen LBNSINO s origineele rekbare Cjezondlieids Corsetten vervaardigd naar aanw zing van Prof Dr BOCK zijn geschikt 1 voor kinderen 2 voor aan Maagkwalen lijdende c Dames 3 voor Dames o S byzondere omatan digheden 4 voor morgen en buistoilet enz uitsluitend te bekomen te Gouda bij den HeerJ ROOGBNBOOM fr Alléén de met nevenstaand gedeponeerd Handelsmerk voorziene Doozen en Corsetten zijn de echte Openbare Verfcooping ten overataan van den Notaria G C FORTIJIJN DEOOGLEEVEE te Gouda van Eene Bouwmanswoning en ruim 21 Hectaren Wei en Hooiland aan s Gravenweg in de Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel in 7 perceelen en van een WOONHUIS KOETSHUIS Stal Erven en Tuin te samen groot 3 Aren 74 Centiaren aan de Spieringstraat te Or O TT JI Ja in 3 perceelen Donderdag 28 Mei 1885 des middags te 12 uren in het Koffiehuis cHashonir aan de Markt te Gouda Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd J WELTER Hoogpstraat 130 Specialiteit in CORSETTEN Eeni Depot van THEE Men wordt Verzocht op t MERK te letten UIT HET MaOAZUK VAN M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand i Merk volgeps de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda J H VETTER Hoog straat 129 in Brillen en Lorgnetten en LOSSE GLAZEN in soorten Openlare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 1 JUNI a s s vóórmiddags 11 ure in het Koffiehuis dk HaBho ie ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Twee PANDEN annex elkander verdeeld in WOONHUIS SCHILDERSWERKPLAATS en BOVENWONING Lemdulsteeg te Gouda M 168 kad Sectie C No 080 groot 63 Centiaren met mede eigendom van den gemeenen gang naar de Zgi Sectie C No 2081 groot 10 Centiaren zgnde inmiddels uit de hand te koop te bevragen bij genoemden Notaris RAAIJMAAKÊËa Amandel Fansoh en FrambozenTaarten uaugeBneden verkrijgbaar Choufour H Blikken Audyvie 1 kilo 45 ot Doperwten vau 1 kilo 60 et Snijbooutjp l 50 Spersi e boontjes 1 65 en verschilleode andere soorten tegen voordeelige prgzen BOnST CABAMBLS tegen hoett en erkoudheiil Versobillend Klein Qebak Wegens zwakte der vronw wordt ter overname aangeboden een MELK AFFAIRE waar 700 kan ZOETE MELK per week verkocht wordt en 40 pond KAAS en 20 pond BOTER Te aanvaarden 1 Juni Te bevragen franco bfl C ZÜIDAM Westhaven Gouda KIPPENVOER Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG ƒ 8 wordt bfl minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT Stolmjkersluit Snelpersdruk van A Beinkwap te Gouda Handwassclierij en Eleekerij te Ouderkerk a d IJssel De ondergeteekende beveelt zich aan tot het WASSCHEN van GOEDEREN enz J VAN HOLST EEN WINEELSÜIS TE HUUR of TE KOOP Korte Groenend I 6 TWEE BEKWAME ICLEEDEEMAKERSHNECHTS of HALFWAS kunnen direct geplaatst worden voor een jaar vast werk met KOST en INWONING Salaris naar bekwaamheid bg JNIEUWLAND Kleedermaker Us Leidtchendam Brieven franco Openbare Verkoopingf voor rekening van wien zulks moge blgke aan te gaan in eene der Zalen vsn net Not lrishttis aan de Geidersche Kade te Rotterdaré op WOENSDAG 20 MEI 1885 s middags oii 12 nnr van circa 900 balen O I JUTE door vnnr en water beschadigd liggende opgift slagen in Loods 2 der Handelsinrichtingen op Feijenoord ingang Stieltjesstraat bg het Poort gebouw en aldaar te zien a s MAANDAG eÉ DINSDAG van s morgens 8 tot s avonds uur en op den ochtend der veiling Nadere inUchtingen te bekomen bg P H Du SWEYS Zalmhaven 6 te Rotterdam Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wgnbergeigenaar Brn Stein te Erdö Benye bg Tokay Hongar e ben ik instaat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten geg rendeerd echten TokayerWijn tegen billgkeprezen te verkoopen I De ontledingen van de eersteg autoriteiten alsmede proeven zfln bg mg te ontbieden Gouda M PEETERS Jz Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekendgemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGEvoor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaatshebben op ZATERDAG 6 JUNI a s en deBallotageLgst aanstaanden ZATERDAG 23 MEI gesloten wordt 1 Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secretaris Gouda 16 Mei 1885 4 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geicbiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prflg per drie maanden ii 1 25 franco per po t 1 50 BINNENLAND GOUDA 19 Hei 1886 Toor dt eJDdeumeiu der H B S in de provincie Zuid Holland hebben tich 63 UDdidaien aangemeld en wel 6 van Je H B S ie Delft 7 lu de H B 8 te Dordrecht 29 van de H B 8 te Den Haan 18 van de H B 8 te Rollerdam 5 Tan de H B S Ie Sobiedam 2 fan de H B S te Gouda vaarby eene dame en 1 van geen H B S Onee etadgeoool de heer U J Wennekea Tooriilter der Ooudwhe Volapükaklab ii door Putoor Schleger gediplomeerd ala Volapükatidel Natvelgka is bet voorstel van Gedep Staten tot drerbrugging van de Oude Maaa aangenomen of by de verschillende gemeente en polderbesturen ia de Hoeksofae waard i opnieuw een aanvraag om eoncetsie ingekomen voor een stoomtram door beteiland De aanvrager is de keer A K van der aarde alb In den nacht van den 18 op 17 deur s n door li de politie te Gouda des morgens ten half drie ure tangetrofifen op de Bogen twee aan d e gemeente vreemde manspersonen waarvan een een gevulden zak droeg dien hg de politie ziende weg wierp en op de flncht ging de andere die niet too vlug was werd aangebonden en met den gevulden uk naar het bnreau van de nachtwacht gebracht aldaar bleek het dat hel schoenen en laarzen waren die zooala later giikwam een half uur te voren waren ontvreemd Ug den schoenmaker Roboregts op de Gouwe alhier door opschuiriag ran een raam Ëen nader ondertoek heeft aan het licht gebracht dat diezelfde personen ook een raam badden opgeschoven in de papierwinkel van de Jong in den Keiterstraat doch daar het ontvreemde oor hen te weinig waarde had bet daarom hadden weggeworpen Nog is aan het licht gekomen dat de verdaobte een paar bottines droeg die met meer anderen waren ontvreemd ie Sohoouboveo Hg is heden morgen naar het huis van arrest overgebracht de beriebleo omtrent hem tgn leer ongunstig De voortvluchtige i genaamd Pieter de Me j een eerste boef die herhaalde malen met de Justitie in aanraking is geweest en wiens opsporing en aanhouding wordt verzocht Gisterenmorgen is van de stelling voor een huis op de Oosihaven een der werklieden de oppassende timmermanskneoht 0 Kerper op straat gevallen waarbg hg eeer ernstig gewond werd ten gevolge waarvan hg na enkele uren in bel Oaithuis overleed De heer Oscar Carr heeft ign oorspronkelgk voornemen laten varen om met tgn circus de Goudsche kermis te bezoeken Het circus Sanger en Barnnm tal hier ter stede saustaanden Vrgdag en Zaterdag 2 voorstellingen daags geven en vooraf een grooie optocht houden Zondagmorgen reden de beide zonen van den landbouwer J de Ridder te Haastrecht met hunne zniters naar ds kerk Bg de Veerlaan struikelde het paard waardoor het rgtnig en paard van den dijk in het water terecht kwamen Gelukkig geraakte bet paard onder den teniwagen toodat de tier peraonen oit het rgtnig konden komen Het rgluig is geheel vernield £ en der zoons beeft iicb erg aan den arm bezeerd doch de drie overige personen kwamen met den achrik vrij Hen verneemt dal dr A Fierson ontslag heeft genomen als voorzitter en lid van het boofdbeatunr van het Nederlandsch Tooneelvcrboad Aanleiding daartoe gaf hem het openbaar gemaakt voorstel van de afdeeling Rotterdam dat zooals men weet strekt om de Tooneelschool te reorganiseeren en wel in een geest welken ket Hoofdbestnnr vanbet Verbond niet is toegedaan De Voorzitter huldigde steeds het beginsel dat de school voornamelgk bevorderlgk moet zgn aan ds algemeene ontwikkeling van aanataande tooneelspelers De afd Rotterdam wil haar meer een vakschool doen zijn enin bet onderwgtend personeel veranderingen brengen die tot büuiniging zdIIm leiden Tengevolge van de nieowe bepalingen der Drankwet die nn alleen den vtrkooftr van sterken drank tonder vergnnningo strafbaar atelt vroeger waren de kooptrt mede strafscholdig is te Ouderkerk a d IJsel prooetverbaal tegen een stille kroeg opgemaakt De onderwijzer V aan eene der openbare scholen te Katwgk is gisteren door de rechtbank veroordeeld lot eene maand celstraf en 8 boete wegens het toebrengen van slagen aan den aan zgne hoede toevertrouwden leerling d V sedert overleden De rechtbank beschouwde de verwonding ala een geheel op zichzelf slaand feit Statea OeneraaL Twixm IUmkb zitiing van 18 Mei Bij het in deze tilling voortgezet debat omtrent het voOrstel Van Dedem tot regeling der finanoiéele verhonding tnsscben Indié en Nederland verklaarden de heeren Mees Van der Hoeven en Kielsira zich on oor aardelgk toor het omwerp De heer Gleichman wilde bevoegdheid geven om 4 millioen vooreerst pro memorie nit Ie trekken De heer Van Baar wilde zekerheid hebben dat de 4 millioen werkelijk tonden worden uiibeiaald Nu de algameene aandacht van bet publiek is gevestigd op de kwade pracigken die in den laatsten tijd met valaohe oonpons der Ned Werkelgke Schuld ign gepleegd gaan sommige bedriegers het met nagemaakte coupons van de leening Amslerdam 1874 beproeven waarvan reeds een exemplaar aan een winkelier te Amsterdam in handen is gespeeld Op aan haar gerichte vragen geeft de redactie der Cemeenlttkni de volgende antwoorden betreffende de toepassing der Drankwet De drie voorwaarden van art 26 tgn bg gecombineerde bedrijven van l Mei at dadelgk en onvoorwaaidelgk aan de vergunning verbonden Zoolang rins de afsluiting niet lot stand is gekomen moet de verkoop bg het glas worden geslaakt Degenen die drankierkoop en winkelnering gecombineerd uitoefenen hebben de keuze tot lJuli a s om hunne vergunning al of niet te latenvaren ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte I Bovendieq worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt Hel scheren en haarsnijden is geen wrakelnering dat beroep mag dus worden uitgeoefendin een lokaal met vergunning evenzoo bet beroepvan kleermaker Wie goederen ten verkoop voorbanden heeft drijft winkelnering De omstandigheid dat de sigaren alleen aan drinkers verkocht worden kan daargelaten nog dat dit moeielijk Ie controleereu is daartegen niets afdoen Onder deze vlag zondesde tappers ook wel broodjes koek kruidenierswaren enz kunnen verkoopen Een sigaar is geen noodwendig appendix van een borrel Zaterdag had de algemeene vergadering van aandeelhonders der Eerste Nederlandsche VerzekeringMaatschappij op het leven tegen invaliditeit en ongelukken te s Qravenhage plaats Uit bet verslag bleek dat de Msalachappg ook in 1834 weder aanmerkelgk is voornilgegaan Het laandeelenkapitaal is bgna geheel volgeschreven en het bedrag van verzekerd kapitaal toont zoowel in de eerste als in de tweede afdeeliog een aantienlijke vermeerdering aan De vergadering besloot echt het saldo van 2637 niet uit te keeren aan dividend maar te bestemmen voor extra afscïrijving op de oprichliogskosten De Maatsohappg trof in 1884 een groot verliet door het overlgden van haren presidenl oommissarlt den heer jhr F G E Merkes van Gendt In zgn pUats werd gekozen mr J G Fatgn burgemeester van a Gravenhage terwgl de heer M Alting Bösken directeur der Goriucbemsohe Bank als Commissaris herkozen werd De Minister van Landbouw in Pruisen heeft maatregelen genomen dat met het oog op den uitvoer van vee naar Engeland en e wenschelgkheid om die zoo veel immer mogelgk open Ie houden hem en aan de Ministers van binnenlandscbe en van builenlandsche zaken in het vervolg onmiddellgk telegrafisch en later sobrifielijk bericht getonden zal worden als in den omtrek van de haven van nitvoer eene epitoötie uitbreekt en dat onverwgld alles daar wordt gedaan en krachtig uitgevoerd wat kan strekken om de ziekte Ie keer te gaan Naar wij vernemen wti het waarborgkapitaal voor de in September a s door de afdeeling Leiden en Omstreken der Nederlandsche maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde te honden begoniatentoonstelling reeds ruim volteekend vóórdat de Igst nog aan alle leden in de stad zelve was aangeboden Is die tentoonstelling dns nu vooraf reeds financieel geheel gedekt ook aan belangstelling voor inzendingen schijnt hel niet te tullen ontbreken hetgeenniet te verwonderen is daar men weet dat die afdeeling gewoon is wal ze doet goed aan Ie vallen enhet bovendien de eerste expositie is speciaal vanplanten die tegenwoordig zooteer aan de orde zgn zoodat het natuurlgk op den weg lig van allen die zich er ernstig mede bezig houden tich bg dete gelegenheid te doen kennen Smpen Onlangs dreef het Berl TageUati den spot met een bericht waarin verteld werd dal kippen muizen vangen en te met veel smaak opeten Zelfs verklaarde de sohrgver te gelooven dot een zekere kip waarvan dergelijk heldenfeit verteldd werd vermoedelgk een canard was geweest