Goudsche Courant, vrijdag 22 mei 1885

Zondag M Mei 1885 j 19 L TM der Mm 7 j J W Berlyo 70 j J D de Greil Uarton A w GEHUWD 20 Mei J M Groeneodsal ea J PoBw B Beutman ea M C Ce pm C Vtrbart ea H nn der Kle P K Tta Muren en C Borger C tan Leaaweo en M D raa Domburg Stolwijk GKBOREN Willem oaders A Tan Megeren ea G Hoogeodoora lagje oaders H Anker en W Graveland GEHUWD J ten Kate ea A Kroon Oouderak GEBOREN Conelii onden L de Kwaadsteniet en T Tta den Hoie Baetiaan Hendrik coders J tan der Lelt en P Hogerbrog OVERLEDEN F de Braüo 3 ir F de Jong 4 m GEHUWD A Verweü van Waddinlieeo en A Kalkman Zevenhuizen GEBOREN Lena Marie ouders W 6 Dogterom en M M van Zwieten Dirk Jacobns oaders M Brandhont en P van Rgs OVERLEDEN J lan der Haak 8 m GEHUWD J Zonneveld en B Ottenpeer L van Ballegoie en L M van Dgk D Strgdhorst en A WinkeL Reeuwijk GEHUWD U M Lok en A I Verhoef A v n Biet en M van Rgn t Plak en M A Dekker ABVERTENTIEN Getrouwd HENDRIK HOUTMAN en MARIA CORNELIA CÜIJPERS Gouda 20 Mei Die tevens bedanken voor de vele bewezen van belangstelling bg hun Huwelijk onderTonden ♦ Bevallen van een Zoon F L VERMEIJGouda 20 Mei 1885 Steekbeeoen Heden overleed te Ameterdam onze geüefde Broeder de Heer H J LOTSIJ oud 1 Luit Kwartm v h Korps Mariniers in den ouderdom van 41 jaar W LOTSIJ B J LOTSIJGouda 19 Mei 1885 Lamobaai Wichebs Visites worden niet afgewacht eii Tandarts te Uage is weder dagelijks te coiisulteeren van s morgens 9 tot 12 en van 1 tot 5 uur In alle Boekwinkels verkrggbaar Brinkman s ZAEWOOEBEITBOEEJE bevattende de geslachteo der Zelfst Naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilijkste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A te WINKEL Prys 25 Cent Uitgaaf van A BRINKMAN te Gouda Correspondenten gevraagd Een oud en gevestigd huis in llacbinerieën zoekt CORRESPONDEXTAGEJITM in de voornaamste provinciesteden Franco te adresseeren met opgaaf van referentiën onder letters K A I aan het Algemeen Advertentie Bureau van NUGH VAN DITMAR te Amiterdam ADVERTE TIEIV in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda KAASMARKT Schoonlioveii BORGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Schoonhoven geven bg deze kennis dat de Raad der gemeente in zgn vergadering van heden heeft bepaald dat van af Woensdag den Z7 Mei a s by de gewone Weekmarkt binnen deze gemeente ook zal worden gehouden een Kaasmarkt onder de navolgende bepalingen dat de KAASMARKT zal worden gehouden op Woensdag van elke week en wel in den dat de Kaasmarkt zal aanvangen s morgens te acht uren wanneer de bel van het Gemeentehuis zal worden geluid vóór dien tgd mag geen handel worden gedreven dat de Kaasmarkt gedurende het eerste jaar geheel vrg zal zyn terwgl van hen die met kaaswagens uit de Alblasserwaard komen ook gedurende dien tyd geen overvaartgelden van die kaaswagens zal worden gevorderd zoo zg de kaas op de markt niet hebben verkocht en weder met de volle vracht huiswaarts keeren De betaalde overzetgelden naar hier worden dan by de tehuisreis weder gerestitueerd dat aan de koopers van kaas die het gekochte niet onmiddeliyk kunnen vervoeren gelegenheid zal wordeu gegeven de gekochte kaas in het Waaggebouw op te slaan voorloopig tegen 10 Cent per 100 kilo voor vier dagen zullende voor eiken dag meer 5 Cent worden gerekend doch buiten assurantie In genoemd gebouw kan de kaas ook worden gewogen Schoonhoven den 19 Mei 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester S E NOORDENDORP De Secretaris GEELHOED T rn BADIKALE GENEZING desverklezend wordt DllliLlklIlili overeengekomen voor een bepaalde prg betaalbaar na genezing Daartoe zgn 20 kamers ter beschikking der palienten gesteld VVAEKSEOËRS Heelmeester vas breoken GBOtWPLAATS 35 te Antwebpkn STOOMBOOT REEDERIJ c Maas en IJsseL Dienst 2 Pinksterdag De Stoomboot Lehleerkerk vertrekt van Lekkerkerk Toorm 6 en 9 nam 2 j ure Rotterdam V jen 12 7 De Stoombooten Ouderkerk a dlJa 8el en Reserve van Ouderkerk a d IJssel voorm T j nam l ji 5 en V j ure van Rotterdam voorm 7 en 9 nam 3 en 7 ure De Stoomboot Reserve van Rotterdam naar Gouda voorm 7 en nam 8 ure van Gouda naar Ouderkerk ajd IJiael voorm 10 en nam 3 ure van Ouderkerk ajd IJssel naat Gouda nam V en 5 ure van Gouda naar Ouderkerk en Rotterdam nam 3 en 6 j ure De diensten IJtselmonde Kralingedieveer Plantage en Rotterdam blgven onveranderd De directie Paarden markt te Bodegraven op Dinsdag 26 Hei 1885 STEDELIJK MUSEÏÏM Op de beide PINKSTERDAGEN 24 en 25 MEI a s zal het MUSEUM s namiddags van 4 6 uur weder voor den verminderden prgs van 10 cents de persoon voor een ieder toegankelgk zgn DE COMMISSIE Eea velgevestigde AOENTUDBZAAK in het rak van Koloniale Waren te Bremen wenscbt soliede buizen te representeeren uitstekende referentiën Offerten onder G 3651 aan Ed SCHLOTTB Bremen openbare AAITEESTEOHTG BORGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda iga voornemens op WOENSDAG den 27 MEI 1885 des namiddags ten twee ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN 1 Het uitdiepen van een gedeelte der rivier de Gouwe tusschen de brug in den spoorweg LeidenWoerden en Gouwsluis 2 Het vernieuwen van de vaste houten brug in den weg naar den Zuidplaspolder b den Broekweg 3 Het vernieuwen van de leien daken en de loodbedekkingen der overdekte Vischmarkt en daarbij zijnde bergplaats 4 Het veranderen van een gedeelte der Onderwijzerswoning bij de 1 Eostelooze School De bestekken der perceelen 1 2 en 3 zgn ad 0 30 en het bestek en de teekeningen van perceel 4 ad 0 60 ter Secretarie en aan de Stadstimmerwerf verkr gbaar Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De bestekken en teekeningen liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie en aan de Stadstimmerwerf ter inzage De inschrgvjngs billetten moeten den 26 Mei 1885 uiterlp des middags ten 5 ure op gezegde Secretarie bezorgd zgn Cliem fabrlel vanH vonGiml orn te Emmerik ajd Rhijn Zilveren Medaille Amsterdam 1883 inktpreparaten Nederland Schrljfinltt Alizarin Keizer Schryfen Copleer inkt Salon en andere IntSOOrten onderacheiden ioh door baniio levendige kleur groote vloeibaarheid en hel snelle drooeen van alle andere inktfnbrikaten Verkrygbanr in ieder soliden boekwinkel en in de bekende depol Snelpersdmk van A BeInkmas te Gouda BalteolaiHlscb Overzicht De Engcliche troepen die Soeakim verlaten keeren nog niet naar Engeland terug een gedeelte gaat naar Kiuro een gedeelte blijft roorloopig te Alexandrié voor anker liggen De reden hiervan moet vraarschqnlülf allerrerat worden gezocht in de oppositie vau de Enropeeache Mogendheden tegen de Engelache pclitiek m Egypte roornamelgk wat betreft het Snez kanaal Met den waarborg voor de leening heeft Engeland toegegeven dat Egypte ongeveer is een internationale bezitting en alle zaken dat land betreffend internationaal moeten worden geregeld Tooh tracht Engeland telkens en het heeft daar reden ea een zeker recht op met het oog op hetgeen bet voor Egypte heeft opgeofferd lioh enkele prerogatieven te verzekeren Kont er ecu permanente internationale commissie voor het Snezkanaal dan voelt Bngeland zich belemmerd in den waterweg die met bet oog op de Indische bezittingea van hel meeste belang is Men herinnert zioh nog boe Engeland de geherle raart op hel Suez ksnaal tijdelijk slool toen bet in den strijd tegen Arabi veel oorlogsohepen iii het kanaal moest hebben Waarschijnlijk zijn de bevelen gisteren aan de Engelache troepen gezoodeu een wenk aan de Mogendheden dat Engeland niit alles toegeeft En toch die Mogendheden weten bij ervaring te goed dal Engeland wel dreigt maar niet bijt en z j zullen zich dus niet sloren aan de nieuwe houding Ook de onderhandelingen met Ituslaiid komen niet tot een eind en men wil dat het bevel ook hiermee in verband staat Uit Canada komt het bericht van een overwinning maar een overwinning zonder menschenmoord alleen door volharding en zwaren arbeid in het strijdperk des vredes bevoohten De Oatiadian Paeijte Ratlwap is girecf het laatste gedeelte der rails werd in de Dabi liei van Jacküsh Baai gelegd en uu ügt de haan reeds onafgebroken van Halifax in Nieuw Schotland tot de kast van Britsch Columbia Daardoor wordt de virbindiog tusschen den Atlautlschen Oceaan en de Zuidzie door het Britsche grondgebied tot stand gebracht Deze verbinding is ook uit een militair oogpunt een nieuwe versterking voor het Britsohe rijk daar nu gemakkelijk troepen kunnen warden gezonden naar Columbia en Vau Coaver Eiland By een oorlog met Rusland of een andere mogendheid die sterk is in den grooten Oceaan is dit niet zonder gewicht want uit Nova Scotia eeo der hoekiteenen waarop bel reusachtige rgk rust kan nn ook gezorgd worden voor het westelgk deel dal lot dusver onbeschermd in Ruslands buurt lag De Frantche Senaat heeft een wgziging gebrachtin de lyststemmingawet wat tot moeilijkheden metde Kamer aanleiding üan geren Met 129 tegen 121 atemmen werd bepaald dat de vreemdelingenniet meetellen bq bet bevulkingscijfer dat den grondslag vormt voor het aantal afgevaardigden De Ministerpresident Brisson deed te vergeefs cgn bestom de verandering tegen te houden De Fransche regeering beeft bewilligd in het verlengen met tien dagen van het door China gevraagde uitstel lot ontruiming van het grondgebied ten westen van Hong Hoa door de Zwarte Vlaggen en het leger van Yusnnan Vermoedelgk zullen de Fransche troepen heden of morgen Thuan Quao aan de Roode rivier bezetten Inlussohen hebben zoowel China als Frankrgk hun voordeel gedaan met helgeen de joiigsie oorlog leerde De Chineeten willen de grenzen van het Hemelsche Rijk met behulp van Duitiohe ofBoiereu tegen eiken aanval bevestigen en de Frausohen hebben de vorming van een koloniaal leger terstond mct alle kracht doorgeiet Hit ontwerp voor een paar weken voltooid eu bg de Kamer ingediend is nu reeds afgehandeld eo aangenomen De troepen bestemd toor de bewaking van Algiers en Tunis znllen un zoo worden ingericht dat er steeds een gedeelte voor den dienst elders beschikbaar bigft De inlandsche afdeeling ui aanmerkelgk worden uitgebreid de afsoheiding tusschen de zeesoldalen en de gewone infanterie wordt opgeheven en de mariniers worden bg het koloniale leger ingedeeld ilet koloniale leger zal bestaan uit vrgwilligcrs die zich tegen bandgeld en sohadelooastelling als t den dienst verlaten tot den krggsdienst in de koloniën ver binden Dit zqn de hoofdpunten der nieuwe regeling waarvan de Fransche Kamer behoudens enkele wijzigingen bij de eerste lezing haar goedkeuring becklte In Duitschland en vooral in Pruisen houdt men zich natuurlijk baofdzakelyk bezig met Pruiseu s voorstel betreffende de Brnnswijksche erfopvolgingsquaestie De uitsluiting van den hertog ven Cumberland zal zonder twijfel worden aangenomen Het laatste ourije der Welfen in Duitschland heeft blijkbaar geslagen maar wien de erfenis zal ten deel vallen is nog niet uitgemaakt Volgens het Berl TagtblttU is het een publiek geheim dat prins Albreoht van Pruisen de zoon van prinses Marianna tot hertog van Branswijk zal worden benoemd De Spaansche liberalen hebben bij de gemeenteverkiezingen Ie zeer den invloed ervaren van aaneeusluiling om niet weer op dat beginsel terug Ie komen Men meldt thaus uit Madrid dat de onderhandelingen worden voortgezet om tot een definitieve verstandhouding tussEhen de liukerzijde en de dynastieke liberalen te geraken Sagasta en Lopei Dominguiz zijn geneigd om de wcdersijdtc ie concessicn te doen welke lioor Morel en Martos warden aangeraden Het program zal o a het algemeen stemrecht omvallen wal aan de liberale partij de welwillendheid en de medewerking der republikeinen van elke kleur zal verzekeren zonder dat een openbare coalitie noodzakelijk is Dezelfde zucht tot toenadering vertoont zich bg de republikeinsche groepen tengevolge der pogingen van CasleUr Margai Salmeron en zelfs van Ruiz Zorrilla Kantongereclit te Gouda Terechtzitting van Vfoensdag 20 Mei 1886 Kantonreohler Mr J H tan MIEROP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN Ie Kotterdam VEROORDEELD A Wegens dronkenschap op den openbaren weg te Gouda Bartholomens Stevens 45 jaar sjouwerman te Gouda tot 15 gulden of 6 dagen Mallheus Johanaes Trugen 31 jaar sjouwerman te Gouda tol 15 gulden of 5 dogen Pieler Karei Adolf Krijnberg 36 jaar sigarenmaker te Gouda tot 3 gulden of 2 dagen Albert Brandt 34 jaar sigarenmaker te Oouda tot 8 gulden of 3 dagen Adrianus Rietveld 66 jMr timmerman te Oouda lot i galden of 4 dagen Cornelia van den Biggelaar 42 jaar poldcrwerker zonder vast veibigf tot 2 boeten van 1 galden of 3 dagen Pieter Moleveld 34 jaar sjouwerman te Gouda tot 1 galden of i dagen Simon Timbergen 39 jaar barbier te Oouda tot l i gulden of 2 dagen Petrus Johannes vau den Wittenboer 61 jonr touwslager te Gonda tol l j gulden of 2 dagen Johannes Helleman 65 jaar stoelenmatter zonder vast vtrbigf tot l s gulden of 2 dagen Johannes den Hertog 44 jaar sjouwerman Ie Qouda tot I gulden of 1 dag Basliaan van Harken 59 jaar zonder beroep Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag Qerrit Dorllaud 31 jaar sjoawerroan te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Johannes Vendrig 40 jaar sigarenmaVer te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Jacobus Brenkman 38 jaar sjouwerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Gerrit van Uuuen 86 jaar koopman in viach te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Pieter Burger 23 jaar steenhouwer Ie Oouderak tot g gulden of 1 dag Anije Sloopendaal 40 jaar werkvrouw Ie Rotterdam tot 1 gulden of I dag Coruelis van Vliet 27 jaar mandenmaker te Beuschop lot 1 gulden of I dag Antonins Hendrikns Johannes Buigrok 57 jaar fineerzager te Utrecht lot 1 gulden of 1 dag B Wegecs dronkenschap op den openbaren weg te Moordrecht Gerrit Snaterse 49 jaar baanapinner te Moordrecht tot 10 gulden of 3 dagen O Wegens dronkenschap op den op nbaren weg Ie Reeuwijk Tennis van Dam 40 jaar koopman te Tlist lol t galden of 1 dag D Wegens dronkenschap op den oprnbaren weg Ie Zevenhuizen Johannes Adrianus Uilenbroek 27 ja r arbeider te Zevenhuizen tot l s gulden of 2 dagen Leendert van Tol 32 jaar arbeider Ie Zevenhuiien lot Il s galden of 2 dagen KEXMSGEriXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den beer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingea enz te Rotterdam op den 20 Mei 1885 zijn executoir verklaard de Kohieren no U 12 en 13 voor de belasting op het personeel dienst 1884 86 Dat voornoemde Kohieren ter invordering egn gesteld in handen van den heer Ontvaager dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgnen aanslag op den bij de wet bepa ldea voet te voldoen en dat heden ingaat de lermgn van DRIE MAANDE f binnen welke do reclames behaoren te worden ingediend Gouda dm 22 Mei 1885 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Kieintiandei in Sterlien Drani BOBGBMEBSTER en WETHOUDERS van GoBDA breng U ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 Ier openbare kennis dat bg hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zga naam vermelde localiteit sterken drank in het klein Ie mogen verkoopen als Naam van deo Verzoeker Asndaiding der localiteit Adrisan Dam eene Ie bouwen bo venzaal in het perceel aan den lÜeiweg E no 96 Gouda den 23 Mei 1886 Bargemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER LIJST van brieven enz geadresseerd aan Onbekenden Hasen Amsterdam mej Naatje v d Grift Kapelle a d IJsel van Galop Waddingsveen van het hnipkant Ie WADDINGSVEEN B Ooloes Ooitgecaplaat BRIEFKAART N Reiziger in bouwmaterialen Leiden De Directeur van het Postkantoor SIMONS tiargerlijkeix Stand GEBOREN 19 Mei Aataon oaders P C A Krijaberg ea J de Wit 21 Wilhelmus Bersardus oaders T Koster ea P Vink Cornelia Ane oaders C Oreadel en J Peote 22 Eva Cbristma oaders J Lekkeikerk ea B C den Haag OVERLKDEN 20 Mei k Schouten haisvr vaa C vaa der Wolr 77 j 21 J H Veenendaal 3 m 22 J Hoffman 1 j 1 m W Bugswal 3 d W T Radd r 6 m ONDEHTBOUWD 22 Mci G W Kuil 23 j ea B Venema 24 j J C Mansviflder te s Graveahage ea A Verblaauw 21 j J Zand jk SOj ea R Verboom 61 j Het Bureau van den Burgerlgken Stand zal op a s Maandag 2e Pinksterdag des voormiddags van 10 tot 12 uur geopend zjjn tot het doen van aangiften van Geboorte en Overlyden Moordrecht GEBOREN Maria Johanna ouden P Kalkmaa en A OaWefkerk Sara ouders 3 de Jong en C J Sloos OVERLEDEN A J aa dar Voona 4 j