Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1885

gadering ngehonden roorstel tot rerranging ran je op de Baam over de tül genaamd bet lertje door een groot oemeniriool met bare stoffen waaronder tal van raten m l Amerikaansoh vet die daar opgelegi waren Verscheidene gevulde en ledige petroleumvatei werden oog in tijds door het aanwezige persooec in het Y geworpen De hoog opstijgende dikfe rookwolken lokten nalnnrlijk duizenden nieuwsgi rigen de omliggende terreinen zagen zwart ri de menscheo ji Damas vertelt in zijn laatslen Haagschen omtrek Er was zeker jong diplomaat toenmaals débaU d amóauade en werkzaam aan het Departement vao buitenlandsche zaken die eene wonderlijke gin van carioaturiseeren bad maar uit vreas om zich in zijne carrière te benadeelen de terra cotta beeldjei en de portretten au crayon van allerlei hooge persenaadjes in de lade hield achter driedubbel slot Toch acheen een kleine onbescheidenheid gepleegd Ie zijn want de zaak kwam ter oore van dei Minister van buitenl zaken Deze was een groot kunstliefhebber minnaar van geest en van ictierti Hij brandde van begeerte om kennis te nemen na de geheime collectie en zon op een middel om daaraan te voldoen zouder in zijn waardigheid Ie kort te schieten Daar nam bij plotseling een streggo houding aan en liet zijn attaché roepen Totm a groot leedwezen heb ik vernomen mijnheerrr maar ge kunt n de merouriale wel voorstellen mevrouw Genoeg Zijne Excellentie eindigde met den verpletterden inférieur te gelasten de verzameling op staanden voet in s Ministers Kabinet te doen brengen Na een uur dat door den groeten he ijverig in de beschouwing der stukken was doorgtbracht moest onze jonge man nogmaals voorkomen Hij vond zijn éhef omringd van albeeldseU van kleine diplomaten in zwarte apenrokjes en rensachlige grands cordons andere weer losweg met de pen geteekend terwijl de hem kenmerkende roos in het knoopsgat met tchiiterende kleuren en tot in de kleinste bijzonderheden was wedergegeven dames welke zoo groot van gestalte waren dat onder voorwendsel van het te klein formaat van t papier haar hoofd niet op de teekeoing voorkwam een virtuoos op de violoncel die zoo levendig speelde dal de staart van het instrument zijn bekenden lokkenlooi doorstak om weer achter een boa krnlleii onverwachts te voorschijn te treden in één woord lal van grappen en grillen op het papier op hel doek en in de kneedbare klei De Minister zat te schudden van het lachen Heel goed heel geestig uitstekend gevondenl kon hij nog met moeite nilbrengen Ga zóó voort en Maar plotseling trok hij zijn gezicht in de rechte diplomatische Weener congersplooi en zeide op gestrengen toon Pak die paperassen in mijnheer neem ze mede ga heen en zondigt nooit weerl £ o heeft hij nooit meer geiondigdP Natuurlijk niet mevrouw want hij is thans gezant Hg mag nu iractaten teekenen over kartonnen doezen ter belooning dat hü zijne kunst voorgoed in de doos heeft gedaan Magere vergoeding Ja mevrouw p Kop afjv uuui cco groot oemeniriool met doortrekking van den kaaimuur langs het water van de Kaam en besluit om in verband biermede de bedoelde zijl over hare geheele lengte van de gerioleerde zijl langs de Vest af tot aan de Kaam te dempen en rioleeren 23 Mei Besluit om H Mewezen wegens voortdurende ongesteldheid die hem verhindert zijne betrekking waarlenemen eervol Ie ontslaan als brugwachter tevens assistenl sluisknechl aan de Sleepersbrug 1 Juli Mededeeling dat door Burgemeester en Wethouders namens het Gemeentebesinur en de ingezetenen een adres van rouwbeklag aan Z M den Koning is verzonden naar aanleiding van het overlijden van Z K H Prins Alexander Prins van Oranje en dat door den Directeur van bet Kabinet des Konings Z M s dank is betuigd voor de betoonde deelneming 1 Juli Intrekking van het inderly d genomen besluit tot plaatsing van kermiskramen op den Katlensingel en besluit om de regeling der plaatsing van kramen oferlelaten aan Burgemeester en Weihouders 1 Juli Besluit om gelden beschikbaar Ie stellen voor de herstelling van een gedeelte van Scbieland s Hoogen Zeedyk by het Exoercilie lerrein 11 Juli Mededeeling dat door de Directie der Gasfabriek besloten is om naar aanleiding eener aan achrijving van Burgemeester en Wethouders in verband met eenige door de Kamer van koophandel en fabrieken verstrekte opgaven den prijs van het gas voor particulier gebruik ingevolge het contract lot op 10 cents per kob meter te verminderen en zulks op grond dat in fier gemeenten van dezelfde grootle of kleiner dan Gouda het gas door particuliere fabrieken voor dien prijs aan de ingezetenen gaieverd wordt 11 Juli Nadere behandeling der iu de vorige vergadering aangehouden voorstellen betreffende eenige wyzigingen der Concsssie voorwaarden voor den IJselStoomtramweg iu deze Gemeente in verband met eene verandering der bocht van den tramweg bij de Kleiwegsbrug en besluit om aan Concessionnarisaeo toe te staan de trambaan tot op de Spoorwegstraat uit te breiden de tramwagens op de Ign Spoorwegstraat Katlensingel Crabelhstraat te doen duwen en tot wederopzegging onder de vroeger bepaalde voorwaarden stoomkracht te bezigen op de tramlijn binnen de wateren der stadssingels 29 Juli Besluit Qg gelden beschikbaar Ie stellen ter voIdoening vangraliUcatiën en bezoldigingen van hel gewone en buitengewone personeel dat gednrende de afsluiting der Mallegalsluis aan de sluizen en braggen langs de vaart dóór de stad dienst beeft gedaan en om aan den Controleur der scheepvaarlrechten tevens belast met de functien van Havenmeester en aan den Gemeente Bouwmeester den dank des Kaads Ie betuigen voor hetgeen door hen is gedaan ten einde eene goede regeling van den dienst der doorschutling te verkrijgen 29 Juli Afw zende beschikking op adressen van ingezetenen der gemeente Boskoop en Waddinxveen houdends verzoek om vermiottering van het door de Stoombootmaatschappij Boskoop Waddinxveen Gouda verschuldigde gabelrecht voor het bevarenvan de Gouwe tf ordt venolgd plaats vindt daar deze in ongedekte potten lang de straat worden gedragen en iu het naaatnijgelegen water geworpen Die potten blijven dikwijls geruimen lijd gevuld in kleine vertrekken staan die gelijktijdig voor slaap en huiskamer dieoen men behoeft dns niet te vragen welke de gevolgen zonden zijn indien eene besmettelijke ziekte al cholera te eeniger tijd daar mocht uitbreken Wij achtten derhalve eene verbetering in dien toeatand zeer dringend Burgemeester en Wethouders deelden ons naar aanleiding van bovengenoemde opmerkingen mede dal wat de slechte afvoer van hemel en menagewater betrof de oorzaak hiervan voornamelijk was gelegen in de lage ligging van sommige straten Zy stelden zich voor hierin successievelgk verbetering Ie brengen door ophooging dier stralen en door daarin alsdan afvoerbuizen met straatkolken te leggen Moeielgker was het de verontreiniging van particuliere erven door zorgelooze of onverschillige eigenaren of bewoner geheel tegen te gaan zoo lang toch de bevolking voornamelgk in de mindere buurten niet geheel doordrongen is au haren plicht om in het algemeen belang mede te werken tot het reinhottden van huis en erf zouden alle maatregelen om verbetering in idien toestand te brengen weinig vermogen evenwel zoude de aandacht der politie op deze ponten worden gevestigd Met genoegeu vernamen wg tevens bij die gelegenheid dat de zglen achter bet plantsoen tegenover den Kattensingel en bg de Gasfabriek zouden gerioleerd worden Teo aanzien van de verzamelplaatsen van vuil afval enz op de straat ot op de achtererveo zoude aan onze bezwaren eenigermate worden tegemoet gekomen door roorloopig bg wgze fan proef in sommige buurten gegalfaniseerde gedekte ijzeren bakken te plaatsen die dan door den ophaler van de fuilnis zonden worden geledigd Wat betlof de afvoer fan faecalien moesten B en W met ons den bestaanden toestand betreuren een betere regeling Ie treffen hield hen foortdnreod bezig maar een afdoend middel te finden was hun oog niet mogen gelukken daar zg de befoegdbeid misten om de eigenaren van woningen te noodzaken hunne buizen van privaten te voorzien bovendien oog ontbrak daarvoor iu vele woningen genoegzame roimte Intusschen zouden zg trachten met de eigenaren l overleggen hoe de noodige verbeteringen waren aan te brengen Wg hopen dat het Gemeentebeatuur in deze hunne pogingen zullen mogen zlagen wani zjeker ia dit eene zaak van het hoogtte belang voor de openbare volkegezondheid vooral bg het uitbreken vao epidemiën Daar intuaichen in November de cholera zich meer en meer noordwaart uitbreidde achtlen wg ons verplicht bg het Gemeentebesinur nogmaals aan te dringen op eene betere doorspoeling en desinfectie van goten en straatkolkeo zoo ook op aauschafKug van tonnen liefst van gzrr die hermeiisch sluitbaar waren om mocht zich onverhoopt een cfaolerageval voordoen eene ton voorzien van de noodige desinfectiemiddeleu Ie plaatsen in bet besmette hui ten einde daarin de faecalien vuil linnen enz der Igder te kunnen werpen en weg te halen en eindelgk om door peraonen aan te stellen speciaal belast om toe te zien op bet reinhouden van straten stegen sloppen erven enz te zorgen dat hst vuil oumiddelijk worde opgeruimd Door deze maatregelen hopen wy de cholera zoo die onverhoopt ook deze Gemeente mocht bezoeken te weren of ten minste Ie beteugelen vertrouwende dat het Gemeentebestuur maar vooral de burgerij zelve hierin krachtigen steun en medewerking zal verleeneo Sckeikundige o ierioeki tn Onze scheikundige sectie hield zich in hoofdzaak bezig met waterondereoek Verder werden nog onderzocht de zoogenaamde migraine stiflen en eau de chiniue beide zaken die hier verkocht werden Van de migraiue stiflen wa het boofdbeatanddeel pepermnutolie lerwgl het eau de chinine geen obinine bevatte Slechts eenmaal werden wij door een particulier aangezocht om levensmiddelen te onderzoeken het s der opbrengst werd door ons in de Gemeentekas gestort J H VAN MlBROP Gouda 1 Maart 1886 Preêident T J KooBs Secretarit De amendementen door de Lords in de wet op de nieuwe verdeeling der kiesdistricten gebracht zgn door bet Hui der Gemeenten met eenige wgziging goedgekeurd Het i dns officieel dat lord Salisbury een ministerie tracht bgeen Ie brengen Gelukt hem du dan kan het met het oog op de aanstaande verkiezingen volgens de nieuwe wet slechts een cahinet d affaires zgn In allen gevalle is hel zeker dat bet tgdelgke ministerie geen ingrgpende maalrCgelen kan nemen De Pali Mall Oaa eikent dii maar meent toch dat lord Salisbary overigens een zeer nuttig werk kan verrichten doofi den arbeid over de tairgke uaesties welke oog onopgelost bleven voort Ie zetten en bg een hoogst onwaarachijnlgken terugkeer der conservatiefen na de verkiezingen aan bun opfolgera ten minste een fasten grondslag na te laten waarop zg kunnen voortwerken De meeste bladen zelfs oe liberale brengen hulde aan den leider der Tones die zich ondanks de hoogst ongunstige oniitacdigheden bereid verklaarde om de regeeriog te aanvaardden De conservatieven zegt de Standaard weten zeer goed aao welke gevaren zij zich blootstellen maar allereerst raadpleegden zij hun plicht Het blad verwacht dat de liberalen dit nu ook zullen doen ofschoon zg nu reed de handen wrgfen van genoegen in de verwachting dat de kiezer de Tories toch weer naar huis zullen zenden Ue Timei meent dat lord Salisbury wel zal slagen en betoogt dat de liberalen onmogelijk anders kunnen handelen dan nu dit tijdelgk kabinet te steunen Ook Vatly Netoi acht dit de beste oplossing der quaestie maar houdt zich overtuigd dat de liberalen bg de verkiezingen het roer weer in handeu zullen krijgen vooral wanneer Gladstone als leider in den strijd optreedt Wij zuilen niet zeggen beweert het blad dat de liberalen zullen geslagen worden zonder Gladstone maar met bem zgn wg er volkomen zeker van dat de onster elgke beginselen welke steeds door de liberalen zijn verkondigd en waarvoor de conservatieven steeds het hoofd hebbeo gestooten zulk een indruk op bet volk zullen maken dat de meest eenvoudige ze moet begrijpen Aan de Timei wordt uit Tientsin geseind dat het tusschen Frankrgk en China geteekend verdrag door den keizer van China is geratificeerd BIgkens een telegram uit Tientsin aan hetzelfde blad zouden de Bussen een haven van Corea bezet hebben De dood vao Prins Friedrich Karl heeft de reis van keizer Wilhelm naar Ems weder verschoven Prio Friedrich Carl van Pruisen had den leeflgd van 57 jaren bereikt Hg was de zoon n Prins Cari broeder des Keizers die ruim o ciBcrs uie ruim twee jaren geleden overleed en van Prinses Marie van SaksenWeimar zuster der Keizerin di acht jaren geleden overleden is Prins Friedrich Carl bekleedde gelyk de meeste Pruuische prinsen onder de veldheeren des lexers een eersten rang In den veldtocht van 1866 had P in Fiedrich Carl drie legercorpsen het eerste leger vormende onder zgn bevelen Na verscheiden overwinningen op de Oosteurgkers behaald te hebben treed zgn leger bg Kooiggraiz in het centrum der Pmuisehe strgdmacht en rukte daarna voort tot in de nabgheid van Weenen In 1870 71 voerde de Prins het tweede leger aan dat eerst by Melz in ernstigen strgd kwam maar toen ook in den roem van Thionville en Gravelotie deelde De prins werd daarna met het beleg van Met belast en na de overgaaf van die vesting lot veldmaarschalk benoemd In het verdere gedeelte van dien veldtocht streed hg tegen het Loire leger trok binoen Oriean en veroverde Le Man Na het aluiten des vrede verleende de Keizer hem het grootkruis der Orde van het IJzeren Krui Behalve de dood van prin Frederik Karel trekt in Duitsohland ook de Bruaschwgksche quaestie weer de aandacht Reeds meermalen werd de behandeling van Pruisen f oor tel in den Bondsraad uitgesteld en ook nu wordt weer gemald dat de zaak nog in deze week niet in behandeling zal komen De reden hiervan ia dat Pruisen volstrekt niet zeker was van de aanneminz Ten minste htt Berl Tagetilatt weet als zeker mede te deelen dat Prnisen s voorstel zon verworpen zijn wanneer Bismarck terstond op de behandeling had aangedrongen De kleine staten waren er zoo door verrast dat zg besloten waren om tegen te temmen Nu zgn ecnter de gemoederen kalm geworden en zal prins Bismarck zonder twgfel zgn doel bereiken Als regent noemt men nu weer prins Hendrik VII Keuss schoonzoon van den gruotheriog van Weimar De toestand in Spanje blgft ongunstig De cgfera waren voor den 16den Juui te Murcia door de cholera aangetast 41 overleden 7 iu de naburige dorpen in Catalonië 71 aangetast overleden 21 in de provincie Valencia aangeUst 92 overieden 37 Weet men waarom het Calviuiitiache bloed niet I dweept met het Wien Neerlandach bloed Men zou het zoo spoedig niet raden In bet nerd couplet komen de regel voor Hier smelt iet eerst en dierst belang van allen staat en stand tot één gevoel in d eigen zang voor Vor t en Vaderland Het eerat en dierst belang nu is zegt de Standaard Toor de Calviniaten voor heel het Puriteinenru het vaderland niet Nu dat behoeft ook niet meer gezegd te worden Maar dat op dezen grond de mensoben met het Wien Neerland ch bloed niet ingenomen zoude ign is een dwaling Van da duizend is er maar één die er meer van kont dan het eerste en vg fdo couplet en gezangen worden de overige coupletten nooit Uit soortgelgke dwaling spruit de meening voort dat het Calvinistische volk bet Wilhelmus zooveel hooger stelt omdat men daarin leest Dan dat ik God den Heere der hoogste Majesteit heb moeten obidieeren in der gerechtigheid Ook die regel kennen slechts de letterkundig ontwikkelden de overgroole massa weet niet dat ze er m Ie vinden zijn Maar met het Puriteinenras en het Calvinistische volk gelijk de Standaard ze noemt geven er zeervelen aan het oude Wilhelmus de voorkeur omdat men voelt dat daarin merg en pit is en demelodie opwekt terwijl de statige breede galmen van ons tegenwoordig volkslied hoofdzakelijk sleoht indruk maken omdat we weten dat het ons volkslied 18 en om de herinneringen die er zich voor ieder aan verbinden r j Cï j POLITIE Aan het Bureau ran Politie kannen inlichtiogeD Statea Generaal Twmue Kameb zittingen van Dinsdag 16 en Woensdag 17 Juni In de zitting van Dinsdag ia aangenomen het ontwerp tot wijziging der wet op de handels en fabriekmerken en is aangevangen het debat over de wijziging der telegraafwet De heeren De Geer Kutgers en Oorver Hooft bestreden de inamelting der telefonie in de telegraafwet vooral wegens inbreuk op het eigendomsrecht der grondeigenaren De Minister fan Waterstaat verdedigde het ont erp krachtig om de uitbreiding van de lelefoongemeensobap beter te verzekeren In de zitting van gisteren is art 1 van het wetsontwerp tot wijziging dtr Telegraafwet verloorpen met 54 tegen 17 stemmen Daarop is het ontwerp door den Minister ingetrokken Heden behandeling der finanlieele wetten Donderdagmiddag brak er in de pakhuizen op de Suez steigera aau den Westerdoksdijk te Amsterdam een brand uit die aangewakkerd door den krachtigen wind binnen een paar uren alle gebouwen benevens een 12 lal daar staande goederen waggons in de aach legde De brandweer die binnen korten tijd met groote macht van machines ook de Jan van der Heide hielp blussoben op de plaats van den brand aanwezig was weerde zich dapper maar scheen tegen znik eene vuurmassa weinig opgewassen te zijn Dat de brand zulke verhoudingen kon aannemen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de vele brand Bulteolandscb Overzicht De beide buizen van het Engelache Parlement zgn tot morgen verdaagd Waarschgnlgk zal lord Salisbury dao eene mededeeling over de samenstelling van het nieuwe kabinet kunnen doen In het Lagerhuis verklaarde de heer Gladstone dat hem niets bekend wa van eene schikking waarbg de tegenwoordige Kegeering lioh verbindt om de oppositie te eteunen ür werd iu het afgeloopen jaar eene eehtscheidiog ingesohreren Uit den folgenden staat blijkt de maandel kiohe loop der geboorten huwelyken en sterfgevallen MAANDIN QIBOOBXIN I HUWEIIJKEnJ STEKFGEV 79 72 69 60 56 62 52 66 59 66 64 81 10 16 7 9 31 19 14 9 11 13 9 10 51 68 49 53 45 37 36 33 42 29 47 46 Januari Tebrnari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October NoTember December Naar de Koloniën fan dep Slaat lertrokken 3 mannen terwijl 11 mannen en 2 vrouwen van daar komende zich in deze Gemeente hebben gevestigd üit het buitenland kwamen hier 9 mannen en 6 vrouwen 13 mannen en 4 vrouwen gingen derwaarts De registers van den burgerlijken stand en de bevolking verkeeren in goeden staal zij worden naar behooren bijgehouden Er waren bij het einde van het jaar vijf ambtenaren van den burgerlijken stand namelijk de drie leden vau het Collegie van Dagelijksoh Bestuur en de Heeren Mrs W Hemsing en J H van Hierop HOOFDSTUK II VEBKIEZINGEN De kiezerslijsten werden den 14en Maart vastge steld en den 29en Maart gesloten Bezwaarschriften daartegen kwamen niet in Het aantal kiejers bedroeg als volgt Voor leden van de Tweede Kamer der Staten Ge neraal 574 Voor ledeo van de Provinciale Stalen 670 den Gemeenteraad 903 Beinopte en sakehjke opgave van de voornaamde m den Gemeenteraad behandelde ondericerpe De voornnamsle zaken in de openbare vergaderingen an den Gemeenteraad behandeld waren Het Kohier der plaatselijke directe belasting op de inkomsten De rekeningen en begroolingen voor de onderscheidene instellingen van Liefdadigheid de Scbutter j de KaïQer van koophandel en fabrieken en andere De Gemeenterekening De Gemeentebegrooting en verder de volgende 26 Januari Mededeeling dat door de Directie der Goudsohe Waierleiding Maalschappij besloten is om van de Gemeente voorloopig geene betaling te vorderen voor het verstrekken van water uit de standpypen ten behoeve van onvermogenden 26 Januari Besluit om de populieren welke op den Kattensiagel nog worden aangelroifen op stam ter rooiing te doen verknopen Januari Afwijzende beschikking op een verzoek van J de Jong Az en andere ingezetenen om de Heerenkade gedeeltelijk te doen bestralen Januari Afwijzende beschikking op de adressen van P Goedewaageu Te en van J van Kleefhoudende verzoek om eene vaste aanlegplaats Ie mogen hebben voor hunne op Amsterdam varendeschuiten op de Gouwe bij de Spijkerbrug aan bet ïoogenaamde Amslerdamsohe Veer 12 Februari Afstand van grond aan de westzijde van het noordelgk gedeelte der Crabelhstraat lan H J Nederhorsl voor den bouw van twee huizen 12 Februari Besluit om aan P Goedewaagen Tz ondernemer van eene pakschuitdienst op Amsterdam tot wederopzeg og eene vaste aanlegplaats aan te wyzen aan het Kotlerdamsohe Veer 22 Februari Behandeling van een in eene vorige vergadering aangehouden voorstel strekkende om naar aanleiding van een déraillemeot bg de Kleiwegsbrug op den 27 Januari de aan de IJsel StoomtramweKMaalschappij verleende vergunuiog tot het bezigen van stoomkracht op hare tramlijn binnen de wateren der Stadssingels intelrekken 26 Maart Afwijzende beschikking op een adres van J Blom en eenige andere bewoner van builenwyken der Gemeente houdende verzoek om vryge leld te worden van de betaling van hondenbelasting 29 April Goedkeuring der overdracht van de indertijd aan de firma de Beueditly en Beer te Amsterdam verleende concessie voor eenen stoomtramweg tusschen Gouda en Bodegraven aan de Sloomtram wegMaatschappü Gouda gevestigd te Amsterdam 29 April Besluit om het Dagelijksoh Bestuur te machtigen bel noodige personeel in dienst te nemen ten einde gednrende de aanstaande afsluiting der Mallegalsluis welke eene belangrijke reparatie moet ondergaan geregeld zoowel des daags als des nachts schepen binnen door te kunnen laten doorsohutten 18 Mei Behandeling van het in de vorige ver gegeven worden omtrent een in bewaring genomen Kruiwagen die bg het Tentoonstellingsterrein is blijven staan der Openbai e Gezondheids Com missie over 1884 Slot Maatregelen tegen de cholera Toen in het laatst van Juni de cholera aan de knti der Middellandsche Zee epidemisch begon te keetschen en men daarom te recht duchtte dat die gefreesde ziekte ook tot on land zou doordringen werd ons door B en W verzocht hun zoodanige wenken te willen geven welke naar ons oordeel met het oog op een eventueel uitbreken in deze Gemeente dienden Ier harte genomen te worden opdat in tijds maatregelen zouden kunnen worden beraamd en uitgevoerd om zoo mogelijk deze Gemeente tegen eene epidemie te beveiligen of haren loop te sluiten Naar aanleiding daarvan adviseerden wij als foorloopige maatregelen lo Om het water uit de Waterleiding zooveel mogelijk algemeen verkrggbaar te stellen voornamelgk in mindere buurten en het aantal standpgpen te vermeeideren 2o Het algemeen kosteloo verkrijgbaar stellen van deainfecliemiddelen 3o Het zorgvuldig reinigen en desinfecleeren der nrinoira siraatkolken en goten het zindelijk bonden van straten en stegen het opruimen van vuilui boopen en streng te doen toezien dat de mest vaalten voldeden aau de bepalingen der Politieverordening 4o Het zoo min mogelijk vergunning geven tot bet houden van varkens en streng te waken dat de bepalingen voor bestaande vergunningen stipt worden nageleefd 5o Het op behoorlijke diepte houden en reinigen van wateringen en slooteo en om het binnenwater steeds op zoodanige hoogte te houdeu dat de afvoer der faecalien uit de riolen zoo laag mogelijk onder den waterspiegel plaat vindt 60 De inwoners te waarschuwen tegen het gebruik van onrijp of rottend ooft bedorven vleesch en slecht drinkwater tegen ooaiatigheid onreinheid enz en voor het behoorlgk desiutecteereo der privaten Onze Commissie meende verder dat het nuttig zoude zijn de berolkiug door verspreiding van trooibiljetten en het aanplakken van publioatien op deze zaken attent te miken Wij badden het genorgeü spoedig daarop van het Üagelijksch Bestuur de verzekering ie erlangen dat onze wenken zonden worden ter harte genomen en dat zoodra zich de gevreeide ziekte bier te lande of iu de nabijheid van lands grenzen mocht openbaren het aantal standpijpen der Waterleiding zoude warden verdubbeld en het water daaruit gratis voor een ieder zoude verkrijgbaar zijn alsmede dat de noodige deainfeclie middelen om niet ventrekt zouden worden Ook wat ter afzondering van lijder de Gemeente in het bezit van een Ziekenbarak of Lazareth terwijl nog een tweede barak zoude worden aangemaakt Niettemin werd door sommigen onier leden nog eene inspectie gedaan in verschillende buurten om zich te vergewissen in hoeverre de cholera bij onverhoopte vejschijning alhier voedsel tot voortplanting zoude kunnen vinden Toestanden die voorziening eisohten en gebreken die noodig verholpen dienden te worden werden vooral in aohterbnurten getroffen Wij brachten die dan ook ter kennis vao B en W Zg wareu in hoofdzaak de volgende Ie Slechte toestand der goten waar die moesten dienen tot afleiding van het water der stegen en loppen 2e Oozindelijkheid waarin vele erven achter de huilen onder anderen in de Hoefsteeg verkeeren 3e Verregaande onreinheid van sommige taaten Wij hadden daarbij voornamelgk het oog op de sloot achter het plantsoen tegenover den Katlensingel de Zijl bij de Gastfabriek enz 4e Achtten wg eene veel betere reiniging en delinfectie noodzakelijk van goten en straatkolken 6e Bleek ons dat op vele aohtererven bijv in en om de Messemakerssteeg een gedeelte der atraat of van het bleekveld verzamelplaauen waren van allerlei vuil en afval van dierlijke en plantaardige stoffen o i ware hierin te voorzien door in zullie buurten goed sluitende bakken te plaatsen die dan zoo dikwijl mogelijk moeeten geruimd worden maar bovenal meenden wij de aandacht van het Gemeeutebeatuur te moeten bepalen op het feit dat afvoer van faecalien op vele plaatsen zeer sleoht was vooral in de Drapiersleeg met zgiloppen en in de Hoefsteeg waar de bewoner geheel en al verstoken zijn van eenige bergplaats van faecalien en de afvoer daarvan op de meest walgelijke wijte