Goudsche Courant, zondag 7 juni 1885

1885 Zondag 7 Juni N 3245 Passage te s Gravenhage SM Gift m PiSSAISl WIEITER CAPE en RESTAUEAITT Specialiteit in V eener Mélange Chocolade fijne Gebakken Weener Spijzen en Dranken mmm flat bü joüb m m m Diners a f 1 50 en hooger Diners k la carte ten allen tijde Dag elijks Versch IJ8 in verschillende soorten De Lok alen zijn tot s nachts 2 inir geop end amersföortsch ¥ BEIERSCH BIERBROUWERU mmm mum IVieuws en Advertentieblad vqor Gouda en Omatreken Aan allen die ons zoo vele en harteIgke bewyzen van belangstelling garen betuigen wg onzen oprechten dank B OVERBOSCH D OVERBOSCH Oosthoek KE I ISGEVII G HENRI FRAJSgOIS ONDERWATER Fabrikant te Dordrecht brengt ter kennis van belanghebbenden dat h j den 1 8 1885 op genoemde plaats heeft opgericht eene RIJST STIJFSEL FABRIEK volgens geheel nieuwe constructie en derhalve in staat is het prachtigst fabricaat te leveren De Fabriek is genaamd DB SAMSKOP De zaken zullen door hem gedreven worden onder de Firma ONDERWATER e COMP GROOT CONCERT gedurende het LANDHÜISHOUDKUNDIG CONGRES 9 10 11 en 12 JUNI 1885 des avonds ten 8 uur H J DE GROOT ENTREE VRIJ De ondergeteekende bericht dat de STEDELIJKE ZWEMSCHOOL met goedkeunng van H H Burgemeester en Wethouders GEOPEND IS J M GROENEND A AL Gouda 4 Juni 1885 Directeur Groote afslag Nieuwe Hollandsche Aardappelen per 5 Ons 25 Ct Italiaansche 12 Maltha 10 Verder alle soorten jonge FRUITEN en GROENTEN Jan GERRITSEN J C JACOBS Bloemist TURFSINGEL 77 GOUDA opvolger van H PEEK Levert BOÜQÜETTEN en KRANSEN naar den tegeuwoordigeu smaak en in alle prijzen KAMERPLANTEN en planten voor BLOEMPERKEN in ruime keuze tegen concurreerende prgzen van alle nog voorradige MODELHOEDEN tegeu veel verminderde prijzen A en B van HAASBERGEN Hoogstraat 119 NB Eenige LEERLINGEN kunnen direct geplaatst worden De Goudsche Machinefabriek te GOUDA Levert compleete inrichtingen voor STOOMBLEEEEEIJEIT Tegel en Steenvorm Machines Drijfwerken naar Stukprijzen De DIRECTIE maakt bekend dat hare verschillende BIEREN als BEIERSCH PILSENER LAGER en GERSTEBIER op fust en gebotteld verkrijgbaar zijn bg den Heer P KRIJGSMAN Agent voor Gouda en Omstreken DE DIRECTIE NB Proeven en Prijscouranten verkrggbaar NIEUWE Schotsche Haring bij J B DE JONG Westhaven 164 De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te e Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan Agenten voor Gotida en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen ter bezichtiging zijn gesteld en nadere informatien in te winnen GHËM FABRIEK M H M 6IMB0RN te Emmerik a d Rhyn Tweevoudig bekroond Amsterdam 1S$3 U ai verseel Zuiverings Zout In pakjes a 18 33 eu 60 cents Medicinale Levertraan In fl laa SO 50 eri 90 cents Uzer Levertraan Een eetlepel bevat 0 16 gram yzer lu een licht verteerbaren vorm a flac 50 cents Druiven Boratsiroop met Fenkel Honlngr In flesch a 30 60 cents en ƒ 1 J C ZELDENEIJK Oouda 1 H C HUINCK Gouda Wed WOLF en Zoon Schoonhoven Advertentiën in alle Sinnen en Buitenlandsche Cou ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda oFTim mmit THERMOMETERS en PEKELWEGJES ter bereiding van BOTER en KAA S Tevens KOORTS BAD KAMER en VENSTERTHERMOMETERS BiAROMETERS BRILLEN PINCENEZ MELK BIER LOOG SUIKERen SIROOPWEGERS LOUPES en LEESGLAZEN diverse SPUITEN voor geneeskundige behandeling Bovenstaande in alle genres en tot veel verminderde pnjzen bg S H POLAK Korte Groenendaal I 197 Oouda KEUKENMEID tevens voor huiswerk TWEEDE MEID tevens WERKMEID worden met 1 AUQ voor Den Haag gevraagd in een gezin van 4 personen Loon 90 en 100 Franco brieven onder Letter P bg de Hof Boekhandelaren C VAN DOORN Zn te Gravenhage nnr i rnii RADIKALE OENEZINO duvarkiezeDd wordt DllEllJ ull overeeDgek meD voor eea bepaalde pr a betaalbaar Da genezing Daartoe zija 20 kamera ter faeachik kmg der patiënten gaateld WAERSEOERS Keelmeeater as brenken ïooknflaats 36 te Antwesfen Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE SOÜDSCHE LASEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der GaTtonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents BINNENLAND GOUDA 6 Jani 1886 Dr H IJhcI de Sobcppet alhier ii door den Minister van Waterstaat Handel en Nijrerheid op voordracht raa den Commlssaria Generaal van de Nederlaodscke Begeering bg de laternationale Tenloooatelliug te Antwerpen benoemd tot Lid derloteruationaie Jury voor die Tentoonstelling en wel oor de Tweede Afdeeling Nijverheid 4 groep klasse 42 foortirem teltn vm Scktikuiide en Artienytunil 6y adrarteotie in dit nr oour courant voorkomende uoodlgt de Coaamissie voor de feestelijk heden die gegeven worden by gelegenheid van het 38ste Ned Laodhnishoodkaudig Congres de Gondsohe ingezetenen uit gedurende de feestdagen te vlaggen en looveel mogelyk te illumiDeeren Wy hopen teu teerste dat daaraan algemeen tal voldaan worden De feestcigke stemming tal daardoor worden verhoogd en den vreesden gasten die onte stad tullen beioeken kan tulk een blijk van hulde niet andera dan aangenaam ign Daar de Voortilter der bovengenoemde Commissiede heer G J Steens Zgnen tloh wegens ongesteldheid gsnoodiaakt tag naar het baiteoland te vertrekken is als loodanig benoemd de heer C C H Prinoe In de Igtt van den toorlooplgeo uitslag van deu Nationales Sohietwedstrijd te s Hage komen voor oBte siadgenooteo de hb A C Geitel tn H van Wgngaarden Uej C E Groenendal alhier deed met gunstigen tliithg bet akte examen Lager Onderwijs In de laatste dagen ia alhier in een kruideBlertwlskel ontvangen een ralsche golden Bg de periodieke verkietingen voor het bestuur van den polder Berg Ambaoht ign herkoten de heereu O Toorsings Jr eu D de Jong tot Heemraden en de heereu F P Stuurman van Ammerstol A Baki 0 Oskam At P Hoogeudgk en W Potugt tot gecommitteerde ingelanden Het Handeltllud meldt dat gisteren ter gelegenheid van het aangevangen onderzoek der wetsontwerpen tot hertirmng der Grondwet in de afdeelingen der Tweede Kamer twee nota s lijn ingekomen Hm van de anti revolutionnaire en ééae van de katholieke leden welke beide aandringen op wgziging van art 194 het bekende onderwija artikel en deze wgziging mal en tot conditio sine qua non der herziening Naar wg vernemen zgn de gelden voor het opte richten Sloetfondi ten doel hebbende het uitreiken van prijzen aan leerlingen der Bgks landbouwschool Afd A bij het verlaten van de school zoo goedals bgeen Men verwacht dat hiervan op het aanstaande Congres te Gouda mededeeling tal warden gedaan Het tot stand komen van dit fonds is eenewaardige hulde aan wglen mr B W A E Sloet tot Oldhuis deu stichter der Landbuishoudkundige congressen Het Ie congres werd gehouden teZwolle in Juni 1846 iV u d D Uil Neerbosch meldt men Ofschoon reeds door eenige bladen melding is gemaakt van de weesjongens die verleden jaar op uitnoodlglng van generaal Smit naar de Transvaal zg n vertrokken en aldaar aangekomen alles behalre aangenaam door hem werden ontvangen tiet de directeur der weesinrichting tich verplicht deze zaak nader toe te lichten Hg sohrgft fWy moeten hieraan nog deze opmecking toevoegen dat een van de jongelieden Bieuk Pgpsira zeer goed geplaatst is op de plaats De Emigraiu aan de Boren Vaalrivier district Ermeloo bg den heer Buhrman hij heeft het daar volgens zgn laatste sobrgven uitnemend goed en wenschte ook niet naar Holland terng ts keeren De reden dat Pg pstra zoo tevreden is bestaat eA 1 hierin dat de heer BohrmiD hem in zgn werk heeft genomen terw l de heer So it de jongelingen Scbolten en Kluven aan hun lotf heeft overgelaten Alle drie de jongelingen zgn prtgeus hunne eigen keuze vrgwillig naar Transvijf vertrokken wy hebben dit eer tegengehouden Jdao aangemoedigd doch de aanbiedingen van deoTlieer Smit die hen persoonlijk op Ncerboteb heeft oMmoet waren zoo nitlokkend dat wg bun volkoiats onze toestemming hebben gegeven en zooveel mogelgk bebbeo voortgeholpen Nu achter deze weezen munaal in Transvaal tgo gaan ly r niet meer ttit het moge ons dan ook veel kosten al touden wg idf er de reis moeten hean maken Wat den directeur geschreven Vordl over bgtondere personen zal bg verzwggcH omdat bet oordeel dikwgis zeer verschillend kan zgn en daarom hoopt hg dat de vrienden van de Zuid Afrikaansche Republiek bet hem niet te lastig zullen maken met aanof opmerkingen daar hg ander verplicht ton wetdn dingen mede te deelen die h liever verzwggt Men tchrgft ons uit Hag Na de IgdeDtgesohiedenis vati de Haagsche Pataage is t thans een feit dtt het tfiener Café ten minste kan zeggen dat hdt gevestigd ia En geen wonder want de stand gunstig het café biedt drie toegangen de talen tien er keurig uit en ign netjea gemeubeleerd a de eigenaar de heer Sleiu doet al tgn best H de betoekert te gerieven door goede waar te Ifferen en uitstekend te laten bedienen Meo dacht dat het Wie Café alleen een Suece de Nouveauté zou hebbe mei de Haagsche kermis toen de masta tioh doorgaans langs be Buitenhof bewoog p Jb M j aeUekeD £ Uopmerkeiyk boe thant lederen dag een airnial teer fatiroéblglcelieden tioh s avonds in het café of daar biN gaan verpoozen De Hagenaars zijn bepaald geëmancipeerd MeO durft thans met vtODW en dochters aan een tafeltje in d open lucht evenals te Scheveningen iets te gebruiken Is t de Wiener Melange of zgn t de Weensche gebakken of ia t smakelgke biu of de fijne keuken van den heer Stein die zoo aanlokt Zooveel is zeker dat de uitmuntende qnallteit van het consumable dranken toowel als spijten verklaart waarom het fiener Cqfé zoo n toeloop van stadgeoooten en vreemdelingen heeft Pezer dagen is ta Arnhem de 6e jaariyksche algemeene vergadering gehouden van de Vereeuigiag van gepensionneerde onderofficieren en minderen van bet Nederlandsohe leger Uit het jaarverslag bleek onder anderen dat de teestand der Vereeniging teer gunstig is hetgeen door verschillende gegevens werd aangetoond Vooral droeg het actief dienende leger veel bg tot den bloei dei Vereeniging en niet het minst de kern waarvan het aantal donateurs nu reeda meer dan 25 UO bedraagt Blgkens de rekening en verantwoording van den alg penningmeester is er gedurende het tgdvak I Maart 1884 tot 28 Febr 11 aan diverse ondersteuningen uitgereikt ƒ 10 860 60 zgnde ƒ 3360 meer dan in het voorgaande boekjaar terwgl er nog een saldo van ƒ 2080 in kas bleef De herziening en vattstelllng der statuten gaf nu en dan aanleiding tot levendige debatten Behsndens eenige wijzigingen van ondergeschikt belang werd het concept aangenomen en zal de koninkigke goedkeuring daarop worden aangevraagd Daar bg aanneming der gewgzigde statuten en in verband met eene daarin opgenomen overgangsbepaling het hoofdbestuur collectief moest aftreden werd ter besparing der kosten eener algemeene vergadering nu reeds het 9tal gekozen dat na de koninkigke goedkeuring het hoofdbestuur tal uitmaken Die 9 heeren tgn L Zeiler Van der Klaanw eu H Aarts te Amsterdam J J Tummers eu eu M F van Erp te a Gra enhage j J M van Gelder te Gonda J van Regen te Haarlem j P W Hering te Middelburg en P Warburg te Arnhem Behalve den heer Van Reijen niet ter vergadering aanwezig aanvaardden allen deze benoeming Bij de begrafenis van Thiers was er naar sehatting van Figaro aan bloemen achter den Igkwagen voor eene waarde van 80 000 fr bg de uitvaart van Gambetta is er naar berekening eene som van 200 000 fr aan bloemen besteed en thans bg het ter aarde bettellen van Victor Hngo met inbegrip van de aan de kransen en kronen toegevoegde versieringen een ogfer van een millioen Vraagt men hoe is men tot dit verbazende bedrag gekomen dan zg enkel vermeld dat de bloemenkrans door den heer Bristoo voorzitter van den ministerraad gezonden en door zgne gemalin besteld 1000 fr heeft gekost En kransen van het zelfde bedrag tgn er vele geweest Uil Zaid Afrika komen weinig verbigdende tgdingen Vooreerst wat de Transvaal betreft Nadat in de zitting van den Volksraad van 6 Mei dr Jorlsten en de overige leden tegen wier verkietMig bezwaren waren ingebracht zitting hadden genamen zonder noemenswaardig venet droeg de l President den 9n Mei zgn rapport voor oter de zaken aan de Westergrens Daarbg ging het zeer heet toe en de strgd liep zoo hoog dat PanI Kroger dr Joriaaen van niets minder dan hoogverraad beschuldigde In groote wanorde ging de vergadering uiteen Twee dagen daarna werd de discussie echter hervat en de gemoederen waren wat bedaard Hel rapport van den Prwidenl werd aangenomen maar daarbg werd de uitnoodiging gevoegd om te lorgen dat de Transvaal builen de quaettie tusaohen Kngeland en de bewoners van bet land CFoosen bigve I e opgaven van de inkomsten en uitgaven tgn gepubliceerd De werkelg ke ontvangsten van 1 April lési tot 31 Maart 1886 met inbegrip van een saldo van 22 636 pd ity bedroegen 220 6 3 pd st De uitgaven gedurenide hettelfde tgdperk waren 216 626 pd st daa der een ovetschrgving op 1 April 1884 van 4 6 pd st 148 lid De uitgaven oor het eerste kwwrtaal van 1886 toonen aan dat de inkomsten 7 882 pd SI bedroegen waarbg een saldo van r£ J€5 Kl st en de opgaven 52 740 pd st en met een ovei pbracbte som van 23 141 pd St voor nog onferevende dti en 76 881 pd st De wetgevende vergadering vi c t l is tegen 18 Juni bgeengeroepen Onder d reden politie aan de grens van Zululand is verontrus de in bordmstie ontstaan Soldaten waren er heen etonden maar de oproerige politiedienaren hadden dd tonen van Mars met revolverschoten teruggedreven Df i lOn Mei werd te Kaapstad en in de omstreken een schok van aardbeving waargenomen die echter geen schade veroortaakte Buitealandsch Overzicht In Afghanistan blgft de toestand bevredigend De Bussen hebben Fend jeh ontruimd tot groote teleurstelling voegt de correspondent van de Times er bg der Af hanen die van verlangen brandden om hun nederlaag te wreken Te gelgker tyd wordt aan de Standard geseind dat de werktaamheden in zake de grensregeling flink vorderen en eiken dag de eerste samenkomst der Russische en Ëngelsche commissieu kan verwacht worden Zoo bevestigen zelfs Timet en Standard de mededeeling van den minister Chamberlain in het Parlement dat de Afghaansche quaestie haar oplossing met rasse schreden nadert Evenwel zal de Engelsohe regeering teker geen definitieve beslissing nemen voordat sir Peter Lumsden die nog op reis tusschen Konslantinopel en Londen in Downingsstreet zgn opwaohling heeft gemaakt Ofschoon ook in Zuid Afrika alle moeilg kheden nog niet uit den weg zgn geruimd bevatten de Engelsche bladen niets bgzonders aangaande de operaties van generaal Warren met tgn scherp schutters in SleUa land en ook in Egypte reten