Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1885

Door de firma Krol en Co te Zwolle wordeo tegenwoordig zout liksleeaen in den handel gebracht die uit stukken luiTcr geperst zout bestaan een ronden Torm hebben en Tan een gat voorzien zyo waarmedezq aan een pin dicht bg den roerhak worden bevistigd £ lke zoutbal weegt 2 s K G Qe prijs ia zeer laag hetgeen zyn oorzaak findt in den rrgdom nn acogDS dien d6 Minister roor dat zout aan dezefirma ferleeod heeft Wie zijne beesten nog nooit zout heeft toegediend kan ca goedkoop en gemakkelijk eene proef nemen De uitkomsten zullen bet gebruik leker blyreu bestendij en G C Het gesol met het lyk van een 83jnrigen dichter dat in de haofdstad der beschaafde wereld onlangs heeft plaats gehad zou zoo leest men in een Brief uit de Hofstad aan de Jrni Ct de op afleggen en dergelyke akelige werkzaamheden mot doode menschen beluste vrouwen waarover we in de Camera Obscura lezen doen watertanden En erger nog maakte men t te Brussel met den even ouden Charles Rogier Verbeeld d dat men het lijk van dezen medestichter van bet moderne België heeft gewikkeld in een nayonale vlag met een gouden koord om t middel vastgebonden Zoo werd het Igk in eene open kist voor bet pabliek ten toon gesteld nadat een dokter het omdat t er zoo grauw en akelig in t kort zóó als t was uitzag behoorlijk had gebianket en toen liet men er electrisoh licht op spelen Bjrr hoe akelig en hoe Btrgdig met den eerbied dien men gewoon is aan de overblijfselen van afgesiofveuen te bewgzeu Toen ik het verhaal van deze uitvaart met tooneelmatigen toestel las kwam mij de geheimzinnige en walglgke groep te binnen die de wandelaarater door het kasteel van Moutoni tot haren schrik achter een gordijn verborgen vond volgens Anna Eatoliffe s Myiteriu of Vdolpho Maar in bet kasteel Udolpho was de groep zooals later bleek uit was geboetseerd terwgl men te Brussel deze wansmakelijke vertooniug hield met een wezenlijk Igk nogal van een der verdienstetgkste zonen van zijn vaderland Zonden de uit een ander oogpunt even wansmakelijke tooneelen van gebrek aau eerbied en van wanorde door het Brusselsen gepeupel bg dezelfde geletrenheid geleverd ook een uitvloeisel ign van het slechte voorbeeld door de hooger geplaatsten gegeven Een verschrikkelgke ramp veroorzaakt door kwaadwilligheid heeft plaats gehad op den spoorweg Kosloff Voro schRosloff aan den Don De trein is gederailleerd nabij Kisitensoka 1 0 reizigers werden gedood en 70 gewond waaronder verscheidene zeer rustig De stoker afgrijselijk verminkt is na een Igden van eenige uren bezweken Eene jonge vrouw werd letterlijk vermorseld Een oogenblik na het deraillement verscheen eene bende zeer schamel gekleede individuen die zich meester maakten van de valiezen en koffers der reizigers die door schrik geheel verbgsterd geen weerstand hebben kunnen bieden Het oomiddellgk ingestelde onderzoek leidde tot de ontdekking van een staaf ijzer die dwars over de rails was geworpen en de ontsporing teweegbracht Een treurig voorval heeft in een krankzinnigengesticht in de nabgheid van Dinan in België plaatsgevonden Een der gekken zekere Trévily schrgnwerker van beroep viel eensklaps op broeder Anatole aan het geslicht wordt door de broeders van Soint Jean de Dien bestuurd en verbrgzelde diens schedel door geweldige slagen met de zware klompen die hg droeg waarop broeder PhiliberI de keukenmeester van het gesticht toeschoot om zijn ougelukkigen vriend bij te staan en ander krankzinnige zekere Bussière gewezen koffiehnisknecht schoot op den nieuw aangekomene toe en loeg hem met zgn klompen op het gelaat daarop namen de beide k rankzinnigen die vooraf het misdrgf hadden overlegd de vlucht en snelden naar de woning van doctor Barbé den geneesheer van hfit gesticht met het doel naar men onderstelt om hem te vermoorden De broeders en dienstboden van het gesticht gingen op vervolging uit nader mij nietf schreeuwde Bussière of het kost n helleven De heer Leboil geweien gymnastiekonderwijzef ging vastberaden op den krankzinnige los en mocht erin slagen zgne handen te binden daarna greep hg ook Trévily vast Broeder Abatole stierf na een doodsstrgd die twaalf uren duurde me hoopt daarentegen broeder PhiliberI wiens gelaat zwaa verwond ia maar die geen Sohedelbreuk heeft Wkomen in hel leven te behouden Alvorens Trévily in het krankzinnigengesticht kwam had hij zgne vrouw gedood en eene poging gedaan om zijne tante te vermoorden aangezien hij sedert lijne komst in hét gebouw eenige jaren geleden steeds kalm n bedaard was meende men dat hg weldra geheel ea al geneien zoude zgn Het voorval heeft te Dinan groote opschudding verwekt de groote zorgen die de broeders aan de verpleegden wgden worden daar zeer op prgs gesteld Den 5 Juni werd op de kolonie NederlandaohMettray by Zutfen de algemeene vergadering der hoofdcommissie van de vereeniging gehouden Uit bet namens commissarissen door den algemeenen secretaris mr J F Portielje uit gebrachte uitvoerige verslag bleek dat de keuze van den ten vorigen jare benoemden nieuwen directeur den heer J P Adeliuk eene gelnkkige is geweest zoodnt de toestand der kolonie thans zeer gunstig is te noemen Hoewel de contributiën van leden van ƒ 9672 66 tot f 9367 25 daalden deden besproken legaten tot een bedrag vaa ongeveer ƒ 7000 de renten van het vaste kapitaal tot ruim f 7600 stggen Alleen de inkomsten uit de verpleeggelden wijzen de belangrijjte vermindering van f 2200 een gevolg van een gemiddeld geringer aantal verpleegd jongens waartegenover echter ook mindere uitgaven stonden Het jaar werd begonnen met 128 kweekelingen welk ogfer met Mei tot 106 gedaald was om daarna weder tot 123 bg het einde des jaars te klimmeii De gezpndbeidstoestand was gunstig behalve mazelen die op de kolonie geheerscht hebben maar een goedaardig karakter vertoonden heeft zich slechts één ernstig ziektegeval bg één kweekeling voorgedaan te weten hersenziekle dat den dood tengevolge had Voor voeding ligging eu kleeding werd groote zorg gedragen maar niet minder voor gods dienst lager en vakonderwgs Meer geldelijke ondersteuning bigft gewenscht zal men er aan kunnen deuken om de voorwaarden tot plaatsing van jongens goedkooper te stellen hetgeen toch de algeineene wensch der afdeeliogen is In de plaats san mr F Hooft Graafland die zijn ontslag had verzocht werd mr L H van Tienhoven ie Amsterdam tot commissaris en algemeen penningmeester benoemd De vacaturen in de hoofdcommissie ontstaan door het bedanken van den heer R baron van Lynden en door het overlyéen van jhr mr B J Ploos van Amstel werden aangevuld door benoeming van jhr mr J P Ploos van Arastel en J Werner baron van Pallandt van Ond Beierlaud Tot voorzitter der hoofdcommissie werf benoemd de vicevoorzitter jhr H A D Coeocn te Zntfen Het Maandblad van het Alg Ned Wielrijdenbond in een beier en grooter formaat bij den heer F B van Dilmar te utrecht verschenen is De Kampioen gedoopt Men vindt er o a de volgende mededeeliüg in OlScieel zijn door het Bond aangenomen de woorden Ifieler velocipede Ticeemeler Bicycle Driewieler Tricycle If ielrijder Velooipedistcyclist ff ielrtjden voor de werking Daar men echter niet kan zeggen ik ben naar A wielgereden evenmin als men kan zeggen schaatsgercden zoo is de benaming wieleren wielerde gewielerd die prof de Vries in de Woordenlijst opnam subsidiair aangenomen Verder kan zonder bezwaar de wielenaar eveneens door prof de Vries aanbevolen naast den wielrgder bestaan en bet rijwiel naast den Wieler In bet Dditsdh bestaat ook de Radle zoowel alsde Radfabrer Y Onder de bewoners van Pargs aan wie de dood de begrafenis van Victor Hugo een aardig duiije heeft opgeleverd heeft vooral het gilde der pickpockets niet slecht gevaren Nochtans werden er zeventien dezer beercn die voor bet meerendecl Engelsohen waren door de armen der gerecbtiglifid aau hun avontuurlijk bedrgf ontlokt De verzamelde schatten van 9 hunner op de Place Je l Etoile bedroegen 4000 fr die ran vier op de Place de la Concorde 300p fr en die van de overige vier nabij het Pantheon 3000 fr benevens eene collectie van 32 beurzen welke uitsluitend in hét bezit werden gevonden van een hunner Een ander meldenswaardig en in de annalen derFargsche politie buitengewoon feit is dat terwijl opgewone dagen het aantal arrestatiën in Frankrijks hoofdstad varieert tusscheu 100 en 120 dit op den dag van Victor Hugo s begrafenis in het geheel niet meerheeft bedragen dan 43 XXXVIIIste Neilerlaadsch Laudbuishoudkundig Congres gehouden te Gouda I Toen in de Julimaand van het vorige jaar te AmersfooTt werd besloten dat het Congres in 1886 te Gouda zou worden gehouden werd deze tgdiiig hier ter stede met vreugde vernomen Immers welke gemeente aou er niet trotsch op zgn eene vereeniging bg zich te mogen ontvangen die reeds zooveel deed tot oplossing van belangrijke oeconomische vraagstukken en die daardoor aau de algemeene volkswelvaart op zoo krachtige wgze bevorderlijk was P Men wist toch hoeveel Nederland reeds aan de Landhuishoudkundige Congressen te danken had men kende de vruchten van den arbeid sedert 1846 verricht en men was dankbaar in de gelegenheid te zgn eens te toooen hoezeer men bet eervolle streven waardeerde en hetgeen reeds gedaan werd op prgs ielde Met sympathie zouden de ingezetenen van Gouda dus hare gasten ontvangen en hen met liefde welkom heeten Reeds lang te voren hoorde men dan ook gewagen van de thans aangebroken dagen als van een feestweek die zóó zou gevierd worden dat de herinnering nog lang genot zou wekken Thans is de feestweek daar en één blik op onze versierde straten is voldoende om den vreemdeling Ie overtuigen hoe groot de belangstelling is Allernege wappert de vaderlandschc vlag de feestelijke stemming is op aller gelaat te lezen en op verschillende plaatsen vooral bij de ingangen der stad staan tal van kramen die anders sleobts in kermistijd ons de eer van een bezoek gunnen Onze stad ziet er daardoor recht vroolgk en gezellig uit Daar de Congresleden eerst hedenavond officieel gerecipieerd worden op het Raadhuis zou er voortshands nog weinig te vermelden zgn ware hel niet dat reeds hedenmiddag de Nationale Tentoonstelling geopend werd Ten 1 ure ongevter kwam het Jongre8bestnur op het TenlOünstellingsterrein waar het werd opgewacht door de Commissie voor de Tentoonstelling wier voorzitter de beer D A Dupper Azn een woord van verwelkoming sprak en een woord van dank voor allen die zoo welwillend hadden medegewerkt tot de totstandkoming der zaak waarop hy den In Voorzitter van bet Congres uitnoodigde de Tentoonstelling te openen Deze de heer J van der Breggen Azn voldeed daaraan doch niet dan nadat hij gewezen had op het gewicht van deze voor den Vaderlandscben landbouw de bloei waarvan te bevorderen mede het doel was van het Landbuisbondkundig Congres Daarop werd de Tentoonstelling bezichtigd Zij is voorzeker een bezoek overwaard Dank zij de welwillende medewerking der heereu bloemisten te dezer stede is het terrein keurig versierd terwgl ook de heer C van Berkel door zgn rotswerk dat een alleraardigst effect maakt veel bijdraagt tot het succes De tentoonstelling bevat menig prachtnr Het artikel boter is goed vertegenwoordigd en ootde ingezonden kaas wnardoor onze streek zoo o goede reputatie geniet is in verachillende soorten aanwezig Onder de voorwerpen ter opluistering ingezonden is er ook meer dan een dat ongaarne gemist zou warden en het geheel heeft ontegenzeggelijk iets aantrekkelijks vooral voor den man van het vak Het vee wordt eerst Donderdag tentoongesteld Op de Tentoonstelling werden de volgende bekroningen toegekend TWEEDE APDEELING Zuivel tiOTER 1 Minstens 10 kilogram Grasboter licht gezouten tot dadelijk gebruik Ie Prijs ƒ 10 no 5 P Huisman Ie Maasisnd 2e Prgs ƒ 5 no 9 P der Bnrg özn te Berjel Eervolle vermelding no 7 C v der Burg Gzu te Berkel 2 Minstens 10 Kilogram Grasboter zouten gemaakt op eene boerderij waar hoogstens 50 koeien gemolken worden Ie Prgs ƒ 50 no 6 P v der Burg Gzn te Berkel 2e Prijs ƒ 20 no 4 P Huisman te Maasland Zeer eervolle vermelding no 9 J Wester te Zalk 3 Minstens 20 kilogram Grasboter gezouten gemaakt op eene boerderij waar meer dan 50 koeien gemolken worden Geen p jJ8 waardig gekeurd 4 Minstens 6 kilogram Weiboler sPrijs f 10 no 6 A Jonkheid te Waddingsveen KAAS 5 Komgne Kaas Leidsche of Delfische driestuks ieder wegende minstens 6 kilogram gemaakt in 1884 of 1886 Geen eerste prijs Bestuursprg S van der Burg Gzn te Berkel 2e prgs J van Groos te Boskoop 6 Zoetemelksche Kaas Goudsche drie stuks ieder wegende minstens 5 kilogram gemaakt in 1886 Ie Prgs ƒ 26 no 8 A Jonkheid te Waddings 2e Prijs ƒ 10 no 1 H Koei ter te Oegsigeest 7 Zoetemelksche Kaas Derbyvorm drie stuks ieder wegende minstens 8 kilogram gemaakt in 1886 Niet bekroonbaar 8 5oeteraelkaohe Kaas Export drie stuks Jedpr wegende 3 a 6 kilogram gemaakt in 18j Geen bekroning waardig I Zoetemelksohe Kaai Ëdimmer vijf stuks iederwegende minstens 8 kilogram gemaakt in 1886 Ie Prijs ƒ 25 no 7 A Zijp Azn te Laraberts schasg ie Prgs ƒ 10 no 8 J Prins te Rietveld in de Bree Beslikursprijs J Sneeboer te Sijbecarspel 10 Zoetemelksche Kaas Edammer vijf stuks ieder wegende miasteos 5 kilogram gemaakt in 1885 Niet aanwezig II Machinaal bereide Kaas vgf stuks gemaakt in 1886 Niet aanwezig 12 Andere Kaassoorten hiervoren niet gevraagd Bestuursprijs no 1 J F Kastelein te Vlist Eerste prijs no 3 D Verweij te Gouderak DERDE APDEELING Erachtvoeder Ie Prgs ƒ 25 W van Steeden en Co te Eotterdam VIERDE APDEELING Werktuigen voor Zuivelbereiding 1 De meest volledige verzameling werktuigen engereedschappen benoodigd bg het vervaardigen van boter Niet ingezonden 2 De meest volledige verzameling werktuigen en gereedschappen benoodigd bij het vervaardigen van kaas Geen bekroning wnardig 8 De beste beweegkracht om karnen of andere kleine werktuigen in beweging te brengen maximum één paardenkracht 8e Prgi 10 no I J W Verweij te Gouda 4 D doelmatigste Kaaspers Geen bekroning waardig 5 Stremsel De Commissie acht zich onbevoegd een oordeel uit te spreken 6 Boter en Kaaskleursel Als no 6 7 Kuiperswerk Prgs O A T van der Pool te Gouda 8 Vervoermiddel om melk op te vervoereu Geen bekroning waardjg 9 Vervoermiddel om m lk in te vervoeren Niet ingezonden 10 Verzameling van voorwierpen t ttt beoordeelicg an melk en hare pt oducten Geen bekroning waardig VIJFDE APDEELING Werktuigen en gereedschappen ter bereiding van Veevoeder Geen bekroning waardig ZESDE APDEELING Werktuigen en hulpmiddelen ter verzorging van Vee Geeu bekroning waardig Buiteiilandscb Overzicht Met betrekking tot den uitslag der stemming in de Ffausohe Kamer van Afgevaardigden over het voorstel om het kabinet Ferry in staat van beschuldiging te stellen zegt de B p ranfaiêe in haar N van 7 dezer dat de toestand daardcyir bgzonder is opgeklaard zoowel voor de afgetreden ministers als voor het kabinet Brisson de republiktiniche meerderheid en de parlementaire verhouding in het algemeen Geen misverstand is na de verwerping der vobrstellen van de heereo Delafosi en Laisant meer mogelg k De onverzoenlgken der uiterste linkerzijde oegden opnieuw hunne stemmen bij die van de Bonapartisteu en oleriealen doch de vast aaneengesloten republikeinsche meerderheid heeft eenmaal Ie meer bewezen dat zij sterk genoeg ia om geheel alleen de beginselen eener goede regeeringspoliliek te doen zegevieren Bij de Kamer ie ingekomen het ontoerp van wet waarbij de President der Republiek gemachtigd wordt de besluiten te bekrachtigen welke de Congo aconferentie te Berign genomen heeft Deze besluiten zegt de Regeeriug in de memorie van toelichting raken geen belangen welke de Republiek te beschermen bad en zijn wat de hoofdponten betreft in overeenstemming met de meening welke Frankrgks vertegenwoordiger tn last had te verdedigen Het tot stand gebrachte werk i s te beschouwen als een nieuwe en plechtige bekrachtiging der beginselen voor welke ons land geilurende een lange reeks van jrren gestreden heeft daar het een eer er in stelde de toepassing er van zooveel mogelgk te bevorderen Van de elf leden der oomraissie met het onderzoek van het wetsontwerp belast zgn zes voor de onvoorwaardelgke aanneming anderen achten een voorbehoud noodig omdat zg de uitbreiding van Frankrijks koloniaal bezit in Tonkiiig Madagascar en Congo afkeuren De Minister xan Bianenlandsche Zaken heeft in de Kamercommissie tot onderzoek van het door den Senaat gewijzigde ontwerp betreffesde de Igitttemming geadviseerd de veranderingen d te keuren opdat het ontwerp zonder verder uitstel kon worden goedgekeurd en afgekondigd De wgzigingen zijn zooals men zich herinnert twee in getal lo het niet meerekenen van de vreemdelingen bij het bevolkiogscijfer en 2a de bepaling dat leden van vroegere vorstenhuizen evenmin voor den Senaat als voor de Kamer verkiesbaar zullen zgn De commissie der Kamer vereenigde zich met het gevoelen van den Minister en keurde eenstemmig bet gewgzigde wetsontwerp goed Tot rapporteur werd benoemd Constans Hoogstwaanchgulijk zal de Kamer geen bezwaar maken nu de zaken zoo staan In Oostenrijk lijden de liberalen bij de stembus bijna eiken dan nieuwe verliezen Bij de verkiezingen der groote grondbezitters te Bohème verloren de Dttitschers weer vier zetels Ofschoon de verkiezingen nog niet zijn geëindigd en een algemeen overzicht nog niet mogelijk is staan toch de kansen der liberalen zeer slecht Van de 353 afgevaardigden die in den Rgksraad ziljing hebben zijn nu 280 gekozen waaronder niet meer dan 116 Duitschliberalen Vier zetels zijn te Weenen verloren en de Duitschliberalen zgn daarover zeer uit hun humeur Dat de hoofdstad in vier van de twaalf districten de Dnilsch liberalen verloochende vervult de Regeeringsorganen wel met bigdscbap maar hun vreugde is niet onvermengd daar de vier gekozenen evenmin lot de Regeeringspartij gerekend kunnen worden De eenige die zich de overwinnaars kunnen noemen bij den te Weenen geleverden slag zijn de zoogenaamde vijfgnldenskiezers de kiezen van den laagiten oensus die ditmaal voor bet eerst van hun kiesrecht gebruik konden maken en de zegepraal bezorgden aan drie democraten en éen anti§emiet In nog andere districten des Rijks zijn anti semietische candidaten gekozen terwgl in vele districten aanzienlijke minderheden haar stammen op hen vereenigden De ministericele Presse doet uitkomen dat de Duitsch liberalen het recht vetloren hebben zich als de vertegenwoordigers der DCftsohe bevolking voor te doen Want zegt dat blad in vier Duitsche provinciën zijn in de steden 32226 stemmen op hun kandidaten uitgebracht tegen 20560 stemmen op hun tegenstanders En op het platteland zijn 2175 kiezers gekozen die op hun candidaten stemden tegen 4016 die deze bestreden Wat de spoedige definitieve regeling van de Afghaansche grensquaestie tegenhoudt is nog altgd het gebrek aan goede kn irten want die van de Russen komen volstrekt ciet met die van de Eitgelsche commissarissen overeeu Wij hebben reeds vroeger gewezen op dit gemis dat grooter vertraging in den technischen arbeid der commissie zal brengen dan men aanvankelijk dacht Waar cbgnlijk zat nu van het plan worden afgezien om het werk der grensregeliiig te Londen te doen geschieden en zal aan de commissiën haar aanvankelgk mandaat in zgne volle uitgestrektheid hergeven worden Sedert eene week worden er ie Valencia dagelijks van drie tot negen personen door de cholera aangetast Er zgn nu eeni twee dan drie of vier sterfgevallen De hifte is er ondraaglijk De drie verdachte gevallen die te Madrid waren voorgekomen waren gevallen van cholerine Eene vrouw is daaraan overleden De overheid neemt vele maatregelen van voorzorg INGEZONDEN Het STEDELIJK MUSEUM te Gouda Hoe belnngrgk ook in historische herinneringen hoe rgk aan merkwaardige voorwerpeil uit het burgerlijk leven van Gouda s vroegere bewoners was het Museum door menig bezoeker een terra incognito men dwaalde er rond tusschen de verminkte overblijfselen uit voorgaande ee bwen en ging onbevredigd l en omdat er geen onderhoudende en leerzame cicerone den bezoeker rondleidde en de doode stof geest en leven wist te geven er bestond geen catalogus Onze stadgenoot d heer N Scheltema reeds gunstig bekend door zgne verige onderzoekingen in het familie leven der Gebroeders Crabelh en door de belangrijke bgdrage tol de Nederlandsche kunstgeschiedenis iu zgn Goudsoh St Lukasgilde had op zich genomen door het Museum eenen beredeneerden Catalogus saam te stellen waarin een historisch en hiographisob overiioht van Gouda s Mrleden werd gegeven Wij kunnen niet genoeg onze achting uitdrukken voor hem die op vergevorderden leeftijd nog met zoo groot een werkzamen geest en met zooveel liefde voor Ofechoon ook de Redoctio zslie in dit nr van deseo Catalogiis gewag maakt wilde zg deze van wsardeering getaigende woordea aa een aUeizina bevoegd beoordeelaar niet achterhondeii Gonda s geschiedenis bezield de resultaten van edriejarig onderzoek in dit werk heeft neergelegDe Catalogus is gereed en is op het Musenvoor den bezoeker te verkrijgen Die hem maandacht doorbladert zal niet weten wat daarin het meest te waardeeren de historische kennis deschoone rangschikking of den waarheidlievenden geest di het al doortintelt B Burgerlijke Stand GEBOEEN 6 Juni Aotooio Franciico onder I IjMlsteia en J vau den Oe er Maarteo ondefB M van Leeawen en W de Jong Pieteroetla oudere P Rijnboot en E de Weger 8 Sataoel oadtra J van der Klis en M ran Puffelen Haastrecht GEBOREN Izak ouders J van den Berg en M Straver Cornelia ondera F Lakerveld en S van der Mispel Cornelis Adrianua oadera B Hoffland en F W Both OVERLEDEN S Booij 6 m Vlist 1 GEBOREN Tenni ooJera G Boer en C Zoidbroek OVERLEDEN P Nobel 13 j Moordrecht OVERLEDEN D van Bergen 2 j ONDKRTHOÜWD J A F an der Meer van Koffeler il j en A M D van Honweninge 20 j Stolwllk OVERLEDEN W van Dam 7 w L Honkoop 7 w ONDERTROUWD A Vonk en O Anker Reeuwljk GEBOREN Apolooia ouders A de VTit en U Streng Johannes Gerardus ondera D van Wijk en S Pronk Adriaan ouders G de Knikker eo J van Hoogdalen Angenitha ouders F Braans en E lisman OVERLEDEN A Both 25 j T de Knikker 74 j ONDERTROUWD G de Vos eo M an der Grift ADVERTENTIËN Den 11 dezer hopen onze geliefde Ouders LEBNDERT BROKRE ES ANNIGJE DE BRUIN hunne 40 JABIGi MCaXVERBBNIGING te herdenken Hunne dankbare Kinderen Aanbehnwd en Elemkindereh Gouda 9 Juni 1885 j Voorspoedig bevallen van een Jongen M TRIJBITS VAN DanizIg Gouda 9 Juni 1885 Heden overleed in den ouderdoib van 80 jaren Mevrouw GERRIGJE van VLIET Weduwe van den Heer Fraxciscds van Bovine alhier Eenige en algemeene kenniagevingi odi namens de famuie 3 J BRAGGAAR W KROMHOUT Sen Execntearstestamentair Gouda 4 Juni 1885 Heden overleed te Leiden onze waarde Behuwdzuster HENDRIKA van SCHELVEN Echtgenoote van den Kapitein Kwartiermeester N W TOBEÉ VV KROMHOUT Jun C E KReMHOÜTGouda 6 luni 1885 Toebb Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden onzer geliefde Moeder betuigen wg onzen hartelgken dank 8 Juni 1885 Gouda Beverwijk Nieuwerkerk a d IJtel Gouda NELLY J SCHELLING N A SCHELLING M E H A SCHELLING Hahan P M SCHELLING A M SCHELLING Edwaeds A J MONTIJN Schelling J A P MONTIJN