Goudsche Courant, zondag 14 juni 1885

1885 Zondag 11 Juni N 3248 SLOTEMAKER en Co Gouda LEVEREN steeds met succes hunne Bordeauz Rijn Moezel Champagne Madera en Port Wijnen GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken gn uitsluitend in de Kobenbecks MABKTBEBICHTEN i OOUda 11 Joni 1886 Granen flauw in een doen Beste Zeeuwsche tarwe ƒ 8 85 a ƒ 8 60 Gewone en Polder ƒ 7 75 a 8 Kogge 6 k 8 50 Gerst ƒ 6 60 li ƒ 6 en Chevalier ƒ 6 80 a ƒ 7 20 Ha er ƒ 8 90 a ƒ 4 80 Platte Mais ƒ 6 26 a ƒ 6 60 ronde ƒ 8 90 a ƒ 6 20 De Teemarkt met goeden aanroer de handel in alle soorten traag Tetle Tarkens 23 a 26 ot Tarkens oor Londen 19 a 21 ets magere Tarkens en biggen lug biggen ƒ 1 10 a 1 60 per week schapen en lammeren traag Aangeroerd 208 partyen kaas Eerste kwaliteit ƒ 19 ü ƒ 21 tweede kwaliteit ƒ 16 a 18 NoordholUndsohe ƒ 16 a ƒ 24 handel rlug Goeboter ƒ 1 18 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 0 9S ü ƒ 1 08 Burgerlijke Stand GEBOREN 7 Jont Qerrit ooders Q van Duoren en D aa der Kleij 9 Izaalc ouden il Trubita en M ran Dantiig OVEKLEDEN 8 JnniJ Sonoan 3 m S Rabouw wed C Verkerk 63 j 10 M C ran Hamel 46 j 11 m GEHUWD 10 Juni W Knoeders en S M Gelissen 3 6 de Bena en M Zwanenburg C Vermeulen en J M Moons J D Wendels en A C au Wyngaarden ADVERTENTIËN 25 JARIGE van PETRUS WILHELMUS JOHANNES ANNA TAN MASTWIJK Gouda 13 Juni 1885 Receptie 14 Juni TAh LUENBN Bevallen van een Zoon F VAN DEE ROER Emoelbreot Gouda 10 Juni 1885 Voorspoedig bevallen van een Dochter K MONASCH RüBENs Govda 11 Juni 1885 Turfmarkt Voor de vele bewezen van deelneming onderranden bg het overladen onzer geliefde Moeder betuigen wg onzen hartelgken dank 8 Juni 1885 Gouda NELLY J SCHELLING N A SCHELLING Bevennjk M E H A SCHELLING Haman Nievwerkerk jP M SCHELUNG a d IJsfl I A M SCHELLING Edwaeds lA J MONTIJN Schelling Gouda jj p MONTUN De ondergeteekenden betnigen bg dez n hunnen hartelgken dank aan JAN PAL8GRAAP en vrouw van DAM voor het redden van hup geliefd Kind uit het water der Jeruzalemstraat L OUWENEEL M OUWENEEL VEEGBEa Gouda 11 Juni 1885 Cbeoi fabriek vanH vonGimborn ie ÜMmerik ajd Rhyn Zilveren Medaiile Amsterdam 1883 INKTPREPARATEN Kederland Sclirijfiiikt Alizarin Keizer Schrijfen Copieer iulit salon en andere IntSOOrten onderacheidfn ztph door banue levendige kleur groole rlaeibaarheid eu het aueile droogen van alle andere loktfabrikaten Verkr j tba r in ieder aoliden boekwinkel en in de bekende depon KE I 1SGEVII G HENRI FRANgOIS ONDERWATER Fabrikant te Dordrecht brengt ter kennis van lielanghebbenden dat hg den 1 Juni 1885 op genoemde plaats heeft opgericht eene RIJST STIJFSEL FABRIEK volgens geheel nieuwe constructie en derhalve in staat ia het prachtigst fabricaat te leveren De Fabriek is genaamd DE BAMSKOP De zaken zullen door hem gedreven worden onder de Firma ONDERWATER COMP Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden VERVOLGBUNDEL OP DE Evangelische Gezangen EÖMGS I7aaimacliines zgn de beste en nieuwste der wereld worden op proef geleverd door F VV STATE Prgs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent GouUa ROETMAi SCHEFFERS Co SCHIEDAM Vereeniging tan Gistlabrikanten üel roond met de Zilveren Medaille op de We reld T ntnonatelling Amsterdam 1883 LEVEI EN UITSLUITEND ZUIVERE JEÏÏEVERGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prgzen SE 7EI170LBE7M op de Ev Gezangen in verschillende formaten voorhanden bg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr OFENEASE VEBHÜBING VAK EEN UITERWAARD groot p m 2 Hectaren 66 Aren gelegen in de onmiddellgke nabgheid van Gouda doch onder Saaatrecht behoorend aan den Heer C J vAiJ VLIET Dz om te worden gehooid en geweid én zulks op DONDERDAG 18 JONI 1885 des namiddags 1 ure ten huize van C F VAN DEN BERGH aan Stolwijkeriluii Informatiën geeft Notaris SPRÜIJT te Ouderkerk ajd JJsmI Snelpersdruk van A Beink an te Gouda De Oud Carthagena s BEEGPLAITTEIT OLIE gaat het uitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert den groei der nieuw uitkomende haren Prijs 60 et per flacon met gebruiksaanwijzing Hoofddepot bg A BREETVELT Az te Delft en verder verkrggbaar bg Wed Bosman Conda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligihelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel GEVRAAGD tegen AD6DSTÜS eene DIENSTBODE JlirTOTll BU BLOEDARMOEDE I IVIL Ü I AAL BLEEK2UCHT fiROOTE ZWAKTE van de F G Adres onder No 1141 rian het Bureau dezer Courant ia flesaohen k 1 1 90 en f 1 00 TAMARIiNDE BO BO $ aaubevolen tegen VOrstOppillg ec daarmede io rerbaud staande ongegteldbeden DE TAMARINDEBONBONS t u KRAEPELIEN HOLM lyn een ïiiiver plantaardift Kscbtfferkend spijsverteriiifr eu eetlust niet storend Purgatiof i coufituurform aanjienaam fmoh vaD smaak eu zeker werkend In doozeu van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de iiiadentio ran den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond retlichting In Etui van 80 en 50 centS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzaohtend middel bij HOOSt en Verkoudheid in fleschjes a 20 cents ERAEP£LIEN HOLM i Apotheken te ZeUt Depot Toor Gouda bij den heer C THIM Apotheker Y P SPETJIT JzE Korte Groeoendaal I 191 Agent in KOLON ALE SUIKERS Monsters op aanvrage franco Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE BOUESOHE OLiSEN of de beachrgving der beroemde geschilderde pCerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Prigs Academie van Bouwkunde te Utrecht 80 Cents BINNENLAND GOUDA 18 Juni 188B Naar wij vernemen ia door het College van Regenten van het Oasthnis aan het Museum an Oudheden een merkwaardige tooralelling in oliererf afgestaan van een Poliep Tle schboom waarvan een meisje hier ter stede in 1667 door deu chirurgijn Pleter Maillard is geopereerd Vrijdag morgen ten ongeveer B our is in de Gouwe nabü den Kattensingel verdronken een l7 jarige schipperskneeht Van de wal op bet schip willende stappen is hij raisgestapt en onder eene roeiboot geraakt Hoewel geneeskundige hulp spoedig aanwezig was kon men slechts den dood constateeren De afzooderlgke jach en op waterwild foor dit jaar tullen in de proriuoie Zuid Holland op Maandag 27 Juli a s worden geopend De Tierde afdeeling on de Tweede Kamer heeft Donderdag het onderzoek van de grondwetsherziening D de verdere wetsontwerpen ten einde gebracht Gisteren is ook de tweede afdeeling gereed gekomen De oferige sectieo zullen Maandag de werkzaamheden roortzettcn D Minister van Binnenlandsohe Zaken heeft beslist dat de kosten van aankoop van een hais bestemd voor onderwijzerswouing of ran dien van bouwterreinen voor nieuwe eciioollolMlen Tolkoraen gelijkgesteld kunnen worden met die van yhet stichten waarvoor de vergoeding van 30 ten honderd in rekening gebracht kau worden In een Donderdagmiddag gehouden zitting der fweede Kamer is besloten tegen Dinsdag a s om 1 our da volgende ontwerpen aan de orde te stellen Ie Tot w ziging der wet op de handel en fabrieksmerken 2e tot wijziging der telegraafwet 3e tot verhooging en uitbreiding van het recht van overgang 4e tot idem van bet zegelrecht op effecten Be tot regeling der Staatsloterij In dezelfde zitting bracht de heer Van Kerkw k verslag uit namens de commissie in wier handen zijn gesteld de inlichtingen op het adres der Vlissingsche Kamer van Koophandel betrekkelyk de maatsohappg De Schelde De conolussie strekt om den Mm van Marine dank te zeggen voor de gegeven inlichtingen en Z E alsnog in overweging te geven of hel landsbelang niet vordert inde toekomst meerdere werken aan de mantschapp De gehelde op te dragen Over deze conclussie zal nader worden beraadslaagd Eerstdaags zullen volgens het Haagsohe Dagblad de besturen van de te Scheveningen bestaande vereenigingen mef den wnterschout aldaar vergaderen om een zeer ernstig belang te bespreken waarby de zeevisscbery in groote mate is betrokken Het geldt hier het weisonWrerp op den kinderarbeid waarby i voorgesteld dat lUleen veldarbeid door kinderen beneden 14 jaren mag verricht worden Wordt werkelyk zoo schrijft men aan het Dagbl die bepaling tot wet verheven dan zou aan de zeevisscherg e n geduchte knak worden toegebracht en de opleiding van bekwame flinke leeliedeu onmogelyk gemaakt worden Daartoe moeten zy jong aan boord komen om op de bommen met hun lag e verschansing reebeenen te krygeji maar ook het beroep goed in de praktyk te lecren Die jongens verrichten geen ovfrmaligen arbeid Geen zeeman zal hén slecht behandelen en de voeding aap boord is uitstekend Komen de jongens na hun 14e jaar aan boord dan i de zaak onmogelyk geworden zg kunnen niet worden gemist op de schepen E wat moet er worden van bet dtergroote aantal stevige knapen van 12 tot 14 jaar die ju faren geld verdienen en fliuk gezond eenig an3er beroep aao wal zyn zy ignP ougesch Het is zeer goed dair dergeHjte opmerkingen thans omtrent verschillende bedrijven gemaakt worden opdat de nieuw wet zoodailig worde ingerioht dat bescherming der jeugd gepaard ga met behartiging van de belangen der verschillende bedrgven en tevens van de toekomst dergeneu die de wet tegen overmatigen arbeid behoort te beschermen In De EoonomUt van Joni komt onder den titel een Bystpolder een zeer Jwlangryk opstel voor van de oiviel ingenieuri J Van Hasselt en J De Koning Zij deelen daarin de uitkomsten mede van hun onderzoek laar de reut billteit eener landelijke onderneming op Java ten doel hebbende een daartoe geschikt laag terrein ratoa uit rivierslib gevormd voor rystcultunr geschikt Ie maken Daartoe is een oppervlakte van 4067 hectaren uitgekozen aan de Solorivier In de resideotieu Soerabaya en Hembang waarvan zij het grootste gedeelte in erfpacht hebben gevraagd Die erfpacht is hun geweigerd omdat de bevolking de gronden niet missen kan als weide voor hare duizenden karbouwen een reden die hun gezocht voorkomt daar die gronden tteedt enkele decimeter onder water staan Intuaschen deelen de beide ingenieurs uitvoerig de nitkomsten mede van hun onderzoek waarmede zij anderen een grooten dienst bewijzen Zij betekenen voor het inpolderen en inrichten van het terrein met de gebouwen een kapitaal van ƒ 1 3B0 000 noodig te hebben en dat voor jaarlijksche uitgaven voor de exploitatie en amortisatie aldus eene som van ƒ 418 000 wordt gevorderd Daartegenover staat een opbrengst aan ryst von ƒ 8B6 030 zoodat na aftrek van de onkosten wtuat voor tosschenpersonen enz ƒ 273 400 zou overblijven of 20 pCt vai het aanlegkapitaal Ten slotte staan zij stil bij de voordeelen welke znlk een onderneming voor de bevolking en de schatkist zal hebben en komen tot de slotsom dat op deze lot nog toe niet toegepaste wijze een vruchtbare plaatsing is te vinden voor kapitalen en werkkrachten uit het moederland waardoor levens de welvaart van een deel onzer schoonste kolonie in groote mate kan verhoogd worden Deze beschouwingen verdienen i zeer de aandacht en znllen stellig niet zonder goede gevolgen blijven De Soepilem een obrist geref blad schrgft Dagelijks komt het meer uit dat de antirevolu lionaire party haar hoogste püa van eenheid aohter zich heeft Kr komt in die eenheid thans verandering Heeds lang heeft bet gegist en gewerkt maar nu komen de spleten en naden voor den dag Standaard Wageningach ffeekblad Banier en Stemmen toor fFaarkeul en Vrede bewandelen niet meer denzelfden weg maar ieder gaat zoo wat zgn eigen weg Zelfs hebben ProtetlanlKhe Noordbrahmter en Standaard soms een appeltje met elkander te schillen Er is reeds gesproken v n dr Kuyper af te zetten alsof dat bij dagordrr vau den een of ander zoo maar geschiedt En van waar nu al die verdeeldheid en dat lumullP Eenvoudig omdat zich de kerkelijke quaestie niet van de politieke scheiden laat Ja zelfs die beheerscht of men het wil weien of niet En zoolang de kerkelgke quaestie niet is uitgemaakt kau men er zich van verzekerd houden dat het met de politieke quaestiiin niet zal gaan Het Wageningieh Weekblad voegt hieraan toe Juist geoordeeld Dat die kerkelyke qnaestie echter naar den zin en in den geest van de Roepstem 30U kunnen opgelost worden nemen we nog niet grif aan Er zal tooraf nog heel wat water in de zee loopen Wedstrijd io het braden van konijnen De gezamenlijke koka aan boord van Zr Ms wachtschip te Willemsoord hebben een wedstryd gehouden ten einde te onderzoeken in hoeveel tgd meneen kongu voor de consumptie behoorlyk kan toebereiden Zes stuks levende konynen werden hiertoe aangekocht die de deelnemende koks moesten slachten stroopen schoonmaken wasschen en braden De uitslag was verrassend en overtrof verre de verwachting De Ie kok toch leverde het konyu zeer smakelyk binuen de 6 minuten ui in B min 67 s 2 had daarvoor noodig B min B9 aeo j no 3 6 min 10 sec no 4 6 m 19 seo no B 6 min 21 sec en eindelijk no 6 in 6 min 31 sec At de koks der marine waren by den wedstrijd tegenwoordig en gaven eenparig bun verwonderingIc kennen over de handige werkzaamheid De sauswa ook zeer smakelyk Hêld Cl XXX nste Nederlandsoh Landhiiishoudkundig Congres gehoifden te Oouda lil In dogen als die Oouda deze week doorleefde zouden wy om alle volledig te vermelden wal vermeldenswaard is over vrg wat meer ruimte moeten kunnen beschikken dan hel geval is Evenals in ons vorig nr moeten wy ons ook thans enigszins beperken Vooraf nog een woord aangaande hel bezoek van de vertegenwoordigers der Regeering aan onze stad Daar het uur van hun aankomst niet bekend was konden zy niet officieel worden ontvangen en zouden zelfs onve gezeld de tad zyn ingegaan zoo niet toevalligerwijze een der Leden van het Congresbestnur de heer J Post van der Burg aan hel Station geweest was Natuurlijk haastte deze zich bekend te maken en zich aan Ie bieden hen te begeleiden Daar er niet aanstonds een rijinig was Ie krijgen ging men te voet naar bet Tenloonstellingslerreio waar de Tentoonstellings Commissie de hooge bezoekers complimenteerde en rondgeleidde Met groote belangstelling werd alles in oogenschgnw geuomen en ten slotte betuigde de Excelleutien hunne voldoening over hetgeen tentoongesteld was De Alg Vergadering van het Congres werd daarop van het begin lot hel einde door hen bijgewoond en met aandacht werden de discuisién gevolgd Des middags woonden zij een diner bij ten huize van den Burgemeester dezer gemeente om met den trein van 7 17 naar s Hage te vertrekken In de gecombineerde vergadering van Donderdag werden belangrgke vragen behandeld Allereerst deze In welke gevallen zal het pensioenfonds voor wenklieden ook voor landbouwer bruikbaar zijn De directeur van l fonds de heer Schuyienburg leidde de discussie in Na een blik op de wording van het sedert 1 Jan jl in werking getreden fonds van hel doel en het weldadig kenmerk gelegen in t ter zyde stellen van ieder streven naar winst zette hy de groote voordeelen uiteen die de verzekering asA voor den landbouwer beeft opdat deze niet tot zijn laalstea dag behoeft te werken Zoolang de landbouwer zelf niet in staal of bereid is zich een pensioen Ie verschaffen moet de landheer dit doen Een der groote motieven voor de deelneming aan t fonds zag de spr in den prikkel in I pensioen gelegen om het landleven niet voor de genoegens in de stad te gaan verwisselen wat tegenwoordig al te veel het geval is Hij achtte t fonds dus niet alleen bruikbaar voor den laudbouwer maar zeer aanbevelenswaardig De Voorzitter dankte den spreker voof zijn inleiding en opende t debat Aanvankelijk scheen daartoe weinig animo te beslaan doch toen nam de heer dr Mouton uit den Haag het woord om de slelliug te betwisten dat in het vooruitzicht van een pensioen een beletsel zou gelegen zijn legen de verhuizing van t platte land naar de sleden Bovendien kan dil beletsel geen doel treffen want is de verzekering gesloten dan blijft deze zoolang de premie wordt betaald gewaarborgd ook al verhuist de verzekerde De heer Zijp meende bovendien dat de verhuizing van t platteland niet voorkwam onder den boerenarbeidersstand Overigens zag hy met vreugde hei fond werken en achtte hel een zegen ook voor den boerenarbeider die toch geWoou is zich en de tynen bij begrafenisfondsen Ie verzekeren De heer Harlog stelde hel groole verschil van levenswijze lussohen den stedelijken en boeren arbeider in t licht De laatste was rn den regel spaarzaam en trachtte zich gewoonlyk zelf een kapitaaltje en een stukje grond te verwerven waardoor hij ia den ouden dag een bestaan iiad Daarom zag hy de noodzakelykheid van ffonih voOr den boerenarbeider niet in Deze meening werd althans voor vele streken des lands door de heere Mouton en Schuijlenburg betwist De beer Zyp stelde als conclusie voor te verklaren dat het weitliedeu peosigenfopds ook voor landbouwers bruikbaar eu aan te beveleu is Deze conclusie werd bg acclamatie aangeaomen Terstond daarna werd de tweede algemeene ver gadering geopend Na afloop der vergadering deelde de ecretaris mede dat was ingekomen een schrgven nn B en W van Middelburg die t houden van het Congres in 1886 aldaar ontraden en die Goes of ZierilÉzee er voor aanbevelen De heer fontein de Jong deelt ipede dat B en W van Leeuwarden zich gaarne bereid hebben verklaard om indien Zeeland bedankt het volgend congres aldaar te ontvangen De heer Jongkindt Coningh meent dat aU Zeel nd bedankt het Congres vry is in de keuze en hg stolt dan voor Nymegen aan te wyicn voOr het Congres van 1886 De heer Nagel deelt op een vraag van den heer Harlog ee telegram mede waarby een dor Wethouder van Zierikzee by afwezigheid van den bur