Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1885

Woensdag 17 Toni mm N 3849 GOUOSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken DUKGBAAF EM HOOGHEEMRADEN tas RIJNLAND doen te weten dat door de Yereenigde Vergikdering van het Hoogheemraadschap is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten van Zoid en Noord Holland bg hunne besluiten van 5 Mei en 22 April 1885 goedgekeurd de volgende Politie Verordening De Vereenigde Vergadering van Rgnland Overwegende dat in haar besluit van 4 Jnni 1884 n VU tot wgziging van art 1 der Verordening op de wateren dyken en kaden in Rgnland van 2 Juni 1882 welk besluit na door Gedeputeerde Staten van Noord en Zuid Holland b besluiten van 25 Juni en 8 Juli 1884 goedgekeurd te zyn op 25 Juli 1884 erd afgekondigd eene font is ingeslopen Overwcoende dat behalve de noodzakelijkheid van bet herstellen dezer fout ook nog de wenschelgkheid is gebleken om de genoemde Verordening op de wateren d ken en kaden in Rynland van 2 Juni 1882 in sommige punten aan te vullen en te verduidelgken Besl iiit 1 gezegd besluit van 4 Jnni 1884 n VII in te trekken 2 behondens goedkeuring van de CoUegies van Gedeputeerde Staten van Zuid en NoordHolland in de meergemelde Verordening van 2 Juni 1882 de navolgende veranderingen te brengen a in art I van gemelde Verordening overal waar aldaar gelezen wordt September te lezen tOctober b aan het slot van art 7 van gemelde Verordening als derde punt toe te voegende volgende woorden 3 in polderslooten van polders die niet van alle kanten door buiten of boezemwater zgn omringd op minderen afstand dan acht meter gemeten uit den binnenteen der buiten of boezemwSterkeerende kaden c aan het slot van art 13 van gemelde Verordening achter het woord verrichten toe te voegen de volgende woorden of eigenaar van den aanliggeuden oever zijnde te gedoogen d achter art 22 der gemelde Verordening in te voegen als art 22o de volgendebepaling Waar in deze Verordening gesproken wordt van eigenaar wordt t daardoor verstaan diegeen die op het gaarderboek van Rgnland als eigenaar vruchtgebruiker opstaller of erfpachter tekend staat Aldus vastgesteld door de Vereenigde Vergadering van Rjjnlaud bij besluit van 5 Maart 1885 nadat het ontwerp overeenkomstig art 133 van Rjjnlaud s reglement gedurende 14 dagen ter inzage van belanghebbenden had gelegen en na overweging van de daartegen ingediende bezwaarschiften DE CLERCQ Dijkgraaf W G DE BKUYN KOPS Secretarie Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland 4 i Oravenhage den 5 Mei 1885 FOCK VoorzitUr P TA VENRAAT ijriffier Goedgekeurd bj besluit van heden n 43 Haarlem 22 April 1885 f Gedeputeerde Staten van Noord Holland SCHORBR VoorHtter H JACOBI Grif er En is hiervan afkondiging geschifed waar het behoort den 8 Juni 1885 Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland DE CLERCQ Dijkgraaf W G DE BBÜYN KOPS Secretaris G rsusTLd Ca fé d La Ta ssa g e Specialiteit in WEENER MÉLANGE CHOCOLADE WBENER GEBAK SPIJZEN en DRANKEN PLAT Dtl JOUR van lS 3 uur ZONDAG 14 JUNI WIENER SCHNITZEL pommes de terre 50 ets OMELETTE Aü JAMBON 40 ets MAANDAG 15 JUNI REINBRATEN 50 ets PAPRIKASCHNITZEL pommés de terre 40 ets Dagelijks versch pS in verschillende soort n Eenig Representant de PABRU GOVEAD Parü Magazijn van PIAITO S en OHCrELS ï e Ondergeteekende breWt ter kennis aan het geëerde Publiek van Gouda dat zijne PIANJD STEMMERS geregeld alle maanden te Gouda komen en nog eenige uren ter beschikking hebben welke ik gaarne aangevuld zag met het stemmen van alle soorten van PIANO S per Abonnement voor 10 per jaar alle maanden te stemmen Adres Ph J A CANDEL Wagestraat IS den Haag ymam inTAPum GOEDUïïSTOFFEir en BEHAITGEESAETIEELEIT B de JONG Behanger Gouwe C No 200 Openbare Verkoopingp op DINSDAG 16 JUNI 1885 des morgens te 10 uren in de Molenwerf te Gouda aan de Bergplaatsen der Sociëteit de RÉUNIE van TOOITEELDECOEATIEI 25 BANKEN met Kussens STOELEN TAFELS een groot eikenhouten SCHOT met Deuren enz De opgaaf van het Tooneeldecoratief met de hoogte en breedte der coulissen der achterdoeken en van het voordoek alsmede de lengte der Banken zjjn te bekomen bfl den Notaris G C fORTÜIJN DRÜOGLEEVER te Gouda welke tevens alle nadere inlichtingen geeft Ipënbare verkooping ViN twee WOO XHUIZEN met ERF staande en gelegen te Nieuwerbrvg onder Bodegraven ten verzoeke van de Wed en Kinderen van C BLOOT op MAANDAG 22 JUNI 1885 des nam 6 uur ten huize van den Heer AART okn BOER te Nieuwerhrug ten overstaan van den Notaris db RIDDER te Bodegraven die inlichtingen verstrekt Breeder bg Biljetten omschreven Openbare Verpachtingf van het op de onbeplante kade en het land aan den Goejanverwelschen dijk te Gouda langs het houtgat van de Heeren A dü JONG Zonkm tot den teen van den dgk op DONDERDAG 18 JCTNl 1885 des avonds te half 7 uren in het Koffiehuis uE KAP aan de Karnemelksloot te Gouda ten overstaan van den Notaris G C PORTUIJN DROOGLEEVER Aanwjjzjng geschiedt op den dag der verpachting van des morgens 6 tot des namiddags 4 uren Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏUN DEOOGLEEVEE te GOUDA op MAANDAG 22 JUNI 1885 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habuonie aan de Markt aldaar van ene ELEEOEEBLEESEBU WASSCHERIJ en DROOGERIJ genaamd de OiiANJEBOOM met WOONHUIS WASCH èn SPOELHUIS EBP BLBEKVELD en eengeheel vernieuwde SCHUUR daarachter met de vaste GEREEDSCHAPPEN daarbjj behoorende in de Robaarsteeg dicht bfl de Houtmansgracht te Gouda wjjk M Nrs 136en 136 kadastraal Sectie C No 2472 groot 2 aren 91 centiaren Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen op den 6 Jnli a s Een HUIS ERF en TUIN in de Doelesteeg te Gouda wyk L No 220 Te aanvaarden 13 Juli a s Twee HUIZEN onder één dak ERVEN en stuk GROND aan de Bogen te Gottda wgk O Nrs 127 en 128 Verhuurd voor 3 50 per week En een WOONHUIS n ERF in de Vlamingstraat te Gouda wflk O No 344 Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd jTaTlEÏÊRrrPliolograaf MAR T A 1 Bericht dat zjjn ATELIER fagelps geopend is van tot 5 uur tot het vervaardigen von zeer fijne Portretten in kooldrUk vergroo tingen naar de laatste vinding alsmede oogenblikkelgke1 pname van Kinder Portretten Door groote drukte des ZONDAGS gelieve vooral vroegtgdig te komen Snelpersdruk van A BBiNK 4 t te Gouda BINNENLAND GOUDA 16 Juni 1885 De Bargemeeater dezer gemeente mr A A van Bergen IJzendoorn ie heden naar het bnitenland rer trokken waar hg gedurende eenige weken deukt te lertoeven Bq Kon beilnit van 9 Jnni 1886 ia op tgn lerzoek eer ol ontilag verleend aan Dr F H G ran Itenon aU officier van guondheid der 2e klaue bg de dd Sohatterg te Ooada met vergunning om de uniform met de aan tijn tegen oanlige rang verbanden ondersoheidingsteekenen te blgjen dragen Onde de kadetten van hel 4e atndiejaar die met goeden nit tag het eindexamen aan de Kon Militaire Academie te Breda hebben afgelegd behoort de heer C R W K Tan Alderwerelt voor het apen der Infanterie in Oosi Indie Toor het Oerechlshof te s Hage stond Vrgdag terecht J v d B riaseher Ie Qouda als beschnldigd van in den nacht van 16 op 17 Maart op het ert van den landbouwer r M te Lange Suigeweide in het daar staande lomerhuia te hebben ingebroken en van den zolder te hebben nntireemd een party gerookt rleetph spek en gehakt In den ochtend an 17 Maait ontmoette hem een der getnigen v B in een ftshui e op een plas onder Reeuwgk in het bezit van het ileesoh aan wien hij mededeelde dat hg des nachts op de roof WBs geweest en door diefstal met braak het Tleesoji had verkregen Besch ontkende thans zich aan den diefstal t hebben jclutUig jiemaakt Hg had het iJMWh van den getuige v B gekocht en deze had er belang by tegen hem te getuigen ten einde hem in de gefangenis te helpen Adv gen mr Bgleveld meende op grond der ge ne bekentenis en daar besch ia bet bezit van bet rieesch was betonden dat hg het hem ten laste gelegde feit had gepleegd Hg laakte teer de houding ran besch om een onschuldige ran diefstal te betichten gehoofde dat de aard ran het feit ran groote brutaliteit getuigde en het kwam hem roor dat er termen bestanden een niet lichte straf op ie leggen ZSOA eischte een reroordeeling tot 6 jaren gevangenisstraf De verdediger jhr mr Van der Does de Willebois ofschoon roor den besch geen sympathie geroelende oordeelde dat het wettig bewgs voor diens schuld niet was gelererd aangezien e i aan de rerklaring ran r B geen gewicht kon worden gebeeht Pleiter ooncindeerde mitsdien tot vrgspraak ran zgn lieut De uitspraak is bepaald op aanst Dttiderdag Wg meenen onzen lezers geen ondienst te doen door het ronni mede te deelen dat door di AsrondissementsBeohtbank te Botterdam ia gewezei in zake de Gasthuiskerk in welke zaak de Burigemeeater ran Gouda als eisober merr de Wed KoCk als gedaagde en de B K Parochie of gemeente van O L V H ala gedaagde in vrijwaring optraden pe rechtbank enz Orerwegende in rechten Wat de feiten betreft Dat de Boomaoh Katholieke gemeente te Gouda van 1818 tot 1880 haar godsdienst heeft uitgeoefend in da zoogenaamde gasthuiskerk te Gouda en toen zij een andere kerk gebouwd hjtï en deze niet meer roor haar godsdienstoefeningen behoerende en bewerende die kerk in eigendom te bezitten die bg akte ran eigendomaorerdracht van ZO Vanuari 1882 aan de oorspronkelijke gedaagde heeft rerkocht Tan yie de Gemeente Gouda die heeft opgerorderd bewerende dat de eigendom ateeds bij haar is geVeest en dat die nimmer aan de gedaagde in rrijwaring is overgegaan en mitsdien als door de oorspronkelijke gedaagde non domino ran een niet eigenaar verkregen niet bg haar in eigendom zgn kan 0 dat tevens raatstaat en door de ten deze overlegde stukken wordt bewezen dat de gemeente Gouda op berel des Konings de sleutels dier kerk aan de Boomach Katholieke gtmeente te Gouda op 3 Maart 1818 heeft doen ter hand stellen en dat die gemeente haar godsdienstoefeningen tot 1880 in die kerk gehouden heeft rU dat dus in de eerste plaats zal behooren te worden beslist of de gemeente Gouda toen zjj de sleutels der Gasthuiskerk aan de RoomschKatholieke gemeente aldaar deed ter hand stellen was eigenares dier kerk 1 0 dat die eigendom niet ia af te leiden uit de resolutie der staten ran Holland tan 23 Mei 1577 waarbg de conrenten en kloosters aan de steden in eigendom gegeien worden O toch dat het gasthuis en de gasthuiskerk rolgens den eischer onafscheidelijk aan elkander rerbonden als instelling van prirate liefdadigheid niet direct gerekend kunnen worden tot de kloosters en conrenten behoord te hebben O dat dia eigendom b $ de gemeente Gouda erenmin wordt bewezen door ds feitejgke roorstellmg des eischers dat de gasthuiskerk waarorer geschil eu het erf zou zgn aanhoorig aan het stadsgastbuis en daarmede rerheeld en dak laatsigemeld geslicht en erf ran oudsher eigendom der gemeente Gouda zon zgn geweest O toch dat het bewgs dn een en ander niet is gelererd O dat ohter door de ten processe overgelegde sobrifielijke bescheiden het bewgs is gelererd dat Ie eisober zoo uiet ran rroeger t ch zeker van ri628 tot en met 1769 eigeo msrechten orer de gasthuhkerk heeft uitgeoefend a O toch dat uit de resolute ran de vroedschap ran joudv c d 17 October 1 628 bljjkt dat de gemeente Gouda op verzoek ran den kerkeraad der Waalsche gemeente die toen de gasthuiskerk in gebruik had bet onderbond dier kerk roor haar rekening heeft genomen 0 dat uit de reaolntiên ran diezelfde rroedschap ran 15 December 176S en 19 October 1769 bigkt dat ook toen nog het 9nderhoud en de amelioratien ran de gasthuiskerk door de gemeente Gouda werden gedragen en betaald O dat ro rts uit gemelde resolutiën rau 15 Deoember 1768 en 19 October 1769 blijkt dal de gemeente Gouda als eigenares der gasthuiskerk werd erkend en zg zich als zoodanig gedroeg O toch dat zulks rolgt da£ru t dat de Waalsche genftente bg wie de kerk toen in gebruik was ran de rroedachap van Oouda rergunning had gevraagd om in de gasthuiskerk roor rekening der Waalsche gemeente een orgel te mogen plaatsen tengerolg waarvan aan die kerk veruideringen zouden moeten warden aangebracht en dat de rroedachap niet alleen vergunning daartoe gaf maar ook daartoe dat de veranderingen in de V kerk nadat die door de fabriekmeesteren waren opgenomen mochten worden gemaakt en wel dezelaatste voor rekening der stad Goutla en eindelgk dat de betaling dier veranderingen en amelioratien door de stad Oouda zgn betaald O dat voorla uil extracten uit de in bet archief van Gouda berustende rollen van de fabricage blgkt dat bet onderhomi der gasthuiskerk ook in 1706 1707 1726 1727 1747 door de stad Gouda geschiedde O dat roorts mede uit een extract uit een op het archief ran Gouda berustenden inreutaria ran atadagoederen ran hvt jaar 1771 of later door den aecretaria der gemeente Oouda roor logie conform geteekend en waarran de regiatratie reeda onder de reaolntie ran 19 October 1769 ia vermeld blijkt dat daarop ala onder de atads publïelA gebonwen ran Gouda behoorende reeda roorkdfft de Franïche of gasthuiskerk O dat door eep en ander dus Is bewAen aangenomen worden mag dat de stad Qouda ran 1628 lot 1769 was eigenaar der gasthuiskerk 1 0 dat niet beweerd reelmin bewezen is dat daarin sedert en tot 1818 toen de sleutels dier kerk aan de Boomsch Katholleke gemeente te Gouda zijn orergegeren rerandering is gekomen O dat in tegendeel dUruit dat 1818 de sleutels der kerk in het bezit der gemeente Gouda waren mag worden aangenomen dat ook toen nog die kerk aan Oouda in eigendom toekwam O dat mitsdien nu in de tweede plaats behoort te worden onderzocht of de gedaagde in rrijwaring in 1818 den eigendom dier kerk heeft gekregen of wel daarin sedert door verjaring is gekomen O dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord O toch dat uit een authentiek afachrifi eener notarieele akte den 3 Maart 1818 door den Notaria h D Scheffer te Gouds opgemaakt blgkt dat burgemeesteren der stad Gouda wel op last Z M den Koning de gaathuiakerk aan de BoomachKalbolieke gemeente te Gouda ten gebrnike roor baar eeredienat heeft afgestaan door orergifie der sleutels dier kerk maar onder uitdrukkelijk protest dal zij niet willen geacht worden door de orergifie der sleutels eenige orerdraclit ran eigendom omtrent de gasthuiskerk nog eenigen afstand ran de rechten welke uil het eigendom roarlrloeien te doen of ie hebben gedaan O dat mitsdien de Roomsch Katholieke gemeente in 1818 in het bezit der gasthuiskerk is gekomen alleen om die voor haar eeredientt te gebruiken maar geenszins als eigenares 1 0 dat men den titel van zgn bezit niet eigen machtig kan veranderen en er ten deze dus roor de gedaagde in rrgwaring ran eigendomarerkrijging door reijaring geen sprake zijn kan O dat mitsdien alsou in de derde plaats behoort Ie worden onderzocht of des eischers recht tot terugrordering ran zgn eigendom door verjaring ia te niet gegaan irO dat de gedaagden zoowel de oorspronkelüka als die in rrgwaring dit beweren stellende zg dat des eischers recht tol terugrordering ran zgn be weeaien eigendom in 1818 toen hg de kerk afstond was geboren en omdat hg daarran niet binnen dertig jaren had gebruik gemaakt door rerjaring was te niet gegaan O dat wel ia waar bg art 2004 Burg Wetb wordt bepaald dat alle rechtavorderingen zoowel takelgke ala persoonlijke door rerloop raq dertig jaren rerjaren doch dat uit den aard der zaak de termg n vjin rerjaring niet aanrangt te loopeo dan van het oogenblik waarop de laesie van net recht des eigenaars heeft plaats gehad O nu dat zoolang de Boomsoh Katfaolieke gemeente te Gouda geen ander gebruik maakte van de gasthuiskerk dan waarvoor haar die wal in bezit gesteld de ingebruikgerer niet werd gelaedeerd iji zijn recht als eigenaar en er voor hem dus geen aanleiding bestond om ter bescherming ran dat recht een tchUrordering in te stellen O dal die vordering eerat ontstond toen de BoomsohKatholieke gemeente ran Gouda geen gebruik meer maakte ran de gasthuiskerk en aan den eischer ran haar roornemen kennis gaf om het gebouw der kerk in publieke veiling te brengen O dat dit eerat heeft plaats gehad op 17 October 1880 0 da sedert nog geen dertig jaren zgn verloopen en er dus ran te niet gaan door reijaring ran des eischers recht tot oprordering ran zgn eigendom geen sprake zgn kan 0 dat des eischers rordering mitadien ala ge grond behoort Ie warden toegewezen Gezien de art 592 2004 625 Burg Wetb 56 Wetb rii Burg Eechtsrórd Verklaart dat de eischer q q is eigenaar ran het gebouw waarorer rerachil staande en gelegen aan de Oost Haren te Gouda bg het kadaster te Gouda bekend onder no 208 van sectie C Veroordeeld de oorsproukelgke gedaagde om dat gebouw roor zoorerre zij dat heeft ingenomen of daarorer beschikt Ie ontruimen en aan den eisober zooals hg procedeert orer te laten Veroordeelt haar roolrls tot vergoeding van schade door haar onrechtmatige inneming van en haar daden ran beschikking orer dat gebouw den eisober q q rerooreaakt op te maken bij staal en eindelgk in de kosten ran dit geding