Goudsche Courant, zondag 7 juni 1885

ge n nieuwe moeilqkheden De ergate tqanden der Engeliohe koloniën die te gednohl teiiterden Egn op t oogenblik de aardbeTing in Kaahmere en de cholera welke in de nabgheid Tan Quettah ii opgetreden en daar op geduchte wijie huishoudt öflgk te foonien was heeft het Toorstel om het kabinet Ferry in ataat ran beschuldiging te stellen gialeren in 4 fransche Kamer fan Afgeraardigden aanleiding gegeven tot een nitroerig debat t welk eindelyk oo stormachtig werd dat verscheidene leden tot de orde moesten geroepen worden Wel had de Ministerpresident bg den aanvang der discussie tot gematigdheid aangespoord maar dat was aan eens dooven mans deur geklopt De nitkomat was overigens tooals men verwachtte met 332 tegen 133 atemmen weigerde de Kamer het voorstel in overweging Ie nemen De Fransohe minister van marine ontwerpt thans een plan voor het bestuur vsn dat deel vsn het Congogrondgebied hetwelk ter conferentie van Berlgn aan Frankrgk is toegeweten Vóór dat die conferentie gehouden werd was het Fransche gedeelte van dit grondgebied teer klein maar sedert werd het veel greater Men tegt dat toodra het te Berlyo gesloten verdrag door de Kamer en den Senaat goedgekeurd tal ign de minister van marine met het beheer van bedoelde landstreek belast tal worden De heer de Braita die lot dusverre naar het scheen louter met een vvetenschappelgke tending belast was en volgens de bevelen van den minister van openbaar onderwijs handelde tal lot gouverneur der Fransche betittingen aao de oevers van den Congo benoemd worden Blgkeos berichten uit uit Spanje is het beslaan van de cholera in de provincie Valencia geconstateerd eo bestaat er natuurlgk veel vrees voor de uitbreiding van de epidemie in dit jaargetgde niet alleen in Spanje lelf maar ook in andere landen van Europa wij zij tioh nog niet vertoonde Dr Perran heeft verlof bekomen tgn ineniingen voort te tellen In Oostenrgk worden de verkietingen voor den Bgksraad met afwisselend geluk roortgeiet Van den einduitslag is nog niet veel te leggen waarschijnlgk tal de nieuwe Ugksraad niet veel van den ouden verschillen Maandag werden 60 afgevaardigden verkozen waarvan 30 in Bohème Te Weenen werd fel gestreden minder in bet eerste district waar dr Herbst met nog drie candidaten der Duitsch liberale partg van de overwicuing zeker was dan lu de overige districten daar tegevierdeu de Duitsoh liberalen voor de helft in drie districten werden de democraten en éen antisemiet gekozen in de vier overige Duilschliberalen In de overige sleden waar Maandag gekozen werd waren de Duitsoh liberalen bgna overal overwinnaars Minister van Koophandel beboorende onder de verstagenen In Bohème werden van beide partgen de meeste aftredendeu herkozen alleen iK twee Duitsche districten werden in plaats van jgë vroegere Duitsch liberale afgevaardigden de DulUcünaüonale gekozen Dat geschiedde ook in het v 6egere district van dr Herbst die ook in een ander Bi eemsch district tegenover prins Schwartenberg deynederlaag leed Zijn pang had dus juiBl en 1oen tg haar aanvoerder een zekere gljjLfcf te Weenen aanbood VËRGADËiprVAN DEN ËMSË1ËR4AD VRIJDAG B JUNI Voortirter Mr A A van Bergen IJtendoorn Tentrwoordig zgn voorts 13 leden i Twezig tgn de heeren Kist en Prince terwgl er eene vacature is Ue Vooriitter deelt mede det de heer Prince heeft kennis gegeven verhinderd te tgn deze vergadering bg te wonen wegens oatigheden buiten de gemeente De notulen der vorige vergadering worden voorgeleten en onveranderd goedgekeurd Ingekomen tgn 1 Het rapport van de Raadscommissie in wier handen waren gesteld de rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid over 1884 adviseerende tot goedkeuring Ue Voorxitter betuigt de Commissie dank voorhet uitgebracht rapport en stelt voor dit ter visiete leggen Aldus besloten 2o Een voorstel van B en W tot benoeming van een tweeden onderwgier in de Gymnastiek aan de openbare lagere scholen De heer Steenbergen tou dan onderwijs geven aan de 2e Kosteiooze School de Tusscheuschool en de Ie Burgerschool Toor jongens De nieuw te benoemen onderwijter aan de Ie Kosteiooze School de 2e Burgerschool voor jongens en de beide Burgerscholen voor meisjes Mocht de raad tich veieenigen met dat voorstel dao stellen B eo W voor te benoemen tot 2 onderwijter in de Gymnastiek den heer H Ouderkerk op een jaarwedde van ƒ 700 en hem eervolontalag te geven als onderwijzer aan de Ie kosteiooze school Ter visie 3o Een adres van den heer S D Boon stationschef alhier vertoekende vergunning met een handkar door het plantsoen nabg den Stationsweg te mogen rgden tot het leveren van cokes in de remise der IJselstoomtramweg maalsehappg De voorzitter deelt mede dat het volgens de beslaande politie verordening verboden is met karren door de planlaoenen te rijden welk verbod absuluut is ook B en W hebben geen bevoegdheid de gevraagde vergunning te verleenen Misschien echter kunnen er termen worden gevonden om de Verordening in zooverre te Wgzigen dat de vergunning in het vervolg kan worden verleend Spr stelt daarom voor het adres te stellen in handen der Commissie voor de verorderingen met verzoek de vergadering te dienen van bericht en raad Aldus wordt besloten Aan de orde Het voorstel tot wgziging der Verordening op de invordering van het schoolgeld op de openbare lagere scholen Wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Met voorstel tot wijziging van het tarief der verpleegkosteu in het St Cathnrlua Gasthuis De heer van Mierop vraagt nu het tarief voor de 2e klasse verhoogd wordt en gebracht op f 1 of ook dat voor de Ie klasse niet een verhooging moet ondergaan De Voorzitter brengt in herinnering dat het tarief voor de Ie klasse 2 50 bedraagt en het zou moellgk zgn dit Ie verhoogeii daar de verpleging voor patiënten eerste klasse steeds miu of meer te wenschen overlaat daar wat de afzooderlgke lokalen betreft er niet vee ruimte is Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen Aan de orde Een voorstel tot verhooging van den post voor de verbouwing der ooderwgzersWo ng bg de Ie Kosteiooze School Wordt zooder hoofdelgke stemming aangenomen De heer Kist komt ter vergadering Aan de orde Het adres vau het Bestuut der GymnastiekVer eeniging Excelsior betreffende het gebruik vau het gymnastieklokaal bg de Ie Kosteiooze School en vau eenige aan de Gemeente toebehoorende gymnastiektoestellen voor hare oefeningen B en W stellan toor daarop afwijzend te beschikken wijl bedoeld gymnastiek lokaal bestemd is voor kinderen en niet sterk genoeg is voor de gymnastiek van volvrBs en ii ja vendien zoude wellicht conflict kunni ontstaan met het hoofd der school Voorts geen gasleiding zoodat waarschijnlijk petroleum worden gebruikt wat gevaar oplevert voor dit a de andere sohooUokalen De heer Ondijk vraagt of met het oog op de aanstaande benoeming van den heer Ouderkerk tot tweede gymnastiekonderwijzer die dan toch ook beschikIcing krijgt over een lokaal de zaak niet tot een bevredigende oplossing is te brengen De heer Jager zou het betreuren dat de vereeniging Excelsior te niet ging ten gevolge van eene afwgzende beschikking op het adres zooals adressanten beweren Ook hg is van oordeel dat de benoeming van een tweeden gymnastiek onderwgzer wellicht mede kan werken de quaestie te schikken naar den zin van Excelsior s leden Het lokaal aan de Spieringstraat werd wel meer voor andere doeleinden gebruikt b v voor de schietoefeningen der Weerbaarheid en de beer Ouderkerk zon dan in dat lokaal tgn lessen aau Excelsior kunnen geven De Voorzitter deelt mede dat de heer Steenbergen vergunning heeft het lokaal aan de Spieringstraat te gel aiken voor particuliere lessen wellicht ware het du mogelgk ook den heer Ouderkerk die vergunning te verleenen maar spr wgst er op dat adressanten niet vragen het gebruik van dit lokaal maar dat van het gymnastieklokaal beboorende bg de It kosteiooze school De heer van Iterssn hoorde uit het heden ingekomen voorstel van jB en W dal de heer Ouderkerk voorgedragen ordt als 2e onderwijzer in de gymnastiek Wordt hg als zoodanig benoemd dan zal het niet meer dan billgk zijn dat hg dezelfde rechten krgge als de heer Steenbergen Deze laatste heeft vergunning tot gebruik van het gymnastieklokaal aan de Spieringstraat voor particuliere lessen welnu ook de heer Ouderkerk tal die vergunning moeten verkrijgen daar dat iu de Ie kosteloor e school onmogelgk is wgl dit volgens het oordeel van den Gemeentebouwmeester niet sterk genoeg is ingericht voor gymnastiek van volwanenen en hij toch evenzeer recht heeft op een lokaal De Toortilter merkt op dat in dat geval de instructie van den heer Steenbergen zou moeten worden veranderd Er tou dan kunnen besloten worden dat ook de heer Ouderkerk vergunning had daar p articoliere lessen te geven allhans aan de leden van Excelsior De heer Hemsing stelt voor op het adres van Excelsior thans geen beschikking te nemen maar dit aan te houden opdat later ba de benoeming van den heer Ouderkerk wellicht de zaak tot een meer bevredigende oplossing is te brengen dan thans mpgelgk is De heer Fortugn Droogleeser meent dat deie taak niet aangehouden kan worden Immers de vraag van Excelsior is dete geef ons het gymnastieklokaal aan de Ie kosteiooze school te gebruiken Dit kan niet daar het volgens het oordeel van den gemeentebouwmeester niet sterk genoeg is ingericht voor de gymnastiek van volwassenen en dus moet in allen geval op dit adres een afwijzende beschikking genomen Wil de raad nu B en W een onderzoek opdragen naar de mogelgkheid om de zaak op eene andere wgze tot eene bevredigende oplossing te breugen dat is een andere zaak maar op het adres moet afwgzend worden beichikl De heer van Iterson deelt dat gevoelen het strookt z i niet met de waardigheid van deu raad in verdere bgzonderheden Ie treden op het adres moet gunsti f of afwgtend worden beschikt een van beiden il nuodiakelgk Adressanten zullen kennis nemen van de diicussien in zake hun adres gevoerd eu dan telf wel weten wat huu te doen staat De heer Hemsing ofschoon niet toegevende dat de waardigheid van den raad het aanhouden dezer taak verbiedt trekt zgn voorstel in Het voorstel van B en W wordt daarop fflet algemeene stemmen aangenomen Aan de orde De adressen van de Directie der Goudsohe Machinefabriek en van de firma A Jonker en Zonen alhier houdende verzoek om afstand van een stuk grond aan de Vest B en W stellen voor op beide adressen afwgzend te beschikken daar de gemeente bedoelden grond voor eigen gebruik noodig kan hebben Wat voorts betreft het verzoek vau de eerstgenoemde om haar bg afwgzende oeschikking een andere plaats aan te wgten lot inrichting van een vgteldok stellen B en W voor te antwoorden dat zoo zg een verzoek om anderen gemeentegrond aan den Raad indient deze bereid is dit opnieuw in overweging te nemen Het voorstel van B en W wordt zonder hoofdelgke stemming aangenomen liet adres van de Directie der fieederij van der Garden en Co om vergunning tot het plaatsen van een gebouwtje op Gemeentegrond aan het Veerstal bg de Mallegatsluis B en W stelleg voor daarop een gunstige b schikking Ic nemen De heer Kist stelt voor het voorstel aan te houden daar het nog niet ter visie heeft gelegen en men dos niet in de gelegenheid was geweest dit voldoende te overwegen Bg nietsbeduidende zaken leggen de voorstellen soms zeer lang ter visie terwgl in andere gevallen het rapport op dezelfde vergadering in behandeling komt waarop het inkomt De voorzitter zegt dat hel adres ter visie heeft gelegen zoodal de raadsleden in de gelegenheid waren dit in overweging te nemen en dat het rapport alleen strekt om daarop gunstig te beschikken Hel voorstel van den heer Kin wordt niet voldoende ondersteund om in behandeling te komen De heer Hoogenboom stelt voor het tegenwoordig gebouwtje voor afbraak te verkooptfn Dit voorstel wordt evenmin voldoende ondersteuud om in behandeling te komen Het voorstel vau B en W wordt daarop tange Aan de orde De benoeming van een Lid iu de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool 4ls zoodanig wordt benoemd de heer C van Veen Az met algemeene stemmen Niels meer aan de orde zijnde wordt de vergadering daarop door den Voorzitter gesloten = Kantongerecht te Goada Terechtzitting van Woensdag 3 Juni 1885 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambteuaar vsn hst Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD D Z bouwman te Gouda tot 10 gulden of 2 dagen wegens jagen op wilde eenden in den polder Stein onder Reeuwgk in den gesloten jachttgd W V en S H arbeider te Nieuwerkerk de Ie tot 10 gulden of 2 dagen de 2e tot 1 gulden of 1 dag wegens in den Prins Allexacderpolder onder Nieuwerkerk in den gesloten jachttgd niet beletten dat hun houd een haas opspoort en drijft W H arbeider Ie Nieuwerkerk tot 2 boeten van 10 gulden of 2 dagen wegens in den Znidplaspolder onder Nieuwerkerk zoeken van kievitseieren op twee weilanden van anderen tonder vergunning van de eigenaars of rechthebbenden IU die weilanden A T en L den O arbeiders te Nieuwerkerk isder tot 10 gulden of 2 dagen wegens in deu Znidplaspolder onder Nieuwerkerk toeken van eendeueiereu op eens anders grond zonder vergunning van den eigenaar of richïhebbenden F H en G W arbeiders te Nieuwerkerk ieder tol 10 gulden of 2 dagen wegens in den Prins Alexander polder onder Zevenhuizen zoeken van kievitseieren op eens anders weiland zonder verguoning van den eigenaar of rechthebbenden W S en O B arbeiders te Waddinxveen ieder lot 50 cents of 1 dag wegens in den Broekveldschen polder onder Gouda zoeken van eieren van waterweid op eens anders grond zonder vergunning van den eigenaar of rcchlhebbeudeo A W visscher te Gouda tot 2 boelen van 10 gulden of 6 dagen wegens ouder Waddinxveen visiehen met een zegen in den gesloten vischtgd en in eens anders vischwater zonder vergunning W V L en J V d W visicheri te Gouda ieder tot 6 gulden of 2 dagen wegens in den IJssel onder Gouderak viischen met een zegen in eens anders vischwater zonder vergunning van den eigenaar of rechthebbenden X B visscher Ie Gonderak tot 2 boeten van 3 galden of 2 dagen wegens in den IJssel onder Gouderak visichen met een kruiinet in eens anders viicbwater tonder vergunning van djn eigenaar of rechthebbenden terwijl de maten van het kruienet te klem waren S K arbeider te Hekecdorp tot 2 boelen van 60 cents of 2 dagen wegens ouder Reeuwgk viaschen met stekken in gesloten vischtgd en in eens anders vischwater tonder vergunning van den eigenaar of rechthebbenden C V koopman te Bleitwgk lot eene boeten 8 gulden en een boete van 1 gulden of 2 dagen wegens onder Zevenhuiten los en zonder toezicht op den weg laten staan zgn kir bespannen met drie honden terwgl die honden niet waren voorzien van muilkorven W B koopman te Nieuwerkerk tot 3 gulden of 1 dag wegens onder Nieuwerkerk laten graten van zijn paard in eens anders grasgewss C U koopman te Zevenhuizen lot 50 cents of 1 dag wegen zonder recht gaan over eens anders land bezet met gerst in dsn Znidplaspolder onder Zevenhuizen J de K koopman te Gouda tot 1 gulden of I dag wegens zander noodzaak rgden met een wagen beladen met bokking over bet met klinkers bestrate voetpad op den Kleiweg te Gouda Uargerlijiie Stand GEBOBEN 8 Jqdi Cornelii ouden C n deo Uiovel CD A M Msrki Mtna Jacobs AdniDi oodcrs P i Rgoiarti CD A I Csnefsiciai Johanos ogdcrs D J de JoDg ea M vaa teeaweD 4 ADtoniai Petras oaders L van der Laas ea A Verbg OVBRLEUEN Joni S ao Wgk 4 j D L de JoDg 11 m Q Vliet wed F vaa Uovene 80 j 6 C CaiteleiD 12 w £ de Joag baiitr tan J vaa Uuaee 26 j ONDERTROUWD 1 6 J oi P M van Waai 62 j eu 8 Kamt 65 j ADVERTEWTIEN ♦ BeTalIen van eene Dochter A L GRËBE TAK DEK BOBOH Gouda 31 Mei 1885 Nog treurende over het verlies van onze geliefde overledene Dochter NEBLTJE werd ons ouderhart opnieuw na verloop van slechts zes weken diep gewond door het afsterven onzer innig geliefde tweede Dochter CHRISTINA WILHELMINA in den ouderdom van 31 jaren Een smartelgk lijden van 3 dagen maakte een einde aan baar voor ons zoo dierbaar leven W HOBNES J P HOBNESQouda 2 Juni 1885 Wbwland Heden overleed in den ouderdom van 80 jaren Mevrouw GERRIGJE van VLIET Weduwe van den Heer Fhanciscds van BoVENE alhier Eenige en algemeene kenniigeving ook nament de familie J J BRAQÖAAR W KROMHOUT Sen Executeurs testamentair Gouda i Juni 1S85 i Voor de vele belangstelling bn onze25JABIGE ECHTVBBEENIGING ondervonden betuigen wg onzen hartelgken dank y J J VAN BEMMEL L G VAN BEMMEL Goud a 6 Juni 1885 Wei tee De Heer en Mevrouw SAUERBIER Keuzee betuigen hunnen dank voor de bewijzen van deelneming hun betoond hg het overiydeu van hunnen Aanbehuwdbroeder den Heer J PRINS Gouda 4 Juni 1885 ke i isgevi g HENRI FRANQOIS ONDERWATER Fabrikant te Dordretkt brengt ter kennis van belanghebbenden dat hg den 1 7 m 1885 op genoemde plaats heeft opgericht eene RUST STUFSEL FABRIEK volgens geheel nieuwe constructie en derhalve in staat is het prachtigst fabricaat te leveren De Fabriek is geuaami DB BAMSKOP De zaken zullen door hem gedreven worden onder de Firma ONDERWATER COMP Hoogstraat 130 TEiePT TAILLES GLACÉ HA DSCeOE EN PEAU DE SÜEDE 4 Knoop B C VEHWEIJ TaiUeur MARKT A 145 Bericht nog steeds voormdig te hebben de NIEUWSTE ZOMERSTOFFEN Bij bestelling op maat wordt spoedig en net gemaakt geleverd Aan bovenstaand adres kan terstond een BEKWAAM VESTENMAKER 4 BROEK of 17 Haven Raaijmaakers Aangesneden AMANDEL ÏRAMBOZENenPüNSCHTAARTEN geplaatst worden Gewissen dood aan Batten Muitten en Slakken per doos van 25 en 50 cents verkrggbaar vanGelir SITEL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda bg C VAN VLIET Markt Probeer s p de souono nsr othieej No 3 ƒ 1 25 per kilo Bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden VEEVOLGBUITDEL OF DE Ëvangeliscbe Gezangen Prijs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent De Weduwe G van HOOF F vraagt zeer beleefd om STRUK en MANGELGOED BUÖBTJE bij de KLEIWEGBRUG P ZILVER ZE3Io£leT7 erci3nLcier bericht aan zgne geëerde begunstigers dat hg bij gelegenheid van het LANDHÜISHOÜD KUNDIG CONGRES met zgne welingerichte WAFELRRAAIH is geplaatst achter de WAAG tegenover het kantoor van den Heer GOEDEWAAGEN Door de levering van de van ouds bekende BESTE WAFELEJf en mgn daarvoor bekenden goeden naam is alle verdere aanbeveling overbodig Bestellingen worden aan huis bezorgd Supra fijne Genuaolie in flacons met inbegrip der flesch 75 en 90 ets FUITE TAFELOIIE idem 50 en 60 ets Voor de LEDIGE PLESSCHEN wordt 10 ets terugbetaald T CREBAS J H KIEBÊRT Photograaf MARKT A 156 Bericht dat zgn ATELIER dagelijks geopend is van 9 tot 5 uur tot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in kooldruk vergrootingen naar de laatste vinding alsmede oogenblikkelgke opname van Kinder Portretten Door groote drukte des ZONDAGS gelieve vooral vroegtgdig te komen op de Ev Gezangen in verschillende formaten voorhanden bg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr AANBESTEDING Het BESTUUR van den Polder Reeuteijk is voornemens enkel bg inschrgving AAN TE BESTEDEN De gedeelteiyko afbraak der OudReeuwijksche hooge vaste Brug eu de daarvoor te plaatsen Ophaalbrug alles volgens Bestek dat van af Woensdag den 10 Juni 1885 tegen betaling van vgftig cents per exemplaar wordt verkrggbaar gesteld ter GemeenteSecretarie van Reeuwijk De aanwgzing zal plaats hebben op Vrgdag den 12 Juni 1885 des namiddags te drie uren De op zegel geschreven en gesloten inschrgvingbiljetten moeten ten Jiuize van den Voorzitter van voorzegden PoWer zgn bezorgd uiterigk den 19 Juni 1885 des namiddags te zes uren De Opening zal plaats hebben ten R hnize van Reeuwijk den 20 Juni des voormiddïgs te 10 uren Het Polderbestuur voornoemd F H BULAËÜS BRACK Voorzitter l VAN LEEUWEN Jz loco Secretaria