Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1885

VrUdag 5 Jut N 3344 1885 GOUDSCHE COURANT NiemvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De offieieuse Ooitenrüksohe Pol Corr deelt mede dat de diplomatieke betrelckiogen tnsachea OoateDrijlc eu Griekenland gespanaen ijn wegens de weigering ran bet Atheensche Kabinet onierwijld de onderbandelingen te herratteu die onder het minis terie Trikoepis waren aangeknoopt orer het sluiten Tan een handelstraotaat Het Kabinet Delyannis wenioht te wachten tot het najaar maar de Oosten r jkschHougaarsche Regeering acht lich met het oog op de hooge rechten welke in Griekenland an de Oostenrijkscbe Tooftbrengselen geheren worden Terplioht krachtige maatregelen te nemen ter bescherming Tan de belangen barer onderdanen en zou wel tot tolreprrsailles kunnen overgaan In een telegram uit Ottawa Tan S9 Mei wordt door generaal Middleton gemeld dat hy bericht ont ing van generaal Strange Tolgens welke deie by lyn aankomst te Fort Fitt de plaats verbrand Tond door de Indianen die toowel daar als te Frog Lake groote gruwelen hadden bedreven vele vreeselyke Terminkle lyken Tan mannen en vrouwen waren gevonden Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Ooederen VEILING 1 J 1SI 2 panden Lemdulsteeg M 168 ƒ 1260 kr A van Wgk Burgerlijken Stand GEBOBLN 29 Mei Cornelis oiiders A Thim en N Herman de Groot Jacoba Cornelia Maria ouders 3 G Kropman n J W C Tack Teonia onders B Terlonw en A Kooijman Agatha onders L Vermenlen en A Viuer 80 Anna Bhzabeth Maria ouders S P vaa Leeuwen eu yr Hulskamp 31 Jobanna ouders S F W Grebe en A L an der Borgb Cornelis Pieter ouden L van der Bnrgbt en K Poorter OVERLEDEN 28 Mei J Overegnder 7 d 2J W Muulwyk Sm 81 G 3 de Jong 2 j 2 m J W Sesseler 6 m W Verkerk 85 j 1 Juni J van Dorp S9 j 11 m GEHUWD 2 Juni 5 ran Cleef en B Hymans Moordreclit GEBOREN Jacobus ouden L Verhoef en M Slobbe OVERLEDEN W van Bergen 4 j Reeuwijk GEBOREN Alida ouders J Stolwyk en 3 Mourits Haastrecht GEBOREN Cornells ouders A Uitteubogsart en E den Hoed Adriauus ouders C Bouwman en M Middelwaard OVERLEDEN L Oosterom 4 m VliSt OVERLEDEN D Oodeuts 49 j Zevenbulzen GEBOREN Gerrlt onderi A van Vliet en A Karreman Hester ouders M Segïers on A Polanns OVERLEDEN P Schuddebeurs 8 m P Paul 2 w GEHUWD F tan der Sar en A Kammeroad ADVERTENTIEN KEI IIMI$GEVII G HENKI FRANgOIS ONDERWATER Fabrikant te Dordrecht brengt ter kennis van belanghebbenden dat hfl den 1 Juni 1885 op genoemde plaats heeft opgericht eene RUST STIJFSEL FABRIEK volgens geheel nieuwe constructie en derhalve in staat is het prachtigst fabricaat te leveren De Fabriek is genaamd DU BAK8KOP De zaken zullen door hem gedreven worden onder de Firma ONDERWATER COMP HH Loodgieters en Koperslagers Wegens fam aangel wordt op een groot welvarend Dorp Prov Zuid Holland TB KOOP aangeboden een soiled waarin sedert 20 jaren de LOODGIETERIJ en KOPERSLAGBRIJ is uitgeoefend hetwelk door Zflue uitgebreide clientèle een goed bestaan verschaft Koopsom zeer billgk Br ir motto Looda by de Boekh BERM H v d HOEVEN te Alfen KÖHIGS lïaainiacliines zgn de beste en nieuwste der wereld worden op proef geleverd door F W STÜTE Magazijn uitsluitend in de Korenbecbs Gowia Openbare Verkooping op DINSDAG 9 JUNI a s in de Nieuwsteeg t Gouda in het Venduhais s voorraiddags 9 ure van MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN waaronder eene aanzienlijke Party RLORREN en PE DÜLES ongeveer 300 Fleaschen Roode Wijn enz Informatiën b den Vendumeester vak DANTZIG Wordt GEVRAAGD een BTOeEEJÏÏFVEOUW niet beneden 30 jaar tot gezelschap en oppassing eener ziekelgke vrouw des huizes Voor nadere inlichtingen wende men zich per franco brieven onder No 1139 bg den uitgever dezes ADVEBTElXTIEK in alle Binnen en BuUenlandsche Covr ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Gedurende 40 jaren beproefd K K uitsl öepri en eerste Amerik en Eng gepateuleera Tand en Mondspoe ingf van Dr J ö POPP K K Hof Tandarta van Z M den Keizer van Oostenrijk te Weenen ia bet Toortreffelpete middel tegen rbumatiache Tandpijn bij ODtsteliing zwellen en ztreeren Tan bet tandfleeecb het lost den aanwezigen tandateen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder vast door versterking van het taudvleesch dat bet van alle ichadelijke stoffen reinigt geeft het den mond een aangenamen frisschen geur terwijl het den ouaangenamen reak weldra doet verdwijnen Deze Mondspoeling is insgelijka een uitmuntend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het tanden krijgen bij kleine kinderen dient als voorbeboedmiddel tegen diphtbteritis keelziekte en is onontbeerlijk by het gebruik van minerale wateren In flessohen van ƒ 1 76 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 Poeder a ƒ o so Dr POPP S Pasta in Doezen l f 1 26 Pasta aromatiache waarvan bet H gebruik de tanden schitterend wit TA Nil maakt a f 0 40 1 XlilU Plombeersel om zelf holle tanden of kiezen te plombeeren per étui 2 60 POPF 8 medio Kruidenzeep het voortreffelijkste Toilelmiddel tegen vlekken uitslag levervlekken en zomersproelen tot bevordering en beboud van eene zuivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid eu pukkels a f 0 36 gV Het geëerde publiek wordt verzocht uitdrukkelyk ie verlangen geneetmiddelen van de K K Hoftandart POPP en geen andere ali echt te ieKhouwen dan die nut zij fabriekmerk zijn gaiempeld ferichetden vervaltcher en verkooperi in Nederland werden onlange hij rechterlijk vmnit tot belangryke geldboeten veroordeeld Depots van alleen echte Anatbérin preparaten bevinden zich te Gouda bij J H C Huinck winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam hy F E van Santen Kolff te s Hage hg J L P Snabilié apoth te Delft hg A J van Egn te Sobiedam bg C Malta Gi te Leiden hg E Noordgk ie Amsterdam bij F van Windheim Co en H H üloth Co apotbeek te Utrecht hg G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten V A 1T JLF JE3 BnD En T van alle nog voorradige MODELHOEDEN tegen veel verminderde prgzen A en B vas HAASBERGEN Hoogstraat 119 NB Eenige LEERLINGEN kunnen direct geplaatst worden Men lette op de VOORDEELIGE VOOKWAAEDEN van Dienstneming VOOE HET Leger in Nederlandscli Indië omschreven in gedrukte mededeelingen die gratie verkrygbaar z n bg het Departement van Koloniën te s Orarenhage en voorts bg alle Burgemeesters NieuATr Nieuw Wm EMiK Tiüf 1 git zwarte Schrgf en Copiëer inkt Deze Inkt vloeit gitzwart uit de pen wordt niet dik en kleeft of plakt niet Deze Inkt is benevens de andere bekende INKTPREPARATEN Nederiand Schrgfinkt Alizarin Keizer Schrijf en Copiëerinkt Salon en andere Inktsoorten en vloeibare Lgm Verkrflgbaar in iedere Boekwinkel H voK GIMBORN Emmerik a d Mijn Zilveren Medaille Amsterdam 1883 Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE eOnSSCHE 0LA2EN of de beschrgvine der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen ena waarbij i toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architecten Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr ij s 80 Cents Wie eenmaal Absliaiibbms of Anti Rhumatische watten goed gebruikt heeft erkent derzelver onmisbaarheid in dit land van vocht en koude tegen alle Rhumatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verkr gbaar h 30 ets per pakje bjj T A G van Deth C B Verheul Oudewater Mej de Wed Bosman Gouda W F J den Uijl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswg k A Bos Berkel J vaa Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E 0 Sohlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden Snelpersdruk van A Beinkma te Gouda Politieke mtzicMen Bet laatste politieke debat in de Tweede Kamer dat namelQk over de motie Cremers heeÜ weder bewezen hoezeer de beslissingen in onze volksvertegenwoordiging afhaukeiykzgn van allerlei toevalligheden De motie werd verworpen omdat drie liberale leden Attema De Jong en W van Dedem ziek waren en er eene vacatare is Rooxeboom Anders ware met behulp van den heer Corver Hooft het resultaat anders geweest Het gold zooals onze lezers weten de vraag of het pas ingediende voorstel van Mr Lohman ter verlaging van den census al of niet dadeIgk in de afdeelingen ton onderzocht worden Terecht waren de liberalen van meening dat dit wetsvoorstel de behandeling der groudwetsherzieniog niet mocht vertragen maar dat het in ptUo moest worden gehouden voor het geval er van de voorgestelde herziening niets komt De heer Lohman beweert wel dat vertraging niet in zgne bedoeling ligt en dat deze ook niet het gevolg zou zgn van zgn ontwerp maar voor ieder onpartgdige is dat zoo klaar als de dag Op het oogenbhk dat men gereed staat de kiesbevoegdheid te regelen op andere grondslI 3 dan den census keett het geen zin nog even met een censusvalAiging te komen aandragen Het is bekend dat deze tactiek afkomstig is van de Standaard die steeds heeft volgehouden dat de tegenwoordige Kamer niet geno de nitdmkkiiig is van Sen volksgeest om tot het g roote werk et vereischte moreel gezag te hebben Indien men dus de ingediende voorstellen tot grondwetswgziging ter zgde schoof en de censnsverlaging op den voorgrond plaatste dan ware er iets voor te z gen Maar dat wil de heer Lohman niet Volgens hem kan de kamer gerust voortgaan en zal z n wet alleen werken voor de verkiezing die op de ontbinding volgen zal De hoofdzaak dns zal wel mogen afgehandeld worden door de tegenwoordige kamer maar de eindstemming moet geschieden door leden die volgens een anderen census z n verkozen Vreemd inderdaad Volgens onze constitutie stelt men bg de eerste behandeling den tekst vast dan kan men amendeeren en nieuwe artikelen tormuleeren terwgl na de ontbinding alleen over de voorstellen en bloc wordt gestemd en dus het geheel moet worden aangenomen of verworpen zonder meer Daarbg komt nog dat het als vaststaande wordt beschouwd dat elke kamer die in de kiesbevoegdheid wgzigingen brengt daarmede haar eigen doodvonnis teekent Steeds is daarop onmiddellijk eene ontbinding gevolgd djiar men alle moreele gezag ontzeggen moet aan eene kamer welke openigk heeft erkend dat zg niet is de zuivere uitdrukking van den volkswil verlaging van den census toch heeft geen andere beteekenis Eene ontbinding dus te meer en dat voor een stelsel dat volgens den ontwerper alleen een tgdelgk karakter heeft Van liberale zgde is duidelgk aangetoond dat thans de kamer iu alle gevallen monnikenwerk doet ongeveer gelijktgdig onderzoek van twee uiteenloopende stelsels het eene berustende op den census en het ander op de huurwaarde moet ongetwgfeld dien naam dragen Wordt besloten tot censnsverlaging dan is tevens de groote drijfkracht tot grondwetsherziening vervallen de hoofdzaak is in de tegenwoordige omstandigheden de kiesbevoegdheid Het is dns zeer te betwijfelen of er dan nog iets van de zaak terechtkomt De kamer heeft nu evenwel anders beslist Het voorstel Lohman zal onderzocht worden maar hoe Aan het eindrvan de zitting wees de heer de Beanfort er o dat het stelsel van Bid is en berust op f Voor het patent b Ivoor personeel en 2 tot basis genokennis van Doedelgke gevolgen I men een omstandig opbrengst der beverschill de gemeenten over Aan ds Jregeenng werd dan het ontwerp zeer ingewil verschillende grondslagen J V is het jaar 1878 ter grondbelasting het jaar II men is Wil men met zaken oordeelen over de van deze wet dan beho overzicht te hebben van lastingen in de het laatste jaar ook het verzoek gericht aan de kamer het noodige licht te verschidbm doch de beer Heemskerk verzekerde dti zulk een overzicht eenigen tjjd zon vorderen en dns niet gereed zal zgn als de atdeelingeS zich zetten tot het overwegen van den nieawet eensus Een aangenaam en vruchtbaar w lrfc dus Gedachtewisseling over een onderMrp wanneer vooren tegenstanders ongeveer niets weten met zekerheid omdat de gegeWna ontbreken De voorsteller moest dunkt om de eerste zgn die dergelgke tgdverspilliog en onwaardige behandeling van een ernstig onderwerp niet b eerde Na deze schermnlseling Is onze verwachting op den goeden uitslt vin de grondwetsherziening er niet op verbeteid Als wg zien hoe beide partgen in de kamer Ikander telgfgaan elkanders bedoelingen venkcht maken en steeds uitsluitend ket oog honden het partgbelang dan wanhopen wg aan h welslagen van een arbeid die m de eerate p ti t emoetiiLoming van weerszijden veronderstelt Indien er niet spoedig eene verandering komt zoodat men elkander kan polsen nver de wederzgdscbe eischen dan moet alle hoop worden opgegeven Ook aan onze zgde ontbreekt nog te veeleene algemeene opinie omtreat de vraagstukken die aan du orde komen zullen Wg hebben eenige hoop dat de aanstaande vergadering der afgevaardigden van de tlnie ons in dat opzicht iets verder brengen zal De heer Kenchenius heeft in dit debat gel enheid gevonden om onze jeugdige instelling ter sprakie te brengen Met zgne gewone lieflgkheid noemde hg de Liberale Unie een kind van Joodschen vader en heidensche moeder thans door dien vader lam en kreupel geslagen Wie de Joodsche vader is zal voor geen onzer lezers een geheim zgu maar wie de heidensche moeder mi wezen wil ons maar niet recht duidelgk worden waarschgnigk treedt die vreemde dame alleen ten toooeele bg wgze van tegenstelling Met meer recht zou men des heeren Keuchenius christendom zoo kunnen betitelen Maar of de Joodsche vader in casn de heer Levy nu juist de liberale Unie kreupel en lam geslagen heeft is nog zeer de vraag Zeker is het te betreuren dat reeds zoo spoedig verschil van inzicht zich in het bestuur geopenbaard heeft maar of daarmede de kracht van de vereeniging is gebroken mag met reden worden betwgfeld De Unie behoort haar levenssappen te trekken uit de over het gansche land verspreide gelijkgezinden en niet af hankelgk te zgn van enkele hoofden of raddraaiers die haar als hun werktuig beschouwen Wg vreezen dat de heer Levy in die richting wel eenigszins gezondigd heeft Althans zgn luidruchtig en overhaast uittreden is niet geschikt om de sympathie te wekken der bedaarde partügenooten üy had dunkt ons wel de algemeene vergadering kunnen afwachten en zgne denkbeelden daar yexdedigen zooals hg nu voornemens is te doen in zgne qnaliteit als afgevaardigde van Burgerplicht Met denzelfden gver en wat minder drukte naar buiten zou de zaak zelve gebaat geweest zgn Overigens zgn wj het ten deek met den heer Levy eens Niet met zgn eisch van openbaarheid juand mime wanneer men zich onderling beraadt over de nog niet tot rgpheid gekomen plannen voor den veldtocht behoort dit niet te geschieden ten aanhoore van het pnbliek zoodat ook de tegenpartg er zgn voordeel mede kon doen In zoo n geval kan geheimhouding plicht of eenvoudig e a eisch van het gezond verstand zgn Maar voor zoover de heer Levy wenscht een spoedige afbakening van de houding die de liberalen zullen aannemen t enover de grondwetgfaerzieningsplannen en in het bgzonder tegenover het vnuigstuk der kiesbevoe heid dan gaan wg met hem mede Het is hoog tgd dat wg positie nemen en tot een bepaalde gedragslga komen Wg kunnen ons niet voorstellen dat het bestuur der unie daartoe niet bereid zon zgn en houden het er voorloopig voor dat het geheele verschil berust op een misverstand verergerd door de prikkelbaarheid van den heer Levy die gepaard schgnt te gaan met een eenigszins overdreven ingenomenheid met eigen denkbeelden Hoe het zg wg hopen dat de liberalen niet zullen vergeten dat de oprichting der Unie juist noodzakelgk is geworden door de te ver gedreven zucht naar indiridnaliteit Wil men gezamenlijk handelen dan moeten sommigen iets van hun overtuiging ten ofter brengen aan het gemeenschappelgk belang Strandt ook deze poging weder op de klip van het individualisme dan is er geen redding mogelgk en kan er voortaan van geen liberak partij meer sprake zgn BINNENLAND GOUDA 4 Juni 188B VEEGADEBIXG VAX DEN GEMEENTERAAD Vrg dag den S Juni 188S dea namiddags ten 1 ara Aan de orde Het vooratel tot wgiiging der Verordening op de invordering van het schoolgeld op de openbare lagere scholen Het vooratel tot gtigtng van bet tarief dtt rerpleegkoaten in het St Calhariua Gasthnis Een voorstel tot verhooging van den post voor de verbouwing der onderwgterswoning bg de Ie Kostelooie School Het adres van het Bestuur der Gymnaaliek Tereeniging Excelsior betreffende hel gebruik vaa het gymnaalieklokaal bg de Ie Kostelooie School en van eenige aan de Gemeente toebehoorende gymnasliekloestellen voor hare oefeningen De adressen van de Directie der Gondscbe Machinefabriek en van de firma A Jonker en Zonen alhier houdende venoek om afstand van een stuk grond aan de Vest Het adres van de Directie der Reederg van der Garden en Co om vergunning tot het plaatsen van een gebouwtje op Gemeentegrond aan het Veerstal bg de Mallegatalnis Benoeming van een Lid in de Commisiie vu Toelicht op de Stads Musiekschool Wanneer men een blik slaat in den Feettwgnr die detrr dagen verscheen hg gelegenheid van het aanstaand Congres dan komt men terstond tot de overtuiging dat ons een feestweek wacht als telden in Gouda gevierd werd Aan muzikaal genot zal teker wel het minst gebrek ign tal van keurige uitgetochte programma s lachen u legen harddraverg en tentoonstelling lokken n als om strgd terwijl voorts een aardige veriameling volksspelen het bewgs levert hoe de commissie er op uit was ieder genoegen te geven en allen naar hun leeflgd en ontwikkeling te doen genieten Het prachtige weer dat wg deter dagen hebben belooft gunstig mede te werken en daar ongetwijfeld van verre en van nabg vreemdelingen ogs ±