Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1885

Woensdag 24 Jani 1885 N 3853 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J WELTER Hoogstraat Dames en Rinder Ondergoed UITZETTEN voor de Luiermand Groote voorraad PARAPLUIES en ENTOUCAS zoowel met Zijde als in Gloria stol De nieuwste MONTÜRES Billgke Prjjzen J GILEIN 1 Spieringstraat F 44 Gouda REPAREREN en OVERTREKKEN N B D HOOGEl BOOJII Magazdn van Onderkleeding FEANSCHECOESETTElSr met echte Baleinen LBNSING a origineele rekbare G ezondheids Corsetten vervaardigd naar aanwgzing van Prof Dr BOCK zfln geschikt 1 vflior kinderen 2 voor aan g Maagkwalen lijdende Dames 3 voor Dames 2 in bgzondere omstan S digheden 4 voor mor Wf geo en huistoilet enz Oitslnitend te bekomen te Gouda bö den Heer Z MOOGBNBOOM MT Alléén de met nevenstaaud gedeponeerd Handelsmerk voorziene Doozen en Corsetten zjjn de echte Rijks Hoogere BMgerschool te GOüd De INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen voor den cursus IS Vg heeft plaats op ZATERDAG 4 JULI e k des namiddags 2 4 uur in het schoolgebouw Het EER TE TOELATINGSEXAMEN wordt 13 en 14 JULI te 9 uren s morgfens a enümen De Directeur D W JULIÜ8 Oouda 12 Juni 1885 Met AUGUSTUS wordt verlangd een nette P G Adres onder No 1150 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopiiig ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DEOOGLEEVEE te GOUDA op MAANDAG 22 JUNI 1885 des morgens te elf nren in het Koffiehuis HiEMONiE aan de Markt aldaar van eene KLEEDEEBLEEEEEIJ WASSCHEklJ en IffiOOGERIJ genaamd di Oranjeboom met WOONHUIS WASCH en SPOELHUIS ERF BLEEKVELD en eengeheel vernieuwde SCHUUR daarachter met de vaste GEREEDSCHAPPEN daarbij behoorende in de Robaarsteeg dicht hg de Houtmansgracht te Gouda wijk M Nrs 136 en 136a kadastraal Sectie C No 2472 groot 2 aren 91 centiaren Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 6 Juli a s Een HUIS ERF en TUIN in deDoelesteeg te Gouda wp L No 220 Te aanvaarden 13 JnU a s En Twee HUIZEN onder één dak ERVEN en stuk GROND aan de Bogen te Gouda wgk O Nrs 127 en 128 Verhuurd voor ƒ 3 50 per week Het Huis in de Vlamingstraat is hit de HiKD TÏBKOCHT Nftdere inlichtingen geeft Notaris FORT UI JN DROOGLEEVER voornoemd STüDElTTEir PEEST te Leiden op 23 Juni 1885 STOOUTM QOÜBI SOBEQSIVEN Na aankomst van den EXTRA TREIN te Bodegraven s nachts 12 20 zal een BXTBA TBAM van daar vertrekken De TRAM zal vóór het Station v d Rynspoor aldaar de Reizigers opnemen Het Pnbliek wordt herinnerd dat de TRAM op alle Treinen te Bodegraven naar en van Leiden steeds correspondeert De directeur ZIIVERE PRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kvart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle DIBRKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Dep o t van Welle n s Boonekamp E lizter WIE E CAFÉ s Gravenhage Specialiteit in WEENER MÉLANGE CHOCOLADE WEENER GEBAK SPIJZEN en DRANKEN PLAT DU JOUR van 12 3 uur ZONDAG 21 JUKI OMMELETTE AU JAMBON 40 ets VTIENER ROSTBRATEN 50 et MAANDAG 22 JUNI GOULASCH DE VBAU 40 ets REINBRATEN 50 ets Diners van 1 50 af Dagelijks versch IJS in verschillende soorten TACR STURM sHage Hof Stoomververij en Chemische Wasscherij voor alle soorten van KLBEDINGSTUKKEN GORDIJNEN TAFELKLEEDEN BBD DEKENS LINTEN VEEREN enz Biliyke Prgzen Spoedige aflevering Prösconranten en Stalen ook van de nieuwste Kleuren te verkrijgen by den Heer J BREUKEL Hoogstraat A 124 te Gouda Tricot Goederen voor Mannen Vrouwen en Kinderen 17 HAVEN 17 Aangesneden Amandel en Punscfataarten Fjjne Fondants en Chocolaadsoorten Aardbeziën schaaltjes van Gebak Kattentong en Heerebanket Eorstrokken on Turksch gebak enz Gezondheids Poederchocolaad Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 13 JULI 1885 voorm te Elf uren ten overstaan van Notaris Mr KIST in bet Koffiehuis viN oüds Boskoop aan de Markt aldaar van eene bijzonder gunstig gelegen in vollewerking zande = o o 6ROO0BAKKËRIJ w r HUIS met ruimen WINKEL groote BAKKERIJ en gemakkelijk ingerichte vertrekken TUIN enz alles in den Langen Groenendaal wjjk I No 13 te houda groot 236 vierkante EUefl Snelpersdrpk van A Beinkman te Gouda In eigen gebjuik en te aanvaarden 1 Sept e k of zooveel vroeger als met den eigenaar wordt overeengekomen Nadere inlichtingen geven de Notarissen J MAARSCHALK te Botkoop en Mr KIST te Gouda EEN TWEESPEONG In de laatste weken zgn de kansen der grondmtsberziening niet gerezen De verwerping iet motie Cremera heeft de kieswet vóór de r dwet getchoven terwgl de clericale partgen roor zich eene verklaring hebben openbaar gemaakt waarin zg elke grondwetsherziening fwyzen die niet art 194 insluit Twee gevaren dus waarvan het tweede te voorzien WM wg hebben er reeds meer op gewezen dat de liberalen tot eene schikking zullen moeten komen omtrent ari 194 indien zg grondwetsherziening willen maar de voorrang verleend aan het voorstel Lohman was een ODaangename verrassing voor ons een welgeInkte poging der clericalen om een spaak te steken in het wiel van het thans door de liberalen bespannen karretje der grondwetsherziening Wat moet thans gedaan worden Natuarlgk moeten alle pogingen worden in het werk gesteld om dat struikelblok uit den weg te mimen Twee wegen staan daartoe voor de liberalen open te blijven volharden in het vei et tegen dezen maatregel der rechterzgde of wel thans met het getg de bakens te verzetten en den census te verlagen zoo ver de grondwet zulks maar toelaat De eerste weg zal wellicht het spoedigst tot het doel voeren Immers er is weinig kans dat het voorstelLohman w t zal worden In de eerste plaats kannen de liberalen nog beproeven de openbare behandeling te doen verdagen Dit ia ini s ea mogelgk omdat het nader onderzoek eenige leden der rechterzjde kan hebben overtnigd van het verkeerde der grondslagen waaiop het berust De fiscale wetten die de heer Lohman gebruikt zgn zoo verouderd dat vele clericalen stellig niet van deze wet zooals zg daar ligt gediend zullen zgn Gonda b v met 18ti44 mwoners zal voor het kiesrecht gelgk staan met Arnhem dat 44366 en met Enkhuizen dat 5863 inwoners telt Dit enkele voorbeeld is voldoende om het ontwerp te veroordeelen waar zoo het vraagstuk der plaatselgke gesteldheid is opgelost kan men niet zeggen dat de steen der wgzen is gevonden Ieder is in staat om er zoo in t wilde een slag in te slaan Gelakt de verdaging niet en wordt de openbare behandeling doorgedreven dan nog zullen wel enkele stemmen der rechterzgde zich voegen bg de liberalen en het voorstel valt De baan is dan weder schoon voor grondwetsherziening mits te gelgker tgd in de afdeelingen gestreenl wordt naar een vergelijk omtrent art 194 der grondwet anders toch moet het groote werk mislukken en ware het beter er niet eens aan te besinnen Dat op een deel der stemmen van de rechterzgde tegen Lohman s voorstel mag gerekend worden kan worden aangenomen niet alleen op grond van de groote gebreken die zelfs voor enkele zgner partggenooteu te kras zullen zgn maar berust ook op de overweging dat er onder de anti revolutionairen leden zgn die met ons vreezen dat eensusverlaging zal leiden tot uitstel der grondwetsherziening Immers dan vervalt het voornaamste motief daartoe Dit is ooK de meening van den heer Van Houten blgkens zgn laatsten staatkundigen brief Een deel van de voorstanders van het voorstel Lohman zegt hg speculeert op de mogelgkheid dat na censusverlaging de wensen tot aftchaffing van den census zal verstommen of daaraan wederstand kan geboden worden En daarom gaat stellig de democratische vleugel der anti revolutionairen slechts zeer noode met het voorstel van censnsverlaging mede en zal hjj misschien weigeren mede te werken als de bonding der liberalen volledige zekerheid geeft dat onder hunne leiding een ruimer kiessteliel te krggen is De heer Van Houten sch nt te meenen dat I het voldoende is als de liberalen bereid zgn om de kiesquaestie afdoende bg de groadwet te regelen doch spreekt met geen enkel woord van de schoolqnaestie wawin wg steeds het voorname beletsel gezien hebben de beide nota s laten echter aan dnidelgkheid niets te wenschen over Hoewel zelf zich van voorstellen onthoudende en die liever afwachtende oit de handen der r eering geven zg als hun beslist voornemen te kennen geene herzieningsvoorstellen góéd te kenren waarin art 194 niet gewgzigd v ordt Hoewel dus met den heer Van Hontefi meenende dat Lohman s voorstel ten slotte zal worden verworpen zien wg niet in dat daarmede iets gewonnen is zoo niet eenigermate aan den eisch der clericalen wordt voldaan Naast afmaking van de wetLohman behoort dus te staan overeenstemming der verschillende partgen omtrent de schoolvraag anders komt er in bet geheel niets tot stand en blijft men in den onzekeren en ongezonden toestand waarin onze politiek reeds zoo lang verkeert De tweede wgze om het gebrekkig stelsel van den heer Lohman te keeren zou onzes inziens bestaan in het aanbieden van een tegenontwerp van liberale zgde waarbg op de bestaande grondslagen der kieswet de census werd verlaagd zoo ver als maar eenigszins met de bepalinc en d n g9 dei grondwet is overeen te brengen Verandering van tactiek dus ten gevolge van de nederlaag der Uberalen bjj de motie Cremers Want onveranderde handhaving van bet liberaal programma grondwetsherziening vóór de censustabel en de kieswet is feitelijk onmogelgk geworden na de censusverlaging reeds aan de orde is gesteld en na de in de beide nota s door de clericalen aangenomen houding De heer Van Houten Consequent in het negeeren van de schoolqnaestie verbeeldt zich dat het voldoende zal zgn dat de liberalen voor den dag komen met het stelsel van kiesrecht dat zg in de nieuwe grondwet willen getormnleerd zien on de weifelende publieke opinie tot zich te trekken en zelfs de linkerzgde der anti revolutionairen benevens een deel der katholieken te winnen Wg gelooven er niets van Geen grondige oplossing der kiesquaestie zonder gelgktijdige behandeling der schoolvraag zal wel het parool blijven Art 194 zal den doorslag moeten geven Willen dus de liberalen geen vergelgk met de andere partgen omtrent dit artikel wil men de tegenwoordige grondwettelgke bepalingen op het stak van onderwgs onveranderd handhaven dan is het naar onze meeniug de beste staatkunde als men censusverlaging aanvaardt hoewel niet op den willekearigen bodem van Lohman s voorstel en de grondwetsherziening voor het oogenblik laat slippen In den boezem der liberale party behoort de vraag ernstig en spoedig te worden overwogen is i gemoetkoming aan de tegenpartg in den geest b v vao de dezer dagen door het Handelsblad voorgestelde lezing van art 194 in strgd met de liberale beginselen en de belangen van het vaderland ja of neen Zoo ja zegt dan de grondwetsherziening en daarmede de afschaffing van den census vooreerst vaarwel en vergenoegt u met censusverlaging en laat aan de nieuwe door vergroot kiezerspersoneel verkozen kamer de taak om te beslissen of er van grondwetsherziening iets komen kan In de eerste jaren zal er dan geen sprake van zgn Zoo neen biedt dan de hand ter tegemoetkoming en brengt met vereende kracht eene grondwetsherziening tot stand die levensvatbaarheid hebben zal en een nieuwen geest zal brengen in de doodsvallei onzer binnenlandsche staatkunde Niet de kiesbevoegdheid maar de onderwgsqaaestie zal de kiezers warm maken en den toestand blgven bebeerschen De mannen van het algemeen stemrecht zgn een klein kuddeke in vergelgking vaa de groote schare der partggangers van de school met den bgbel Indien de liberalen dit mochten vergeten of zooals de heer Van Houten zich daaromtrent onnoozel houden de clericalen zdlen wel zorgen dat zg er aan herinnerd worden Van die zgde zal men niet rusten voordat de zege behaald is Het is dus allereerst zaak dat bg de Uberalen klaarheid kome omtrent hetgeen zg willen of mogen doen om de schoolqnaestie op te ruimen Het antwoord op die vraag zal voor de naaste toekomst beslissend zgn Laat het spoedig komen en aan daideIgkheid niet te wenschen overlaten De tegenwoordige struisvogelpolitiek bg de meeste liberalen die andere qaaesties op den voorgrond trachten te schuiven en beproeven of zg de hoofdzaak niet op behendige wgze kannen vermgden zal op den duur niet baten BINNENLAND GOUDA 23 Juni 1885 Be C H t to tj j Mg Tw fa t f UKb tar oedatstenning ea uDmocdiging van deo gewapenden dieuat io Nederland heeft hier Ier stede opgebracht ƒ 135 89 Naar irg vernemen heeft wylen mevr de Wed F van Bovene onlanga alhier orerieden eene som van f 1000 vry van alle rechten en lastea gelegateerd aan de Werlcinrichling tal eriog der bedelarij alhier De Gemeenteraad van Nieow Beierland heeft aan den heer A K van der Garde alhier concessie verleend roor een aloomtram door de Hoeksohe Waard De coniessie ia verleend tot aan het Hekeiingtche Veer in verbinding met Vooroe en Fatteu SCHAAK COKEESPONDENTIE Den Haag llste zet GS 0 6 Goada B 5 D 7 Blgkens het ons toegeionden feest programma voor het 22ste Cbristelyk Nationaal Zeudingsfécst te Middaohlen bij de Steeg op 2 Juli e k zal de feesttrein uil Gofda vertrekken dei morgens 6 40 eu aankomen te Middachter Allee ten 9 46 De pry s van retourbiljelten waaronder ƒ 0 40 voor het programma begrepen is zonder hetwelk men niet op het feeslterreio wordt toegelaten is van Gouda Ie klasse ƒ 3 45 2e klasse 2 70 3e klasse 1 90 Dete retourbiljelten met programma s tljn te tMkomen aan het Slation Gonda van 22 tot 29 Juni des middags 12 nnr doch in gren geval later Men kan nalnorlijii ook met de gewone treinen reiten doch alleen voor den feesttrein gelden botengeuoemde prijien Alleen de feestlreinen houden vlak voor het terrein stil Zg die met een mwonen trein gaan moeten aan het stalidl de Steeg afstappen dan moet nog een wandeling gedaan worden van ongeveer 20 minuten Uit Oudewater schrijft men ons Wij hadden 1 1 Zondag nam na afloop dei godsdienstoefening het genoegen het koor der B C kerk van Jnifaas eenige nommera sohoone mnziek in de B d kerk alhier te hooren uilvoeren Vooral de wyie waarop de gunstig bekende directeur de heer Galesloot de kinderstemmen met de mauDenstemmen tot een goed geheel wist Ie