Goudsche Courant, zondag 31 mei 1885

de nililag nog niet bekend is Onder de plakkaten itond Gedrukt ter algemeene Landsdrukkerij Naar men rerneemt lyn ook te Amsterdam dergelgke biljetten aangeplakt en is men er daar in geslaagd een der daders te arresteeren Een schoorsteenveger te Helder zon zgn bedrqf uitoefenen in een schoorsteen waarin een kraaienpaar lioh rene hnishouding had ingericht Bij den eersten aanblik ran hun belager gingen de TOgels op derluchl doch slechts om éenige ougenblikken latermet een aantal andere sohoorsteenbewoners uit debaart terug te keeren waarop een verwoede aanval op deu veger werd ondernomen Deze bad alle moeite lioh de vogels van het lyf te honden en moest eindelgk voor de overmacht iwiohten een goed heenkomen toeken en de kraaien van hun woning heer en meester laten J Eene arme vrouw die sioh Woensdag namiddag in de Betuwe vergezeld van een houd door een weiland begaf om den weg wat te bekorten werd door eenige grazende ossen die op het zien van den hond woest waren geworden omsingeld waarop de dieren haar met de horens verscheiden stooten in het aangeaoht de borst en deu rug toebrachten ioodat iq in deerniawaariligen toestand naar het ziekenhuis hoest worden vervoerd Het is dus D gmaals gebleken hoe gevaarlek het is zich met handen in weilanden te begeven waarin rundvee loopt te grazen In de Woensdag door de Vereeniging t b der Stoomvaarlbelangen te Botterdam gehouden jaarvergadering was ingekomen lo van den Minister van Waterstaat enz het programma voor het te Brussel te houden congres van biunenlandscbe scheepvaart daar dit congres minder op den weg der Vereeniging ligt we rd besloten het niet bij te wonen 2o van de Vereeniging van en voor Ned Industrieelen het voorstel om nederkeerig het lidmaatschap te aanvaarden werd besloten alleen het orgaan te ruilen Be vergadering vereenigde zich met de volgeode voorstellen a Dat der beeren Van Egmond en Portbeine te Deventer om den Minister van Waterstaat enz te verzoeken de Oranjesluizen bij Schellingwoude in het Rijkstelegraafnet op te nemen i Dat van den heer H J Oomes Ie Maastricht om bg de autoriteiten aan te dringen op bespoediging van de werkzaamheden aan de Zuid Willemsvaart waardoor deze van 19 Juli tot 16 Aug zal gesloten tgn Over dit laatste voorstel had een langdurige discussie plaats Met verschillende redenen werd gewezen op de belemmering welke de scheepvaart op die vaart ondervindt en uit dien hoofde werd een commissie benoemd om deu Minister peraoonIgk daarover te onderbonden Voorts werd opnieuw behandeld het openen en sluiten van de spoorbroggen De belemmering die de scheepvaart ondervindt door de willekeurige maatregelen der spoorwegdirectieo om die bruggen langer dan één uur te sluiten werd ia het breede aangetoond Men besloot ia een adres nogmaals krachtig bij den Minister er op aan te dringen om hierin veranderibg te brengen vooral op de vaait langs Gouwe en Schie en tusschen Rotterdam Amsterdam De commissie benoemd om de weDschelijkheid te onderzoeken dat bij het nieuwe Wetboek van Koophandel de aansprakelgkheid van deu vervoerder geregeld wordt in den geest van het Kon besluit voor het vervoer op de spoorwegen was niet tot overeenstemming gekomen beslaten werd baar rapporten in het orgaan der Vereeniging De Scheeptaart op te nemen eu in een volgende vergadering een besluit te nemen als de leden beter bekend aallen zijn met doel en strekking dezer rapporten Onder het opschrift een model beul schrgft het Eandeltilad het volgende Gelijk algemeen bekend isi worden in Engeland bijna nooit moorden gepleegd Dit is te danken aao het behoud van d doodstraf aldaar Indien door een buitecgewonen samenloop van ongunstige omstandigheden iemand met aanleg tot misdaad voor een oogenblik de galg vergeet en onvoorzichtig en lichtzinnig genoeg is iemand te vermoorden dan wordt hg zoo voorbeeldig gestraft dat moorden ven zeldzaam worden in Engeland als ze gelgk algemeen bekend is dit overal waren in de tgden van pgnbank en radbraak Men beeft tegenwoordig iu Engeland o a de doodatraf verzwaard door Mlerlei ambachtslieden te doen liefhebberen ais beul Slagersknechten kleedermakers schoenlappers en sjouwerlieden hebben proeven afgelegd en zelfs een banketbakkersbediende heeft reeds ten der zeldzame moordenaars opgeknoopt Deie laatste beul hindert de Engelschen Meu kan bet maken van roomtasrtjes niet goed vereenigen met het ophangen van misdadigers meent men Doch is het lappen van een schoen niet minstens eveo onschuldig werk als het bakken van een taart Is borendien bet Engelschg gebak niet zeer zwaar te verteren en heeft eeu banketbakker aldaar daardoor niet veel meer schuld op zgn geweten dan een gverig schoenlapper P Wat doen deze liefhebbers io het beulenvak trouwens der maatschappg eeo dienst I Juist de ODSohaldigste man ia er het best voor geschikt mits hg tevens slechts zeer onhandig zg Want daardoor martelt hg den moordenaar en dat schrikt de misdadigers af en maakt Engeland tot een der eenige rgken waar nooit of slechts bij vergissing moord wordt gepleegd Zoo is op Pin ster II in de gevangenis te Worcester een moordenaar van 66 jaar te recht gesteld Moses Shrimpton had een politie agent gedood en een der tegenwoordige beulen genaamd James Berry doodde hem op zijn beun Hg deed hem een lus van dun toaw om den nek en liet hem toen negen voet diep door het valluik storten Het gevolg was dat het hoofd ongeveer geheel van den nek gescheurd werd Dit vonden de toeschouwers teer akelig doch de beul verontschuldigde zich met de mededeeliog dat door deo hoogen leeftgd van den veroordeelde zgn nek erg bros geworden was Door al deze voortreffelgk toegepaste doodstraffen wordt moord tulk een zeldzaamheid in Engeland dat er in de vorige week slechts negen personen vermoord werden iu Groot Britannië en Ierland Dit is een gelukkig teeken des tgds want soms worden er wel eens meer in een week vermoord Wg stellen daarom voor de wederinvoering van de doodstraf in Nederland en benoeming van den heer JamesBerry totstaatsbeulin baitengewonen dienst De vorige week keerde de koningin van Italië van haar gebruikelijk rgtoertje te Napels naar het koninkigk paleis terug toen ouder de menigte welke de terugkomst van H M afwachtte zich een man bevond met eeo klein kind sp den arm Bij het naderen der vorstin hief bg het kind met eeu verzoekschrift in de hand omhoog en wierp beiden kind en verzoekschrift in hel koninkigk rytuig waarna hg verdween De koningin cam de kleine op die hevig schreide kuste het kind en nam het met zich in het paleis Spoedig echter was de vader door een politie agent gevonden en naar het bgzijude politiebureau gebracht Daar verleide bg dat hij vroeger korporaal bg de bersaglieri was geweest eu twaalf jaar had gediend maar vergeefs getracht had een bnrgerlgke betrekking te krggen en nu met zijne talrijke familie aan ontbering ten prooi was Verscheidene verzoekschriften had hg reeds tot ie koningin gericht maar telkens zonder goed gevolg tot hg op het oorspronkelgke denkbeeld was gekomen het eeus zoo te beproeven Dat was zijn laatste redmiddel geweest eu het hielp want de beminnelijke koningin Margarita schonk hem geldelgke hulp en beloofde dat zij in zgn nood zou voortien Sedert Vrgdag 22 Mei jl wordt vermist de beer Karel van Volleuhoveu 18 jaar wonende te Breda lichaamsbouw zwaar haar donkerblond kleur bruin verradende geboorte en verbigf in Indië merkbare teekenen puisten in het gelaat en eenigszios belemmerende en langzame spraak Kleeding donker groene demi saison metfluweelen kraag donker blauw gekleede jas en donker kleurige pantalon een en ander gemerkt Boogerijen Rotterdam en zwarte fantaisiehoed Tevens droeg bg een gouden horlogie met gouden ketting Namens de familie betrekkingen verzoekt de Commissaris van politie te Breda opsporing van dien minderjarige en bij ontdekking bericht BuitenlandschlTverzlclit Het lijk van Victor Hugo zal in het Pantheon bggezet worden Het Journal Officiel bevat de daarop betrekking hebbende decreten van den President der Republiek Een bgzondere wet werd niet rereischt De decreten worden voorafgegaan door een uitvoerig rapport van den minister van binneulandscbe zaken waarin deze de aaovankelgke bestemming van bet Pantheon in herinnering brengt Hg voegt er bij dat het Pantheon een gebouw is dat evenmin aan eeu diocees als aan een parochie toebehoort en waar de eeredienst niet op regelmatige en wettelgke wgze wordt uitgeoefend Als monument is het onbetwistbaar eigendom van den Staat en de minister acht het oogenblik gekomen om te voldoen aan den wensch in 1881 door het parlement geuit Bij het eerste decreet wordt het Pantheon aan zijne oorspronkelgke en wettelgke bestemming teruggegeven Het stoffelijk overschot der groote mannen die s lands erkentelgkheid verdiend hebben zal er worden bggezet Het tweede decreet bepaalt dat na afloop der Igkstaaisie waarvan krachtens de wet van 21 Mei 1885 de kosten door den Staat worden gedragen hetlgk van Victor Hugo zal worden bijgezel in het Pantheon De dag der begrafenis was gisteren nog niet bepaald Men zegt dat zj eerst Maahdag a s geschieden tal De dood die pas aan Frankrgk Victor Hugo aan Italië Mamiani ontnam beeft eergisteren ook België van een tguer uitstekende mannen beroofd Charles Rogier is in den ouderdom van bijna 85 jaar overleden Als diplomaat en rechtsgeleerde had hg een welverdienden roem verworven en de omwenteling welke in 1830 een einde maakte aan het bestaan van het koninkrgk der Nederlanden zooals het in 1815 was gevormd was grootendeels tgn werk Het Voorloopig Bewind in het jaar 1880 telde Rogier onder zg ne werkzaamste leden Hg was lid van het Nationaal Congres eo in 1832 minister van koning Leopold I in het kabinet dat in de troonrede opnam de aankondiging én van s Koniogs huwelgk met eene dochter van Lodewgk Ellips én van de aanslaande komst van een Eransch leger om de citadel van Antwerpen te belegeren Sedert had Rogier de hand iu al de gebeurtenissen die in de jaarboekea van het koningrijk België slaan als handelingen die s lands onafhankelgkheid bevestigden De Poll Mali herhaalt nog eens de verzekering dat er werkelijk tusschen Engeland en Rusland geen botsing meer te vreezen is daar de punten waarover nog onderhandeld wordt van zeer ondergeschikten aard zijn De Pali Mall is altijd de vrede apostel geweest deels uit overtuiging deels op grond van de inlichtingen baar verstrekt door de Russische ambassade De verzekering had in de tegenwoordige periode achterwege kunnen blgven want niemand gelooft meer aan oorlog en er ziju io de laalsie dagen tal van vrede teekeneu opgedaagd De Timet meldt uit Konslantiuopel dat de Ministerraad verdeeld is over het voorstel van Engeland om een Turksche bezetting in Soeakim te leggen ter vervanging van de Engelsohe De meerderheid in het Kabinet wil onmiddellgk handelen maar de minderheid eerst verder onderhandelen de Sultan weifelt Waarschijniyk zal het eind nu zgn dat Engeland te Soeakim blgft omdat niemand er wezen wil Uit Berlijn wordt bericht dat de toestand van keizer Wilhelm eergisteren tot groote bezorgdheid aanleiding gaf de verkoudheid waaraan hg leed had het graveel weder doen verergeren en daaruit ontstond groote zwakte Gisteren hield de Keizer tot 2 uren het bed doch verliet het toen op den wensch zijner geneesheeren en na een goeden nacht is de toestand zoozeer verbeterd dat geen oamiddellgke bezorgdheid meer bestaat Toch heeft het gebeurde der laatste dagen bewezen dat de Keizer zich zorgvuldig van alle inspanning vooral van het deelnemen aan militaire feesten moet onthouden Te Berlgn verwacht men elk oogenblik belasiingen in zake de gunning der nieuwe postbootlgnen Naar van daar wordt bericht hebben de Bremer firma s meer kans dan de Hamburgsche terwijl wal de aanleghaven bg de Noordtee betreft Antwerpen vooral iu aanmerking zal komen Ook verkeerden de Berlgners eenige dagen in spanning over den toestand des keizers maar volgens de jongste berichten bestaat er geen bgzondere reden lot bezorgdheid en verwacht men dat de grgee vorst spoedig weer zal kunnen uitrgden In Ooslenrgk hebben de verkieïingen een aanvang genomen De strijd is geopend in Salzburg en NederOoslenrgk en viel niet ongunstig uil voor de liberalen Te Salzburg werden de beide clerioale afgavaardigden Neamayer en Lienbaoher herkozen terwgt in Neder Oostenrijk 7 liberalen een clericale Duitscher een ultramontaan en de bekende antisemiet Von Schönerer werd gekozen Bg dezen eersten slrgd verloor een liberale afgevaardigde zijn zetel maar daarvoor veroverden z j twee nieuwe plaatsen zoodat de veldtocht die ongeveer 14 dagen zal duren niet ongunsti g voor de Duitscbers begint = Politie GEVONDEN en aan het bureau van politie gedeponeerd Een Lamsvelletje een zwart Schortje eenOnderstuk van een Oorbel goud met roode steen eengeruite Handdoek een Handdoek een gouden Broche canlille een meisjes Strooboedje een pakje vuil Goed een geruite Zakje en een koperen Stempel mei gek r lde C = Kantoflgerecbt te Goada Terechtzitting van Woensdag 27 Mei 1885 Kantonrechter Mr J H tan MIEEOP Ambtenaar vau het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD D B touwspinoer te Moordrecht te Moordrecht tot 3 gulden of 1 dag wegens in zijne touwspinnerg in zijn dieast hebben werkzaam tgn zoon die den leeflgd van 12 jaren nog niet had bereikt T B koopman te Bleiswgk tot 3 gulden of 1 dag wegens op den grindweg onder Zevenhuizen r tonder toezicht Isten staan zgn kar bespannen met een hond M S arbeider te Beeuwgk tot 10 galden of 1 dag wegens trekken van een vaartuig over een vaartuig over een voetpad la Reeuwjjk J V V schipper te Gouda tot 8 gulden of i dag wegens niet voldoen aan een bevel van een sgeoi van polKie om tgc schip waarmede hg lag io de Vest te Gouda te verhalen F de B koopman in visch te Ammerstol tot 1 gulden of 1 dag wegens werpen van ingewandenvan een elft in het water aan de Turfmarkt te Gouda tonder dat hg daartoe vergunning van Burgemeester en Wethouders van Gouda had verkregen P M de V boisvronw van C P te Gouda tot 1 galden of 1 dag wegens werpen van eene boeveelheid vuilnis in bet water aan den Turfsingel ie Gouda tonder dat tij daartoe vergunning van Burgemeester en Wethouders van Gouda had verkregen J T jongen te Gouda tot 1 galden of 1 dag wegens spelen met oentea op den openbaren weg aan de Vest te Gouda G B J H D jongen te Goida tot 1 guldenof 1 dag wegens liggen in een grasperk van hetplantsoen nabg het station te Gouda A V E koopman te Gouda tot 1 galden of 1 dag wegens te Gouda rgden over met klinkers bestrate voetpad met een kruiwagen M U schipper te Gouda evenals de vorige A W timmerman te Gouda evenals de vorige D P arbeider te Gouda tol 1 gulden of 1 dsg wegens te Goada op den openbaren weg builen de openbare walerbakken datgene verrichten waartoe die inrichtingen bestemd zijn M de G arbeider te Gouda tol 1 galden of 1 dag wegens te Gouda op den openbaren weg builen de openbare sekreten datgene verrichten waartoe die inrichtingen bestemd ziju Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Ooederen VEILING 28 MEL Huis Koetshuis Stal en Tain Spieriiigitraat F No 86 eo 87 2870 k F Sigmans ünrKerlijken Stand OEBOBEN 7 Mei Johanat Msrliai Hendrik aadert C de Joag sa C de Gruf AnthoDii Eljulxtli ouden H van HsrtcD en a A Sparnaag Willem Frederik oaderi W F tVillenw en C Jinmut 29 Cornelia ondera A Schooten en C Loeadersloot GijtberU ouders G Hooibeek en W M Spieringilioek Maria Magdalena oadert i Manachot en i C vau Leeuwen OVERLKUEN 2 Mei 6 I Tcooater 43 j lln 27 H Verkerk 10 m ONDERTROUWD 29 Mei J D Wenteli te Schoonboven 21 j en A C van Wijngaardin 18 j W Kroedert 24 j en M Oeiiaaen 35 j J G de Beua 24 j en M Zwanenburg 23 j A C Vermeulen te Scbiebroek 82 j en i M Moont 23 j P van Dorp 27 j en H C Ketel 28 j m ADVERTENTIËN 5K Ondertrouwd PIETER TAS DORP EN ImABG ARETHA CORNELIA KETEL Gouda 29 Mei 1885 3 t a ara ï2 tagupa I Voorspoedig bevallen Tan een Meisje J W C KROPMANGouda 29 Mei 1885 Tack Bevallen van een Zoon N THIM HïEMAN DBGeOOT Gouda 29 Mei 1885 GEVRAAGD Adres Korte Tiendeweg D 77 KIPPEJ VOERT Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 Termengd met MAÏS en GERST per 100 KG 8 wordt bg minstens 25 KG franco geleTerd doO R SLEGT Stolwijkertluu Openbare Verkoopingf op DINSDAG 16 JÜNl 1885 des morgens te 10 nren in de Molenwerf te Gouda aan de Bergplaatsen der Sociëteit de RÉüNIBi van TOOIEEIDECOMTIEI 25 BANKEN met Kussens STOELEN TAPELS een groot eikenhouten SCHOT met Denren enz De opgaaf Tan het Tooneeldecoratief met de hoogte en breedte der conlissen der achterdoeken en Tan het Toordoek alsmede de lengte der Banken zgn te bekomen b den Notaris G C FOBTUUN DEOOGLEEVER te Gouda welke teTens alle nadere inlichtingen geeft Bg deze heb ik de eer kennis te geren dat ik mgne TLEESGHHODWERIJ heb oTergedaan aan mgn Neef H C van OÜDENALLEN Dankbaar voor het genoten vertrouwen mij zoo vele jaren geschonken beTeel ik mgn opTolger beleefdelgk minzaam aan Wed L HUURMAN Gouda 1 Jnni 1885 Volgens bovenstaande advertentie geef ik UËd kennis dat ik de Vleeschhonwerg van de Wed L HUURMAN heb overgenomen hopende het zelfde vertronwen van mgne geachte Begnnstigers waardig te worden t welk mgne voorgangster zoo rnimschoots heeft onderTonden H C TAS OÜDENALLEN Gouda 1 Jnni 1885 Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wgnbergeigenaar Urn Stein te Erdo Beni i bg Tokay Hongarije ben ik in staat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten Tokay er Wijn tegen billgke prgzen te verkoopen De ontledingen van de eersteg autoriteiten alsmede proeven zgn bg mg te ontbieden Gouda M PEETERS Jz De Ambachtstand VereenlglDg LEVERT fijne dikke BANKET HAMMETJES van 6 tot 9 pond bijna zonder been zeer voordeelig voor Hotel en Restauratiehouders 4 Vs oen t P d Als ook Gecondenseerde MELK met Suiker uit de HoUandsche Fabriek van Melkproducten te Vlaardingen a 40 cent de Bus Opentare Verkooping op DINSDAG 9 JUNI a s in de Nienwsteeg i 6 Gouda in het Venduhuis s voormiddags 9 ure van MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN waaronder eene aanzienlgke Partg RLORREN en PENDULES ongeveer 300 Flesschen Roode Wijn enz Informatiën bg den Vendnmeester van dantzig Eul lser gummi Matten gewone soorten Toorradig grootte bg mg te bestellen tot aan 2 X 2 50 meter naar rerkiezing met Namen Wapens enz Onbreekbare afgepaste WASDOEKTAPEL KLEEDEN LAKEN IRLANDAISE en DAMASTE TAFELKLEEDEN prima qnaliteit BEHANGSELPAPIER TAPIJTEN LOOPERS KARPETTEN GANG en KAMERMATTEN tot zeer voordeelige prgzen Nog een partgtje rood met grgs gestreepte KARPETTEN van uitmuntende qualiteit ter opruiming a contant beneden inkoopsprgs G GRAVESTEIJN Behanger Wgdstraat A 168 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 4 JDNI a s Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bg den Heer F X HARDIJZER Café Vredebest op de Mabkt s Hagb Opticibs Voor EEN of TWEE HEBREN hunne be zigheden buitenshuis hebbende bestaat gelegenheid tot Kost en Inwoning benevens twee vrge GEMEÜBELEERDB KAMERS op eenen prachtigen stand Adres onder No 1138 aan het Bureau dezer Courant In een stil gezin bestaat gelegenheid voor Een a Twee Heeren voor Kost en Inwoning Adres Crabethstraat 243 Een zoo goed als nieuw WII liELHUIS te HUUR voor Tele zaken geschikt Adres Westhaven B 150 Gewissen dood aan Ratten Muigen en Slakken per doos van 25 en 50 cents verkrijgbaar Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mim mil of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk dw Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedera Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents t