Goudsche Courant, zondag 21 juni 1885

Zondag M Juni 1885 REXmSGErilMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Getieu artikel 182 der tret van deu 29aten Junij 1861 StaaUHad no 85 BrrDKrn ter kennis van de Ingezetenen dat bet UITVOERIG en BEREDENEERD VERSLAG tan den toestand der Gemeente in 1884 ter Flaatselyke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling vau ƒ 1 00 Gouda den 16 Juni 1885 Burgemeester en Wethouders foornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER M A B K T B E rTc H T E M OOUda 18 Juni 1886 Granen in één doen Tarwe in de beste Zeeuwsche soort ƒ 8 f 8 60 goede en polder ƒ 7 60 a ƒ 8 Kogge ƒ 6 20 a ƒ 6 60 de beste mindere ƒ 6 80 a ƒ 6 Gerst ƒ 6 26 a ƒ 6 Chefalier Gerst tot ƒ 7 30 Maïs ronde ƒ 6 90 a ƒ 6 20 platte f 6 26 a ƒ 6 60 Haver met weinig handel f i a ƒ 4 50 Verder geen handel De veemarkt met goeden aanvoer de handel vlug vooral in eerste qaaliteit vette varkens 23 a 26 et varkens voor Londen 19 a 21 ets magere varkens en biggen ving biggen 1 a ƒ 1 60 per week schapen en lammeren vlug Aangevoerd 203 partijen kaas Eerste kwaliteit ƒ 19 ii ƒ 22 tweede kwaliteit ƒ 16 a 18 Noordhollandaohe ƒ 16 a ƒ 24 Goeboter 1 20 a 1 30 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Jnti Jacob oaders K Anker en A Baas 16 Neeltje oadera F G Nienwland eo C de BruiD Johannes Meinardes ondera F G Cheriei en A CoencD Jacobns Anthonios Martinne ondars F Siïelle man en W M C fan Dorp Bartba Mechelina ouders J Wildschnt en C de Bergh 17 Phllipplna ouders C Hoogendoorn en G Hei Clsra VViIhelmlna Maria CatbariDS ouders H W lie Laat en C J ran Woerden Fredenka oaders H Vizee en H Brandw k OVERLEDEN 16 Jnni L van Es wed G Beerman 65 j J G M Vonk 8 w 17 J vau den Berg Sn G N Veerman 3 m GEHUWD 17 Juni P M van Waas eu S Knnst P van Dorp en M C Ketel ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon A CflEEIEX CoENBN Gouda 16 Jnni 1885 Voorspoedig bevallen van een Dochter CHEISTINA WILDSCHUT geboren de Bergh Gouda 16 Juni 1885 Bevallen van een Meisje C J DE LAATGouda 17 Jnni 1885 van Woerden Heden ontvingen wg de treurige tjjding dat onze geliefde jongste Zoon en Broeder PIETER den 29 April te 5o raioia is overleden CJit aller naam H C N VAN AMEROM Predikant Gouda 16 Juni 1885 De Heer en Mevrouw GREBE van Ces Borgh betuigen hun barteljjken dank voor de vele blyken van belangstelling bg de geboorte hunner Dochter ondervonden Gouda 17 Juni 1885 Tegen l JULI of eerder zoeken eenige HEBREN eene gelegenheid in Gouda om te 3D 1 3 r E EI El N Aanbiedingen te adresseeren onder No 1147 aan bet Bureau dezer Courant Bij vonnis van de ArrondissementsRecht bank te Rotterdam van den IS en Juni 1885 zijn J AN BUNimiK van der TOBBEN Papierfabriekant wonende te Waddinxveen en FBANCINA STINA ANNA van LANOE zonder beroep Echtelieden ten verzoeke van laatstgemelde verklaard te zgn gescheiden van tafel en bed met al de gevolgen daaraan 1 de Wet verbonden De Procureur der verzoekster Mr J G PHILIPPI Rotterdam 17 Juni 1885 Mevrouw STEENS JJVEN vraagt tegen primo AUGUSTUS e k eene mmmi mimi Na J5 jarig verblgf door voorgenomen Huwelijk vraagt Mevrouw HIOOLBN metAUGUSTUS tegen hoog Loon vrg Wasch enverval eene DIENSTBODE die goed kankoken en netjes werken met goede getuigen Brieven franco spoedig ingewacht of persoonlgk adres Park Eoningen te Kralingen bij Rotterdam i Goede Wün belioeft geen krans Loftpraak of aanbeveling zoude geheel overbodig zyn voor de reeds lang gerenommeerde Abshaubbins of Anti Rumatische IV A T T E i Dezelve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Rhumatische aandoeningen Verkrggbaar a 30 Cts per pakje bg T A e van Deth C B Verheul Oudewater Mej de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda W F J den Uijl Schoouh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bieiswyk J vai Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Soblattraan Bodegraven K Oosterling Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden Men zij gewaarschuwd tegen namaaksela eu lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az Een BEJAARD MAN op een dorp nabg Gouda vraagt dadelgk eene lEIB HUISHOÜSSTEB tnsschen de 40 a 50 jaren van de P G die het huishouden geheel op zich kan nemen Adres franco brieven onder No 1143 aan den Uitgever dezer Courant De Firma C NEDEEVEEN BoekhandelarenBoekbinders te J5o i beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen Chem fabriek van Ha vonGimborn te Emmerik a d Sijn Tweevoudig bekroond Amsterdam 1883 S JUigrane Stifte NERVEN CRYSTAL Merk Adelaar Prys per étui 60 cent Vrrkrygbaar by J C ZELDENKIJK Gouda Aardbeziën en afgesneden Bloemen dagelgks verkrjjgbaar in Pweekerg in de Oude Gouwe en bg voornrtMslelling ook ten mgnen huize Bg eenige hoeveelheid worden ze a huis bezorgd P HOOFTMAN Jz BLEEKERSSINGEL Hollandsch GEEOOET SPEZ 35 cent de 5 Ons Slgters genieten rabat H VAN WILLIGEN Vleeschhouwer en Spekslager Groenendaal Mevrouw BEL te Hillegersberg bg Rotterdam verlangt met primo AUGUSTUS a s eene flinke Dienstbode liefst van buiten van de P G voor 2v£eid alleen Adres met franco brieven of in persoon EOÏÏIGS Naaimachines zijn de beste en nieuwste der wereld worden op proef geleverd door F W STuTE Magazgu uitsluitend in coK Eobenbedks Gouda Men lette op de VOORDEELIGE YOOEWAAEDEN van Dienstneming VOOB HïT Leger in Nederlandsch Indië omschreven in gedrukte mededeelingen die gratis verkrggbaar zijn bg het Departement van Koloniën te s Oravenbage en voorts bg alle Burgemeesters Te en JICHT RHCJAIATIEK rerkrggbaar te Gouda Wed Bosmak Tiendeweg G IJsELSTIJN Blauwstraat Alphen L Vabossiad Zn Boskoop 3 GOUDKADK P Loom an ffarmelen W G KuKVBM Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W BoM Oudewater J Liefland Waarder Wed BoütHoobN Wouhrugge A de Wilde Bodegraven B G F Beinkbl Kamerik van Eeuwen Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aan AANDOENINaEN vraag aan het Hoofd Depot J bg M J C HAM te Utrecht Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Buiteolandscb Overzicht Koningin Victoria heeft aan Gladstone den graventilel aangeboden doch hij beeft daarvoor beleefdelijk iKdankt Dit trekt in Engeland zeer de aandacht Ken dergelijke onderscheiding zegt de T me is even zeldzaam alt de weigering maar overigens wordt er bijgevoegd valt too iets zeer in den smaak fan het Ëngelsche volk Ëen staatsman die ceo grarenkroon van de hand heeft gewezen kan op de eerste plaats aanspraak maken en wani eer hij dan op 76 jarigen leeftyd aan de nacfatziuid eu en de beslommeringen van het Lagerhuis def voorkeur geeft boven het kalme Hoagerhnit zal het volk du zoo spoedig niet vergeten Ërenzoo oordeelt Daüy Neut die in het aanbod een welverdiende belooning ziet voor de gewichtige diensten door Gladstone den lande bewezen maar toch zeer bly is dat Gladstone s beroemde en geéerde naam niet zal verloren gaan door de vertisteling met den titel eener bezitting Dezelfde meeoing verkondigt ook de Poll Mali Oautte Gravenkroontjea zegt het blad zijn goed voor staatslieden als Disraeli maar voor mauoen uit het volk als Gladstone en Bright zou een overgang naar bet Huis der Lords werkelijk een vermindering in rang zijn De koningin deed goed met Gladstone deze onderscheiding aan te bieden maar de minister deed evenzeer verstandig met het aanbod van de Land te wyzen Een graafschap voor enkele staatslieden een kraohtig voetstuk is te klein voor leiders als Gladstone In Duitscbland is eindelijk een qaaestie opgelost welke reeds zeer reel te doen heeft gegeveu De overeenkomst betreffende de zalmvisscberij in den Byn tutsoheu de Rgnslateo getroffen is eindelyk gereed en door de Duitaohe Staten Nederland ea Zwitserland ouderteekend Wanneer nn de volkstegenwoordigers eveneens haar goedkeuring heohten aan het ontwerp zullen weldra de zalmen in den Hyn en tiju zijrivieren geregeld worden beschermd en aangekweekt Terwyl ter gelegenheid van de behandeling der Belgische begrooting voor landbouw de rechterzyde van den Senaat welke van besoberming geenszins afkeerig schynt jammert over den gedrukteo toestand van bet landbouwbedrijf is bel rapport van den heer Schaetzen verschenen over het voorstel der afgevaardigden van Nyvel tot herstel der invoerrechten op landboawprodaclcn en vee met de conclusie de taak voor minstens nog een geheel jaar by het oude Ie laten Het voorstel der centrale sectie toch heeft de strekking dat de Kamer de beslissing over het voorstel aanboude tot tijd en wyie dat een parlementaire enquête over den toestand van landbouw en nyverheid haar licht hebbe doen schijnen Dat onderzoek zal indien de Kamer er zich mede vereenigi door de commissieleden uiterlyk na één jaar worden beëindigd terwyl zy voor hun werk noch vergoeding van erblyfkosten noch vacoatie gelden ontraigen zullen Ia de centrale sectie is biykens het rapport het oorstel met 5 tegen 2 stemmen aangenomen Het rapport is zeer lijvig het telt niet minder daa 68 bladzyden met dubbele kolom en bcTat o a naar de bladen melden uitvoerige statistieken over den invoer vnn allerlei soorten van granen en peulvruchten in België van 1880 tot 1884 Nadat de Italiaansche Kamer van Afgevaardigden een votum van ertrouwen aan het ministerie had geschonken wat zyne boitenlandsche politiek betreft heeft zij thans de begroeting voer buitenlandsche zaken goedgekeurd maar met eene zoo kleine meerderheid dat het kabinet voornemens zou zyn af te treden In den toestand van Spanje komt weinig verandering Te Valencia blyfl de verbetering aanhouden maar in de andere provinciën breidt de cholera zich steeds uil De verklaring der regeering dat de ziekte te Madrid heerscht vindt in de pers overal tegenspraak en afkeuring Ook in den Senaat en eu de Cortez werd da regeering er over aangevallen op gron dat van de weinige ziektegevallen welke zich in de hoofdstad voordeden de meeste niet lot de Aziatische cholera konden gerekend worden De minisier van binnenlandsche zaken Komeo Boblede verdedigde zich krachtig en verklaarde dat de verschijnselen welke te Madrid en in de provincie zich vertoonden de regeering krachtens de wetten op de openbare gezondheid tot een dergelijke handelwijze verplichtten I e Fransche regeering heeft besloten om eenige geneeskundigen naar Spanje te zenden teneinde verslag uit te brengen over den staat de ziekte en de inenting van Dr Ferran Tot deze geneeskundigen behooreo ook dr Brouardel en dr Rut den helper vau Pasteur die zich ook lijdeos de epidemie iu Egypte en in Frankrijk gunstig onderscheidden KEXmSGEriXG Bf fiGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat op Maandag den 22 Juni aanslaande aanvangende det voormiddagi ten 10 ure een Algemteae Cdlecle mt ofea te iiXen aan de huizen zal geschieden tol stijving van het fonds ter ondersteuning en aanmoediging van den gewapenden dienst ia het Koninkrg k der Xederlanden ZiJ vertrouwen dat een ieder door het schenken van een milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel GOUDA den 18 Juni 1S35 Burgemeester ei Wethouders voornoemd W POST DROST l B De Secretaris BROUWER EENNISGEVINQ INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER ïN WETHOUDERS van Goada Gelet op art 8 der Wet van den 2n Jnni 1875 Staatdlad a 95 Doen te weten Dnt ly vergunning hebbeu verleend aan den heer W Hoogendyk Wzn en zyne reohtverkrygenden tot het uilbreiden zijner Margarineboterfabriek met atoom vermogen in hel perceel gelegen aan het Jaagpad geteekend Q n 18 ea 18a kadaster sectie A o 20i 9 en 2100 OOUDA den 18 Jnni 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd W POST DROST I B De Secretaris BROUWER VOOR DE SCHUTTERIJ AFEONDIGINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien Art 10 der Wet van 11 April 1827 StaatsHad No 17 brengen ter kennis van de belanghebbenden dal de LOTING voor de Schuttery tal plaats hebben in het RAADUUIS dezer Gemeente op MAANDAG den 29n JUNI aanstaande des voormiddngs ten tien ure voor de ingeschrevenen van dezen jare of gebaren in 18G0 en ten et ure voor de ingeachreveueu van vorige jaren of geboren in 1851 tot en mer i859 ingesloten wordende zij in hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tyd in persoon tegenwoordig te zijn of ingeval zij door ziekte of eenig ander wettig beleteel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats Ie doen verscbynen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alphaielischi Haamlyit voor hen ter inzage ligt op de Plaatselijke Secretarie van MAANDAG den 22 tot en met ZATERDAG den 27 JUNI 1886 des voormiddaga vab tien tot tioaal ure ten einde een ieder in staat tonde zyn om iu geval dat hem op de gezegde lijst eenige perionen of omilandtffheden mochten voorkomen die daarop uog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten weggelaten zulks by de LOTING kenbaar te maken GOUDA den 18 Juut 1886 Burgemeester en Welhondera voornoemd W POST DROST I B De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Juni Nicolais onders C OottlsDdn ea il Tsn der Kley 18 Gij bert ouders O Moolenur en H Blok 19 Ggsberts Margrieti ouders D van der VoorcD eo C fan Grieken OVERLEDEN 18 Joni 1 ie Joeg I iii F Siebert 5 m C fan den Berg Sm 19 A Dirka 69 j J de Jen 4 j 8 m O N DEBTROUWD 19 Jnni A Stokhof te Vinkereen 25 j eo C Klajervcld 22 j A C Bryoe 29 j enW HoogendtjiE te Zwamnierdam 19 j Moordrecht GEBOREN Cornelii Anthonie ouden S de Wilde en H T80 Winkel Cornells oaders H Hnorman en M den Braber Knjntje onders J J van Doio enA KaptelD Gerrit onders L Vos en B EngeUcbor Geertrui onders J Bief en A Boekholt ONOERTROIjWO P Peter 31 j en M K Ondijk 31 j GEHUWD J A F van der Meer nn Knffelor en A M D van Hooweninge Oouderak OVERLEDEN A Karremnn 71 j ü Fijn 74 j M FoU wed H de Brnio 7d J 1 Borger 6 m StOlWlik GEBOREN Pioter onders T Kapttijn en L Pol Jacob onders H van Nielea eo J van Wijngaarden OVERLEDEN A lan Leeuwen 3 m A tan Leenwen 72 j G ran k 78 J GEHUWD H Stoot en G Treoren A Rneyteld en A Oemi A P Vonk en 6 Anker Reenwijk GEBOREN Calhariaa ouders B vau Heyningeo en Nienwenhnizen Jan onders W vao Egk en M van Merkus Adnana onders i Hoogeoelat en P C Verhooren OVERLEDEN P Oroenenscbeg 6 m H van Groningen 4 j I van eawen 7 m K Bom 73 J J Groeneoreheij 10 m F van Ka 2 m D Orootcodorst Sm P de Jong 8 m GEBCWD Q de Vos ea H van der Grilt VliSt GEHUWD C van Schaik en A van Breokelen Zevenbuisen GEBOREN Grietje oaders C Haak en C Boerop Wilhelmina ouders J Hordgk eo H W van Slingerland OVSRLGDEM C Verwei 20 j C klomp 81 j ONDERTROUWD A Anker en A Stofberg ADVERTE TIE1 Heeren LEVERANCIERS aan het Bestuur van het gehouden 38e Landliiiishoudkiudig Congres worden verzocht hunne Bekeningen vóór 1 JULI a g in te zenden voor de Feestcommissie bg den Heer H W G KONINÖ voor de Tentooustellinga Commissie bg den Heer A van VEEN terwjjl de overige bg den ondergetenkende worden ingewacht J POST VAN DEB BÜEG Gouda 19 Juni 1885 De Ambachtstand VereeDiging LEVERT eerste kwaliteit fijne BANKET HAMMETJES van af 5 pond zijnde bgna zonder been a 42 j cent bet Pond ZÜLT ROOKWORST a 10 Gent het ons Als ook Gecondenseerde MELK met Suiker uit de Hollandsche Fabriek te Vlaardingen a 40 cent de Bus NB Tot proef halve Hammetjes verkrggbaar GEVRAAGD 1 Augustus eene zindelgke Dienstbode Prot Godsd Adres Peperstraat K 247