Goudsche Courant, zondag 21 juni 1885

beslist worden zaak in eigen boezem en kome na rijpe overweging tot een besluit Nadat de zaak oog uit verschillende oogpunten bekeken was en er gebleken was dat reeds verschil j lende werkgevers van het loon der werklieden één I of meer cents per week afbonden voor geval van ziekten enz en er op aangedrongen was dat èn op die wgze bh werkgevers èu de fondsen voor timmerlieden metselaars enz enz zicb zoo mogelyk bij de Vereeniging zouden aaoslaiieo werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld als lid eener afdeeling Gouda der Ned Feosioen Vereenlging toe te tretlen De beer D G van Vreumingen vroeg of het niet wensehelyk was alvorens eene afdeeling ie constitueeren rich te avertnigen of er werklieden wilden toetreden en de heer C G Spit meende dat nog te veel vragen onvoldoende beantwoord waren betr de wensc elgkheld van aansluiting der bestaande vereenigingen dan dat reeds nu een afdeeling kon opgericht maar de voorzitter behoogde dat juist eeist als eeu afdeeling was opgericht dergelgke vragen voldoende Iconden onderzocht eu afdoende beantwoord Ten sl tle werd nog het woord gevoerd door den beer Sanders die als werkman ook iels lo het midden wilde brengen Hij vreesde dat de werklieden niet Ie bewegen zouden tgn toe te tredeu tot de nieuwe vereeniging Over t algemeen zijn tg niet genoeg ontwikkeld o een doel dat In de verte is of een zaak wier tAX niet voor de hand llgl te begrgpen De erki an Deze j houdt zich liefst aan hetgeen hy met eigen oogeu ziet en daarom wekken kier ter ttede bestaande vereeuigingen die hy goed tiet werken meer zgn vertrouwen dan elders bestaande wier bestuurders hij niet kent Ëtn twintigtal der aanwezigen verklaarde daarop tegen betaling van ƒ 1 lid te worden der vereeniging De contributie voor vereenigingeu of genootschappen bedraagt 5 en daar om een afdeeling op te richteu slechts 12 leden vereischt worden kon alzoo de afdeeling Gouda Aei Nedertandicie Pentioenvereeniginf toor werklieden als geconstitueerd worden beschouwd ADVERTENTIEN I A P VAN DEE MEER VAN KÜFFELER EN A M D VAN HOUWENINGE Moordrecht 19 Juni 1885 boud van het Exercitie en Schietterrein ook in het afgeloopen jaar aancieulyke kosten warden gemaakt De uiterdjjkskade vorderde door de booge waterstanden en den golfslag in den IJsel onophoudelyk belan rqke repanlién terw l in het belang der veiligheid urn de schietbaan kostbare werken moesten worden uitgevoerd Xiettegenstsande in 1883 vóór eene der traversen een dubbel houten scherm gevuld met veengrond was aangebracht hielden de klachten over het uitvliegen van kogels niet op Het scherm werd daarom aanmerkelijk verhoogd en met twee vleugels in schuine richting verbreed loodat heb thaqs eene hoogte beeft van 6 50 en eene breedte van 20 60 meter Deze verandering schgnt doel getroffen te hebben daar sedert geene klachten meer zijn vernomen Voor een en ander verd ongerekend de waarde van het gebezigde puin afkomstig van afbraak van gemeentewerken en van de boomen voor de boveubedekkingeu der traversen besteed ƒ 491 39 aan materialen en ƒ 619 50 aan arbeidsloonen a Openbare gemeente geloutcen In den vóórgevel van het Eaadhuis werden de nieuwe eikenbouten deuren in antieken stijl vervaardigd waarvan reeds in het vorige verslag gesproken is aangebracht Ook kwam de verlaging van het trottoir vóór de pui gereed Hiermede is de restauratie van den vóórgevel afgeloopen Zij kostte ƒ 38429 64 in welke som volgens de overeenkomst in 1876 aangegaan door het Bgk wordt bijgedragen voor ƒ 36125 30 en door de Oemeente voor f 1700 terwyl een bedrag van ƒ 604 34 is gevondeu uit deu verkoop van oude materialen van de afbraak afkomstig alsmede van de gebruikte gereedschappen enz De beide zggevels en de achtergevel van het Baadhuis bleven in denzelfden toestand van het vorige jaar Met de restauratie daarvan kon geen begin worden gemaakt aangezien de onderhandelingen daaromtrent niet tot eeu gewenschl resultaat hadden geleid De Rijksadviseur onder wier goedkeuring de herstelling van den voorgevel hadden plaats gehad bevelen eene restauratie in ouden stijl aan Hiertegen bestaat echter n et bet oog op de hooge kosten ernstig bezwaar TOoral nu in de tegenwoordige minder gunstige onastandigheden van s Rijks finanlièn op eene belangrijke subsidie van de regeering niet te rekenen valt In dezen stand der zaak zal wellicht moeten worden besloten hetzij tot eene stuksgewijze restauratie hetzij tot eene eenvoudige reparatie van de ramen als anderszins In afwachting van eene meer iugrypende herstelling i n lateren tgd Het leiendak an de Westzijde van dit gebouw werd geheel vernieuwd alsmede de loodbekleeding der daarbij behaarende goot Deze werken in het openbaar aanbesteed werden aangenomen en op tijd uitgevoerd door J Huisman te Rotterdam voor ƒ 844 Met de verwgderlng der verflaag van de gevels van het Waaggebouw werd niet voortgegaan daar men het wenschelijk achtte eerst nategaan welken invloed de weersgesteldheid op den in het vorige jaar ontblooten vóórgevel zoude oefenen De tot dusver opgedane ervaring toont aan dat tegeu eene voortzetting van het aangevangen verk geene bedenking is loodat de restauratie der gevels zander aanwending van verf kan worden aanbevolen temeer omdat het uiterlijk aanzien van bet gebouw daardoor aanmerkelgk zou worden verbeterd Aan den Vrouwe toren hadden belangr ke herstellingen plaats Deze werd van buiten geverfd het metselwerk waar zulks noodig was ingevoegd terwijl verder de ramen grootendeels werden vernieuwd en de trapgaten en portalen werden bijgeplelsterd Van bet voormalige Proveniershuis werden het vóórgedeelte aan de binnenzyda en de bovenzalen geverfd De kamers van zes woningen behangen en bjigeverfd Ër werden voorts ten gerieve van de bewoners vier nieuwe privaten gemaakt Ook werden geverfd het Inwendige van het lokaal waarin de llbrye is gevestigd en het inwendige der woning van een der grafmakers in het gebouw op de Algemeene Begraafplaats Verder werd de sluiswachterswoning aan het Reeuwyksohe Verlaat vao bulten geverfd terwyl in de slulswachterswonlng aan de IJselhavensluis twee kamers werden behangen en met den gang geverfd De beide tot het VVeeshnis behoorende huizen aan de Spieriugstraat zgn bnitenwerks geverfd en voor too ver noodig geselicatlseerd Gesellcatiseerd en geverfd werd ook het gebouw der Burgeravondschool waarvan bovendien een drietal ramen in een der lokalen die ten dienste van het Progymnasium gebruikt worden voorzien zyc van jaloezieën In het openbaar werd aanbesteed het behangen en verven van de Regenten kamer en de woonvertrekken van den Vader in het Weeshuis de Bestuurskamer en de tuiukamer in de woning van deu Kassier der Bank van Leening Deze werken werden aangenomen en uitgevoerd door W van Soest voor ƒ 185 Insgelqks werd aanbesteed hel behangen en verren der woonkamerin de onderwijzerswooing bg de Ie Burgerschool voor jongens en eener zgkamer in de onderwyzerswoning bij de Tussohenschool Hiervan was W van Soest eveneens aannemer voor eene som van ƒ 124 Bovendien werden eene bovenkamer in de onderwijzerswoniog by de Ie Burgerscboool voor jongens en twee kamers in die bq de Kostelaoze school behangen en geverfd De levering van 60 nieuwe schoolbanken werd na openbare aanbesteding aangenomen door H van Pelt te Dordrecht voor f 47 9 Het nieuwe gebouw der Ie Kostelooze sohool in 1883 aanbesteed en aangevangen kwam dank zij do voortvarendheid van den aannemer op tijd gereed zoodat het na de Faaschvacantie in gebruik kon worden genomen Bindelyk zij vermeld dat de buitenramen vau het gebouw der Bank van Leeuing gedeeltelqk werden geverfd Overigens hadden aan de gebouwen der Gemeente de noodige werkzaamheden plaats welke tot het gewoon dagelijksch onderhoud beho9ren Met inbegrip van de hierboven genoemde aauoemingsommen werd voor de gebouwen en de meubelen uitgegeven ƒ 8614 63 aan materialen en ƒ 4967 85 aan arbeidsloonen De marinier die dezer dagen door de politie te Kapelle a d IJsel als deserteur werd aangehouden had zich daar ongeveer 14 dagen op een zolder schuil gehouden zonder dat de politie te weten kon komen waar hy zich ophield Te voren had by te kennen gegeven dat zoo men hem mocht ontdekken en eene arrestatie daarop volgen moest hij de tappen van zyne vingers zou afhakken De politie te Kapelle heeft hem op slimme wijze weten in handen te krijgen waardoor hem de gelegenheid werd ontnomen aaa zijn voornemen gevolg te geven Groote afkeer van den militairen dienst la de reden waarom bij niet naar zyn garnizoen Is teruggekeerd Statea Oeneraal Tweede Kameb Zlttingeu van 18 en 19 Juni In de Donderdag gehouden zitting kwam het bericht in dat de heer Des Amorie Van der Hoeven wegens aanneming rif het lidmaatschap van den Baad van State opgehouden had Kamerlid te zijn Bij het debat omtrent het wetsontwerp tot verhooging van het overgangsrecht en het zegelrecht op effecten heeft de heer De Jong verklaard dat de weigering van den Minister om eene inkomsien belasiing in te dienen hem het vertrouwen in den Minister deed verliezen Verschillende sprekers maakten bezwaar tegen de verhooging van het overgangirecht In de rechte lyn Het wetsontwerp Is met 37 tegeu 34 stemmen verworpen In de zitting van gisteren heeft de Kamer aangenomen lo het ontwerp tot verhooging en uitbreiding van het zegelrecht op effecten met algemeene stemmen en 2o dat tot regeling der Staatsloterij met 45 tegen 13 stemmen na aanneming van eeu amendement van den heer v d Feltz om het stelsel der classicale loten op den tegenwoordigeo voet te behouden en van een amendement van den heer Lobman om den herzieningstermijn van 1 Januari 1890 te doen vervallen De verdere finanoieele weiten tot aanvulling der middelen en eenige andere ontwerpen zijn tegen Maandag aan de orde gesteld Woensdag had in de Parkzaal te Hoorn onder voorzitterschap van den beer mr J Kappeyne van de Coppello te Amsterdam de aangekondigde vergadering plaats van belanghebbenden en belangstellenden in het totatandbrengen eener Vereeiging voor Melkuitvoer naar Londen Door den voorzitter werden belangryke mededeelingeu gedaan en tevens een uitvoerig verslag gegeven van genomen proeven tot conserveering van melk waarvan het resultaat was geweest dat de toepassing vau een middel aangegeven door wijlen professor Bsumbaner het meest doeltreffend was gebleken Melk met dit middel toebereid was na 87 dagen nog volkomen bruikbaar bevonden Deze omstandigheid gevoegd by het feit dat een geregelde uitvoer van melk den landbouwenden stand ten zeerste ten goede zou komen rechtvaardigt volkomen het opgevat denkbeeld tot constitueering eeuer maatsohappy die geregelden uitvoer vau melk naar Engelaud i hoofdstad zich ten doel stelt welke maatsohappy iniusschen bezwaarlijk tot stand kon komen tenzy onderscheidenen van het groot gewicht der zaak doordrongen waren en daarvan het bewijs leverden door inschrijving op het benoodigd kapitaal Dit kapitaal was gesteld op ƒ 200 000 io aandeeleu van ƒ 1000 met bevoegdheid om in te teekenen Toor eeo o meer onderaandeelen van ƒ 260 ieder Genoemde ƒ 200 000 wenschte men te splitsen in twee serleéu ieder vaa ƒ 100 000 waarvon de eerste serie alleen voorloopig zoa worden uitgegeven aangezien men de zaak op kleine schaal wenschte a o te vangen om haar by goed slagen gaandeweg uit te breiden Nog voegde de Voorzitter aan zijne mededeelingeu toe dat het geheime middel vau professo Baumhauer verkrijgbaar waa voor de som von ƒ 30 000 waarvan ƒ 15 000 in contanten en ƒ 16 000 in aandeelen van de eventueel op te richten maatsohappy Alsou opende de Voorzitter aan de vergadering de gelegenheid om van hare zieiiswyze te doen bly ken Niet ondubbelzinnig was de ingenomenheid van verreweg de meeaten der aanwezigen grootendeels bestaande uit personen van den landbouwenden stand met het kenbaar gemaakte voornemen tot oprichting eener Maatschappij voor Melkuitvoer Tal van vragen werden gedaan die door den Voorzitter aohtereenvolgens werden beantwoord Uit diens veniere mededeelingeu bleek dat men zich voorstelde aan de aandeelhouders de preferentie toe te kennen tot levering van de melk dat van Sept tot uit Dec dezes jaars de te betalen prys voor de te leveren melk was gesteld op 6 cent per liter om met Januari 1886 definitieve contracten met de leveranciers aan te gaan en dat als plaats waar de melk zou moeten worden afgeleverd was gekozen Hoorn kunnende in aansluiting aan het daartoe keübaar gemaakte verlangen van sommigen bij welslagen der zaak nog andere plaatsen tot aflevering der melk eu daaronder met name Oosthuizen worden aangeweien Men herianert zich wellicht een dwaas verhaal voor ongeveer een half jaar in een Fransch biad Ie Gaulois verschenen over een Italiaanacbe familie te Cosenza zich noemende Ch lons d Orange die zou afstammen van een lid van het huis Orange JJ ossau en in 1857 als zoodanig zou zgn erkend Oa Heieeniging De Nederlandsohe Heraut heeft het nopUig geoordeeld daartegen op te komen met een artikel dat zy inzond aan het ty4schrift der Beale Accaderoia Araldiea te Pisa Is dit voor hen die eenigszins met de geschiedenis van bet huis Orange Nassaa bekend zyn overbodig de Vereeniging heeft toch een goed werk gedaan met nog eens kort en dnidelyk de genealogie van dat huls uiteen te zetten daar men io het buitenland dikwijls aan bet ongelooflijkste geloof hecht waar het Nederlandsche zaken betreft De Vereeniging deelt in dit artikel o a ook mede dat do bewering onjuist is dat Koning Willem I ververklaard zou hebbeu la 1827 die Iialiaanscfae familie te zullen erkennen ala hem nadere en meer stellige bewyzen werden geleverd Hij heeft integendeel doen antwoorden dat de Koning in geen familiebetrekking staat tot de familie Chillons dat geen Vorst uit hei huis van Nassau Renó afstamde van de Cfaèlons of betrekkingen met hen onderhield dat er nooit eenige alliantieu of betrekkingen zyn geweest tussoheo de voorvaderen des Konings en het huis van Cbilous of een zyner takken dat de Koning diensvolgens geen verwantschap tusschen zyn huis en die familie noch een gemeenschappelyke afstamming van beide kon erkennen of aannemen dat de tegenwoordig ouder den naam van Ch lons d Orange bestaande familie in t Koninkrijk der belde Sicillcn gevestigd in geenerlei betrekking staat tot hel Koninklyk huis der Nederlanden en dat de Koning geen pretenties zou erkennen van den aard als io de petitie worden vooropgesteld Nederlandsche Pensioenvereeniging voor werklieden Gisterenavond had de in ons vorig ur aangekondigde vergadering plaats opgeroepen door de Nutscommissie bestaande uit de hh Dr J 8 6 Gleuns L A Keeper Mr J Fortuijn Droogleever Mr D N Brouwer en 0 D Jttllus in zake de oprichting eener afdeeling te dezer stede van bovengenoemde vereeniging De Voorzitter Dr J 8 G Gleuns bracht allereerst de geschiedenis der oprichting der Pensioenrcreeniging in herinnering en zette kortelyk het doeldaarvan uiteen waarna by de vraag aan de ordestelde is de oprichting eener Goudsohe afdeeliig wensehelyk f De beer J T Imholz Secretaris van bet ziekenen weduwenfonds Pnvidentia meende dat toetreding tot de Nederlandsche Pensioenvereeniging voor den werkman zeer bezwarend was Het tarief moest z i te hoog worden geacht vooral ia verband met het lage arbeidsloon dat over t algemeen werd betaald Voor vele werklieden zou het bepaald oitmogelyk sijn toe te treden en b V voor personen van sprekers leeftyd 46 Jaar was betaling van de som bepaald by het tarief om op SSjarigen leeftyd een behoorlyk pensioen te genieten ten eenenmale ondoenlyk Spr betoogde het out van Frmidentia waar ook lo geval van tiekte en bevalling der vroair een nitbetaling gelehiedde am welke reden dit fonds de voorkeur verdiende De Voorzitter deed opmed en dat het toetreden tot een peasioenfonds opT betrekkelijk hoogen leeftyd steeds zeer duur was en duur mtett ijD waarom dan ouk als regel moest aanbevolen orden op jeugdigen leeftyd toe te treden De zaak noest dan ook io t algemeen beschouwd worden en lïlet met bet oog op bijzondere gevallen Trouwens behoefde het geen betoog dat een Vereeniging die over het geheele land werkt en waaraan een waarborgfonds verbonden is meer zekerheid geeft en neer vertrouwen biedt dan een vereeniging in kleinen kring zander laatstgenoemd fonds De beer mr J Fortuijn Droogleever stelde daarop m het licht dat het juist een der hoofdzaken as die ibsDS te bespreken vielen of bet niet In t belang van vereenigingeu als Protidentia was zich aan te luiten bij de Nederl Pensioenvereeniging Spr betreurde het dat de andere ziekenfondsen als die vgnr kleermakers timmerlieden metselaren enz niet op deze vergadering vertegenwoordigd waren maar wensehelyk Is bet dat al deze de vraag overwegen of hun belang niet medebrengt toe te treden tol de Nederl Pensioenvereeniging De beer C W van de Velde meent dat het karakter van Providentia en van de Nederlandsche Pensioenvereeniging met hetzelfde is bet eerste is gedeeltelijk ook een zaak van ieder geval voor beiden geldt De heer H Braat betuigt zyn sympathie met de nieuwe vereeniging maar oppert het bezwaar dat patroons die b r gedurende 10 jaar voor een werkman de bijdrage hebben betaald dit geld te vergeefs tullen hebben uitgegeven als die werkman ben verlaat en een ander patroon opzoekt De Voorzitter doee opmerken dat dit geld itt te vergeefs i uitgegeven Immers de nieuwe patroon of de werkman ze zal ollicht voortgaan die bydrage te betalen en de eerste patroon moei dat uitgegeven geld beschouwen als belooning voor hem betoonde trouwe diensten De beer M van Dantzig meent dat oprichting eener afdeeling der Ned Pensioenvereeniging alleszins gewenschl is Vereenigingeu als Providenlia waarvan de ervaring leert dat zy nuttig werken zoude spreker afzonderlijk willen laten beataan maar voor jonge werklieden die etn lid zijn van de genoemde zou toetreden zeer zijn aan te bevelen tot de nieuwe vereeniging De heer Furtnyn Droogleever verklaart dat naar zijn gevoelen de nieuwe vereeniging niet tegenover de bestaande vereenigingeu staat gedeellelyk kunnen zij naait elkander bestaan gedeeltelijk kan de laatste zich in de eerste oplossen Het zou wel mogelyk kunnen zijn dat b v Proméentia terwijl zij voor het zieken en wednwengeld zelfstandig werken bleef overigens zich aansloot bij de Nederl Pensioenvereeniging Uoch deze en andere philanthropische aard het beeft tal van donateurs die J vragen moeten later overwogen en eeavondig om de zaak te steunen eeu jaarlykscbe bij ledere vereeniging bespreke deze Ondertrouwd A C BRUCE 2e Luit der Infanterie HOOGENDIJK 19 Juni 1885 W Gouda drage geven en de administratie geschiedt niet kosteloos maar de beheerders worden voor hun werk betaald Dit moet niet uit bet oog worden verloren De heer D G van Vreumlngen meent daarin een vurwyt te zien tegen Providentia en haar bestuur Spr komt daartegen op verklaart dat deze alleszins nuttig werkt en betoogt dat ook de Nederlandsche Pensioenvereeniging op den steun van belangstellenden rekent voor het waarborgfonds en dus evenz er gedeeltelijk van philaulhropiscfaen aard Is De heer H £ nno van Gelder spreekt daarop een krachtig woord lot aanbeveling der Nederl Pensioenvereeniging De patroons zullen vooral voor diegenen hunner werklieden die lang bij hen gewerkt hebben en te oud worden om hun arbeid naar eisch te vervullen in deze Vereeniging moeten deelnemen Hun booger loon toe te kennen dan zy verdienen is af te keuren met bet oog op de andere loonen en bun zoogenaamde f bybaanijes Ie verschaifen is evenmin aan te bevelen De jongere werklieden moeten zelf lid worden en de ouderen moeten daartoe gesteund door de patroons Kadat vervolgens de beer vaa de Velde er tegen op is gekomen als 2ou by Providentia een verwijt hebben gemaakt van de bezoldiging barer beheerders en van haar aannemen van Donateurs spr is een voorstander van Providentia en behoort zelf tot bare Donateurs eu zich nader verklaard beeft betr bel verschil van kaïakler vau deze Vereeniging en die waarvan men thans een afdeeling wil vestigen vraagt de heer A Roozeboom bet woord vindt er bezwaar in den werkman aantebevrlen tot j de Nederl Pensioenvereeniging toe te treden Wat j toch is het geval Zooals de ervaring leert is het den werkman die als hg toetreedt wel in staat is de wekelyksohe bydrage te betalen na langer of korter tyd vaak onmogelijk daarmede voort te gaan Hoe dikwijls ziet men niel b v dezen winter in Amsterdam en elders dat duizende werklieden zonder werk rondloopen Men had alle moeite te zorgen dat zy althans te eten hadden en by hen was van betaling van eep wekelykscbe bydrage aan een pensioenfonds allermipst sprake Nu rgst de vraag is de werkman die of door vermeerderiivg van zijn gezin of door gebrek aan werk later soms niet io de mogelijkheid zal tgn de bydrage te betalen in welk geval het eens gestorte geld verloren is wel voor zlob verantwoord door toe Ie treden tot de pensioenvereeniging Ds voortitter merkt op dat het reglement bepalingen bevat waardoor het geld in zulk een geval niet verloren is Zelfs als men gedurende gerulmen tyd zyn bijdrage niet betaalt is men later in de gelegenheid het verzuimde in te halen en al betaalt men nimmer iets meer dan zal men toch eenmaal recht hebben op eene ullkeering naar verhouding van het vroeger gestorlte Zwammerdam Geen Receptie iiU o ei Getrouwd De heer van Oelder betoogt dat bg een pensioenfonds er uit den aard der taak gerekend wordt op werklieden die hunne bydrage heialen en die dit niet doen blyven buiten rekening De heer Imholz verklaart dat naar ign inzien een werkman die door gebrek aan werk als anderzins eenigen tyd verhinderd was zgn bydrage te betalen nimmer in itaat zal zijn bet verzuimde in te halen De heer Dr D Terpstra vraagt daarop den laatsten spreker boe het met de betaling by Providentia gesteld Is o daar de wekelyksche bydrage steeds wordt betaald en zoo neen of ook daar bet verzuimde kan ingehaald welke laatste vraag de heer Imholz bevestigend beantwoordt hetgeen de heer Terpstra doel opmerken dat deze bepoling dan ook by de Ned Pensioenvereeniging geen bezwaar zal hebben en in t Voorspoedig bevallen van een Zoon E IJSSEL BB SCHEPPERBussbmakee Qouda 19 Juni 1885 Heden ontvingen Wg treurige tijding dat onze geliefde jongste Zoon en Broeder PIETER den 29 teo April te Soeratoto is overleden Dit aller naam H C N VAN AMEROM Predikant Gouda lö Juni 1885 Heden ontvingen wij het treurig bericht dat onze Neef de Heer JAN WILLEM DANIEL MOLIJN Opzichter op de Koffieplantage Kali Benino Ned Indië bij de laatste uitbarsting van den Smeroe is omgekomen A NORTIER Gouda 18 Juni 1885 J M NORTIER Motus Ons ouderhart werd heden diep getroffen door bet overlijden van onzen oudsten lieveling JAN in den aanvalligen leeftgd van 4 jaar en 8 maanden W DE JEU Gouda A DE JEÜ 19 Juni 1885 Hazebeoek j Heden overleed zacht en kalm na tgdig voorzien te zijn van de HH Sacramenten der stervenden onze geliefde Echtgenoot Vader en Grootvader de Heer EGIDIüS JOANNES KNOORS in den ouderdom van 75 jaar Wed E J KNOORS Papino I BOEKENOOGEN Reijs I F A M W1ERDELS 1 E J van des HEIJDEN G C van der HEIJDEN VAN DlI LEN j De ondergeteekenden betuigen by deze hunnen hartelgken dank voor de vele blijken van belangstelling die zij mochten ondervinden bij gelegenheid van hunne 25JARIGJBECHT VEREENIGING P W J VAN LUENEN A VAN LUENEN Gouda 18 Joni 1885 van Mastwijk De Heer en Mevrouw v n dee MEER VAN KÜFFELERvan Hoüweninge betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hnn Uuwelgk ondervonden Moordrecht 19 Juni 1885 De Heer en Mevrouw van HOUWENINGE HooGENDiJK betuigen hunnen dank voor de vele blijken van belangstelling bg het Huwelgk hunner Dochter ondervonden Moordrecht 20 Juni 1885 De Heer en Mevrouw GREBE van dee Boeqh betuigen hun harteljjken dank voor de vele blgken van belangsteUing bij de geboorte hunner Dochter ondervonden Gouda 17 Juni 1885 Voor de vele blijken van belangstelling bg de geboorte van onj en Zoon ondervonden betuigen wij onzen hartelijken dank A THIM N THIMGouda 20 Juni 1885 Hebmande Gkoot Voor de ons betoonde belangstelling bg net overlgden onzer waarde Behuwdzuster betuigen wg hartelijken dank W KROMHOUT Jr C E KROMHOUT ToKRÉ Gouda 20 Juni 1885