Goudsche Courant, woensdag 27 mei 1885

Keid ran weerszgdea acliten w het onmogeiyk dat er hetzg van grondwetsherziening hetzg Tan censusverlaging iets komt men zal dan op de tegenwoordige alle politieke geestdrift doodende wjjze voortsakkelen in het parlement totdat evenals in 48 de eene of andere belangrgke schok in het binnen of het buitenland de geesten wakker schudt en ons tegen wil en dank dwingt tot een moedigen sprong waartegen de meesten thans nog opzien naar hetgeen in de verschillende streken des lands op het gebied der politiek wordt gedacht tn verlangd en voor organisatie bepaaldelgk ter bevordering van de oprichting van kiesvereenigingen of van andere staatkundige verbindingen Den 6n Juni a s zal een algemeene vergadering der Liberale Unie te Amsterdam plaats hebben Onder den titel Een geschikt herstellings en vacantieoord voor kinderen heeft dr Coronel een opslel in de Buiacrouw geplaatst dat eene besohrgving bevat van de badplaats Wijk aan Zee Die plaats komt hem voor van lieverlede bestemd te zgn om het vereenigingsoord te worden voor de kinderwereld zoowel Tan gezonden als van zwakken en lijdeoden Behalve dat de vacantia kolonie voor zwakke kinderen uit de Amsterdamsche scholen daar jaarlgks eenige weken gevestigd wordt vindt men in de nabijheid van het gebonw voor die kolonisten het Sanatorium of herstellingsverblijf van het kinderziekenhuis te Amsterdam Daar kunnen voorloopig een veertigtal kinderen die aan klierziekte bloedarmoede verzwakking na ziekten lijden verzorgd en verpleegd worden tegen ƒ 1 daags voor burgerkinderen 75 ets daags voor armbesturen en sommige ook kosteloos In de eerste plaats worden kindereu opgenomen in het kinderziekenhuis verpleegd die eene nakuur behoeven maar naar de overige plaatsen kunnen kinderen uit alle oorden des lands en van alle gezindheden dingen Het geneeskundig toezicht staat onder rechtstreeksch beheer van den geneesheer directeur van het kinderziekenhuis Er zal gelegenheid zgn tot het gebraik van zoet en zoutwaterbaden binnenshuis en bet zeebad ligt op eenige passen afstand van bet gebouw Men stelt zich voor de meest zorgvolle verpleging te verschafieo gedurende bet geheele jaar een bijzonder groot voorrecht voor ben die eene langdurige kuur behoeven waartoe tot dusver in ons land de gelegenheid niet bestond Die inrichting zal nog in dezen zomer geopend worden Bovendien vindt men in Wgk aan Zee tal van geschikte gezinnen die een deel van hun bestaan vinden in de verzorging van zwakke kinderen en in het logeeren van kinderen met enkele hunner verwanten gedurende de zomermaanden of de vaoanlieweken De directie der Noordzecbad Maalscbappg beeft eene gansofae Igst vau aanbevelenswaardige gezinnen die kinderen van 8 tot 12 jaren tegen eene vergoeding van ƒ 10 s weeks voeding huisvesting en toezicht verleeneo terwijl meer gevorderden ia jaren ƒ 15 moeten betalen Men ontvangt hiervoor een stevigen pot en eene liefdergke verpleging Voor het gebruik van zeebaden voor kinderen wordt van 15 30 ets per badkoets in rekening gebracht In deze verbigven hoe sanbeTelenawaard vindt dr C echter niet zgn ideaal Hg wil trachten Wgk aan Zee in alle opzichten geschikt veilig en prettig te maken voor gezonde en zwakke schoolkinderen die daar de zomermaanden of den vaoantietgd komen doorbrengen en stelt zich voor de daartoe noodige maatregelen gedurende dit jaar te nemen In dien geest is door een Israelietisch geneesheer te Amsterdam ten behoeve van Israelietische kinderen die wegens zwakke gezondheid den lomer aan zee moeleu doorbrengen een net gebouwtje te Wgk aan Zee gezet dat hg nog dezen zomer met eeu veertigtal kostkinderen hoopt te bevolken Een zijner lezers schrgft aan het HmieUUai Eergisteren avond tegen negen unr werd mg gepresenteerd eene coupon a 1 50 Amsterdamsche premieleening serie 10 688 No 10 dievalseh was Kenteekenen vuil wit papier geen onderdruk voor de ƒ van 1 60 staat Fl 1 60 Slordig gedrukt de No oogelgk van hoogte de handteekening aldus Cary De zwarte Ign waarop de No gedrukt zyn onregelmatig eu wgd vaneen Voor iemand die de echte coupons eenmaal gezien heeft direct te onderscheiden De persoon was van middelmatige grootte en breedte gekleed laag zwarte fantasiehoed gry ie das met een speldje er op donkergrgze demi saison gelaatskleur bleek en blonden knevel iu het geheel een burgerheer Hg gaf voor aan de echtheid te twgfeleu maar had de coupon van eene zeer bekende fiima ontvangen Ofschoon ik hem spoedig volgde om hem aan de politie over te leveren raakte ik zyn spoor kwgt Aangifte bij de politie is gedaan Verleden jaar werd door de vereenigiug van leeraren aan een oommissie van vijf leden opgedragen om maatregelen voor e bereiden dat het M O op de tentoonstelling te Antwerpen op waardige wgze zou worden vertegenwoordigd Door het weigeren der Tweede Kamer om de subsidie voor de Nederlandsohe afdeeling te verleenen kon van dit plan niets komen Dr D De Loos directeur der H B school te Leiden die de zorg voor het opmaken van een verslag van den toestand der inrichtingen voor M O had op zich genomen BINN ENL AND GOUDA 26 Mei 188B Laatgtleden Zalerdagwas het veertig jaren geleden dat de heer G Spruyt Az te Waddinxreen door den Koning tot Heemraad van Bloemendaal irerd benoemd welke betrekking hg sedert onafgebroken vervulde In de heden gehouden vereenigde vergadering van het Bestuur en van Gecommitteerde Ingelanden waarin de heer Sprugt door eene lichte ongesteldheid verhinderd werd tegenwoordig te zijn werd met algemeene stemmen besloten hem ter berinnering aan dien dag een fraai geschenk iu zilver aan te bieden Het eenparig gevoelen was dat zoo er ooit reden was bg eene veertigjarige ambtsvervulling een blijk van sympathie te geven die zeker hier bestond Se heer Sprugt toch bevorderde gedurende al dien tgd met warme belangstelling en grooten gver het welzijn van den polder en bewees hem in moeilgke omstandigheden belangrijke diensten Wg zgn verlekert bg velen instemming te vinden als wg den jubilaris toewenschen dat hg nog gedurende langen tgd zgne krachten moge wijden aan den bloei van den polder Bloemendaal even als aan de behartiging der vele andere hem toevertrouwde belangen Bg den op lo Juni e k aauvangenden zomerdienst op den Rijnspoorweg die in het algemeen weinig zal verschillen van den ten einde loopenden winterdienst zal een belangrijk voordeel gelegen zgn in het verkrggeu van aansluitende treinen uit Groningen en Friesland naar Amsterdam Botterdam en Deo Haag uit Leeuwarden en Groningen ca 6 uur vertrekkende De Mlt tussohen Amsterdam en Botterdam Den Haag is zoodanig geregeld dat die bij de meeste treinen geheel onafhankelgk zal zijn van den loop der treinen van en naar Utrecht Voorts zullen onderscheidene treinen uit Amsterdam en uit de richting van Utrecht te Gouda weder een gedeelte laten glippen Dit is zoo te verstaan dat de treinen van Amsterdam naar Den Haag alleen te Nieuwersluis stoppen en te Gouda doorryden het Botterdamsche deel daar achterlatende terwijl de treinen uit Utrecht te Gouda in de richting naar Botterdam doorrijden De strekking van bet wetsontwerp dat door den heer De Savornin Lohman is ingediend tot wijziging van art 1 der kieswet is nergens den census te verhoogen en dus een census van ƒ 20 als grondslag aan te nemen den census overal op ƒ 20 te stellen voor ben die tot dat bedrag aangeslagen zijn in die belastingen waarvoor de aanslag overal op dezelfde wgte berekend wordt eu voor alle overigen alleen rekening te houden met die verschillen in den aanslag die berusten op het verschil in woonplaats Kiezer zullen das zgn allen die waar ook 20 betalen in de grondbelasting naar tabel A der patentbelasting en naar de plaatselgk onveranderlgke grondslagen van het personeel Voor zoover men is aangeslagen naar de plaatseigk veranderlijke tabellen der patentbelasting en naar de plaatselgke veranderlijke grondslagen van het personeel worden ter berekening van den census die kiesgerechtigd maakt de plaatselgke verschillen in aanmerking genomen in dien zin dat men kiezer wordt als men 20 zou betalen in de plaatsen waar de maatstaf van berekening het laagst is De hoogste eensus is naar dit stelsel ƒ 44 en zal voor Amsterdam gelden Voor de overige gemeenten komt men tot het volgend resultaat s Gravenhage en Utrecht ƒ 42 Botterdam ƒ 38 Leiden ƒ 84 Dordrecht Middelburg tn Leeuwarden 30 Delft Groningen Schiedam Ngmegen Zwolle Haarlem Maastricht ƒ 28 s Uertogenbosch Deventer Arnhem Zaandam ƒ 26 Gouda Kampen Uarlingen Breda Zutphen Alkmaar ƒ 24 Amersfoort Bergen op Zoom Hoorn Boermond Helder Vlaardingen Vlissingen Enkhuizen Zierikzee Hilversum 22 alle overige gemeenten ƒ 20 Het hoofdbestuur van het Nederlandsohe Onderwgiersgenootschap beeft van eenige afdeelingen de nitnoodiging ontvangen zich tot de regeering te wenden in zake het doen vervallen van opvoeding en onderwgs ah examenvak voor de candidaten tot de acte van hoofdouderwgzer Hel hoofdbestuur bericht thans aan de gewestelijke vereenigingen en afdeelingen dat het aan deze zaak met den meeaten ernst zgn aandacht wgdt en roornemecs is op de aanstaande algei ne vergadering te Arnhem eeu voorstel te doen tot het nemen van maVtregelsil om aan de regeering het gevoelen van heV genootschap kenbaar te maken Het achtte het onnoodig vroeger stappen te doen omdat het toch ondoenlijk zou zijn vdór het eerstvolgend examen ip het thans vastgestelde programma wijziging te brengen Aan de afgevaardigden ter algemeene vergadering van de Liberale Unie zijn toegezonden De statuten met daarin ontworpen wgzigingen en aanvullingen Een ontwerp hnishoudelgk reglement Eene nota van de commissie van uitvoering In de statuten zyn nieuw Art 4 Om deel der Lib Unie uit te maken moet eene kieavereeniging ten minste 10 leden tellen Deze beperkende bepaling is niet van toepassing op Centrale kiesvereenigingen in zoover plaatselgke kiesvereenigingen hare leden z n Art 7 Plaatsvervanging der afgevaardigden is geoorloofd In art 12 Centrale kiesvereenigingen betalen voor elke plaatselgke kiesvereeniging die tot hare leden behoort eene som van tienmaal dit bedrag 60 ets Art 13 Bgzondere personen die zich bereid verklaren tot het doel der Lib Unie mede te werken en die een jaarlgksche contributie bgdragen van ten miugte 1 of eene gift in eens van ten minste ƒ 100 zijn de laatstbedoelden levenslang Buitengewone leden van de Liberale Unie Zg mogen de algemeene vergaderingen en alle andere door de Lib Unie belegde samenkomsten bgwonen kunnen aan de beraadslagingen deelnemen doch missen stemrecht Zg ontvangen op hun verzoek de verslagen en andere stukken die aan de afgevaardigden of aan de leden worden gezonden Art 14 Zgn in een kiesdistrict tien of meer buitengewone leden gevestigd die niet tot eene kiesvereeniging behooren dan worden deze op hun verlangen door de commissie van uitvoering als afdeeling erkend Zulk eene afdeeling van buitengewone leden heeft dezelfde rechten als de kiesvereenigingen deelen der Lib Unie Art 11 Voorstellea tot wgzigiog der Statuten kunnen door de algemeene vergadering alleen dan in behandeling worden genomen wanneer ze in de oproepingsbrief ter kennis van de afgevaardigden zgn gebracht Van het ontwerp Hnishoudelgk reglement is van algemeen belang Art 1 De Liberale Unie tracht haar doel te bereiken onder anderen door a het inwinnen eo versohafftn van inlichtingen omtrent de behoeften der liberale pang in de verschillende deelen des lands b het leiden der openbare meening lo door depers 2o door voordrachten 3o door vergaderingen c het verstrekken van steun ter gelegenheid van verkiezingen voor de Tweede Kamer der St Generaal d het organiseeren vén samenwerking der liberalen vooral door het bevorderen van de oprichting van kiesvereenigingen Art 7 De aanwgzing en aanwending der bgzondere middelen waardoor de Lib Unie haar doel tracht te bereiken geschiedt door de Commissie van uitvoering ten ware de algemeene vergadering zelve te dien opzichte eenig besluit mocht nemen In de Nota aan de afgevaardigden wordt een weinig breeder omschreven hoe men zich het werken der Unie voorstelt Eeu zestal leidende gedachten worden vooropgesteld kartelijk hierop nederkomende Het verlies aan populariteit van de liberale partg bepaald onder de kiezers op het platteland dient vooral geweien te worden aan de gangbaarheid van onjuiste denkbeelden omtrent de liberale beginselen alsook omtrent de politiek barer tegenstanders Bg de verkiezingen zouden in menig district de kansen gunstiger staan indien de partggeuooteu aldaar steun konden erlangen zedelgk en stoffelgk van de vrienden daar buiten Tegenover menig vraagstuk is het noodig dat onder de liberalen grooter en ernstiger belangstelling worde gewekt dal zg omtrent de strekking dier vraagstukken met zorg worde toegelicht dat zg aan de consequenties hunner beginselen warden herinnerd dat eenstemmigheid onder hen worde voorbereid Het kan wenschelgk wezen dat van eenstemmigheid onder de liberalen over een bepaalde vraag van wetgeving of staatsbeleid door eene openlijke verklaring blgke Er is te weinig aanraking tnggchen de liberale partij in de Staten Generaal en die in den lande Er is behoefte aan een centraalpunt voor informatie I had echter toen het votum der Kamer viel dit omvangrgk werk nagenoeg voltooid Eenige statistische gegevens uit dit verslag zijn thans in het tgdschrift roor leeraren onder den titel van Enkele mededeelingen over het M O verschenen De brochure geeft een duidelgk overzicht ran den vooruitgang van den toestand van het M O en bevat vele belangrijke opgaven waaraan wij enkele bgzonderhed eu ontleenen Het aantal H B scholen bedraagt thans 61 waarvan 21 Bijks H B scholen terwijl nog 28 een Bijkssubsidie genieten Op 31 December 1883 bedroeg het aantal leerlingen aan de jongens H B icholen 4787 mannelijke en 205 vruuwelgke tegen in den cursus 1864 65 760 in 1869 70 3210 in 1874 75 3855 en in 1880 81 4509 Het aantal vrouwelyke leerlingen aan de jongens H B scbolen was in 1877 66 in 1880 160 Van ile 100 leerlingen werden in 1883 slechts 7 36 in de 6e of hoogste klasse asngetroffen dat getal was echter in de voorgaande jaren nog lager Bg het toelatings examen varieert het cijfer der afgewezenen tusschen 20 eu 25 pCt bg i e bevorderings xamens töt hoogere klassen slsagt in doorslag 75 pCt voor het eind examen gemiddeld 84 4 pCl der candidaten Sedert 1866 is dit examen met goeden uitslag afgelegd door 2900 jongelieden Het aantal middelbare scholen voor meisjes bedroeg op 31 December 1883 14 dit cgfer is thans echter door het vervallen der Bykssubsidie voor de meisjesscholen met een die van Goes verminderd Van de leerlingen waren in 1888 11 13 pCt dus 3 77 pCt meer dan bij de jongens H B scholen in de hoogste klassen In 1870 71 bedroeg het hantal leeriingen 127 in 1875 76 691 in 1880 81 1002 en in 1883 84 1213 In Nederl Indié zijn drie H B scholen met 5 jarigen cursus voor jongens en een met 3 jarigen curcua voor meisjes met in 1884 85 429 leeriingen In 1884 zijn aan 153 heeren en 61 dames acten toegekend de bevoegdheid verleencnd tot het geven van M O tegen in 1880 91 en 32 en in 1877 76 en 27 Sedert de in werkingtreding der wet op het M O 1864 zgn 528 dames en 1779 heeren gediplomeerd De vertegenwoordiging der Vereenigde Staten in hel buitenland wordt door de regeering van president Cleveland merkwaardig georganiseerd Het sterkste voorbeeld is de benoeming van den heer Keiley mayor van Bichmond eerst tot gezant in Italiè thaus tot geznut te Weeuen Hg heeft zich bekend gemaakt door gemis aan diplomatieke takt maar zgn broeder beeft voor hem de voorspraak verkregen fan den aartsbisschop van Baltimore eo de heer Bayard de minister vau huitenlandsche zaken heeft aan dien invloed geen weerstand kunnen bieden Nauwelgks was het Iwkend geworden dat Keiley tot gezant bg de Italiaansche regeering was benoemd of de dagbladen drukten eene redevoering door hem kort na de bezitneming van Bome uilgesproken waarin hg Victor Emanuel een roover had genoemd Men verontschuldigde dit met zyne jeugd en onervarenheid maar de Italiaansche regeering gaf ie verslaan dat zg een man die zich nooit door iets anders dan door die redevoering had bekend gemaakt geen aangenaam onthaal ie Uome kou waarborgen De minister moet dit nog al kwalyk hebben genomen en in den ministerraad hebben voorgesteld de gezantsohapspost voorloopig onbezet te laten Keiley zelf verlangde dat zyne benoeming zou worden gehandhaafd Op een feestmaal hem door igne vrienden te Bichmond aangeboden hield hg weder eene rede waarin hg de Italiaansche regeering hemelhoog prees maar Ie gelgk de regeering der Unie die hy in het bniteuland zou vertegeuwpordigen eene onwettige alleen door geweld bestaan regeeriug noemde die uit onverbeterde rebellen bestond Hierop werd hem uit Washington te verslaan gegeven dat hij niet naar Bome kon gaan Men was bereid hem naar Peterbarg te zenden maar toen het En geliohBnssisch conflict ontstond kwam de openbare meeuing er krachtig tegen op dat lulk eeu man voor een gewichtige post werd gekozen Thans is hg tot gezant t Weeuen benoemd De post van gezant in Europa wordt als een aangenaam baantje beschouwd Waarmede politieke vrienden kunnen worden begunstigd Omgekeerd worden de Europeesche mogendheden zelden te Washington door hunne beste diplomaten vertegenwoordigd vooral op de Bussisobe viel veel aan te merken Engeland waakt hierop eene uitzondering bet is trouwens bet eenige groote land van Europa dat met de Vereenigde Staten gewichtige aangeItgenbeden heeft te regelen Des te meer wekt de keuze van den nieuwen Amerikaanschen gezant te Londen verwondering die en in Engeland en in Amerik wordt veroordeeld De voor Petersburg bestemde gezant heeft bedankt voor zyne beaosming omdat hg vreesde dat zg in den Senaat voor hem onaangename debatten zouden uitlokken Tol consuls te Hamburg en Bremen zgn landagenten in Texas benoemd Naar Japan gaat iemand die als een twistioeker bekend staat en consul generaal te Melbourne is een avonturier geworden die by de laatste presidentsverkiezing een brochure heeft geschreven ten gunste van Blaine s reclame makend plan de Zuidamerikaauscha republieken onder de hegemonie der Vereenigde Staten te vereenigen De Weener Bodencredit Anslalt is deze week aan een kolossale oplichterij ontkomen Omstreeks half April kwam daar een man die zich de Hongaarsche grondeigenaar Michael Babies noemde en ƒ 120 000 wilde opnemen op zgn bij Szegedin gelegen goed Kögely Hij had de bewijzen van eigendom bij zich en beloofde de verdere stukken die van hem verlangd wfrden te zenden Uit Szegedin kwamen dan ook weldra die stukken van de handteekening vsn verschillende autoriteiten voorzien De Anstalt echter verzuimde niet haar gewoonte te volgen om ook aangaande den persoon van den geldopnemer inlichtingen in te winnen en vernam toen dat te Szegedin en omstreken noch een landgoed Kogely noch een grondeigenaar Babecs bekend was Om den bedrieger in de val te laten loopen werd hem geseind dat hij het geld in ontvangst kon komen nemen hg kwam en werd in hechtenis grnamen Men vond bi hem de stempels waarmede by zijn stukken vervalscbt bad Aan de Neue Freie Preue wordt door een deskundige het volgende omtrent de jongste aardbeving in Weenen en Stiermarken geschreven De bevolking der hoofdstad is weder eens herinnerd aan het bestaan der verwoestende kracht die IU hare onmiddellijke nabgheid diep in de aarde zetelt De maand April was over het geheel genomen hoogst abnormaal geweest en Mei verraste de bewoners van Weenen al dadelijk by tgne aankomst met een aardbeving die gelukkig tot haar centrum het Murz dal koos en daar zeer hevig was maar Weenen slechts in hare laatste golviogen beroerde Volgens de tot hiertoe ingewonnen berichten werd het gebied waar zich de aardschndding gevoelen deed ditmaal in bet noorden begrensd door het Donaudal van Weenen tol voorbg Linz in het oosten door den loop der warmte linie van Weenen en verder door de dalen van Murz terwijl zyne uitgestrektheid ten westen zich voorloopig nog niet laat bepalen Men heeft in de nabgheid van Wiener Nenstadt een punt van waar drie aedert lang bekende aardberinglijnen siraalvormig uitgaan lo de bovengenoemde warmtelinie van Weenenstrekt zich uit over Leobersdorf fioslau Badeu enz volgt dan de oostelyke grens der Alpen tlH ieop Weenen stuit 2o de tweede die merkelgk langer is gaat schuins door de streek vau het gebergte in noordwestelijke richting eu strekt zich uit over het Donaudal tot ver in Bohème waarbij zij gedeellelgk den loop van den Kampstroom volgt en daardoor ook de benaming van Kamplinie bekomen beeft 3o een derde eindelijk gaat Zuidwestelijk rn loopt samen met de dalen van de Mürt en verder van de Mur tot Giaiz Deze Mürz linie heeft ditmaal in elk geval eeu hoofdrol gespeeld daar de buurtschappen Mürzsteg Neaberg Mitterilorf Brack aan de Mur Kindberg enz het ergste geleden hebben en men zelfs te Gratt de schokken nog zeer duidelgk gevoelde Nadat men echter aan de eene zijde uit St Pollen en aan de andere uit Boslau en Weenen aardschuddingen meldde zoo schynen ook de beide andere linién niet lydelgk te zgu gebleven De ichokken te Linz en Isohl behooren in elk geval lot een andere lyn die evenals de Kamp linie de Alpenstreek schuins doorgaat een versohynsel dat bij de schudding der Noordelyke Alpen regel is waarom Suesz ze ook rekent lot de categorie der Blaaaschuddingen een naam die doelt op bepaalde storingen in den bergbouw welke men blazen noemt Wat de waarnemingen betrefi die men op verscheidene plaatsen gedurende de aardbeving gemaakt heeft zyn behalve de bekende telegrammen nog de volgende mededeelingen langzamerhand ingekomen Te Ternilz aan den Zuiderspoorweg werden te 12 u 16 m stationsklok korte trillende schokken waargenomen die 5 6 seconden aanhielen en welker richting soheen te loopen van hel Zuiden naar het Noorden Uit Gratz wordt gemeld De aardbeving beperkte zich volgens de ingewonnen berichten tot Opperen MiddelStiermarken en strekten zich in NoordeIgke richting lot Briick en Mautern in Weslelyke richting tot Koflach en Duitsch Landsberg in Zuidelijker richting tol Wildau en in Oostelyke richting tol Tebriug uit De opgaven betreffende den tgd wisselden ai van 12 u 10 m tot 12 u 80 min de duur der schokken Was van 1 tol 30 sec Een telegram uit Kindberg meldt De aardbeving geschiedde te 12 n 16 m des middernaobis en ging in de richting van het Zuiden naar het Noorden De duur beliep van 4 5 sec De barometerhoogte bleef onveranderd Alle woonhuizen in den omtrek zijn min of meer beschadigd Vele gingen uit do lijn Gevels brandmuren schoorsteenen en plafonds vielen in vele huizen in Door het nederstorten van een plafond werd ergens eene vrouw gedood Het hevigste leden het huis van den logementhouder Kappij vervolgens de school die tot nadere orde gesloten nerd de kerk van welker toren het kruis afviel en die inwendig zeer beschadigd werd Het statioBsgebonw daarentegen heeft geene noemenswaardige schade geleden De angst der bevolking was zeer groot en de brandweer heeft zich hoogst verdienslelgk gemaakt Een bij de Limer Tageipoit ingekomen telegram meldt dat de aardbeving in geheel Boven Oosteorijk aan weerszijden van den Donan met eene tot nog toe ongekende hevigheid is gevoeld Behalve echter het nederstorten van enkele voorwerpen en het afvallen van pleister is geeue verdere schade te vermelJen Buitenlandsch Overzicht Evenals de Fall Mall Gazette verklaart de Pol Corr van Weenen te kunnen verzekeren dal de aldaar uit Londen ontvangen berichten als zouden de onderhandelingen over de Afghaansche grensquaestie op nieuwe eischen vén Bnsland gestuit zijn allen grond missen De onderhandelingen zegt zij zyn integendeel in zeer goeden gang en zullen zeer spoedig tot een volkomen verstandhouding voeren Loid Salisbury en lord Churchill hebtwn buiten het Parlement redevoeringeu gehouden waarin zg de Begeering over haar Egyptische eu Afghaansche politiek hevig aanvielen Salisbury klaagde dat b t Lagerhuis zich niet onafhankelijk genoeg tegenover de Begeering gedroeg Churchill keurde de vernienwiog van de lersche beteugelingswet af Op dat punt is Salisbury het niet met zijn conservatieven geestverwant eens De Times acht de argumenten van Churchill zeer zwak daar de rustiger toestand van leriand juist het gevolg der beteugelingswet is Te Londen liep bet gerucht dat de oneenigheid in den boezem van het Ministerie over de lersche dwangwet zoo groot is dat een wgzigiug onvermijdelgk was De Pali Mall verzekert echter dat het geschil weder is bijgelegd door de verlenging met wgziging van de lersche dwangwet voor den tgd van slechts éen jaar Dat kan wel zijn over een jaar heeft men tevens een nieuw Lagerhuis op breederen grondslag gekozen en wie weet hoe hel er dan uitziet met de politiek Geheel Frankrgk heeft slechts oor en oog voor Victor Hugo wiens nagedachtenis op allerlei wgze wordt geëerd De beiae Kamers hebben bgna eenstemmig 20 000 franken toegestaan voor eene begrafenis op slaatskoslen die zeker niet onderdoen zal voor die vau Thiers en Gambetta De wet op den êcrutin de litte is docr den Senaat goedgekeurd De door de commissie voorgestelde bepaling dat de fractie boven bet veelvoud van 70 000 inwoners 20 000 moet bereikt hebben om het departement recht te geven op eeu afgevaardigde meer is verworpen Elke fractie boven het bedoelde veelvoud al is het ook van één inwoner geeft hel departement een afgevaardigde meer De Kamer van afgevaardigde had in denzelfden zin besloten Uierdoor zal de Kamer 682 afgevaardigden tellen aldus 26 meer dan thaus De door de commissie in de wet aangebrachte bepaling dat een lid der dynastiën die over Frankrgk geregeerd hebbeo niet verkiesbaar is voor de Kamer van afgevaardigden is goedgekeurd met 187 stemmen tegeo 66 Dezelfde bepaling is opgenomen in de kieswet voor den Seoaat De onderhandelingen tusschen Frankrgk en China over een drlinitief vredesverdrag worden zonder tegenspoed maar met zekere langzaamheid voortgezet Wie de wgze van doen der Chineesche diplomatie kent zal zich over deze vertraging niet verwonderen De moeilgkheid bestaat thans in den vorm de redactie van het tractaat opdat den Chineesohen diplomaten geene gelegenheid worde gegeven om ait eeu min duidel len tekst bezwaren te scheppen KEXmSGEf ilMG De BUBGEMEESTEB van GOUDA brengt bg deze Ier kennis van de belanghebbenden dat door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz t Botterdam op den 22 Mei 1886 is executoir verklaard Het Kohier vau bet Patentrecht no 9 4e kwartaal dienst 1884 85 Dat vo rnoemde Kohier ter invordering is ge