Goudsche Courant, woensdag 3 juni 1885

mmiw Woensdag 3 Joni IJSEL STOOmMEO mTSCHAFFIJ Lijn GOVD A OUDE WATER Dienstregeling geldig van 1 JUNI 1885 Vertrek Gouda 6 10 7 20 9 10 50 12 50 3 4 25 6 8 Aankomst Oudewater 7 10 8 20 10 11 50 1 50 4 5 25 7 9 YetireV Oudewater 7 80 9 10 11 1 V 4 35 6 10 8 10 9 20 Aankomst Gouda 8 30 10 10 12 2 4 10 5 35 7 10 9 10 10 20 Des DONDERDAGS vertrekken van Gouda nog treinen om 5 10 en 12 nar des voormiddags en van Oudewater ten 6 20 des voormiddags Des ZONDAGS vertrekt eeu trein van Gouda naar Haattrecht s avonds ten 10 uur en van Haastrecht naar Gouda ten 10 35 Nadere bijzonderheden zgn vermeld op de groote en kleine Dienstregelingen De DIRECTIE N 3S43 1885 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J WELTER Hoogfstraat 130 Specialiteit in CORSETTEN TRICOT TAILLES Openbare Verkoopiugf ten overstaan van den Notaris G C FOETIJIJIT DROOGLEEVEE te GOUDA op MAANDAG 22 JUNI 1885 des morgens te elf uren in het Koffiehuis € Haemonie aan de Markt aldaar van eene HLEEDEBELEEIIEBIJ WA8SCHER1J en DROOGERIJ genaamd de OaANJEBOOM met WOONHUIS WASCH en SPOELHUIS ERF BLEEKVELD en eengeheel vernieuwde SCHUUR daarachter met de vaste GEREEDSCHAPPEN daarbg behoorende in de Robaar steeg dicht bg de Houtmansgracht te Gouda wgk M Nrs 136 en 136 kadastraal Sectie C No 2472 groot 2 aren 91 centiaren Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 6 Juh a s Een HUIS ERF en TDIN in de Doelesteeg te Gouda wgk L No 220 Te aanvaarden 13 Juli a s En twee HUIZEN onder één dak ERVENen stuk GROND aan de Bogen te Gouda wgkO Nrs 127 en 128 Verhuurd voor ƒ 3 50 per week Nadere inUchtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd 38e NEDERLAJVDSCH Landlimslioiidkundig CONCfRES te 0 oijLd a te houden 9 10 11 en 12 JUNI 1885 Aan dit CONGEES zal eene Nationale Tentoonstelling verhouden z jn betrekking hebbende op de Zuivelbereiding terwjjl voorts ter gelegenheid van het CONGRES Feestelgkhedeo zallen plaats hebben bestaande in CONCERTKN te geven doordeKoninklgke Militaire Kapel vau het Regiment Grenadi s en Jagers het Korps Staf Muzikanten van het Regiment Schutterjj van Rotterdam het Muziekkorps der Schutterg te Gouda het Muziekkorps van het 4e Regiment Infanterie en het Muziekkorps van het 3e Regiment Huzaren V0LK3SPELEN eene HARDDRAVERIJ met INLANDSCHE PAARDEN van ZESSEN KLAAR GROOT VUURWERK enz enz Diploma s tot bgwoning van het CONGRES met de van zgnentwege georganiseerde FeesteIgkheden zgn tegen betaling van ƒ 2 50 voor ieder verkrggbaar bg den Heer J POST van DER BURG alhier HET GONGRESBESTÜÜR HEL EKE S LAGER BIER op fleschjes met beugelsluiting Depat A ITOHTIEU Gouwe C No 34 35 CAFÉ HESTAUHAITT station RHIJI SPOOR Bg de nadering van de zomerdienst op het spoorverkeer noodigt ondergeteekende het reizend en Goudach publiek uit tot een bezoek aan voornoemd Café en Restaurant tevens wgzei de op de schoone ligging het fraai landelgk uitzicht en het zoo genotvol koele verblgf in de wachtkamers en op de perrons na een drukkenden warmen dag De levering van goede consumptie koffiehuisprgs vlugge en nette bediening stelt hg hier tot waarborg aan de geëerde bezoekers dat hem tevens tot aanbeveling zou moeten strekken Met de meeste achting UEd Dw Dienaar G LEEPEL Fropriétaire Aan hetzelfde adres gevraagd tegen primo JUNI om tot KELLNERie worden opgeleid een fatsoenlijk Jongmensch goed voorkomen niet ouder dan 16 jaren P G Belanghebbenden worden verzocht zich in persoon aan bovengenoemd adres te vervoegen M GEtflTHUT C Commissionairs in Effecten Amsterdam O Z Voorburgwal 129 belasten zich met den In en Verkoop vanEFFECTEN en PREMIÊNLOTEN tot denkoers van den dag tegen billgke provisie Sluiten PROLONGATIËN en geven voorschot op Effecten OpenlDare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 1 JUNI a s s vóórmiddags 11 ure in het Koffiehuis de Haemohtib ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Twee PANDEN annei elkander verdeeld in WOONHUIS SCHILDERSWERKPLAATS en BOVENWONING Lemdulsteeg te Gouda M 168 kad Sectie C No 2080 groot 63 Centiaren met mede eigendom van den gemeenen gang naar de Zijl Sectie C No 2081 groot 10 Centiaren zgnde inmiddels uit de hand te koop te bevragen bg genoemden Notaris STOOmFIJTIlEMNS Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan met het opzenden van TAPIJTEN naar ds Inrichting van Stoom Tapgtreiniging te utrecht Prgs gelgk die der Maatschappg hiervan een gedrukte Prijscourant bg mg ter inzage G GRAVESTEIJN Behanger Wgdstraat A 168 Openbare Verpachlingp in twee Pereeelen van de eerste snede van het Grasgewas van 1 Hectare 4 Aren 30 Centiaren in de Middelwillens te Goutfa kadastraal Sectie K No 1315 op DONDERDAG 11 JUNI 1885 des namiddam te 6 uren in het Koffiehuis de KAP aan de Karnemelksloot te Gouda Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda kunnen dadelgk werk bekomen bg M KETEL Tui fmarkt J H KIE BERT Photograaf MARKT A 156 Bericht dat zgn ATELIER dagelgks geopend is van 9 tot 5 uur tot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in kooldruk vergrootingen naar de laatste vinding alsmede oogenblikkelgke opname van Kinder Portretten Door groote drukte des ZONDAGS gelieve vooral vroegtijdig te komen Snelpersdruk van A BiuitKiwy te Gouda BINJJENLAND OOUDA 2 Juni 1885 Het ondereoek door de Getondbtids CammiMie van liet water gelererd door de Oondeohe Waterleiding te Oond heeft ala reeullaat gedurende de maand Hei de volgende oyfera gegeven lie conceuie voorwaarde 1i 15 milligr perman gwaa Kalioiui in de 1000 o o ü Hei gevonden 7 milligr beooodigd W 9 SO 7 80 1 Bq den acbietweditrijd te Hage welke waa nitgeacbreren door bet Bond der roetende ecbntter j in Zuid Holland ia in Afd C weditrijd tniachen de dd en inatende acbottergen door de Gondidra echntterij de 8de pryi lynde een Zilreren Hedaille bebaald met het aalvo varen Hel pelelon hetwelk genoemde medaille beeft behaald iiond onder bet oommando van den kapt A fan Beedt Dartiend en bestond verder uit de Ktg majaora T Sanders en W Sliedrechi de aergcanli Hageman en F Jansten en de korporaal v d Klein Ala reierre wat nog medegegsan de sergeant W Boer die eTenata de andereu de oefeningen geregeld Mi bijgewoond Tel 9 26 nit den Haag aan bet station alhier aankoaende werd dit peleton aan bet station opgewBoht door den Hajoor Kommandaut U W G Coning en bh officieren bcnevent bet mutiekkorpt Door genoemd peleton werd bno kommandtot den beer A aa Btsdt Dorlland een pnohlige krans ugeboden Op bet station sprak de majoor kommandant tot de schutters een korten gelukwenscb waarna bg hen nilnoodigde ticfa naar de sociëteit Obs Genoegen Ie hegneo Voorafgegaan door de mntiek en een groote menigte mensohen ging men daarop langs Kleiweg Markt en Tiendeweg oasr de aooieteit Daar aangekomen richtte de majoor kommandant tot de aaswetige sohntlers en anderen een kernsobtige rede waarin hg het vooral deed nilkomen dst de Oondscbe schulterg binnen een jaar twee heren medailles had behaald dat men niet moeat ergelen dal men Weinig gelegenheid had licb te oefenen en dat bet hier steeds oefeningen waren waar met los kmit werd geschoten en dat nn met scherp was gescholen t welk een zeer groot verschil was Hg wenschte de sobulters en tevens de kapitein geluk met hei behaalde sncoet en betoigds bun dank oor de eervolle wgie waarop ig den goeden naam van bun corps hadden opgehoaden Nog eeoigen tgd bleef men verder genoeglgk bgeen De algemeene vergadering der pensioenrereeni ging voor werklieden werd Zaterdag gehouden opder voorzitterschap van mr W H de Beaufort dis opmerkte dat men bg de in behandeling komende voorstellen tol wijziging van bet reglement in aanmerking moest nemen dal eene jonge vereeoiging als deie gaandeweg door de practgk vernelerd moet worden De rekening der rereeniging over 1884 wordt orergelegd onderaooht en gc dgekenrd tot een hedrag tan ƒ 1396 ontrangsten en ƒ 700 in kas De secretaris brengt hel jaarverslag uit De eenle taak van het hoofdbcaluur is geweest het bjieenbrengen van bet waarborgfonds daarvoor werden ontvangen aan jaarlgksohe bg ilragen 1203 60 aan bgdragen in eens ƒ 5168 in ndeelen ƒ 41 800 in 2V pCl inschrgvingen Grootboek ƒ 68 000 Voor bel fonds werd in ledere provincie een commissaris benoemd terwgl l dagelgksob bestuur aanvaard werd door de heeren A baron Schimmelpenninok van der Oye n Nyenbeek mr J F Hnmalda van Eyainga n mr L P M H Michiels van Verdugnen Hen te s Gravenhage Gommiisarissen van het Werkliedenfonds tgu geworden de heeren prof Greven Jhr mr G de Bosch Kemper dr J F Mooton en D W Stork De beer J H SchaylenbarjJ laatstelijk iaspecteur der inen uitvoerrechten en aecgnzen in N I werd benoemd tot directeur Mi het Pensioenfonds op eene jaarwedde ran 500 gulden Het bureau is gevestigd in het daartoe vrgwillig afgeataaa bureel van levenBveriekeriog hd Eigen Bulp Denneweg te s Onveohage Een aantal agentschappen zgn opgericht G loten werden 61 verzekeringen over vele andere wordt onderhandeld De tarieven voor verzekering van vrouwen ign vastgesteld Om bet bezwaar der premiebetaling voor den werkman te verlichten is Den Haag voorgegaan met de oprichting van een suppletieibnds waarin men hoopt dal andere afderliogen zullen volgen Aan allen die tol de btTMtiging van bet fonds hebben medegewerkt wordt Mo slotte dank gebracht bgzonder aan de Ma schappü tot Nnt van t Algemeen voor ht e kraehtige financieele eu zedelgke ondersteuning De beer Scbuyienbufg deelt eeni e cgfers aangaande den stand van bet petsioenfonds op 29 Hei mede Er tqn gesloten 44 veffekeringen a Voor nitkeering bij overlgden tot e 8 totaal van ƒ 8001 69 en ren peasioen van fli Wj en 17 vertekeriugen i Voor een peoaioen van tl Ontvangen is aan bgdrageo in administratiekosten ƒ 550 aanpremien ƒ U58 49 aan rente ƒ 274 totaal ƒ 1906 23 uitgegeven asu drukkosten ƒ 27S 21 belegd ƒ 1783 93 beschikbaar saldo ƒ 122 30 Alsnu werd overgegaan tot bet behandelen der voorgestelde wgzigingen in het reglement Bedoelde wgzigingen worden alle voorgesteld door de commissarissen van bel waarborgfonds Discussie wordt gevoerd over het voor stelde nieuwe artikel 13 waarbg den deelnemer bet recht zou worden lo ckend ia de atrsU twee jïtm de vertekering Ie staken om redenen Ier beoordeeling van commissarissen met verbeurdverklaring der gedane atortingen ten voordeele van bel fonds De meerderheid verklaart tieh hiertegen dewgl aan de werkgevers eene gevaarlgke macbl over hunne werklieden gegeven en tegelgk bet wanlroawcn der werklieden tegen het fonds opgewekt zou worden terwgl hei tijd tak Tan drie maanden waarin het fonds pas gewerkt heefi te kort is om dete ingrqpende wgtiging te wettigen Op voorstel van den beer s Jaoob wordt bet voorstel door commissarissen teruggenomen Ier nadere overweging alleen wordt aan art 12 toegevoegd deie alinea welke algemeene goedkeuring vindt Beschikking over het recht op nitkeering wordt door bet fonds niet als g dig erkend Een volgend voorstel betreft het opnemen in artikel 32 eener andere bepaling betreffende de beschikking over bet waarborgfonds bg voorkomend tekort en de nitkeeringen nit bel zekerbeidfonds De overige wgzigingen befallen enkel rerbelcringen van redactie In artikel 9 zjju de woorden al deie larieren treden terstond in werking verfallen De beer H B Greven wordt eenparig gekozen als commissaris van bel werkliedenfonda In de statuten der Penaioen rereeniging wordt op voorstel van Amsterdam deze wgtiging gebracht dal de afdeelingen bevoegd tgn de contributie hooger te stellen dan de in art 3 genoemde minima met vrglating der afdeelingen om bel verhoogde bedrag fOor eigen behoeften Ie besteden De afdeelingen Botterdam en Krommenie stellen eene motie voor waarbg bet verder oprichten fan snppletiefondsen door de afdeelingen niet wenscbelgk ferklaard wordt Hen vreest dal deze fondsen aan het pensioenfonds een philantropisob karakter tullen geven in etrgd met de bedoeling en bofcndieu bg de werklieden illusiên kunnen wekken welke men niet zal kunnen verwezenlgken De Voorzitter merkt op dat de hiertoe bfirekkelgke woorden io hel jaarverslag sleobts een wensch uitdrukken geen wenk veel minder bindend zgn Hel doel der motie is trouwens slechts door wijziging der statuten te bereiken en daar biertoe thans geen gelegenheid bestaat wordt de motie ingetrokken De vergadering wordt daarna gesloten Zooals wg iodertgd hebben bericht tgu de lokalen van het Leetmuseam e Amsterdam ge ruimen Igd elecirisch verlicht geweest doch beeft men wegens de daaraan verbonden booge kosten deze wgze fan ferllchting weder moeten staken Het bestuur van het Leesmuseum bleef er eohter op bedacht de ondraaglijke booge temperatuur en de onaangename atmosfeer welke des avonds in de lokalen beersobt zoo mogrigk te verbeteren Het werd in kennis gesteld met de onderzoekingen welke dr Hamel loos op last der directie fan de Holl Ut spoor egmij verricht heeft met betrekking lol bel kodiznurgehalte en de stgging der temperatuur ia zalen die door middel van Siemen i regeneratieve gasbranders worden verlicht De uitkomst deter onderzoekingec pleit teer foor die wgze fan veriichting en daarom droeg bet bestuur aan de ingenieurs Symons en Hoygen te Botterdam op foorloopig de kleine leeszaal geheel naar hun goedvinden fan de genoemde gasbranders met bgbehoorende fentilatie iorichtingen te fooriien Aan die opdracht is foldaan Sedert eenige weken wordt de kleine bofentaal verlicbt met twee centrale lichten elk van 180 kaarsen sterkte Het licht is feel helderder dan dat van gewonr gasbranders en de warmte in bet lokaal beduidend geringer dan vroeger Hel bestuur vond de proef zoo goed geslaagd dat bet den genoemden ingenieurs heeft opgedragen in de groote leeataal op detelfde wgze vier Siemen s branders elk van 260 kaarsen sterkte aan te brengen Aan deze opdracht tal spoedig voldaan worden Het Haandblad van de Gymnastiek vereeniging Kracht en Frwidtciap te Amsterdam No 5 bevat i Een ernstig woord der vriendschap een woord dat zgn nut ook in wgderen kring hebben kan omdat het spreekt van een algemeen euvel van onzen tgd Vooral foor de fronwen is dal arliktlg e lezenswaard Hel handelt ofer dansen de getande lichaamsbeweging en in ferband daarmede ofer de teer nadeelige gewoonte fan het dragen fan nauwe r rsetten in het algemeen Van nature is de welgerormde menscb zoowel vrouwelijke als mannelgk befoorrecht met een opgehefen rechte gestalte en lot handbafing daarran findi hg in den buuw en bel inwendig samenstel zgns licbaams de fereiscbte middelen die een knostmatigen steun onnoodig maken Waar echter betzg tot ondersteuning hetzg nit wansmakige behaagzucht hel dragen fan een corset gewoonte is geworden tgu de spieren fan den mg langzamerhand ongeschikt geraakt tol ferfullicg der haar aangeweten taak te tijn bg hel meisje twak en onfolkomen geblcfen omdat de frge ontwikkeling en wasdom is belemmerd De werfclkolom die de natuurlijke steun moest wezen is door de vermeende wgsheid van de moeders bg hare dochters werkeloos gebleven waar tg meenden dat door bet dragen liefst too jong mogelgk fan het corset ferkromming der ruggegraat ton worden foorkomen hebben tg daardoor juist de geschiktheid ertoe beforderd de voeding die bg beboorlgke werkzaamheid van alle deelen en organen daarran versterkend doordringt heeft wegens te geringe inspanning wegens onbedachte opheffing of fermindering fan werkzaamheid der belemmerde organen ook slechts in ferminderde en ongenoegzame mate plaats gefondeo en zoo is bet natuurlgk vermogen om bet lichaam rechtop te houden fernietigd en de kunstmatige ateun noodzakelgk geworden Zulk een krachtverwoestenden invloed oefent het corset niet enkel op den werfclkolom uil maar op al de organen der borat en buikholten waarvan de treurigste gefolgen in een of ander opzicht in het lefcn van hel vrouwelgk individu niet nilbigven De schrgver in het genoemde maandblad haalt bet oordeel aan fan eenige autoriteiten als Aghioa en HyrtI die allen rao de schadelijke gevolgen van bet corset gewagen En hg besluit Wat er tegen te doen indien nu het lichaam reeds zoo ferwend is gsraakt aan dien kunstmaligen steun dal men hem niet meer missen kan P Een oogenblikkelgke fschaffing zou in dit geval allernadeeligat werken en mag dus niet geschieden Daarentegen is bet raadzaam om op geleidelgke 4 ff K