Goudsche Courant, zondag 31 mei 1885

885 Zondag 31 Met o 3 4 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Nieuwe Koper en Blikwinkel De ondergeteekende heeft de eer zijnen geachten Stadgenooten te berichten g dat hij zijn WINKEL in Ï5 voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK aan de KLBIJWEG E 75 GE o OPEND heeft en hoopt zoowel door lage pryzen als soliditeit der Goederen i het vertrouwen zijner geachte Begunstigers ten volle waardig te worden Ook pj is hij in staat gesteld in eerstgenoemd artikel BRUIN en GEEL KOPER pLa WERK tegen fabriekspryzen te kunnen concurreeren Mg vleiende met een druk bezoek vereerd te worden heb ik de eer te zön § UEd Dw Dr I PONSIOEN Dz Reparatien word en eveneens aangfenomen De Firma C NEDER VEEN BoekhandelarenBoekbinders te a Botch beveelt hare gunstig Toorzorgtmaalregelen genomen en had dé Miniiter Ttn Binnenl Zaken strenge bevelen gegeven om het ontplooien der roode lag te verhinderen Na het houden van venchillende reiievoeringeu welke met de kreten leve de Commune leve de anarchie werden ontvangen werden eeuige roode vaandeli omhoog geheven eu toen de politie agenten tich daarvan meester wilden maken ontstond een gevecht dat weldra algemeen werd De politie werd met een hagelbui van sieenen ontvangen zoadat de halp der gewapende macht Doodig werd Men heeft echter niet behoeven te schieten Niet Vrijdag maar Zondag a s tal indien het bericht joist is het stoffelijk overschot van Victor Hugo begraven worden De lijkstaatsie lal te oordeelen naar de toebereidseleo hoogst indrukwekkend sijn Aan tijn schriftelijk kenbaar gemaakt verlangen in den lykwageo der armen gcafwaarts te warden gebracht wordt voldaan Op de kist zal één krans liggen doch verscheidene wagens zullen beladen zgn mei de tallooze kransen en bloemen die aangeboden worden In Denemarken worden steeds volksvergaderingeu gehouden om tegen het Ministerie £strup te protesteeren zoo dezer dagen te Mogeuslrupp bij Neslved waar 5000 personen bijeen waren en welke door den heer Berg voorzitter van bet Folkelhiug en verscheidene afgevaardigden werd bijgewoond Verschillende redevoeringen werden gehouden waarin werd betoogd dat het volk alleen door geduldige volharding zijn doel kan bereiken In Spanje begint het weer onrustig te worden De hervorming der zeemacht waarmede de Cortez nu bezig zijn benadeelt de belangen van verschillende industrieelen en daarover heerscht in de havensteden groote ontevredenheid Te Cadix vooral ia de bevolking zoo verstoord over de voorgestelde sluiting der arsenalen voor de particuliere nijverheid dat men beducht is voor ernstige ongeregeldheden en reeds verschillende voorzorgsmaatregelen ter handhaving der orde moesten genomen worden Na lange beraadslagingen zijn de leiders der linkerzijde bet eens geworden over het politiek programma De jary het burgerlijke huweiyk algemeen stemrecht vrijheid al deze punten zijn er in opgenomen en door den heer Sagasla goedgekeurd De Cortez zullen eerstdaags de begrooting van Cuba behandelen die met een tekort van 7 000 000 sluit MARKTBERICHTEN QOUda 28 Mei 1886 Granen in een zelfde doen Wegens de Pink terfeesten heeft de toongevende Kotterdamacbe markt niet gesproken en het zachtere weder stemde 200 koope als verkoopers slap Tarwe in de puikste Zeebwsche soort ƒ 8 25 a ƒ 8 75 Polder en goede f 7 75 a ƒ 8 Ligte en blauwe lager Rogge ƒ 6 20 a ƒ 6 65 Polder 5 75 a ƒ 6 Gerst ƒ 5 26 a ƒ 6 Chevalier ƒ 6 90 a ƒ 7 40 Haver ƒ 3 80 a ƒ 4 40 Ronde Maïs ƒ 6 90 i ƒ 6 10 platte ƒ 5 25 k 6 60 Verder geen handel De veemarkt met gewone aanvoer de handel in alle soorten vlug vette varkens 23 a 26 et varkens voor Londen 19 a 21 ets magere varkens en biggen ving biggen ƒ 1 a ƒ 1 60 per week schapen traag lammereu vlug te verknopen Aangevoerd 96 partijen kaas Eerste kwaliteit ƒ 19 a ƒ 21 tweede kwaliteit 16 18 Noordhollandsche ƒ 80 a ƒ 26 handel vlug Goeboter l K a 1 20 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 Bargerlijlceii Stand GEBOREN 23 Mei Petrus Hendrikoi ouders J H Silvester en C Schornsgel Keetje ooders A Schriek ea P Tsn del Bgl 24 J ouden D van den Berg en B Schippers 86 Arnolds Petronelle Maris onder D A Pontioen en A M Warbnrg Adrianus ouders U Bik en A J Drsbbe Snaanua ondera P Rietkerk en A Voordewind 26 Hendrik Cornelia onder W Verboom eo M J Nienwveld Anthonie ouder A Nieowenluiizen tn A van der Maaa 27 Sara Johanna Klazina ondera N J van Ooraelen en S J Revet OVERLEDEN 26 Mei J Voorbarendae hni r van A Brnijaten 43 j C de Knegt 4 j 26 T de Knegt 1 j 2 n M van Leeuwen 2 j A Kromboot 2in G J Trooster 43 j 11 m GEHUWD 27 Mei A C B Kooiman en C M Hage A r van der Steen en C Veening C 1 Verkerk en M Schouten Oouderak GEBOREN Johannes Nicolaa ouders L P Nootenboom en J Olieman Gerrigje Adriana ouder M Slingerland en W t Hart Hendrik ouders G Stobbe en M van den Ove Stolwijk GEBOREN Cornell ouder H Blok en A Oom ONERI EDEN J Sloo 16 m ONDERTROUWD H Schoot en G Treure A RijneTeld en A Ooms GEHUWD C Z derlaan en J E Dogterom ADVERTENTIfiN Voorspoedig bevallen van eene Dochter WILLEMINA t HART Echtgenoot van M SLINGERLAND Gouderak 23 Mei 1885 Heden overleed ons jongste Zoontje slechts 7 dagen oad G OVEREIJNDER Sr D A OVEREIJNDER Gouda 28 Mei 1885 Aelbees Uitsluitend langs dè en weg myn besten dank aan allen die blijken vau belangstelling toonden op den voor mij zoo gedenkwaardigen dag van 21 Mei 1885 R BLOK bekende Burgemeester van Lekkerkerk beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omatreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda hg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen Cliem fabriek van H von Qinborn ie Emmerik ajd Ehyn Tweevoudig bekroond Arasterdam IS83 BORST PASTILLEN In zakjes a 15 ets en in dousjes a 30 en 60 cents SLIJ M MAAGPILLEN In doosje met 50 pillen 25 ceuls TEER CAFSOLES In flacons met 60 capsules 60 cent J C ZELDENKIJK Gouda L SCHENK Ooudu Wed WOLFF Zoon Sclioonhoven Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen OE mm mm of de beschrflving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzohderlp levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Boiïwkundete Utrecht Prijs 80 Cents Onzen hartélflken dank voor de belangstelling ons op den 24 dezer bewezen Van de GARDE VRIJLANDT Gouda 28 Mei 1885 In een stil gezin bestaat gelegenheid voor Een a Twee Heeren voor Kost en Inwoning Adres Crabethstraat 243 M QEUITHÏÏT C Commissionairs in Effecten Amsterdam O Z Foorbtivgwal 129 belasten zich met den In en erkoop van EFFECTEN en PREMIËNLOTEN tot den koers van den dag tegen billjjke provisie Sluiten PROLONGATIËN en geven voorschot op Effecten d o o a o AMERSFOORTSCHE EEIERSCH BIERBEOirWERU De DIRECTIE maakt bekend dat hare verschillende BIEREN als BEIERSCH PIL8ENER LA GER en GERSTEBIER op fust en gebotteld verkr gbaar zgn bö den Heer P KRIJGSMAN Agent voor Gouda en Omstreken DE DIRECTIE NB Proeven en Pr scouranten verkrggbaar ÜPWEKKEND ERSTERKEHD KOllRTSVfRllBWENO SU BLOEDARMOEDE BLEEK2UCHT OROOTE ZWAKTE nnniTl ll RADIKALE GENEZING deaierkieiend wordt DllliLnlilli overeengekomeo voor een bepaslde prija betaalbaar na genezinK Daartoe zijn 20 kamera ter beuliikkiOK der patiënten gesteld WAERSEOERS Heelmeester tai breoken Geoenplaats 35 te Antwebpen in flessohen è f 1 80 en f 1 00 TAMARINDËBONBOIVS aaiïbevolen tegen verStOppiZlg ec daarmede ia verband staande ougesteldbeden DE TAMARINDE BONBONS n KEAEPELIEN HOLM lijn een ïai er plantaardig tachtnerkend spijsrertering en eetlust niet storend Furgatiof iu coufituarform aangenaam frisch van smaak en zeker werkend In doozeu van 80 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA rie Inademing ran den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma terstond rerllchting In Etui van 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzsohiend middel bij HoOSt en Verkoudheid In flesobjes l 20 cents KRAEPELIEN HOLM Apotheker tt Zeilt Depot voor Oouda bij den heer C THIM Apotheker Snelpersdruk van A Bbinkuah te Gouda BINNENLAND GOUDA 30 Mei 1896 De Jani maand nadert en met baar het SSate Nederlandsoh IiSDdbuishoadknndig Congres dat de gemeente Ooads de eer heeft dit jaar binnen hare mnren te lieo vergaderd De week waarin de Congresdagen Tallen van 8 12 Juni zal in meer dan eén opzicht een hoogst belangrijke zijn daar dan door personen fan groote kennis en aitstekeode bekwaamheid tal ran quaesties zullen worden behandeld die seler belangstelling tot zich moeten trekken Zoowel de mannen der theorie ala der practyk zullen aan het woord zgn zoodat men by deze gelegenheid betraard zal bljjren roor die eenzijdige beschouwingen welke elders wel eens te belrenreo waren Voor ieder beschaafd menaoh zal het oniietwijfeld een waar genot zgn getuige te wezen san dergelijke gewichtige besprekingen op het gebied ran rolks en slaathuisboudkncde landbouw enz enz als aanslaande zjjn Doch ook alt eenander oogpunt zal bedoelde week reien welkom zyn Uit den aard der zaak moeten de gaaien uit den rreemde in de gelegenheid warden gesteld den tgd die niet aan den eigenlijken Congresarbeid gewijd is zoo aangenaam mogelijk door ie brengen Daartoe zullen prachtige concerten warden gsgtren in de Eeunie en Ons Geuofgeo terwijl of het tentoonslelliogsterrein geregeld matinéei manMtk uilen plaats habbeO er is roorts een birddra erg aangekondigd terwijl een schitterend rnnrwerk hel feest op waardige wyze zal besluiten Onuoodig is bei te betoogen hoe ook de Tentoonstelling waarroer reeds zeer gewichtige inzendingen werilen toegezegd zal medewerken een bezoek aan Gouda ia die dagen 4vMasl aantrekkelijk te maken Daar ieder Lid ran Congres geheel rrijen toegang heeft tot genoemde concerten tot de lentoonstelling tot de aljemeene en afdeelingsrergaderingen spreekt het ran zelf dat reeds rele ingezetenen ran Gouda en Omstreken zich roor het lidmaatschap aanmeldden Toofa zyn nog reien ran wie ook belangstelling in deze rerwaoht kan worden nog aehtergebleren en daarom wensohea wy hen op te wekken zich bij den Penningmeester van het Congres den heer J Poat ran der Burg FInweele Singel E S39 als lid op te geren Het lidmaatschap kost slechts ƒ 2 50 rn is permoHlijk zoadat het aan te berelen is dat ook dames tot het lidmaatschap toe treden reeds rerscheidene dames lijn toegetreden en dan natuurlijk erencens kasteloos toegang hebben tol concerten tentoonstelling enz £ r bestaat bq sommigen een dwaling ten opzichte Tan het lidmaatschap Men meent dat men dit jaar lid wordende dit als ran jelf ook ro r het rerrolg bljjft als bij andere rereenjgingen meest het geral ia zoo men niet bedankt hier is dit niet het geral Men wordt uitslijtend lid raar 1886 Door zich als caugres lid op te geven bezorgt men zich zelf alzoo roor weinig geld een hoogst genoeglijke week eu berordert daardoor levens de goede zaak Ruime deelneming ec alg meene belangstelling is ook daarom zoo gewenacht opdat de congres bezoekers die uit alle deelen des lands herwaarts komen tot de orertuiging geraken dat ook het hart van Gouda s inwoners warm klopt roor de groote quaestien die elders reler gemoederen bezig houden en dat men hier ter stede voor niemand onderdoet in belang lelllng roor zoo echt raderlandsche belangen Om een bewgs te geren hoe hoog het congres by de hoogstgeplaatsten in den lande gewaardeerd wordt kunnen wij mededeelen dat de Minister ran Binnenundsohe zaken en de Minister ran Waterstaat Handel eu Nijverheid het Congresbealuur hebben inedegedeeld roornemens te zijn een of meer der fittingen by te wonen Ook de Commissaris des Konings Mr C Pock eere roorzitter ran hst Congres zal ongelwyfeld daartoe uit de residentie orerkomen terwyi roorts rersohillende andere hooggeplaatste personen bg deze gelegenheid Gouda met een bezoek zullen rereeren Z M heeft herbenoemd lot burgemeester ran Berkenwoude den heer M Bron secretaria dier gemeente en tot burgeme ster ran Stolwgk den heer J C Kroon secrrtarit dier gemeente j Door Z M den Koning is met ingang van 1 Juni 1885 benoemd lot eommiea der postergen 4e klasse de surnumerair J W Norlier By de dezer dagen gehouden acte examens Lager Onderwgs zgn nog gealattd mej A Stegl E Vetter A M Haenijes Dekker en K Straatman alhier Stand der Sohaakpartg taasohen den Haag en Gouda na den SSsten zet laa zwart Den Haag wit Koning G 1 Koningin E 2 Kasteel E 1 Paard H i pionnen A 2 C 8 D 4 F 4 G H 5 Oonds zwart Koning G 3 Koningin B 5 Kasteel C 7 Baadsheer £ 4 pionnen A 6 C 4 D 6 F 5 6 7 H 6 In het lokaal Eentgezindheii te Amsterdam werd Woensdag onder t raonitierschap ran den preaidenicommissaris mr S Katz de jaarUjksche ilgemeene vergadering der SioomtramwegMaat cbappij Gauda gehouden Iu d e rergsderingwerd dobr den directeur ien heer A Kaptgn rerslag uitgebraeht omtrent den toestand der Vennootschap die zeer bevredigend mocht heeten waarna tot leden der oommiMie lot naziening derbalans en winst en rerHearekening met groote meerderheid van stemmen wenfon benoemd de heeren A T TU fn B P MoerkeiAeir ran der Meutenen A de Beneditty lid der bsnkiersfirma de Benedilty k Beer Namens oommissarissen werdmeegedeeld dat de aansluiting ran den tram aan t Rgnspoorwegstalion te Bodegrare was tot stand gekomen dat terens pogingen warden aangewendom een telephoonign langs den tramweg en deaansluitende gemeenten te stichteu terwgl eerlangaan de aandeelhouders uitgewerkte plannen ontwerpen zullen warden voorgelegd beuf nde den aanleg der lgn en Gouda Boskoop ey onda Schoonhoven r De politie te Kralingen heefi aautchouden aoldaai 6 W G die sedert eeuige djl n zgn garnizoen Ie Gouda zonder verlof had ranaten en zich schuil hield bg zgn meisje te Bat dam Hg is ter beschikking gifteld r n den militairen kommandant Ie Rotterdam Wg ootriugen het yf Verslag der Vereeniging tot het verleenen van ulp aan minvermogende ooglyders roor Zuid HolAnd gevestigd te Rotterdam Daaruit bigkt dat gedurende 1884 3932 patiënten werden verpleegd en 24876 adviezen gegeven terwgl aan contributien ontvangen werd 3616 50 Gedurende 1884 werden o a uit de volgende gemeenten van Zuid Holland patiënten ingeschreven IJii Gouda 19 Alphen 1 Bergambacht 1 Capelle a d IJsel 25 Gouderak 1 Groot Ammers 1 Krimpen a d Lek 8 Krimpen a d IJsel 8 Moordrecht 6 Nienwerkerk a d IJsel 5 Ouderkerk s d IJsel 6 Oudewater 1 Eeeuwgk 1 Scboonboven 7 Waddinxveen 2 en Zevenhuizen 6 Opnieuw wordt in het Verslag geklaagd dat te weinig gemeenten de Vereeniging subsidiéeren Ouder de 107 gemeenten in Znid HoUsnd die haar patiënten zonden zgn er slechts 20 die haar een subsidie verleenden Als correspondent der Vereeniging is te Gouda werkzaam de heer H Jager In eene Donderdag gehouden vergadering van ingelanden van den Polder Prins Alexander werd o a besloten ter herdenking dat de polder thans 10 jaar had bestaan in welken tgd hy door de goede zorgen van het Bestuur zoodanig was vooruitgegaan dat hg tot de schoonste polders van ZuidHolland behoort vooraameiyk de goede zorgen van deu dgkgraaf te vereeuwigen door een der stoomgemalen van den polder naar hem den naatn te geven van Mr P D Kleg In de week van 22 lot en met 27 Juni zullen de luslrumfeeslen Ie Leiden plaats hebben Dinsdag 23 Juni opening van het feestterrein en gekostumeerde optocht voorstellende de geschiedenis van Leiden van de vroegste tgden tot 1576 De beruchte Willemsen die vroeger herhaaldelg k in deze gemeente allerlei oplichtergen pleegde en zich met allerlei personen in betrekking stelde en het vertrouwen won door eerst zoogenaamd geleend geld terug te brengen of Icadeantjes te geven en hen dan later grootere aommen wist afhandig te maken onder allerlei voorwendsels is thans te Rotterdam Ouderkerk a d IJsel enz opnieuw aan het werk Hg zegt daarbg soms gestuurd te zgo of aanbevolen te worden door Goudaohe ingezetenen van wier omstandigheden hg bgcander gwd op de hoogte is Verscheidene lieden ign opnieuw dupe geworden Ieder wordt gewaarschuwd voor dezen sluwen oplichter die door zgn min of meer onnoozel voorkomen en gemoedelgke praatjes de lieden voor zich inneemt doch in geen enkel opzicht steun en hulp verdient Staten Oeneraal Tweeue Kamek zittingen van 28 en 29 Mei In de Donderdag gehouden zitting werden aangenomen de ontwerpen bepalende de kosten van het Regentschap op 176000 tot aanwyzing van den eersten termgn van 4 ton voor de verbetering der gestichten Ommerscbans en Veenhuizen tol het begraven van Igkeu van mindere militairen voor ataalarekening en tol goedkeuring der overeenkomat tiitt Amsterdam tot aankoop van het Trippenhuis IA de zitting van gisteren is na korte discussie unaniem aangenomen bel ontwerp lot opruiming en beheer van vj bigen en andere voorwerpen in openbare ilrfMren gestrand of gezonken het ont gcn M ntwerp voor den tramweg Sneek Joure en U S nle eener nieuwe straat te Ngmegen zoo mede tot bekrachtiging van den onderhandsohen verkoop aan Tiel tan het roormalige Bechtsgebouw In den aanvang der zitting kwam de heer Cremers op tegen bet besluit der centrale sectie om vóór de Grondwetsherziening in de clièn te doen onderzoeken het voorstel Lohman tot wgziging van het kiesrecht De Voorzitter verklaarde dat dit geschiedde omdai het voorstel eenigazins samenhing met de kiestabel en moest werken onder de oude Grondwet De heer Cremers bestreed nu het besluit sterk Het voorstelLohman was pas ingekomen de publieke opinie moest daarover gehoord worden Door behandeling van Lohmans voorstel vóór de Grond wetsherziening ontnam men etn dryHcracht tot behandeling van deze noodzakelijke herziening en handelde men iu strgd met het verlangen der Regeering zelve Hg stelde een motie voor waarhg de vertraging van de behandeling der Groudwetsherzieciug in bet landsbelang niet wenscheiyk wordt genoemd en bepaald wordt dat het voorstel Lohman vooralsnog niet in de afdeelingen zal warden onderzocht Over deze motie zal Maandag eene beslissing worden genomen alsmede over een motie van de centrale sectie om voor al de ontwerpen tot herziening der grondwet ééu commissie van rapporteurs te benoemen Gekozen is lot eeraten oandidaat op de nominatielgst voor raadsheer van den Hoogen Raad mr Modderman oudminister van Justitie In den nacht van Woensdag op Donderdag zgn in verschillendl wgkeu Ie s Hage o a aan de hoofddeuren der Departementen van algemeen bestuur onder den titel van Buitengewoon Staatsblad van het Koninkryk der Nederlanden plakkaten aangeplakt van zoo oproerigen inhoud dat niet alleen de politie afscheuring noodzakelgk beeft geoordeeld maar ook de justitie gemeend heeft zich er mede te moeten bemoeien om de daders op te sporen Dientengevolge heeft de officier van justitie huiszoeking gedaan in een lokaal in de Westerbaenstraat waarvan