Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1885

toe tullen stroomen too mag voorspeld dat het genot en het voordeel in deie hand aan hand lollen gaao Be Ooudsche ingeietenen tullen natuurlgk geen opwekking behoeven om op de feestdagen de stad haar feestkleed aan te trekken het spreekt van lelf dat de vaderlandache driekleur allerwege langs onte straten tal wapperen en een uitwendig blyk leveren van de feestvreugde die b j ieder tal keerschen De heer H Pol leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool en bet pro gymnaainm te Gouda is benoemd tot lid der Commissie belast met hel afnemen van het examen in hel Duitsch waarvan het programma is vastgesteld bq Kon besluit van U October 1884 SCHAAK COREESPONDENTIE 39 tet wit H 4 F 3 39 tettFart D 6 D 5 Te Beeuwük is benoemd tot Ambtenaar ter Ge meenteSecretarie in plaats van den heer S H Wigeri Aberson die op t jn vertoek eervol werd ontslagen de heer J M van Melelen Ambtenaar ter Secretarie te Nieuwer Amstel voor deie betrekking hadden elf sollicilanteo lich aangemeld Tot onderwater aan school B te Seeuwijk is benoemd de heer E J Mioson te Utrecht voor deee betrekking hadden 16 sollicitanten tich aangemeld Weldra tal de laatste hooge brug te Keeuwyk verdwgnen en vervangen worden door eeu lage ophaalbrug over de brêevaart in de afdeelïcg oud Ueenw k trer teo gerieve ran bestuurders van voeren reinigen In de gemeente Reeuwyk met eene bevolking van 2830 lielen komt over de maand Mei slechts één sterfgeval vOor en wel van een kind van drie maanden Tot onderwyter aan de openbare school te Gouderak is benoemd de heer H F Morra te Leerdam en tot onderwijteres mejuffrouw M van Vrijberghe de Coningh te Lisse Wij ontvingen deter dagen een keont e Spoorweggids ten geschenke van de Koninklijke Nederlandscbe Machinefabriek E H Begemann te Helmond Het waa een aardig denkbeeld aan een spoorwegboekje dat ieder steeds by tich heeft en d gelyks ter band neemt een reclame te verbinden Het is voor beo die soms bestellingen moeten doen op het gebied van raachioerieén thans onmogelijk het Helmondsche adres te vergeten Door den stevigen omslag verdient dete Gids in het gebruik de voorkeur boven de gewone spoorwegboekjes Statea Gteneraal Tweeue Kamkk zitting van Dinsdag 2 Juni In dete zitting werd de beraadslaging voortgetet over de motie van den heer Cremers om het afdeelingsondertoek van het wetsvoorstel van deu heer Lobman uit te stellen tot na afloop der Grondwetshertiening De heer Borgesius aannemende de goede trouw van den heer Ix hman dat hy uiet wil de Grondwetshertiening vertragen betoogde dat tijn voorstel onvermijdelyk tot die vertraging moet leiden Id de oeosns wijtiging kan de kamer niet rustig voortgaan met de Grondwetshertiening De kiezers die drte Kamer samenstelden wisten dat tg geroepen lou worden de Grondwet te herzien Ging een kiesrechtwijtiging vooraf dan tou daaruit een ontbinding moeten volgen die op tich lelve al het verrichte werk reed ongedaan zon maken Dat is wel de grootste vertraging Daarenboven is het inconstilutionael dat na de eerste lezing eener nieuwe Grondwet een nieuw kieteispersoneel de nieuwe Kamer samenstelde Hy betoogt derhalve dat het voorstelLohman nog niet rijp is voor onderteek dat het toch geen wet tou kunnen worden voor de Grondwetshertiening volbracht is dat het oogenblik ongeschikt is voor censnsbertiening omdat velen thans een belaatingcenaus niet meer willen als maatstaf De taak is dot ontydig en dat heeft de Regeering zelve in Februari uitamkkelyk verklaard Eerst als de Grondwetsherziening tal zijn mislukt en de belastingcensas tal zyn bestendigd kan men een voorstel als dat van den heer Lohman in over eginK nemen De heer Gratama voorstander van bet algemeen stemrecht wil tich tevreden stellen met een belangryke uitbreiding van het kiesrecht Vele liberalen waren daar steeds tegen maar later werd de Grondwetsherziening vooropgesteld en nn deie aan bangig is kan men daarin het beste middel vinden om tot een ruime uitbreiding van kiesrecht te geraken De heer Kegchenins betoogt at wenschelykheid j dat het Tooratel Lohman róor de Grondwetshertiening in behandeling kome Dat is in het meeste belang ran de liberale party zelve die moet worden verbonden aan baar antecedenten aan haar uitspraak van Mei 1881 dat kiesrechtherzieniiig noodzakelyk is en van t eigen vonnis door den heer Cremers geveld over hel allerellendigst stelsel dat de vrucht is van Thorbecke s politiek en waarmee die Staatsman den grootsten invloed heeft verkregen SpVs bedoeling tou weten dat de verkiezing der nieuwe Kamer reeds voor de eerste lezing van de Grondwet plaats bad waar de heer Lohman bedoelt haar voor de definitieve behandeling der Grdudwet tot welker herziening spr a party zal weigeren mede te werken zoolang art 194 niet wordt gewyzigd De heer de Beaufort betoogde hoofdzakelijk dat de Kamer te minder de behandeling van het wetsvoorstel Lohman kau entameerec omdat zij daardoor afgescheiden van het onvoorbereide der zaak daardoor ijdel werk zou doen reeds omdat de Kamerontbinding van de aanneming het gevolg zou siju en dus al het verrichte werk ydsl zou geweest tijn De heer Cremers verdedigde nader tyn motie en bleef volhouden dat ilit de aanneming van het ont werpLohman onvermijdelyk een crisis tou voortkomen en in elk geval een Kamerontbinding die al het Grondwetswerk ydel zou maken De Minister Heemskerk vooropstellende dat het de vrij algemeene wensch ia den belaatingcensus door een ander stelsel te vervangen gelijk het in de nieuwe grondwet is ontworpen wilde zich echter niet mengen in de regeling der werkzaamheden in de overtuiging dat geen der partijen de grond wetshertieaing wil smoren De motie werd verworpen met 42 tegen 40 stemmen De Minister van finanéièn heeft tyn antwoord aan de Tweede Kamer getonden betreffende het wetsontwerp tot tydelyke versterking van de middelen waarmede hy zich heeft kunnen vereenigen evenals met die tot verhooging van de aucoessie eu tegelrechten en dat betreffende de Gemeentewet Met het oog op de eventueele Grondwetsherziening ware het t i thans onraadzaam op het terrein der Rijks dir belastingen ingrgpende maatregelen te nemen welke vau grooten invloed op het kiesrecht tonden zyn De Minister acht t niet het geschikte tydstip thans uitvoerig te ontwikkelen hoe hij tich voorstelt s lands geldmiddelen duurtaam te verbeteren maarwel wil hy onverholen uitspreken in welke richtingdit naar tyn vastt overtuiging behoort te geschieden Een Byks directe belasting op de inkomsten uit het roerend vermogen kan van hem niet worden verwacht Hy ia van oordeel dat de onbeperkte beschikking over die belasting ook verder aan de Gemeentebesturen moet blyven ook omdat ty in handen der plaatselyke vertegenwoordigers veel beter is dan in die van den Rijktfitcus Verder moet bet Byk de Fersooeele belasting behouden en moet de hoofdsom dier belasting weder te zyner vrije beschikking komen Verder behoort te worden voortgegaan op deu weg tot dusver over t algemeen door Kabinetten van verschillende staatkundige richting met gunstigen uitslag betreden nl om zyn verdere bronnen van iukomst te vinden in andere dan direote belastingen Of dete verklaring aan sommige leden der Kamer een gegrond motief Iran opleveren om hun vertrouwen nu reeds te ontzeggen laat de Minister aan hun oordeel over Maar hij meent te mogen opmerken dat de aanvaarding der zware en hoogst moeielyke taak met zijn economische overtuiging nietpraematunr is te achten nadat sedert byna 37 jaren aanhoudend immers 9 malen door hoogst bekwame Ministers en leden der Kamer de invoering van een inkomstenbelasting is beproefd maar telkens om verschillende gronden is atgewezen of ter tyde gesteld Daarna constateert de Minister dat op vermindering van het tekort van 1886 niet te rekenen valt wat de onderwys uitgaven aangaat De betwaren tegen de buitengewone opcenten op de Fersoneele belasting deelt de Minister niet In weerwil vao de gebreken welke ook haar aankle ren beschouwt de Minister het Personeel als een voortreffelyke verterings belaating en acht hy haar beter dan eenige ndere geschikt voor een geheel tydelyke verhooging tot dekking van een deel van het tekort De rnh Cl maakt naar aanleiding van de werkstaking die de leden van den gemeenteraad van Bergharen tyn begonnen en tot dusver volhouden omdat de onlangs benoemde burgemeester niet naar hun zin is de opmerking dat deze weigering der raadsleden om hnnne plichten te verrullen strekt ten nadeele van de belangen die zij gezworen hebben naar vermogen te tallen voorslaan en bevorderen en ty ia levens een gemeenteraad onwaardig Dat kleermakers en mynwerkers hun arbeid niet illen voortzetten omdat zy op hooger loon aanspraak maken en meenen door grève den werkgever te kunnen dwingen is verklaarbaar zy het ook niet verschooobaar zoodanige werkstaking heeft tenminste een fttiêon d etre er is een doel dat bereikt kan worden Maar hier zou een staatsrechtelyk lichaam door eene onbetamelyke houding hooger gezag willen dwingen om zich aan zyn wil te onderwerpen en tou een gemeenteraad door onwil een koninklyk besluit willen casteeren Wg tijn gelukkig 1 in een land waar de eerbied wordt in acht genomen en de vrijheid van de ingeteleneoen de autonomie der gemeenten niets te vreezen hebben van het centraal ge ag Maar in Dnitsefaland of Frankryk was tulk een recalcitrant gemeentebestuur reeds voor lang door de ijteren hand van de regeeriug tot onderwerping en plichtsbetrachting gedwongen en terwyl w j ons oprecht verheugen dat dit niet is geschied en vol vertrouwen tijn dat het ook nooit geschieden tal ton toch geen enkele item opgaan die den raad van Bergharen beklaagde Men zou klagen over schending van bet recht maar erkennen dat ty oie dete schending hadden uitgelokt de grootste schuld daaraan hadden In de vergadering Zaterdag j 1 door de afd Noord Holland van het Ned Onderwijtersgenooteehap te Hoorn gehouden worden drie belaogryke vraagstukken behandeld I Facantie Kolonim De Heer J H Hinse van Amsterdam lichtte over dit onderwerp de inleidende volgende stellingen toe a Vacantie koloniën zyn noodtakelijk voor sommige kinderen uit deu minderen en middelbaren stand voor velen hunner tijn te zeer wenschelijk 6 Als t kan moeten sommige koloniéo aan den zeekant andere op hoogen grond in eene boscbrijke streek worden gevestigd c De koloniën moeten liefst in een afzonderlijk gebouw in alle opzichten voldoende maar too eenvoudig mogelyk worden ingericht l Het toezicht dient met de grootste torg te worden gekozen uit onderwijzers en onderwijzeressen die by veel tact en kiodetlijken zin groote geestkracht bezitten e t Is wensohelyk dat zulke personen zich volkomen vrywillig met het toezicht belasten n geene geldelyke belooning ontvangen Bij de gedachtenwisteling werd de opmerking gemaakt dat wel in de eerste plaats voor het bezoek van dergelyke koloniën in aanmerking dienden te komen lulke kinderen wier geeondheid versterking behoeft waarom men liever wilde spreken van getondheids tondheidsdan van vacantie koloniën Voorts werd gewezen op kinderen uit den kleinen burgerstand wier ouders onmogelyk in slaat zyn een weekgeld van ƒ 9 a 10 te belalen en toch even groote behoefte hebben om eenigen tyd aan het zeestrand of in het dennebosch te vertoeven ter versterking hunner gezondheid als kinderen van onvermogende ouders voor wie door de liefdadigheid van anderen betaald wordt of van meer vermogende ouders die niet tegen de kosten behoeven op te tien Ook werd de vrees gekoesterd dat kinderen uit de lagere volksklasse die eenigen tijd deel van de kolonie hebben uilgeipaakt by hunne terugkomst in de ouderlyke woning tich daar niet meer op hun gemak gevoelen Dete Trees bleek echter ongegrond te zyn volgens de ervaring vao hen die dergelyke kinderen onder hunne leerlingen tellen De slotsom dezer bespreking was dat voor zulke kinderen van wie blijkt dal daaraan voor hen behoefte is de deelneming aan gezondbeidskoloniën wenschelijk en heilzaam is II Gemoedileven De heer C H den Hertog behandelde de vraag Wordt er in de openbare school voldoende getorgd voor de aankweeking van het gemoedsleven of gelyk spr tyn onderwerp nader omschreef i is het werk der openbare school van dien aard dat het invloed op den kinderlyken geest in alle richtingen oefent en een verhoogd veelzydig geestesleven voorbereidt In zyne inleiding herinnerde spr met Da Costa s woorden aan de zegeningen van den stryd ook der geesten en laakte de kleingeloovigheid van vele voorstanders der openbare school Zelfs als er een iniddel kon gevonden worden om de scholen met godsdienstonderricht van staatswege te steunen waarvan spr zelf niet afkeerig zou zyn zal het naar eyne meeniug toch blijken dat de openbare school niet maar leeft by de gratie of de hardnekkigheid van eene politieke parlij maar de langs historischen weg geworden gemeenschappelyke school is van een vry volk waar de vryheid van geweten aan de velerlei vormen waaronder de menach zich het onkenbare voorstelt de minst mogelyke belemmeringen heeft opgelegd Intnsschen dienen de onderwijzers de hand in den boezem te stekenen te vragen doen wij onzen plicht vatten we onzen taak ernstig genoeg op t I Mei klem wees spr de besohnldigiog af dat de openbare school moderne sectesohool zon tyn of wel dal zy door hare neutraliteit de natie vergiftigt twee verwyleo waarvan het eene het andere te niet doet Spr beweert wie met ernst zich aan de taak wydt om van kinderen gelukkige meuschen te maken kan niet anders werkzaam zyn dan in den geesl van het verheven ethisch ideaal dat in den stichter van hel christendom is verwetenlykt De vraag is echter niet kan de openbare school dal doen maar doet zg het Spr waagt zich aan geen generaliseerenae uitspraak en wil sUeeo lot zelfonderzoek opwekken Daartoe schelst hij hoe het schoolwerk kan worden opgevat De laagste opvatting is dat het dient om de kinderen bezig te houden en aan orde en regel te gewennen Dat heeft zijne waarde maar meer dan het dooden der kiemen van het vagaboodismus doet het niet Eene tweede opvatting is dat het onderwys daartoe moet leiden dal de kinderen wal weten en kunnen Dat ie zeer Bultig want het verhoogt de waarde der diensten die men anderen kan aanbieden zelfs misdadige ouders begeereu het voor hun kroost want ook voor misdadige doeleinden ia het even dienatig Vat de openbare sebool echter zoo hare taak op dan moge zij te gronde gaao Er is echter eeue hoogere opvatting Zy wordt samengevat in Herbars leua opvoeding door onderwys Zij acbt het weten niet gering maar vergoedt het ook niet en hel vergankelyke er van erkennende is het wekken van veelzijdige belangstelling in den kinderlijken geesl niet alleen voort hetgeen waar maar ook voor alles wat schoon en goed is haar doel Ze weet dal alle verandering alle deemoed en berouw alle zedelijke en geestelgke wedergeboorte alleen echt zyn als ze uit wyziging van den menschelyken gedachienkring voorvloeit Niet in voorbijgaande aandoeningen zoekt ze daarom heil maar door verhaal lied lectuur geschiedenis taal aso de eene zijde de beschouwing VBO het heelal in zgn grootere en kleine deelen met vorm en getal aan den anderen kant tracht ze de jengd een geestelgk voedsel te bezorgen dat geest en gemoed beide raakt Dat is de opvatting die den onderwyters op normaal en kweekschool wordt ingeprent of ze allen steeds gendeg betielt ondertoeke ieder voor zich zelf Wie iu dit opzicht onvenobillig of overmoedig is verzaakt zgn plicht Maar spr ia overtuigd dat velen deze opvatting deelen en dat zy meer en meer veld wint t Is wsar dat er vele omstandigheden zyn die het werk der school met onvruchtbaarheid slaan Als de ouders of de kerk hun plicht verznimen wordt er veel arbeid vergeefs gedaan Maar als de openbare ooderwijzert eerlijk strsveo naar het bette mogen tij met vertrouwen de toekomst te gemoet tien Deze rede waaruit wij tlecbts een en ander hebben aangestipt werd met belangstelling aangehoord en met warmte toegejuicht III Natuurkennit De heer P H van der Ley van Haarlem sprak eerst over het nut van dat onderwys in de lagere school al zij het dan ook al dat daarvoor weinig tyd kan worden beatemd en daarna over het deel van dat leervok hetwelk vooral in de lagere scholen moet warden onderwezen Kennis van planten en dieren en daarvan zooveel mogelyk eene aanschonwelgke voorstelling sta op den voorgrond én daarop volge de handeling der levenloote natuur eerst van de luchtverschijnselen en dan van andere verschynselen in de natuur en de natnorwetten voor zooveel die onder het kinderlyk begrip vallen deze laatste altyd verduidelijkt door proeven en ze daardoor voor de leerlingen aanschoowelijk Ie maken De methode is door spreker iu zijne boekjes over de levsnlooze natuur aangeduid De heer Orerbeek prees die methode uit eigen ervaring op zijne school Als conclusie werd uit het gesprokene afgeleid dat de natuurkennis op aanschouwing gegrond on er de leervakken der school eene voorname plaats behoort te bekleeden Buiteolandsch Overzicht Engeland heeft nog geen antwoord gegeven op de laatste mededeeling der Russische regeering wachtende op de komst van haar vertegenwoordiger in Afghanistan die Konstantinopel reeds bereikt heeft Er is geen enkele reden om te vermoeden dat de onderhandelingen op eenig bezwaar stuiten en de beide Mogendheden zijn thans overeengekomen den koning van Denemarken uit te noodigen als scheidsrechter op te treden omtrent de vraag of generaal Komaroff terecht den Afghanen zulk een harde les gaf Dete uitspraak heeft echter alle belang verloren Engeland heeft tot nu gepoogd den keiter van Duitachland te bewegen ala scheidsrechter op te treden doch tal van redenen beletten dit Het nieuwe Engelsche Blauwboek bevat de tusscben Rusland en Engeland gewisselde dépêches tijdens de crisis die zoovele duitenden op de beurten van Europa angst aanjoeg doch dit boek heeft nn nog tleohts historisch belang Het begint er iets van te hebben of de vorige weggejaagde khedive Ismaël weder op den troon tal worden verheven in plaats van zijn zoon Tewfik Het zon van de Engelschen onlzagl k ondankbaar lÜn want Tewfik vermag weinig en is zeer weinig populair jnist omdat hij zoo loyaal en trouw is geweest jegens de Britlen Doch men moet het land van regeeringloosheid redden de Engelsche willen het niet annexeeren en als een tweede Indië besturen en naar het schijnt wenschl lord Wolseley daarvoor een krachtig bestuurder ala Ismael pacha Europa hecht alleen aan de oelacgen der fondsenhouJert en iu het geheel niet aan die der verdrukte Egyptische bevolking en zou daarom den terugkeer van den ouden Pharao wiens hart steeds verstokt waa vuor het Igdeo der fallahs met genoegen zien gelooven wij De berichten over den gezondheidstoestand van den Duitschen Keiter Inideii gunstiger het gestel begint weer van de oude veerkracht te openbaren De dood van Vorst Karl Auton von HoheuzoUern tal op den Keizer een diepen indruk maken Heden is in den Duitschen Bondsraad aan de orde het voorstel vau Pruisen tot uitslaiting van den hertog van Cumberland aan wien too als men weet de Prniscbe regeering hel recht betwist tich candidaat te stellen naar de hertogelijke kroon De aanneming van dit voorstel is verzekerd en wordt genoemde pretendent niet als zoodanig erkend dan is een der groote vraagstukken van den dag voorgoed opgelost Prins Bismarck twijfelt zoo weinig aan den goeden uitslag zijner poging dat hij heden naar Kissingen vertrokken is De hertog van Cumberland tijnertijds blijft beweren dat hoewel hij het Dnilsche rijk erkend heeft hg daarom niet geacht moet worden zijne aanspraken op het koninkrijk Hannover op te geven doch alleen dit beweren is genoeg om den troon van het hertogdom Brnnswyk zoowel als van iedereu bondsstaat ontoegankelijk voor hem te maken De Fransohe dagbladen zijn eenstemmig in lof over de houding der Parijsehe bevolking bij de begrafenis van Victor Hugo De Norddeotsohe deelt mede dat Bismarck voor nemens is de hem 1 April geschonken gelden te bestemmen voor een fonds ter ondersteuning van jonge leeraren die of nog geen voor bun levensonderhoud voldoende aanstelling verkregen hebbeo uf in de opvoeding hunner kinderen ondersteuning behoeven en verdienen Buitengesloten is bet verleenen van stipendia aan studenteu in de philologie daar het aantal van de zoodanigen reeds groot genoeg en geen aanmoediging noodig is dete ondersteunen personen tullen hun eind examen reeds afgelegd moeten hebben Men vertekert te Berlijn dat de Regeering gereed is met het ontwerp voor een kanaal tusscben de Noord en de Oostzee Kiel Glucksburg De kosten ter uitvoering worden begroot op 160 millioen Mark waarvan Pruisen 56 en het Rijk 105 millioen zou moeten bydragen De nieuwe Afrikaansche stoombootmaatschappij te Hamburg waaarvan wij reeds melding maakten zal te Antwerpen laten aanleggen RECLAME Anatherin Mondwater van Dr J G PO PP K K hofleverancier te Weenen stad Bognerguse no 2 imag als t beste der bekende middelen voor de tanden worden beschouard Dit is door 40 jarige ondervinding bevestigd duizenden flacons worden naar alle werelddelen verzonden en vele geoeesbeereu schrijven het bij ziekten van den mond eu de tanden voor Zeer aanbevelenswaardig ook is Dr Popp s VEGEl AAL TANDPOEDEE dat uitstekende diensten bewijst bg de degelijke reiniging der tanden De ANATHERIN TANDPASTEI behelst geen enkel nadeelig ingredient en is tol datzelfde doel uiterst geschikt en gemakkelijk Holle gecariéerde tanden stopt men dicht met TANDPLOMBEERSEL waardoor de carie t verder doorknagen belet wordt Wy maken daarom allen die gezonde tanden op prijs stellen attent op de ANATHERIN PRAEPARATEN van Dr J G POPP te Weenen stad Bognergasse no 2 Depots er van zijn gevestigd bij alle apothekers en handelaren in parfooKrien drogeriën en galanteriewaren Nationale IMilitie Onderzoek van do Verlofgangers der Militie te Lande De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter algemeene kennis dat ingevolge art 188 der Wet op de NATIONALE MILITIE van den 19den Augustus 1861 Staatsblad no 72 de inspectie der verlofgangers voor de Gemeente GOUDA is bepaald op Maandag den 15den Juni 1886 des morgens ten ll j ure op de STADSTIJiIMERWERF san de Turfmarkt alhier Dat daaraan behooren deel te nemen al de VERLOPGANGERS der MILITIE TE LAND die vóór den In April il in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld ongeacht de lichting waartoe zij behooren daaronder begrepen dezulken die tot eene andere gemeente behooren doch thans in dete Gemeente woonachtig tyn met uiltondering alleen van hen die in de maand Juni e k in werkelijke dienst moeten komen foortt Korden de Perlofganger opmeriiaam gemaakt a dat zij volgens art 140 der genoemde Wet ter inspectie behooren te verschijnen in unilorm gekleed en voorzien van de Kleeding en uitruttingtiukken hun bij het vertrek met verlof medegegeven van hun Zakboekje en van hun Ferlo pa t dat zij worden geacht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende den tijd dien het bedoeld onderzoek dnnrt maar in het algemeen jcannter zij in uniform zijn gekleed toodat zü die ongeregeldheden als anderzios plegen bij het gaan naar de plaats coor iet onderzoek bepaald gedurende het onderzoek of bij het naar huie keeren te dier zake zullen worden gestraft volgens het crimineel Wetboek en het Reglement van Krggstncht voor hel krijgsvolk hier te lande bg art l30 van meergenoemde Wet toepasselijk verklaard c dal hij die door ziekte niet kan verschijnen een attest van een Geneesheer of Heelmeester door den Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dat degene welke zonder vergnnning absent is volgens de Wet met arrest zal worden gestraft Gouda den 2n Juni 1885 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN MABKTBËBICHTEN Gouda 4 Juni 1885 Granen met zeer weinig handel in flauwe stemming Tarwe ƒ 8 25 a ƒ 8 60 in de beste soort Gewoone en Polder ƒ 7 50 a ƒ 8 Rogge ƒ 6 a ƒ 6 60 Gerst 5 25 a ƒ 6 ChevalierGersl ƒ 6 80 a ƒ 7 26 Haver 4 a ƒ 4 40 Platte Maia ƒ 5 30 a ƒ 5 50 ronde ƒ 5 90 a 6 25 Erwten boonen en zaden tonder handel De veemarkt met goeden aanvoer alle soorten werden tot hooge prgzen verkocht vette varkens 23 a 26 et varkens voor Londen 20 a 21 ets magere varkens en biggen vlug biggen f 1 10 a ƒ 1 60 per week schapen en lamnieten vlug Aangevoerd 125 partijen kaas Eerste kwaliteit 19 a ƒ 21 tweede kwaliteit ƒ 15 a 18 Noordhollandsobe 18 a ƒ 26 handel matig Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Jddi Petras ouders M Koo msn en A Scheer Martinos Joroelis ooders J Teeowen en M Bsch OVERLEDEN 2 Jam E Spm t 1 j 7 m 8 tin der Want 8 m C W Horne 31 j 3 J C Koning 4 m GEHUWD 3 m k de Franknjler en L Ncalebuom J Zsndijk en R Verboom B W Koijt en E Venema 1 C Mansrelder en A Verblainw APVERTENTIËW Bevallen van eene Dochter A L GREBE VAN deb Borgh Gouda 31 Mei 1885 Voorspoedig bevallen van een Dochter A L BIJNAABTS Canïvascini Gouda 3 Jnni 1885 ♦ Nog treurende over het verlies van onze geliefde overledene Dochter NBELTJE werd ons ouderhart opnieuw na verloop van slechts zes weken diep gewond door het afsterven onzer innig geliefde tweede Dochter CHRISTINA WILHELMINA in den ouderdom van 31 jaren Een smartelgk Igden van 3 dagen maakte een einde aan haar voor ons zoo dierbaar leven W HOBNES J P HORNES Goudai 2 Juni 1885 Weijund Heden overleed na eepe kortstondige doch hevige ongesteldheid CHRISTINA HOBNES na zeven jaren ons trouw gediend te hebben Fam KAMPHUIZEN