Goudsche Courant, woensdag 27 mei 1885

1885 Woensdag 27 Mei N 3240 Stoom TapütreinigiDg HaatscliappiJ Bovengenoemde Maatschappij toegerust met de nieuwste in het Buitenland bekroonde Machines Zij neemt deze g eleg enheid waar ÜEd opmerkzaam te maken op de g eheel nieuwe manier van STOFVRIJ MAKEN der KLEEDEN KARPETTEN MATRASSEN KUSSENS enz enz ZONDER KLOPPEN zoodat dezelve bij iedere weersgesteldheid kunnen gereinigd worden en niets te lijden hebben de kleuren worden onder de bewerking weder opgehaald zoodat dezelve als NIEUW worden afgeleverd De Kleeden worden op de eerste aanvrage alhier aan een der Stations of Stoombooten afgehaald en den volgenden dag terug bezorgd zonder daarvoor iets in rekening te brengen Verdere inlichtingen geeft de Direeteur aan het gebouw St Antoniediih buiten de Weerd te Utrecht waar men zich tot het halen der Kleeden per briefkaart gelieve te adresseeren en waar Prijscouranten en Circulaires verkrijgbaar zijn De Directie der Utrechtsche Stoom Tapijtreiniging Maatschappij GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken B SB B § 1 O O a o Afaonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzeadlng van adverteatiön kan gesclüeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 1 Versch voorbanden Aangesneden AMANDEL FRAMBOZEN en PÜNSCHTAARTEN Klein Oehak en Gezondheids Poeder Chocolaad uit de Fabriek L AIQLE te Hage CHOUPOÜR S GROENTEN in blik voordeelige prezen RA AIJMAAKERS Banketbakker en Kok Baven 17 OpenlDare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 1 JUNI a s s vóórmiddags 11 ure in het Koffiehuis € De JIabmosie ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Twee PANDEN annex elkander verdeeld in WOONHUIS SCHILDERSWERKPLAAT8 en BOVENWONING Lemdulsteeg te Gouda M 168 kad Sectie C No 2080 groot 63 Centiaren met mede eigendom van den gemeenen gang naar de Zfll Sectie C No 2081 groot 10 Centiaren zynde inmiddels uit de hand te koop te bevragen bij genoemden Notaris xmi TACR STURM s Hage Hof Stoomververij en Chemische Wasscherij voor alle soorten van KLEEDINGSTÜKKEN GORDIJNEN TAFELKLEEDEN BEDDEKENS LINTEN VEEREN enz Billijke Prgzen Spoedige aflevering Prflscouranten en Stalen ook van de nieuwste Kleuren te verkregen bg den fleer J BREUKEL Hoogstraat A 124 te Gouda ZUIVERE FBANSCHË WIJNEN De bekende BORDEAUX h f 27 per 48 Plessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle UBKEEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proeflaesschen verkrijgbaar Adres WUDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Eoonekaiap Elizter Opentare Verkoopingen ten overstaan van den te Gouda resideerende Notaris G CFORTUIJNDEOOaLEEVEE Op DINSDAG 26 MEI 1885 des morgens te 10 nren in Je herberg van A TURKENBURG in het Nieuwe Dorp te REEVWIJH van een goed onderhouden staande en liggende in het Nieuwe Dorp aldaar Wflk D No 11 kadaster Sectie B No 724 groot 5 Aren En op dienzelfden dag onmiddelgk na den floop dier verkooping in het voorschreven Huia Wyk D No 11 van een goed onderbonden INBOEDEL waaronder 3 Bedden met toebehooren gewerktGoud en Zilver enzs Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaria FORTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda nn niir nv KADIKALE GENEZING desierkieiend wordt OUulJ uilfl overeengekomeD Toor een bepaulde pnji botaalbMr d genezing Durtoe z d 20 kemerz ter beschikking der patienteo gesteld WAEKSEOERS Heelmeester tan breoken GsoENPtAATS 35 te Antwebpek O a o o u a o NI O X J WELTER Hoog straat 130 Specialiteit in CORSETTEIV TRICOT TAILLES Openbare Verkoopingp ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DEOOGLEEVEE te Gouda van Eene Bouwmanswoning en ruim 21 Hectaren Wei en Hoolland aan s Gravenweg in de Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel in 7 perceelen en van een WOONHUIS KOETSHUIS Stal Erven en Tuin te samen groot 3 Aren 74 Centiaren aan de Spieringstraat te Or O TT ID A in 3 perceelen Donderdag 28 Mei 1885 des middags te 12 uren in het Koffiehuis € Haemonir aan de Markt te Gouda Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Vieux COGNAC flne Champ perfl 2 Vieux COGNAC per Liter ƒ 1 80 1 50 Gewone COGNAC per 1 50 1 20 bfl SLOTMMAKjEB Co Gouda Snelpersdruk van A üteiiiKtrAii te Goada De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr g per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 mil OFHEIDEBINa Een onzer lezers stelde ons naar aanleiding van ons laatste hoofdartikel de vraag hoe het kwam dat w die steeds zooteer hebben gejverd voor goed openbaar onderwgi en handlaving van de bestaande schoolwetgering er niet tegen opzagen om te advianeren tot eene transactie waarbg voor de liberale partö niets te winnen maar veel te verliezen is Volgens zgne meening moesten de liberalen ook ter wille der grondwetsherziening bun vroeger standpnnt niet verlaten en de neutrale school krachtig blgven verdedigen tegen eiken aanval Op dit gebied mag er van transactie geen sprake zgn Daar misschien dezelide gedachte bg anderen is opgekomen nemen wg deze gelegenheid te baat om onze meening nader nitaen te zetten en te verdaidelgken Op den voorgrond stellen wg dat onze liefde voor het openbaar onderwgs niet is verkoeld en dat wg nog heden geene andere regeling zouden weten te vinden die aan onze natie den zegen van deselgke ontwikkeling en algemeeoe volksverlichting even goed verzekert als de bestaande wetgeving Nog altgd vreezen wg verlaging van het peil van ons onderwgs indien de overheid er niet de hand aan hondt en waar van staats of gemeentewege scholen gesticht worden zien wg niet in dat in ons treurig verdeeld vaderland andere scholen mogelgk zgn dan neutrale waarin geen dogmatiek wordt geleeraard en het eigenigk godsdienstonderwgs wordt overgelaten alm de kerkgenootschappen Het is echter niet te ontkennen dat de neutrale school in de laatste jaren veel terrein heeft verloren Zg mag zich niet als voor 25 jaren verheugen in den bgval van ongeveer het geheele beschaafde Nederland De voortdurende aanvallen barer tegenstanders en ds lasteringen waaraan zg blootstond hebben een groot deel van het volk van haar afkeerig gemaakt zoodat het zeer de vraag wordt of het met de billgkheid is overeen te brengen dat alle onderzoek naar de mogeIgkheid eener andere doeltreffende regeling bg voorbaat wordt afgesneden doordien de liberale partg weigert in discussie te treden over de grondwettige bepalingen die den grondslag vormen van onze vigeerende wetgeving Daarmede kan dunkt ons de storm niet worden bezworen en op den duur zal verzet van onze zgde tot niets anders leiden dan tot versterking van de partg die de volksschool afkeurt Niets zweept de volkshartstocht in ons vaderland meer op dan de meening dat men onrechtvaardig behandeld wordt en bg anderen wordt achtergesteld en juist dit gevoel heeft men bg de antirevolutionaire schare weten te wekken en steeds rt men voort hen op te zetten tegen liberale schooltirannie Deze tirannie is louter schgn want wg handhaven de neutrale school alleen omdat naar onze overtuiging goed volksonderwijs alleen op die wgze mogelgk is Wg zien echter geen kansd tegenpartg daarvan te overtuigen dan langs deo proefondervindelijken weg Laten wg zoo ongeveer dachten wij op het stok der grondwet teanngeeren en daaruit b v wegnemen die voorschriften welke de neutraliteit van het onderwgs waarborgen dat toch is voor de clericaten het groote struikelblok Het gevolg zal dan zgn dat het openbaar onderwgs door de wet geregeld zal kunnen worden ook in andoren geest dan thans en de clericale heeren kannen aan het werk gaan Het groote bezwaar daartegen is van nberale zgde steeds geweett dat zowioende de beginselen onzer schoolwet afhankelgk worden van de toevallige meerderheid Maar wg zien nog niet in dat daarin zoo groot gevaar schuilt Er zgn zoovele belangrgke onderwerpen die eiken dag anders zonden kannen geregeld worden door de tneerdarheid m ik Kunersen toch gebeurt het niet omdat het volk in de vertegenwoordiging menseben kiest die niet geheel zonder verstand zgn Eene clericale meerderheid kan b v het burgerlijk huwelijk afschaffen dat op geenerlei grondwetsbepaling steunt toch mag men met r en twgfelen of zg er thans nog toe zon overgaan Elke meerderheid al is ze nog zoo groot is verplicht rekening te houden met bestaande toestanden en kan maar niet table rate maken om haar beginselen onvervalscht toe te passen Zoo zou de volksschool niet dadelijk gevaar loopen en indien het onderwgs aanzienhjk achteruitging door eventneele nieuwe wetsbepalingen zou de drang der natie spoedig de vertegenwoordiging terugvoeren op den goeden weg Daarenboven wie kan io ernst volhouden dat met de tegenwoordige bepalingen in de grondwet de neutrale school altgd veilig zon zgn Gesteld er kwam een clericale meerderheid met een ministerie in haar geest zou niet onze schoolregeling even groot gevaar loopen zonder tegen de letter der grondwet te zondigen zou veel afgebroken en veranderd en onnoemelgke schade aangericht kunnen worden de toepassing de geest die bij de uitvoering voorzit daarop twih komt alles aan Zoo te gemoet komende aan de bezwaren dèr kerkelgke partgen doch aan hen de taak overlatende om met nadere voorstellen voor den dag te komen gelooven wg dat er eenige kans is om een einde te maken aan den schoolstrgd Wg houden ons overtuigd dat een poging door een clencale meerderheid om eene schoolwet geving in haar geest tot stand te brengen gehee mislukken zou Vanzelf zou zg genoodzaakt zijn den tegenwoordigeu toestand in hoofdzaak te laten voortduren en duidelijk zou aan het licht treden dat wat zoolang als onrecht en tirannie was uitgekreten niet anders was dan een gevolg der ijzeren noodzakelijkheid Onze bedoeling toen wg spraken vau eene transactie was dus niet de neutrale school op te offeren maar alleen de gelegenheid open te stellen tot een nader onderzoek ADVBRTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS Worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ra tot regeling op andere grondslagen wg hebben zooveel vertrouwen in de levensvatbaarheid en de voortreffelijkheid der tegenwoordige volksschool dat wg niet aarzelen haar aan deze vunrproef te onderwerpen Daarmede ware voor goed de strgd beslecht want aan onze tegenstanders zon hun wapen uit de bond geslagen zgn Zg zouden zich moeten vergenoegen met de troostrgke gedachte dat zg de grondwettige vrgheid hadden een ander schoolstelsel te vestigen doch de iraktgk zou hnn leeren dat er onoverkomegke bezwaren bestaan tegen de verwezealgking van hun droombeeld In de eerste plaats enschen wg transactie met betrekking tot art 198 der grondwet omdat wg daarmede den jammerlgken schoolstrgd aan een eind zouden zien maar ten andere en daai p legden wg in ons vorig aiiibl dan sadrok on greodwetahernening mogelgk te maken In de tegenwoordige omstandigheden betoogden wg is er aan dat werk niet te denkeu zoo niet verschillende uiteenloopende partgen de handen ineenslaan om te zamen de vereischte der stemmen van de nieuwe Kamers te verkrggen Nn kan men zeggen welnu dan maar geen herziening want van conoessiën aan Dordt of Rome willen wg niet booren Daarmede is echter het vonnis geveld over alle plannen tot afdoende kieshervorming wil men met den census breken en daarheen wgzen alle teekenen des tgds dan dient de grondwet gewgzigd te worden De tgden zjjn voorbij dat wg ons tevreden kunnen stellen met eenmtverlaging tien of twaalf jaren geleden was dat een recept dat de politieke kwaal had kunnen verhelpen thans niet meer Wie er voorstanders van zgn zuoals de Standaard met zgn Igftrawant mr Lohman zien daarin niets dan een voorloopigen maatregel om met andere en op breeder schaal gekozen Kamers de grondwet te wgzigen Wg achten deze weg de mgl op zevenen d i een omweg die nergens toe dient dan tot tijdverlies Intusschen ziJn er ook Uberalen die van dezelfde meening zgn zeker is het dat het door ons voorgestane denkbeeld van transactie onder de liberalen nog ver van populair is Wg vermoeden dat er in ons midden en onder onze geestverwanten in de kamer nog een derde partg aanwezig is die niet veel van zich laat hooren Wg bedoelen de afwacbters de lieden die op zien komen spelen en de zaken slepende willen houden in de hoop dat het met de zegepraal der reactie zoo n vaart niet zal loopen en dat zg nog lang den tegenwoordigeu tóestand op schoolgebied waarmede zij tevreden zgn zullen kunnen handhaven WiJ zouden ze de conservatieve liberalen kunnen noemen omdat hun geheel politiek program is te behouden wat wij nu hebben zonder door zucht naar verandering onze vroegere veroveringen in de waagschaal te stelleu Het kan wel zgn dat ten slotte de geheele campagne in hun geest afloopt Zouder toegeeflgke