Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1885

trolationnairen en nllramontanen mitinkken mooht t niet Teel jaren tnilen erloopen of de liberale party ui in de gelegenkeid tjjn om eene meer doortuiende meer Toldoende henleoing tot stand te brengen dan de than foorgestelde waarbg de mede werking of tegenwerkiag der kerkelijke partgen het peil Tan i onzer parlementaire be olking lang niet kan bereiken Dna is het nachtvoord Toor de liberale party in de tegenwoordige omstandigheden eeoToudig palstaan Qeen dnimbreed an de eens ingenomen stelling geen enkele oonoesaie noch op het punt van ket ouderwys noch elders Nu de tegenstanders eenmaal gecegd hebbeu wy ontrekken ons niet aan het onderzoek Tan de Toordrachten tot grondwetsherziening raaar wy stemmen tegen indien artikel 194 onreranderd gehandhaafd blgft no liehoort de liberale partij bet rr op toe te leggen dat de stemming oTer de roorslellen werkelgk plaats heeft opdat de natie uit de feilen rerneme welk hoog spel de kerkelgke partyen in den stryd om de oretheersohiog der geesten hebben gewaagd De liberale party moet met tydelgke onderdrukking Tan haar atrcTen naar meer ingrijpende hervormingen zich nederleggen by de thans aanhangige fooatellen tot grondwetsherziening die elke parlij als Terbeleringen erkennen tal opdat de terantwoordelykheid voor het niet totstandkomen Tan die verbeteringen kome voor rekening van de coalitie der kerkdijken fZoo staan we evenals het beeld op de oude munten krachtig toegerast tot den stryd voor het oogenblik oonservBiief handhavend wal bestaat om straks hervormend eu verbeterend Ie kunnen optreden Steunende op de bestaande wel waarin de openbare school gevestigd is de vryheid van den geest tegen onderdrukking beschermende zullen wy t rustig kunnen aanzien hoe de maihematische helft der Tweede Kamer die aan de overzijde van bet Binnenhof slrchts een zwakken steun vindt delft aan haar eigen graf waarin de toch nooit iueensluilende brokstukken der antiliberale coalitie eerlang ter aarde kunnen besteld worden XXXVIIIste Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres gehouden te Oouda II Dinsdagavond ten 7 ure had de ofEcieele receptie plants der Congresleden op het Raadhuis door het gemeentebestuur waar de Burgemeester Mr A A van Bergen IJzendoorn nen met een hartelijk woord van verwelkoming begroetle Gonda s bestuur en ingezetenen waren ten vorigen jare aangenaam verrast toen vau Amersfoort het beHcht kwam dat het S7e Landhaishoudknndig Gougm de gemeente Gouda had gekozen als plaats voor een volgend samenzjjn Thans was en gemeentebestuur en ingezetenen in hooge male verheugd het Congres in hun midden te tien De alom uilgestoken nationale driekleur lererifli van die vreugde het bewya Spr noemde het dan ook inderdaad een hoog te waardeeren voorrecht voor Gouda dat het Landhuishoudkundig Congres zyn zetel in die gemeente heeft willen opslaan Het was een leldcaam voorrecht zoovele uitstekende beoefenaren van den landbouw wetenschappelijke mannen touwel als practische landboowers byeen te tieu om de hoogste belangen van dezen tak van volkswelvaart te bespreken Éeo groote eer was t voor de stad Gouda dat nu ook van haar een helderstralend licht ton moKen uitgaan dat tyn wrldadigen invloed op heel het Vaderland ton uitoefenen Hq hi pte althans dat ook de beraadslagingen van t 38e Ned Landhuishoudkundig Congres rijpe vruchten zou mogen dragen voor den geheeleu Nederlandschen landbouw Spr voegde er by dat t gemeentebestuur had getracht aan de congresleden Ie midden van haar vermoeieuden arbeid eenige gepaste uitspanning te verBohalFen en hij uitte den wensch dal het Congres tevreden tou tyn met hetgeen Gouda s bestour en ingezetenen gedaan hadden om t veiblyf der leden zoo aangenaam mogelyk te maken Met een hartelgk Leve t Congres I eindigde de burgemeester zyu welkomstgroet Deze werd bartelyk toegejuicht By t rondgaan der bokalen nam de voorzitter van het congres de heer J Van der Breggen het woord om den hooggeachten burgemeester dank te zeggen ioor het Jiartelqk welkom het congres namens bestuur en ingezetenen van Gouda toegeroepen Die woorden waren nochthans niet noodig om t congres te overtnigen van de algemeene waardtering van haar komst De ingeielenen toonden hun belangstelling iromert op welsprekende wy e Moge het loon voor alles wat Gouda thans doet too teide de heer Van der Breggen hierin gelegen tyn dat deze goede stad opnieuw medewerkt om de belangen van de landbouw te bevorderen Daarop werd overgegaan tot de samenstelling der AfdeeiingeA Voor de Eerste Afdeeling werd tot Bealanr gekozen de hh C F Cremer Voonitttr Prof Adolf Mayer Onder Voorzitle j Nagel Jzn Ie Secretaris D Anema 2e Seoretaris Voor de Tweede Afdeeling werd tot Bestuur gekozen de hh D Fontein de Jong Ie Voorzilter H F Bultman 2e Voorzitter G Keinders Ie Secretaris A 1 C Daameu 2e Seorelaris Daarmede waren de voorbereidende werkzaamheden afgeloopen en ging men naar de sociëteit De Bennie waar de kleine kapel vau het Reg Grenadiers en Jagers onder directie van den heer J H Vollmar zich deed hooren By aankomst in deze aooieieit werden Congresbestuur en leden verwelkomd door den heer H G Hoefhamer namens Commissarissen dier sociëteit die in hartelyke woorden de gasten begroetle en de hoop uitsprak dat ty in de sociëteit menig aangenaam oogenblik zonden doorbrengen Deze welkomatgroet werd wederom door den heer Van der Breggen beantwoord Daarop ging men in den tuin van de heerlijke tonen van genoemde kapel genieten Het gebeurt niet dikwijls dat in den min van de Réunie een concert wordt gegeven zeker niet omdat dete er niet voor geschikt is Het was toch alleszins gezellig en ouden van dagen dis onder het publiek tegenwoordig waren waanden zich verplaatst in de dagen van weleer toen deze tuin hen meer voor muzikaal genot tot zich riep allerlei liefl ke herinneringen kwamen hen weder voor den geest en zij genoten dubbel I Op het concert volgde een bal dat recht geanimeerd was Den volgenden morgen riepen de werkzaamheden de Congresleden weder vroeg naar de Réunie ditmaal naar de bovenzalen waar de afdeelingsvergaderiug zon plaats hebben Wat er in beide verhandeld werd volgt hier in hoofdtaak Eerste Afdeeling Voorzitter de heer Cremer Aanwezig waren 21 leden De Voorzitter stelt voor de eerste drie vraagpunten nog niet te behandelen daar de daarin bedoelde oommissie met haar verslag nog niet gereed is De heer Boele deelt mede dat het verslag in het begin van dit jaar aan de leden der commissie m t de gemaakte opmerkingen ia rondgezonden en verzoekt diligentverklaring der commissie De heer Schober gaat de geschiedenis van het vraagstuk betreffende de ontginning der heidegronden na n is vau oordeel dat bet tijd wordt de zaak in behandeling te nemen Prof Mayer deelt jde redenen mede waarom de werkzaamheden der Oommissie vertraagd werden en zegt dat thans het eerst de vraag geldt of het stèlsel Goffard vatbaar is voor toepassing De discussie over de drie punten wordt gesloten Punt 4 Welke middelen zyn aan te wenden tegen de ziekte in de uien die o a in de omstreken van Ootmarsnm waar dit getras eep hoofd verbouw uitmaakt veel schade teweegbrengt P De heer Sitsema Bos licht het vraagpunt toe De roest en brandzieklen komen in oua laud minder voor wel daarentegen de raadenziekte en de zoogenaamde kroefziekte De eerste veroorzaakt inwendige rotting de maden ontstaan uit de eitjes van de uienvlieg die in het voorjaar over de velden vliegt Het inwendige van de bol gaat in een witte rotachtige slymmassa over en de bol sterft taf In 6 weken doorloopt de made al hare ontwikkelingaetadien zoodat de toeneming der plaag snel kan plaats hebben Slalbemesling trekt de vliegen aan en bevordert hare verspreiding Als middel daartegen verdient aanbeveliiïg de aangetaste uienplanten uit te trekken voor voldoende vruchtwisseling te torgen en den grond diep om te werken De kroefziekte wordt eveneens door een dierlyke parasiet een miorosoopisch worrapje van 1 mm lengte die in den grond zit veroorzaakt Hoe meer van die worpjes in de uienplaut zitten des te meer wordt deze misvormd en loopt ty gevaar van af te sterven De Itjesziekie van de rogge en de ringziekte van de hyacinthen zyn tooals spr na onderzoek is gebleken hoewel de verschynselen verschillen aan dezelfde diertjes toe te schryveo Daaroit valt dus tot eene groote verbreiding van de parasiet te besluiten Spr vraagt of het ook bekend is dat op dezelfde gronden waar de aaltjesziekte voorkomt ook de kroepziekte is iraargenomen Indien dat het geval mocht zyn geeft Spr als middel aan de hand om de door aaltjesziekte aangetaste roggevelden te maaien en aldus het ontsmette veld voor nienteelt te bealemnieu Prof Mayer is pp grond van mededeelingen hem door den burgemeester van Ootmarsum verstrekt van oordeel dat men hier niet te doen zal hebben met de madeuziekte De heer Van Bitsema Bos beveelt als middel tot besirydiug aan lo de aangetaste nienplanten vooral in het voorjaar ten einde een 2de en 3de generatie te Toorkomen uit te trekken 2o voor voldoeode vrnohtverwitaeling te zorgen So den grond voldoende diep om te spitten 4o het gebruik ran parrfine olie eu 5o geen stalbesmetting te bezigen Aan de orde is fvnt 6 Sedert etielyke jaren is er in ons Isod eene sterke reactie ingetreden tegen het Shorthorn vee berust de e op goede gronden m a w is het eene uitgemaakte taak dat overal aar men van de kruising is teruggekomen het inlandeobe vee de voorkeur vei dient boven het gekruiste Shorthorn P Of is misschien de reactie ontslaan tengevolge van verkeerde resultaten verkregen door het gebruik van minper deugdelyke fokdieren en door gemis aan een goed doordacht stelsel by de kruising P De heer Broekema licht het vraogpunt toe Spr is van oordeel dat men met de kruising met het Durham vee bier te lande ondoordacht is Ie werk gegaan en niet genoegzaam heeft jelet op de deugdelykheid der fokdieren lu den Wilhelmina polder als ook in Gelderland zijn uitnemende resultaten met de kruising van het Durhamvee rerkregen Spr meent dat het voor enkele deelen van ons land wen chelyk is de aanfok van Durham vee te bevorderen vooral in de landbonwstreken waar men zich niet op de zuivelbereiding toelegt De heer Bultman zegt dat de kruisini met het Durham vee bij de jonge dieren aanleiding geeft lot groote velzetling Het Nederlaudsohe vee bezit betere eigenschappen die met kruising met vreemde rassen niet nog tullen verbeteren Op de vleeachzetling behoort meer gelet te worden en om dat doel te bereiken behoeft men niet tot kruiaing met vreemde rassen over Ie gaan De heer Broekema vreeat niet dat de eigenachappen ran oua vee laoga dien weg niet zullen verminderen daartegen waarborgt het Ncderl Bundreeatamboek Op eene opmerking omtrent de veronderatelde onvruohlbanrheid van het Shorlhornvee antwoordt de Voorzitter dat hem daaromtrent niels bedeud ia Uit een schryreu van den heer Van den Bosch uit Wilhelminapolder blykt dat daar sedert 40 jaren rael den besten uitslag kruising met Shorlhornvee wordt toegepast eu dat de reactie daartegen waarschijnlijk is loe Ie achryven aan hel gebrnik van minder deugdelyke fokdieren De heer Bultman wyst nog op de Landbouwteoloouslelliug toen ons vee de concurrentie met het Engelsche ree kon volhouden en op het gunstig oordeel door Eogelschen zelt orer ons ree gereld Spr zou niet gaarne zien dat het Congres de wenscbelykheid uiisprok ran kruising met Durhamvee In de verdere discussie over dit ontwerp zegt de heer Van der Breggen o a nog iJltt het Durhamvee sterk achteruitgaat en men de echte Durhammers eigenlijk in Frankryk moet zoeken In Engeland fokt men voornamelijk met het oog op bet behalen van prijzen op tenloonslellingen De meeningen over het vraagstuk zijn nog al verdeeld over het algemeen is men tegen de inroering van het Shorthornvee Ten slotte wordt besloten de conclusie an te nemen dat wyl de Nederlandsohe veeslagen genoegzame eigenschappen bezitten om eene zeer rationeele fokkery te bevorderen het niet weuschelijk is met buitenlandsche rassen te kruisen Tweede Afdeeling Voorzitter de heer Fonteyn de Jong die de byeenkomst met een woord van welkom opent De eerste vraag ter bespreking was Zullen de jongelui die te Wageningen hunne opleidïjig hebben genoten op hun vaderlijk erf teruggekeerd de zuinigheid waaraan ze aldaar moeten gewennen niet minachten Zullen zg niet teveel verfijnd zyn om te gaan en gewoon landwerk te verrichten P Toestemmend werden deze vragen beantwoord o a door den Oud Miniater den heer Van Goltstein Toor zoons van landbouwers achtte men het gewenscht dat de klassen A en B geheel van elkander wordeif afgescheiden A onderwya in de practische landbouw B onderwys voor jongelieden die als oeoonomen naar Indië gaan of wel voor het landbouwonderwy s worden opgeleid Ook wenschte men een goedkooper internaat voor jongelui die van klasse A gebruik maken Het onderwijs en internaat te zamen gerat de kost den ouders per leerling minsteha ƒ 600 Dit achtte men te veel Men vereenigde tich ten slotte met de conclusie van den heer Zyp burgenieester van Abbekerk dnt niet zoozeer de vrees voor verfijning der joujreliedcn jongelieden maar de kosten de ouders weerMuden hunne zoons uaar Wageningen te zetten WMohelijk is dus die kbsten tot een minimum te b rken Vervolgens werd het 2e punt behandelde Welke resultaten geven de op vele plaatsen gehouden landbouwlezingen De door den Voorzitter voorgestelde conclusie was dat zy uitmuntend werken mitj zg worden gehouden door vakhiannen over een bepaald ondMwerp handelen en verduidelykt worden door aanschouwelgk onderwijs Ter behandeling werd gesteld he 3e pnnl wat in t je naaste toekomat de invloed tal zyn dien de t graanuitroer ran Amerika oefent op den Nedeil ndlehen landbouw P De vergadering vereenigde zich hieromtrent met de motie ran den heer ran Goltatein luidende als volgt de vergadering erkennende den belangrijken invloed door den Amerikaanschen uitvoer op den Nederlandschen landbouw geoefend verklaart zioh onbevoegd om haar oordeel uittesprekea over de gevolgen daarran in de naaste toekomst maar drukt de ooop uit dat door meerdere krachtainspsnuing o a ook door intensieven landbouw de eoncurrentie voor den Nederlandschen landbouwer tal tyn voltehorden De heer dr Bitzema Bos ran Wageningen leidde het ie Punt in Plantenziekten en schadelijke dieren verooixaken 00 in Nederland als in luciic jaarlgks millioenen schade aan land en tuinbouw ooft en houtteelt Het practische Amerika om slechts dit land te noemen heeft blykens bet versla orer den landbouw 18S2 ingezien dat men zich niet moet bepalen tot de zuiver wetenschappelijke studie dier rerschijoaelen maar op uitgebreide schaal wordt daar ran Begeerinxawege door deakundigen onderzoek gedaan naar de middelen die bedoelde kwalen roorkomen of belengelen kunnen Hier wordt ran groot belang geacht dat in Nederland op beacbeiden in Indië op meer uitgebreide achaal dit roorbecid gevolgd wordt Welke slappen kunnen door bet Congres gedaan worden om dit te bereiken Van de daarop volgende beraadslagingen luidde de conclusie als volgt de rergadering is ran oordeel dat bet doel voor Nederland kan worden bereikt door iemand aan te stellen die zich meer bepaald daarmede inlaat en geeft der Maatschappij van LandbouK in overweging de middelen om daartoe te komen te te beramen Zg meent dat t aan het doel bevorderlijk kan zijn wanneer iemand aangesteld wordt als assistent van dr Rilsema Bos Om ll s uur ring de Algemeene Vergadering aan Deze werd geopend door den heer J van derBreggen Azn De7 e betreurde het dat Gooda s burgemeester ook deze vergadering niet leidde eu eenigszins huiverend nam hij die lauk op zich Hy riep alle toegevendheid in Een lange redevoering wilde hy echter niet houden Alleen wierp hij een terugblik op den toestand ran de landbouw vóór do oprichting van dr vrye vereeniging het Landhniahoukundig Congrea door Sloel tot Oldhuia geaticht een vereeniging zonder alatuien zonder anderen band dan den wensch om den radsriandschen Landbouw ie berorderen Sedert nam de belangstelling in alles wat den landbouw betreft toe rele verbeteringen werden aangebracht ook al bleef er nog veel te doen Hij verwierp de al te raak gemaakte vergelijking tnssohen landbouw eu fabriekswezen De laatste is ateeda in ataat en gereed om alle verbeteringen aan te brengen de landbouw is van meer dan van t vernutt afhankelyk Toch ia er veel gedaan vooral sedert den rrijen handel met Engeland en den inroer ran rele werktuigen ran daar De afwateringen en wegen zyn rerbeterd een landbouwschool ia opgericht de tienden zgn nfkoopbaar geateld er ia aamenwerking gekomen tuaacheu de groote laiidbonwmaatachappijen Tot dat alles hebben de landhuishoudkundige congressen bygedrogen ze hebben reel nut gesticht Zal dat thans ophouden Geenszina Er is te vee arbeijf er zijn te weinig arbeidtkrachton de concurrentie ui den vreemde uil Amerika de dalende pryzen der producten alles wyst op deu ernst der tyden Maar door krachtige samenwerking door het inroepen van de hulp der Begeericg waar deze ouontbeerlyk ia tullen de congreaaen nut blyven stichten De waardevermindering der landbouwproductenzal op den algemeenen toestand blyven drukken alhangt niet de gansche maatschappy van den voorof tegenapoed af Dé welvaart van den landbouw te bevorderen blyft een groot Nederlandsch belang getuige het groot nationaal vermogen ran den bodemen i groot verlies in een lager opbrengtt van hetland voor deu Staat gelegen Hij hoopte dat onder Hoogeren tegen ook de beraadslagingen van dit Congres touden strekken omde moeielyke tyden die wg thans beleven teboven te komen V Met een woord Tan Sank aan Gonda s bestuur en bevolking voor de hartelijke ontvangst van t Congres en aan het prarineiaal bestuur voor t aan de tentoonstelling rerleende subsidie opende de Voorzitter de vergadering Zijn rede werd met warmte toegejuicht De secretaris deelde daarna mede dat o a zyn ingekomen lo een miaaire van den Cominiaaaria d Koninga woarby hy hel eere voorzi1tersohap van het Congres aanraardde met toejuiching ontvangen 2n een miaaire ran den particulieren Secretaria ran Z M den Koning berichte lklat Z M rer hinderd was aan de nitnoadiging tot bywoning ran het congres gevolg te geven 3o een missive van 4 Hiniater van Binnenl Zaken mededeelende dat hij zoo mogelyk een der oongresbijeenkomsten zal komen bywonen applaus 4o een missive ran den Minisier ran Waterstaat enz ereneens zyn komst in een of meer rergaderingen toezeggende toejuiching 90 Een missire ran dep Minister ran Koloniën berichtende verhinderd te zijn de zittingen van betcongres by te wonen 601 Een missive van den beer Jules van Uasseli zgn ontslag nemende alf iid der raate commiaaie van bgsland In de daardoor ontstane vacature is benoemd de heer Jongkindi Koning te Wageningen De Voorzitter gaf hierop liet woord aan deu heer Boele tot het uitbrengen van verslag over de drie eerste vraaitpuntrn in de Ie afdeeling aangehouden De heer Boeide deed mededeellug omirent de verrichtingen der commissie d hoe aan wie hy en rapport had voorgesteld over de ontgiuniuf van heidegronden De antwoorden der commiaaie leden waren eerst kortelinga insekomen en daarom meende de commiaaie te moeten rooralellen baar diligent te verklaren Hij betreurde dit noodzakelijk uitstel vooral omdat in deze moeilijke tijden van werkuood de ontginning van heidegronden een uitkomst voor den vierden stand zou kuntien worden Bij acclamatie werd besloten de commissie diligent te verklaren De heer Cremer vroeg daarna t woord om een voorstel te doen tot rereering van de nagedachtenis ren wijlen baron Sloet tot Oldbuis den stichter der Landbouw Congressen Er waren pogingen aangewend om een SloeifOnds op te richlen teneinde uit de rente daarran jaarlijks een prijs uit te loren aan den leerling der Rykslandbonwschool die met t beste gerolg bet examen A dier inrichting heeft afgelegd Er is 1218 voor bgeeugehiacht en de spreker wenschte dat dit fonds thans nog onder beheer ran hem en den heer Nagel zuu komen onder beheer ran een door dit congres te benoemen commissie ran drie leden Overigena noodigde hg nog lot inachrijving uit De beer Jongkindt Coningb directeur der Landbouwschool bracht aan de lieerê Cremer en Nagel openlijk hulde voor de wijie waarop zy de belangen der Landbouwschool hebben behartigd de heer Zijp bracht hen namens 1 congres lof rooi bun krachtig initiatief tot rereering ran Sloet s nagedachtenis De Voorzilter sloot daarop de rergadering De heeren Viruly en Carsten leden ran de Eerste Kamer woonden geruimen tijd de afdeeliugsvergaderingen bij De heer W Baron ran Golslein ondMinisler van Koloniën nam aan de debatten in de 2e afdeeling deel Al de genoemde heeren waren in de algemeene Vergadering tegenwoordig In de heden gebonden Algemeene Vergadering die verkerd werd door de tegenwoordigheid van de Minister van Binnenlandache Zaken en van Wateralaat en van Mr C Fock Commiasaris dea Koninga in ZuidHolland werden de verschillende conclusiën Avt afd elingen aangenomen Besloten werd dat het lolgende Congres te Leeuwarden zal warden gehouden Nadat ons vorig nr uilkwam zgn nog de volgende bekroningen door de Jury toegekend J W Verweg te Gouda voor een ijzeren hek met luinbanken J Gerritsen te Gouda voor een verzameling groenten en fruit D Kering te Gouda roor zadelsmakerawerk C Van Berkel te Gouda roor een tuinrersiering ran rotswerk ent Gebrs Clemens te Gouda roereen piëdestal raten bloemhangers enz Hollandia Holl fabriek ranrmelkproduolen te Vlaardingen roor gecondenseerde melk enz U W OiloF Hooftman J M Gelissen en J C Jacobs bloemisten te Gouda roor blqiemperken eu planten ter opluistering Frank Colsog te s Hage voor aanlegvan een waterleiding fontein Laalstgeiioemde persoon verdiei t alleszins een aftonderlgk woord van lof roor ign intending alsook de heer Gerritsen roor zyn nette etalage Op het Tentoonstellingsterrein hebben dag aan dag matinéet nmicale pUala ran het muziekcorps der dd Sohultery alhier onder directie ran den heer Joh G Areniz Men is alleazina in de gelegenheid by deze matinee de opmerking te maken dat het corps bepaald rooruitgaat in gehalte Bg de groote hoereelheid concerten die hel feestprogramma berat tou het natuurlijk een onbegonned zaak zgn aan deze allen een afzonderlek woord te wijden Alleen dit dat het door het corps ran den heer Uutscbennigter ge eveu concert uitstekend roldeed Des middags wedden op de Markt verschillende volksspelen gegeven Ingeschreven waren Masiklimmen voor Mannen 8 II II Jongens 2B 76 46 Ko rksleken Knlikkerspel Sprietloopen Tobbesteken Kuuppeltpel 60 Ringryden Faren 10 De uitslag van bet ringrijden en sleuteltrekken was als volgt Voor Ringryden Ie Prgs Arie JoKheid 2e Pryt J van Hufwegen 3e Prijs Jan Schinkel Voor Sleuteltrekken Ie Prijs Wijnanda Jonkheid 2e Frys Geertruida Nieuwenhuizen Se Prya Mina V d Heg Tegelykertijd van de volksspelen had in deGroote of St Janskerk een orgelconcert plaats dat nogal publiek trok en met belangstelling werd aangehoord Heden werd de uitslag bekend der bekroningen TOor het vee Deze luidt als rolgi 1 Bijstieren van inlandsch ras geboren in 1888 of vroeger Ie Prya ƒ 40 L Heudijk te Willes 2e Prye f 10 J van Bergen te Waddinxveen 2 Slieren van inlandsch ras geboren in 1884 Ie Prys ƒ 20 J S Vroege te Kietreld 2e Prijs ƒ B G H Kuiper te Boon 3 Twee melkgevende koeien an iulandaoh ras van 4 tot 7 jaren Ie Prija ƒ 40 A C van de Akker t e Haters wonde 2e Prijs 10 D P van Cappelle te Cappelle 4 Twee melkgevende Schotten van inlandsch ras gebaren in 1882 Ie Prgs ƒ 30 H F Bultman te Haarlemmermeer 2e Prijs 10 D A Dnpper te Haastrecht 6 Twee melkgevende Vaarten ran inlandsch ras Ie Prijs 20 H F Bultman te Haarlemmermeer 2e Prijs ƒ 5 D Prins te Bodegraven Bestuursprijs A C van den Akker te Haterswoode Voor Fluimgedierte ter opluistering ingezonden werden nog bestuuraprijzen toegekend aan W G van Geelen te Gouda J de Bruijn te Gouda en C Rijkelijkhuizeu te Gouda reap no 3 14 en 16 der iuzeudiogen Buiteolandsch Overzicht Onverwacht is in Engeland eene minislerieele crisis ontstaan Van eene onvoltaliige rergadering heeft Ie oppositie gebruik gemaakt om de oegrooting ran ontvangst met eene meerderheid ran 12 stemmen te verwerpen schoon de heer Gladstone de kabinetsquaestie gesteld had Waarachynlijk zal het miniaterie aftreden en lord Salisbury met hei samenstellen van een Tory kabinet belast worden Deze tijding is zeer ernstig met bet oog op den Ënropeescheo vrede daar het bekend is dat de conservatieven in Engeland zeer tegen Rusland gekant zijn Het Fransche ministerie was gelukkig De lijatatemming waa in de Kamer aan de orde en op verzoek van den Miniater presideut Brisson werden de door den Senaat gemaakte veranderingen goedgekeurd en het ontwerp met groote meerderheid aangenomen De ex premier Ferry woonde de zitting by Het offioieele bericht der ooderteekeniug van het vredesverdrag tusschen China en Frankryk is ontvangen De heer Freycinet deed daarran mededeeling in de Fransche Kamer ran Afgeraardigden De telegraaf deelde mede dat in de te Farya rergaderde Snez kanaal oommiasie een nieuw roorstel is ingekomen aangaande het betwiste art 10 en wel ran het Oostenrykache lid Engeland zou zich met dit roorstel kunnen rereenigen en daar de andere Mogendheden geeu bezwaar maken zou de taak spoedig aan een eind zgn De Duitsche Boudsraad heeft tegen rerwachtinghet Pruisische roorstel aangaand de erfoprolgingin Brunawijk nog niet behandeld men spreekt ran bezwarèta die hier en daar gerezen zgn maar algemeen gelooft men toch dat de aanneming runhet Frniaiache roorstel in t eind teker is De toekenning van de stoomvaartsubsidie aan da Noordduilsche Lloyd te Bremen volgt waarachyolyk in dete maand Men verzekert te Berlyn dat vanBotterdam ala aanlegplaats geen spraak meer is enhoogst waarscbynlyk aan Vlisaiugen de voorkeurzal worden gegeven omdat het aanleggen hierhet minat tydverlies geeft Jit Spanje luiden de berichten nog niet teer gunatig De tholera heeft zich van Valencia uitgebreid naar de provincie Mureia terwyl ook te Madrid rceda enkele gevallen zyu voorgekomen De regeering en de geueeaheeren doen wat ty kunnen om de epidemie te bestryden en ook dr Ferran gaat te Valencia yverig met zgn inentiiuBn voqrt zoodat nn reeds byna 10 000 personen de operatie hebben ondergaan Volgens den berichtgever van de Standard heeft Pasteur den Spaansohen arts aangemoedigd om tyn onderzoekingen roort te zetten De sterfte te Valencia blijft erenwel nog Aering Tot dusrer kwamen nog niet meer dan Jier sterfgevallen in dg 24 uren voor