Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1885

Doawe rtn Oudshoorn 34 jtar koopman t Gouda tot S gulden of i dageo Pieter MoleTeld 84 jaar timmermaii te Goads tot 3 golden of 2 dageo Coruelii Voa 39 jaar ajouwerman te Gogda tot 8 gulden of 2 dagen Boelof ran der Pol 27 jaar koopman te Gooda tot 1V gulden of 2 dagen Ryntje Klopper 29 jaar publieke trouw te Gouda tot 2 boeten ran 1 gulden of 2 dagen Adrianua Grotendorsl 50 jaar timmerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Jacobui Zoel 30 jaar ollealager te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Francisona Jaoobua an de Wilteboer 64 jaar zoeder beroep te Gouda tot 1 gnldeo of 1 dag Nioolaaa Sproyt 46 jaar sjouwerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag B Wegens openbare dronkenschap te Nieuwerkerk Hendrikns Boelof ter Horst 27 jaar bloemist te Nieuwerkerk tot 1 s gulden of 2 dagen C Wegens openbare dronkensebap te Zereohuizen Abraham Vat 44 jaar koopn an te Zereuhuizen tot 12 gulden of 4 dagen Voorts werd veroordeeld J A U arbeider te Zerenhulzen tot 6 gulden of 2 dagen wegens vissohen roet een snoekstrik lijnde een niet geoorloofd visobtuig in den T eemaiispolder onder Zerenhuizen VrUdag 19 Jnnt N 3250 1885 COURANT G JSieuwsi en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt j Afzonderlgke Nonuners VIJF GENTEN ka b geschieden tot éöB uur dé 3 namiddags van den dag der uitgave De aitgave dezer Coi t geschiedt ZONDAG WOENSDAG en tpUDAG In de Stad geschiedt de uitg e in den avond van PINSDAG DO IDAG De prflB pi imnoo p Br post BDAG en ri maan4en 0 CORRESPONDENTIE Hoewel wij id ods vorig nr aitdrukkelgk raeöledeeldea dat gebrek aau plaatBruimte ona verbood in ods Verslag vsD het CoDgres en de feestelijkheden alles ineJe te deelen dat vermeldeDSwaard was eo dos op ToUedigbeid volstrektgecD aaaspraak maakten noch st de vermelding der toostea op den feestmaaltgd betreft meer daq eeo bleven onvermeld Doch aangaande een ander deel van het feest zoo kregen wij toch een paar verzoeken tot aaavalhug Geheel en al kanaen wy daaraan oiet voldoen maar wg willen niet weigeren terkenDisse onzer lezers te brengen dat de kapt J van der Maereeo bartehjkeD dronk wgdde aan de Goudsche Schutterij en dat de heer Daamen lid der Commissie van Bgstand dieDonderdagavond vertrok Vrijdag tijdene den maaltgd een telegram zond houdende daokbetoiging voor de alleszins faeosLhe en hartelijke ODtvangst De Ekdactie De inzeni an ai I GOTOA IWudI 1886 liW li tu UnocmJibu jde dd 6oM q1 4 it K iiltieritice tci d Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Jnni Fitter o d r8 H K van der Roer Q T Ëagelbregt Betje oudera A MoDasch en K fiuben fitter oadcrs T A Leeflaog en P Verkerk 9 Johanna ouders P SchoUen en J Sprait 12 Marie ouders J G Blum en A F Mam teendert ouders B Boon ea N Verkerk Adnaous Cornells Marlnus ouders C M Po jk en A Wendels 13 Ane onder i G Schoonderwoerd en 0 Polet Johannes ouders J fan £ gk en J Verdoold Johanna Mans ouders J M Groenendaat en J Pouw 14 Huberta Cornelia ouders P de Jong en C H Bruijnnix Maria ouders O de Brnin en G J n Leeuwen Petrus ouders J B Boot en D Donk Johannes Cornells ouders J C Alblas en M Loitjes Sientje ouders I Csts en B Cats 1 Albertus ouders W J Derekien en M H au V yk Hillegonda Cornelia ouders J van der Heiden en W C van Willigen 0VEHIBD N 10 Jnni A T Meger 38 j 11 C Blonk 2 J 10 m A van la 12 m A Bonter 4 IV G J Heerkens S m 12 J Middelhoek 17 j M Bomer 1 j 6 m 13 E Blankenbach 71 j 15 G vau Dnuren 61 j S Rietkerk 3 w ADVE RTE NTIËN Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een Zoon M H DEBCKSENGouda 15 Juni 1885 van Wijk Bevallen van een Zoon A M VAN BUN VAN ALKEMADE DlJXHOOEN Laboean Deli 8 Mei 1885 Oostkust Sumatra A iLv xxj X De GARNIZOENS VOEDINGS COMMISSIE zal op den In JULI 1885 des middags ten 12 uur op het Bureau van den Garns Commdt onder nadere goedkeuring van den M V O aan de minst inschrgvende in het OPENBAAR AANBESTEDEN De levering van AARDAPPELEN ten behoeve van de menage der troepen in Garnizoen te Qouda voor het tijdvak van 15 JULI tot 1 NOVEmBER 1885 De voorwaarden liggen ter lezing op het Bureau van den Garnizoens Commandant te Gouda Jnni 1885 De Majoor get P J STRAATMAN Wordt gevraagd zoo spoedig mogelyk een DIENSTBODE als Noodhulp tot AUGUSTUS a s die Koken kan Adres KAMPHUIZEN Gouwe No 5 Voor 60 IE KOOP een Volgestort AANDEEL ad f 100 in de Naamiooze Vennootschap Stoomboot Een BEJAARD MAN op een dorp nabö Gouda vraagt dadeljjk eene tnsschen de 40 a 50 jaren van de P G die het huishouden geheel op zich kan nemen Adres franco brieven onder No 1143 aan den Uitgever dezer Courant Boakoop Waddinxveen Gouda Brieven franco onder No 1145 aan het Bureau dezer Conrant f5 DBOOTB PBIJSTMmS S den 25 JUNI aanstaahde in de volgende premieloten ijn HOOFDPRIJZlki van f 240 000 f 50 000 f 25 000 f 10 000 enz Tegen toezending van ƒ S per postwissel ontvangt men bi de ondergeieekenden een CEETIFICAAT geldig voor al de vier volgende PREMIELOTEN Een 3 pCts AMSTEBnAMSCH LOI van het jaar 1874 ad 100 Een WEENEB LOT 1874 fl 100 Een 3 pCts BBVSSELSCH LOT van het jaar 1879 ft 100 Een 3 pCts ANTWEBPSCH LOT ve n M jaar 1874 fr 100 Deze Certificaten blijven onder verdere betaling geldig voor alle prjjstrekkingen gedurende een geheel joMr Na elke trekking ontvangt men kosteloos een trekkingslgst 1 Commissionnatra in Effecten Stadhou erskad483 Amittrdam NB Het nazien van alle Premiel ten van af het bedf der Leering tot 1 op heden geschiedt door ona koatelooa KENNlSGEfÏNi Door sluiting vi i den gekanaëyeerden IJeLi zal van af heden t prii io SEPTEMBER all ondergeteekektde Beurtschipper op Utrecht plaats van DOXDEBDAO i WOENSlAGAVOJfU aSit Tiur van Gouda MREN lp vMi REEt r DOBTLAND GE BAAÖrPt en AUGüSTÜS eene Verkrijgbaar geheel van Koloniale of Rietsuiker gefabriseerde a 30 Ct3 de 5 ONS bij 5 Kilo 28 5 bij T GREBAS GECONDENSEERDE MELIT uit de fabriek Hollandia a 40 ÜU de bus Leidsche Stoomboot Maatscliappij VOLHARDII G R C Jdie ook een goede burgerpot kan koken Adres onder No 1144 aan het Bareau dezer Couraüt aanvangende ZONDAG 14 JUNI 1885 Zie de DIENSTBiLJETTEN met uitvoerige omschrj ving welke tot aan 21 JUNI e k aan alle Stations der Maatschappij gratia verkrggbaar zijn DE DIRECTIE Mevr IJSSEL de SCHEPPER I verlangt tegen 1 AUGUSTUS eene nette KINDERMEID Garnizoens Voedings Commissie te GOUDA niet beneden de 18 jaren TE HUUR twee net Gemeubelde BEITEDEMAMEBS op eene deftige stand met fraai uitzicht Reflecteerenden gelieven franco zich te adresseeren onder No 1146 Bureau dezer Courant lËICOTlÓMBir voor MANNEN VROUWEN en KINDEBEN SC HEl K Z001 l Mevrouw RAABE Fluweelen Singel vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene flinke die goed kan werken Terstond TE HUÜH een nieuwe drooge BEBGPLAAT8 aan het water gelegen Te bevragen bij C KNAAP Zoon alhier Bij den Boekhandelaar A BBINKMAN te Gouda zgn voorhanden IH ouaa zgn voorhanden IIEID HUISSOUDSTEE VEEVOLGBUOTEL ichen de 40 a 50 jaren van de P G die op de ËvangeliscJic Gezangen Frgs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent Snelpersdruk van A Bmnkuan te Gouda e il$tx i4 eui kom Otfeond 4 fiiJ ui ll fjuuuB Biiiuryii l i l aaii de Standaard fge aéfdigden toot d ijDepD ateatergaderiDK tg benoein de he reD 1 Eollniaa A van WalMiif en H W Otto Plaalarerfa igers de heeren C Bniot Ac A vin Baren J J Laaonder De vergadering aprak baar rerootwaardigiog uit orer de ir te iraarop ür Knyper door iich noemead antirerolutidoairen wa aangevallen eo drong ten teerste op yn herbeaoeming aan terirql in zake art 194 en 168 volledig vertroniren werd nitgedrokt in de go e leiding der Kamercinb In de zitting der Botterd Arr Reohtbank ran Sinidagmorgeu stond terecht C IJ bouwman te Driebmgge gemeente Waarder beklaagd van manslag door onvoonichtigheid Beklaagde had zich op 12 Maart 1885 door het niet letten op de witte vlag van den IJssel ttoomtram eo bet harder als gewoonlijk ryden jnist op bet ongenblik op de rails begeven op den Singel te Gonda dat de trein van Ondewater naderde en loodoeude met tijn rytuig in aanraking kwam waarvan het gevolg was dat eea zich in iqu r jtoig befindend ISjarig jongetje Boerefijn onder de machine geraakte en er levenloos onder nit gehaald werd 8 getuigen a charge 3 a d4 barge en 1 deskundige werden In dete zaak gehoord Beklaagde gaf voor dat de jongen uit bet rytuig gesprongen was en dns zelf de oorzaal van zgn dood geweest was en verweet tevens dit ongeval aan de stoomtiam als zgnde de witte vlag als onveilig niet voldoende en is dit witte sein sedert dit ongeval in een roode lag veranderd Eisch 2 maanden gev cell en 8 boete In bovenstaande zaak over 8 dagen uitspraak Door eene Commissie uit de leden van bel Deparlement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is d volgende circulaire verspreid waarop wij de aaodaoht vestigen onzer stadgenooten Wij hopen dat bedoelde vergadering door vele belangstellenden mogen worden bijgewoond Aan Heeren Werkgevers en andere BelangatelleDden Allen wien hel stoffelgk en zedelijk welzijn der werklieden ter harte gaat hebben voorzeker de opriohling der Nederlandtche Pentioenveremtgmg mor W trUiecten met ingenomenheid begroet Ook de Maatschappij tot Nut van t Algemeen doordrongen van het bg uitstek nuttige dezer zaak tracht zooveel mogelgk het doel van bovengenoemde Vereeniging te bevorderen Daarom wenscht dan ook het alhier gevestigde Departement in dezen geest werkzaam te zgn en heftft het eene Commissie benoemd met de opdracht na te gaan of te Gouda deelneming in het Penmenfondi mor Werklieden verwacht mag worden en maatregelen te beramen die tot de bevordering van deze zaak dienstig kunnen zijn De Commissie voornoemd stelt er prijs op de neening hieromtrent te vernemen van heeren Fabrikanten en andere Werkgevers van Bestuurders der v sohillende hier ter stede bfiblaaHle Vfceenigingea onderatei ning bij ziekte M nitkeenog bij overIg eo en varder van allen dit belang Stallen in de der l nsioenveraekering van Werkuren E t ie daaroni dat de C ommisaie de vrijheid it U ntt te noodigen ttt het bqwönen eeher iKjr Of Vrxjdm 19 ut a i detammdi te H mr iif de Bovenzaal tta het Koffiehuis ie irmonié ii Waar k belang dVr werkUaden op het spel sUat da r behotift zg bg D niet laa te dringen op eeuetrouwe ojpkomat m ar veftlWiwt lij dat het nagehouden diecnssie voldoend moge bigken of het oprichten eener Afdeeling van de NederlamUciePemwenveretttiffUif toor fFerUieden alhier al dan niei noodig of venscheijk iMg geacht worden De Commissie vownoemd D J S G Glecns I L A KkspA Ms J t oBTOUM Dbooslievee Me D N Si owbe Aan het Veralag van den Toestand der Gemeente Qouda over 1884 onlleenen wij het volgende HOOFDSTUK I BEVOLKINO Loop der bevolking gedurende kei jaar Op den 31 December 188S bestand de werkelijke bevolking der Gemeente nit Btide Usud Vr Geiluht k 88 5 9992 18847 lil Mho Vr BeidsGeil es Geboorte 416 368 782 a Vestiging 534 673 1107 sï ï J Geheele vermeerd 960 939 1389 II Sterfte 270 243 613 g IVertrek 618 642 1060 ii j Geheele verminder 788 786 1573 De bevolking is dns vermeerderd met 162 164 316 zoodat zg op 31 December 1884 bedroeg 9017 10146 19168 Onder dit getal zgn begrepen 139 mannen en 17 vrouwen gehuisvest in de onder het militaire gezag geplaatste gebouwen De indeeling der bevolking naar de verschillende godsdienstige gezindten is als volgt MaoD Vr Totul Nederdnitsch Hervormden 5266 B981 11247 Fransoh of Waalsoh HerTormden 16 18 34 Anglikaansch Episeopalen 2 2 Evangelisch Luthersohen 184 207 391 Hersteld Evaugelisoh Lntherschen 13 4 Doopsgezinden of Mennonieten 28 19 47 Bemonstrnnlen 184 230 414 Christelgk Gereformeerden 214 224 438 Boomsch Katholieken 2827 3178 6006 OudBoomschen of van de Bisschoppelijke Klerezy 60 70 120 NederduiUche Israëlieten 186 190 376 Tot geen der genoemde gezindten behooren 59 26 85 Totaal 9017 10146 19163 Opmerkingen omtrent den loop der bemlktnggedurende het jaar Hel getal geborenen binnen de Gemeente bedroeg MiuD Vr Beide Gul Levend 418 367 786 Levenloos aangegeven 23 13 36 821 441 380 Te zamen In het vorige jaar werden geboren Mud Vr Beide Geil Levend 388 398 786 Levenloos aangegeven 16 16 30 816 Te tarnen 403 413 Onder de geborenen in 1884 waren 20 onechte kinderen namelgk 13 jongens en 7 meisjes Er waren 7 tweeling geboorten De aterfte binnen de Gemeente Vr BeideGesl tonder levenlooa aangegevenen was 27 8 249 527 In het rorige jaar bedroeg zij 291 273 564 Van de overledenen waren er MiuD Vr Beide GeiL Ongehuwd 198 161 369 Gehuwd 63 64 117 In weduwenstaat 17 34 51 Gescheiden van echt Burgelgke staat onbekend Van dete stierven Munelnk Vroowelnk Beide Qesl beneden het jaar 117 91 208 van 1 tot 6 jaren 40 43 83 5 10 4 8 12 10 16 6 4 9 16 20 4 2 6 20 26 12 8 20 26 30 9 6 14 30 35 5 3 8 36 40 6 7 12 40 45 3 4 7 45 60 9 4 13 1 60 66 7 8 16 55 60 9 3 12 60 65 11 9 20 66 70 12 12 24 70 75 9 14 23 75 80 8 14 22 80 85 6 6 11 85 90 3 4 7 90 95 95 100 l 1 Er werden 168 huwe Igken voltrokken i dus 12 Van deze huwelijken meer dan in het vorige jaar werden aangegaan 125 6 14 IS tusschen jonkmans en jonge dochters n weduwen I gescheiden vrouwen V weduwnaars en jonge dochters I I I wednwen I II II gescheiden vrouwen 1 gescheiden mannen en jonge dochters I I II II weduwen n II n r gesch vrouwen de Huwelg ken aangegaan met vergunning van Bechlbank krachtens art 660 Burg Wetb geval an afwezigheid kwamen niet voor Voor de voltrekking van 32 huwelgken werden bewgten van onrermogen afgegeven Bg onderscheidene hnwe gken werden 8 kinderen gewettigd