Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1885

1885 VrUdag 29 Nei N 3241 GOÜDSGHEICOURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzandlag van adrertentiön kan gMchieden tot éép uur des namiddags van den dag der uitgave De aitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden herekend naar plantsmimte Boreadien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 Mei 1886 By de acte examena Lager Onderirqi lijn gisteren geslaagd mcj H Tan Creveld uit Gouda en J M Tan Bwbove nit Moordrecht Gisterenarond hield de Weerbaarheidifereeniging Borgerpligt hare gewone algemeene Tergadering Ma opening werd door den Toortitter den heer G H G de Lange in herinnering gebracht dat in het afgaloopen jaar orerledea was de heer D W Westerbaan £ ere TOortitter tereos een der oprichters ran de Tereeniging Spr deelde meda dat het bestuur namens de rereeniging bq de tertardebestelling een kracsop tgn graf had doen leggen als een hulde aan de rerdienslen an den orerledene ton optichte deier rereeniging Namens de familie an den orerledene was een brief ran dankbetuiging ingekomen roor dit bitldisblük lo deie rergadering werd roorta de rekening nagelien en onder danktegging aan den Penningmeeater goedgekeurd Als Bestuursleden werden herbenoemd de hh H ran Wijngaarden en A Boonstra terwyl tot deelname aan den nationalen schietwedstr d door den bond der rustende schattery uilgeschreren zyn aangeweien de hh Boaostra ran Beedt Dorllaud Geljtel de Lange en ran Wijngaarden Door den heer A K ran der Garden te Gouda Concessionaris roor een stoomtram door den Horkschen Waard is het technische gedeelte ran dat werk opgedragen aan den heer H Paul te Zerenhaizen In de sitting der Kotlerdamsohe Arr Rechtbank ran Dinsdagmorgen werden o a de rolgende perionen reroordeeld A B Am A B C G en W S werklieden te Gouda bekl ran gewelddadigheid jegens bedienende beambten aldaar tgdens bet opkomen roor de Nationale Militie tot 8 dagen ger cell ieder A B wonende te Gouda bekl ran hettelfde feit tot 8 dag n ger cell Aanstaanden Zaterdag zullen wg den stand der Schaakpartg tegen de i Haag opgeren De positie is roor beide partgen rrg gelgk ecnig roordeel is nog niet behaald Het eindspel kan echter hoogst belangwekkend zgn Gisteren middag ten twee ure werd ten Raadhuize dezer gemeente aanbesteed Het uitdiepen ran een gedeelte der ririer de Gouwe tnischen de brug in den spoorweg Leiden Woerden en Gouwsluii Ingeiohreren werd door W Noordhoek roor ƒ 1969 j Joh de Vaal Gouda Toor ƒ 167B j C Furrer Gouda roor ƒ 1264 eu C Nederhoff Gouda roor ƒ 930 Het vernieuwen ran de raste houten brug in den weg naar den Zoidplaapolder bg den Broekweg Ingeschreven werd door W de Jong Wt roor ƒ 2868 i G ran Olterloo roor ƒ 2B55 C P W Dessing roor ƒ 2800 j L ran Dorst roor ƒ 2200 C J C Hoogendgk roor ƒ 2000 H J Nederhorst roor ƒ 1943 en W Bokhoren roor ƒ 1883 Het vernieuwen ran de leien daken en de loodbedekkingen der orerdekle rischmarkt en daarbij zijnde bergplaats Ingeichrewn werd door G ran Kooten Oadewater ƒ è i J Huisman Rotterdam roor ƒ 873 Ji J Verdries Gouda roor ƒ 264 H J Bebouw Gouda roor 260 en J Grareategn 9cuda roor ƒ 254 4 Het reranderen ran aa i gedeelte der onderwgterswoning bij de Ie Koatslooze School Ingeschreren werd door W de Jonc Wi roor ƒ 1789 J de Jong Wz roor ƒ 161 D Amesz roor ƒ 1640 A Suelleman roor ƒ 1696 H J Nederhorst roor 1B8B E Sliedrecht roor ƒ 1B7B A Grendel Jr roor ƒ 1630 C P W Deising roor ƒ UUO B Mullaart roor ƒ 1483 W Bokhoren roor ƒ 1466 W C Benhl roor f 1440 C J Koot roor ƒ 1350 en H Steenland roor Wr allen te Gouda Zaterdagarond rertcheen het rapport der commissie ran rapporteurs aan de commiMte uit de ingezetenen ran Rotterdam tot beoordeeling ran het wetsontwerp tol rereeniging ran de gemeenten Rotterdam en DelfabarcB Door B en W uden io haa roontel tweeërlei belangen op den roorgrond gesteld nt bet sanitair en het handelsbelang Wat bet eerste betreft komt het de oommissie roor dat het wel wat reel op den roorgrond is geschoren niet omdat zg dit belang ran ondergeschikten aard acht maar omdat zij rreest dat de resultaten eener rereeniging op sanitair gebied niet lullen beantwoorden aan de rerwachtingen die zoodanig rooropaiellen ran dit belang toudea wettigen Wel lal het verergeren ran den toestand in zekere mate door de rereeniging worden tegengegaan doch rerholpen wordt het gebrek niet door de rereeniging wanneer deze niet strekt tot uitgangspunt roor krachtige maatregelen waaromtrent echter nog geen plannen beraamd zgn Van reel rerdere strekking in zgn gerolgcn achten de rapporteurs het handelsbelang Te dien aanzien zal de rereeeniging ran Delfaharen met Botlerdam ontegenieggelgk belangrijke er zeer gunstige resultaten opleveren zoowel aan de ririertijde als wat betreft de rerbinding van Maaa en Schie Toch mag men niet rerheelen zegt het rapport dat groote bezwaren daartcgenorer staan die wel rerdienen tegen de roordeelen in de weegschaal te worden gelegd en noemt als zoodanig een waarsobgnlgke depreciatie ran huizen en gronden in het ooatelgk en noorJelgk gedeelte ran de aud de inrioed dien de rereeniging zal kuiinen uitoefenen op de gemeente eigendommen te Fegenoord en de belangrijke konen welke de rereeniging zal na zich slepen doch waaromtrent nog niets ralt te gissen daar de gegerens ontbreken Het resultaat waartoe de commissie ran rapporteurs gekomen is is dan dat de rereeniging in haar gevolgen roor Rotterdam ernstige bezwaren oplerert maar dat rooral het handelsbelang desoiettegenstaande de rereeniging wenscheiyk maakt dat die in latere tyden roor Rotterdam zelfs noodzakelijk zonde zijn en dat het dus met die wetenschap de thans aangeboden gelegenheid niet ongebruikt mag laten roorbg gaani Op deze gronden geeft bet rapport aan de oommissie in orerweging op het roorstel tot rereeniging van Delfsharen met Rotterdam gunstig te adviseeren Het beeft de aandacht getrokken zoo sohrgft de Haagsche oorrespondent der S Or Ct dat er in den laatsteu tgd zoovele belangrijke benoemingen en berorderingen bij de departementen ran algemeen bestuur hebben plaata gehad Hoe het daarbij soms toegaat kan uit het rolgend staaltje blijken Ër moesten bij t Departement ran Koloniën drie raeaturea orden rerrnld Teneinde door de benoeming ran twee teer kundige mannen buiten t personeel tot referendaris anderen niet te kwetsen benoemde de Minister rier referendarissen Br moest bjj het Ministerie ran Waterstaat één referendaris zija de Minister stelde er drie aan om de geroeligheid zijner ambtenaren te ontzien Eo een dier benoemingen had zelfs plaats teogerolge ran een bedreiging ran den benoemde met ontslagaaurraag Nadat de Minister den ambtenaar in quaesiie die op boogen toon zich kwam beklagen en zijn plan aankondigde om het departement te rerlaten had rerzocht zich aog eens te bedenken en nadat de ambtenaar bad rerklaard te rolharden bij zgn besluit bood de Minister hem zijn benoeming tot referendaris zij t ook alleen in naam aan es de Minister nam de conditie daarbij n dat de benoeming nog den arond ran de toeiegging moest worden roorgedragen De N S Ct kenschetst de thans iogedieode herziening der grondwet als eene die het volk de koude kleeren niet raakt omdat de grondslagen onreranderd blijren en de geraarlijke punten onderwijs en godsdienst worden rermeden Toch gaat ly niet mede met hen die daarom deze herziening maar liefst op de lange baan sagen geschoren Il het wel zoo zeker dat er ran deze grondwetsherziening niets zal terecht komen Het is waar er zijn donkere stippen maar by de iV R Ct wil het er maar niet io dat de kerkelgke partijen noodige rerbeteringen ook in hunne schatting zouden rerhinderen omdat eene andere rerbeteriug waarop zij hoogeren prijs zonden stellen niet te rerkrijgen waa Aan den onwil om het goede tot stand te helpen omdat op andere punten de gewenschte rerbetering moet uitblijren sullen wjj niet gelooren zoolang daairan door daden niet gebleken is Orerigena zou het wel eens kunnen blijken dat roor eene grondweteherziening als deze Heemskerk de rechte man was Ëiodelyk wil de N S Ct gerraagd hebben of men Heemskerk s ontwerpen alle politieke beteekenia ontseg ende niet uit het oog rertiest dat in die ontwerpen dan toch een nieuw stelsel ran kiesrecht is opgenomen en dat ran elke grond wets herziening in dezen tijd daar het zwaartepunt ligt Onder roorzittenohap ran den heer W C Hojel afgetreden presideut cammiisaris werd gisteren te s Hage eene vergadering gehouden ran aandeelhouders in de IJsel Stoomtramweg maatschappij Door deu heer mr F baron ran Hogendorp werd daarin rerslag uitgebracht omtrent den toestand der onderneming in 1884 Waren er ran de 10 000 aandeelen a ƒ 260 verleden jaar 6290 aandeelen geplaatst ondanks de ongunstige tijdsomstandigheden werd in het afgeloopeu jaar nog roor 400 aandeelen i pari ingeschreren zoodat er 6690 aandeelen zijn geplaatst Dank zij die eerste inschrijvers zal binnenkort de lijn Leiden s Grarenhage zijn voltooid en de treinen der maatschappg op het gunstigste tijdstip van het jaar de hofstad kunnen binnenrijden Met ingenomenheid wordt in het verslag hierop gewezen