Goudsche Courant, vrijdag 22 mei 1885

Vrtidag t Mei N 3238 1885 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzending van adrertentiön kan gescbieden tot dto uur des namiddags van den dag der uitgave L S Bg het in gebraik nemen van de gerestaureerde ïaaX in Sociëteit de Réunie op Woensdagavond 20 Mei wenschten eenige leden hnnne medeleden bg deze op te trekken dien avond gen Sociëteit te komen bezoeken Z h V Tandarts te Uage is weder dag elijks te coiisulteeren van s morgens 9 tot 12 en van 1 tot 5 uur If WINKBLHÜIS TE HUUR of TE KOOP Korte Groenendaal I 6 ÏÏIT DE HAUD TE KOOP een PAKHUIS staande en gelegen in de Noodgodsteeg wgk B No 198 geschikt voor GRANEN KAAS enz te bevragen bg P G TEEKENS te Reeuwijk Een BöBGERDOCHTEB middelbare leeftgd wenschte zich gaarne geplaatst te zien als of MEID ALLEEN Adres onder Noi 1135 aan bet Bureaa dezer Ooarant In alle Boekwinkels verkrggbaar Brinkman s ZAEWOOEDENBOEKJE bevattende de geslachten der Zelfst Naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilgkste daarin voorkomende woorden volgens de nienwe spelling van Dr M DE VRIES en Dr L A te WINKEL Prijs 25 Cent Uitgaaf van A BRINKMAN tè Gouda Openbare Verkoopingf voor rekening van wien zulks moge blijken aan te gaan in eene der Zalen van het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op WOENSDAG 20 MEI 1885 s middags om 12 nnr van circa 900 balen O I JUTE door vnur en water beschadigd liggende opgeslagen in Loods 2 der Bandelsinrichtingen op Feijenoord ingang Stieltjesstraat bg het Poortgebonw en aldaar te zien a s MA AN DAG en DINSDAG van s morgens 8 tot s avonds 6 uur en op den ochtend der veiling Nadere inlichtingen te bekomen bg P H D SWEYS Zalmhaven 6 te Rotterdam Chem fabriek van H vonGimborn te Emmerik a d Rijn Tweevoudig bekroond Amsterdam 1883 Ulig rane Stifte NERVEN CRYSTAL Herk Adelaar Prgs fer élui 60 ceuu Vi rkrggbaar bg J C ZELDBNSIJK eoada A TOK WECR in HORLOGES enz zal primo JUNI a s zijn Zaait verpi a a t s e n naar iiet iiuis aan de Marlet A 91 voorheen A B VAN LEER Op een der beste standen tegen 1 JULI twee fijn Gemeubleerde Kamers TE HUUR Adres onder No 1137 aan het Bureaa dezer Courant TER OVERNAME gevraagd een welke door een vrouw kan worden waargenomen Adres franco brieven onder No 1136 aan het Bureaa dezer Courant ROETMAN SCHEFFERS Co SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEREN ÜIT SLÜITEND ZUIVERE JENEVEEGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prgzen Gedurende 40 jaren beproefd K K uit l Gepriv eo eerite Araerik en Eng gepateiileerd Tand en ülondspoeling au Dr J p PÖPP K K Hof Tandari van Z M deo Keiïer van GoBienrijk te Jyeenen ii bet voortreffelijkste middel tegen rboroatiiohe Tandpijn bij ontsteking zwellen eo zweercn an bet taudrleeschj bet lost den aanwezigen tandsteen op en voorkomt de nieuwe vorming daar an maakt losstaande landen weder tast door femterking van bet taudvleesob dat bet van alle lohadelgke stoffen reinigt j geeft bet den mond een aaugfnamen friaschen geur terwgl bet deu ooaaogenameu reuk weldra doet verdwijnen Deze Moudspoeling is insgelyks een uitmuntend middel om te gorgelen indien de keel is aaugrdaou bevordert het lauden krijgen by kleine kinderen dient a s voorbehoedmiddel tegen diphthterilis keelziekte en is opioulbeerlijk bij hel gebruik v au minerale wateren In flessohen vau ƒ 1 75 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 Poeder a ƒ o so Dr POPP S Pasta m Doozen a ƒ 1 25 Pasta aroniBlische waarvan het fH a tt R lie landen scbitterend wit I A Nil f I nUll Plombeersel om zelf bolle tanden of kleien te plorabeeren per étui 2 60 POPP S medio Kruidenzeep het voor treffelijkste Toilelmiddel legen vlekken uitslag levervlekken en zoraersproelen lot bevordering eu behoud van eene zuivere en blanke buid legeu mede elets buidworm onreine huid en pukkels a ƒ 0 36 gif Het geëerde puliliei Kordl verzocht uitdrukkeiijk ie verlangen geneesmiddelen van den K K Hoftandarli FOPP en geen andere ah echt te beechouwen dan die met zijn fabriekmerk eyn yeitempeld Feracheiden vervalteheri en verktopert in Nederland werden onlange bij rechterlijk vonni tot belangryke geldboeten veroordeeld Depói van alleen eohie Anaihérin preparalen bevinden zicb te Gouda bij J H C Huiiiok winkelier op de Hoogstraat A 123 Ie Rotterdam by P E van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth Ie Ddft bij A J van Rijn te Schiedam by C Malta Gz te Leiden by E Noordyk j ie Amsterdam by F van Wiudbeün Co en H H Uloth k Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten Stoom Metaalslijparij van Haard en Slotwerk V$rnii Iieien Haardstellen Rgtaigmate rieel Velocipedes Sabels Verziiveren rl ttt van Pendules Lustres BgVcrSUidCn outerien mil Équipement stukken enz Cl I VrC DOl i P Uzeren eu Zinken voor weiden bronze d art van PenJa UalV Bronzen les coupes statuettes Lampen enz Vertinnen van Giet en Smeedgzer Van der Kolf Molión Kievietstraat 43 ROTTERDAM Vertegenwoordiger te GOUDA J C Götte Wgdstraat A 41 2e MEID Door bizondere omstandigheden wordt gevraagd eene 2e MEID tegen 1 JUNI of iets later Zich te vervoegen TURFMARKT H 77 RIJRS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van Dr Ghantomelanus OOGEINWATER krachtig Mrkend middel voor alle oogkwalen als verzwakki afmatting zware drukkende stekende eu jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen ieo of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwyls vocht ontloopt vooral by koud weder enz enz Alleu ooglyders woitlt dit middel ten sterkste aanbevolen Trys per flacon met gebruiksaanwijzing 60 Cl Verkrijgbaar bij Wed Bosman fiOUda Wed N Sander Leiden W Ligthelm Voorburg A Boa Berkel k Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd Te en JICHT EN RHUMATIEK verkrggbaar te Oouda Wed Bosman Tiendeweg G IJSELSTMN Blauwstraat Alphen L Vaeossiaü Zn Boskoop J GOÜDKAD P Logman Harmeien W G KdbvkM Hazerewotide i Gaarkeuken Noorden D W B Oudewater J LrarLAND Waarder Wed Bodthooen Woubrugge A D Wildb Bodegraven B G F Brinkei Kamerik van Ebuwen Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te Utrecht AANDOENIN EN Snelpersdrnk van A Beikkwan te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 21 Mei 1886 VEE6ADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrydag deo Ü Mei 188S des umiddags ten 1 ure Aan de orde Het voorstel tot het richten van een adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal betreffende de verbinding van Schoouhoren aan bet Spoorwegnet Het voorstel betreffende de restauratie van het Waaggebouw Hel voorstel betreffende eene nadere regeling der jaarwedde van den Secretaris der Gemeente ia verband met de toelage voor den Archivaris Het voorstel tot het rerleenen eener builengewoDe toelage over 1886 aan den 2en Oaderwyter der StadaMuziekscbool De heer mr W HemMg ontvanger der reguintie en domeinen alhier is benoemd tol lid der staaticommissie die in dit jaar belast ia met het afneraen van hek examen voor c ndidaat ootaris De examens beginnen Woensdag 1 juli te s Gravenhage Tot beainnrder van de werkinrichting is in plaats vaa den heer T Goedewaigeu gekozen de heer A van Veen eu tot commissaris in plaats van den beer 8 B van Leer de heer £ S CaU Met zekerheid kunnen wy mededeelen dat eerst gitteren de gunning der verbouwing der lokalen van de Sociëteit Ons Genoegen aan den taagsten inichryver heeft plaats gehad Als onderwijzeres ia in Deo Haag toegelaten mej C C J Boer alhier Naar wij rero en tal het Zondag 24 Mei e k26 jaar geleden zyn dat de bekende bloeiende zaak van de heeren Van de Oarde en Vrylandt sigarenfabrikaaten alhier werd opgericht Hoe zeer de welvaart eener gemeente bevorderd wordt door bet bestaan van dergelyke affaires behoeft geen betoog het belang van den eeneu hangt nauw samen met dat van de anderen Zoowel voor patroons als voor het personeel zal de 21e Mei een waie feestdag lyn De heer J v d Breggen te Waddingsveen is benoemd tot bestuurder van de vereeniging bet Nederlandsohe rundvee stamboek De rekening over het jaar 1884 der Hervormde gemeente te Zevenhuizen is door Kerkvoogden en Notabelen vastgesteld in ontvang op ƒ 2416 23 en in uitgaaf op ƒ 2359 94 batig slot ƒ 66 29 tevens lyn van de ten laste der administratie loopende geldleening 3 aandeden van ƒ iOO ieder uitgeloot zynde de numero s 3 9 en 10 Deze geldleening is nu per resto groot ƒ 1100 Het Botterdamsche tooneelgezelschap zal van de Vereeniging Het Nederl tooneel gedurende 3 jaar een subsidie ontvangen van ƒ 12 000 daarvoor moet het Rotterdamscbe gezelschap zicb verbinden ten voordeele van het Ned Tooneel Jes Zondags om de 14 dagen en zoo lang er kermis is gedurende de kermis in den Haag voorstellingen te geven Door de rechtbank te Utmht werd eergisteren uitspraak gedaan in de zaak tegen Joh Van Kleef schipper te Utrecht beklaagd van oplichting te Weatbroek gepleegd De rechtbank nam daarl als bewezen aan dat bekl in den loop van dit jaar den veehouder J Baas te Weatbroek die aan rkeamatiek op de borst leed eu aan wien hij verl had dat hy een zev ende zoon was mei ees dubbelen kruishelm geboren en daardoor maoht bezat meascheD te genezen herhaaldelijk oodet het uitspreken eener formule over de kleederen haefi gesireken en diea persoon daarby beeft voorgeaehreven zioh met een zoogenaamd heilig water volgens beklaagde s eigen erkentenis wy water te wryvea dat bekl daardoor Baas heeft doen gelooven aaa tyn niet bestaande macbt om hem te geneien althans by dezen de hoop beeft opgewekt door dat Mrglten en hel gebruik van dat water lè MlIen genezen dat hy aan Baas voor dat ttryken 8 beeft evraagd voorgevende oor dat g 14 voor tHens a ióag ia nillea latm bidden dat Baas hem dat gdd heeft ter hand gesteld hetwelk by sooals hij tel aan den rykiveldwachter Van Woerdekom blykens een door dien ambtenaar opgemaakt ambtseedig procea verbaal beeft bekend ten eigen bate heeft aangewend De rechtbank verklaarde den beklaagde deswege schuldig aan oplichting en veroordeelde hem tot tot twee maanden celstraf Te Amsterdam warden reeds groote toebereidselen gemaakt voor de aanstaande wedrennen Beeds is recht tegenover den achtergevel van het Kgks mnseum de tribune opgeslagen eo nagenoeg gereedgemaakt welke voor een 1200t il toeschouwers plaats heeft en waarboven van l ee hooge torens ter weerszijden de scheidsrechters en de eigenaars een vry uiizicht hebben over de 1300 M en 16 M breede ovaalvormige renbaan Ter weeratyden van de 1U8 M la ge tribune zyn inrichtingen voor kleedkamers met de uoodige gemakken en stalling voor de paarden terwyl achter de tribune eene weegkamer voor de jockeys en verder omheinde perken voor de paarden die aan de wedloopen deelnemen zyn ingericht Op eenigen afstand voor da tribune verheft zich de muziektenl ea in eenigsiias schniue richting er achter de restauratie Reeds zijn een ISOtal pliarden ingeschreven Staten Oaneraal Twexue Kakks zittingen van 19 en 20 Mei In de zitting van Dinsdag werd voortgezet de behandeling van het voorstel Van Dedem Behalve de heer Boell die vooral op administatief praotiache gronden het wetsvoorstel verdedigde bestreden de heeren Lohman Haffmans De Bruyn Kops en Lieftinck hel De heer Lohman die zich in deze afscheidde van het Standaard ni in achtte hel rechtsbeginsel juist maar zag in het ontwerp geen practisobe oplossing van bel financieele vraagstuk terwyl volgens de heer Haffmans met de batigtlolpoliliek genoegzaam gebroken is om alsnog een preservatief te behoeven De heeren De Bruyn Kops en Lieftiuok betoogden dat het onnoodig was aan Indie de overigens onzekere 4 millioeu te ontnemen waar volgens eerstgenoemde de liberale party belemmerd zal worden in haar plicht om de directe belasiiugin Nederland rechtvaardig ie regelen De beer Van Dedem verdeiligde uitvoerig zyn voorstel en gaf daarby te kennen dat werkelyk de bedoeling ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaataniimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ervan is jaarlyks eene bydrage en laste van Indig te brengen hy is echter bereid om de toepassing van bet beginsel oog eenigen tijd te verschuiven Nadat iu de zitting van gisteren d heer Mees zijne interpellatie over het Fransche handelstractaat had toegelicht en de Minister van buitenl zaken had verklaard dat de Begeeriug niet ongeneigd was om den wenack der Fransche regeering in overweging tenemeo wanneer de Kamer den Minister daarin steunde beeft de beer Meea de volgende motie voorgesteld De Kamer gehoord de verklaring van deu Minister van bnitenlandsohe zaken vau oordeel dat het totstandkomen der overeenkomst van 19 Lpril 1884 wenschelgk blyfl ook zonder dat de nienwe bepaling omtrent het invoerrecht op de kartonnen doozen gehandhaafd blyft gaat over tot de orde vaa den dag De discussie over deze motie zal plaats hebben na afloop der behandeling van het voorsteP van deo heer W K van Dedem over de vaste bydrage Naar nun verneemt kan weldra het door den Miniattr van bion zaken bij de behandeling van zijne begrootiag aan de Tweede Kamer toegezegde nieuwe out smettingsregnlaticf te gemoet gezien warden Het carbolzuur is daarby op den acbtergroud gedrongen door het snblimaat terwyl aan den stoom tu aao het flambeeren een belangrijker aandeel by de onismetiing is toebedeeld Het reglement moet door een goed onderwezen personeel toegepast worden waartoe thans hospitaal soldaten aan de veeartsenyschool ter oefening gedetacheerd zyn bestemd om de slalleo van het spoelingdistrict te ontsmetten Met het oog op den thans zoo slechten tijd voor den landbonwenden stand hebben sommige groote landeigenaren in de pror Friesland hnnne huurders kwijtschelding verleend van 20 60 ja aan enkelen zelfs van 70 pol van de verschuldigde huurdompien Over het aftreden van dr Kuyper als president van het Centraal Comité schryfl de Prov Noordbr Met genoegen vernamen wy dat het CeniraalComité van antirevolutionaire kiesvereeuigingen beslaten beeft nog in dit jaar een deputatenver adering te beleggen Met genoegen zeggen wy Niet omdat wy de meening zyn toegedaan dat dr Kuyper de antirevolutionaire party verplichten zal door zyu mandaat neer te leggen eo zich aao de verdere leiding onzer party te onttrekken maar wel omdat alsdan onie partij gelegenheid zal hebbeo zich daaromtrent uit te spreken Wy kunnen ons zeer goed verklaren dat dr Kuyper niet langer de leiding op zich wil nemen zoo hy niet ten volle overtuigd ia dat men zijn leiding begeert De aanvallen waaraan by vooral in den laatsten tijd was blootgesteld billykeu volkomen dien wensch Wy zyn er zeker van dat hij zich menig bitter verwyt menige grievende aantyging zal besparen indien hy zich omtrekt doch wy betwyfeleo zeer of onze psriy daarbij zal winnen De aanvallen sobynen wel van persoonlyken aard te tyn zoodat men zou kunnen meeueii dat door verwisseling van leider de eendracht hersteld zal worden Wy verklaren die aanvallen echter uit zijn ooverbiddelyk vasthouden aan de wel omschreven beginselen onzer parl j Wie h ai ook op moge volgen en die even als hy daaraan vasthoudt zal denzelfden tegenstand ontmoeten Wie de ver