Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1885

Vrijdag 26 Juni N 3253 1885 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Afïonderiyke Nommers VIJF CENTEN De inzending van adverteatiön kan geacbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Dne lutite woorden M d B heb ik niet gezegd waarom UEd mij teer londt rerpliohten dit itokje in üwe courant op te uemeo De heer mr J Fortnyn SrooglecTer aprak den wenush uit dat werklieden die tot nog toe Dy geene enkele hier ter atede beataaude lereeniging waren aangealoten lioh aU lid ran het Ned Fenaioenfonds zonden opgeren Hierop heb ik het volgende in het midden gebracht Dat er helaas in onze stad nog duizenden an werklieden rondloopen die nog niet genoeg ontwikkeld aohyncn te zgn om het groote nut aansluiting bg eene hier ter stede bestaande rereeniging te begrypen De goede resultaten hierTan kunnen zg dageijjkscb rondom zich zien Die werklieden tullen zich nog reel minder laten inden lid van het Ned Pensioenfonds te worden waarvan de goede werking eerst in de verre toekomst zichtbaar zal zgn veronderstel dat ly de contributie turnen betalen Met de meeste hoogachting Gouda 21 Juni 86 T SANDERS Afloop van Openbare Verlioopingen van Onroerende Goederen VEILING 22 JÜW Huis Doelesteeg h 220 ƒ 990 kr A Blok 2 Huizen onder één dak Bogen O 127 en 138 ƒ 1275 kr M Cohen I OSTBIS XvJJSlsr LIJST van Brieven geadresseerd aan onbekenden Wed G Lamers Delft T Bakker Hilversum T V Kerk Schoonhoven G Herlma Weesp Van het hulpkantoor GOUDERAK I Koster Amsterdam Van het hnlpkantoor REEUWIJK I de Graaf Achterbroek De Directeur van het Postkantoor SIMONS FOLXTZE GEVONDEN en aan het bureau van politie gedeponeerd Een Brilhuis met bril een Spoormand een duitsch zilveren Schryfpen een wit Vron enachort een klein paraplutje Kieiohandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbar kennis dat b j ben is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarby vergunning wordt gevraagd om in de b j zyn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verknopen als Naam tid den Verzoeker AandaidiDg der localiteit Willem van der Hey Bogen O 119 Gouda den 23 Juni 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd W POST DROST 1 B De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Jani Gerardm iicobos onders H IJasel de Schepper eo E basaeitiBker Fieter oadera C Rabouw en J Scbeepboawer 22 Aletta Maria oodera 6 Straver ea J E tan LeeoweD Pieter ooders G Tempeltiiaii CD A A Slobbe OVERLEUEN 18 Jaoi F HaffnaD 2 m 20 E J Kooors 76 j 31 G vaa den Berg hoisvr tau J OroeDeweg 41 11 m E vaa Uauen 1 m APVERTENTIËN Berallen van een Zoon M M MARTIN Gouda 22 Juni Verschuur Heden overleed zacht en kalm na tgd voorzien te zgn van de HH Sacramenten der stervenden onze geliefde Echtgenoot Vader en Grootvader de Heer EGIDIÜS JOANNES KNOORS in den onderdom van 75 jaar Wed E J KNOORS Pakng J BOEKENOOGEN Reus J G BOEKENOOGEN J F A M WIEBDELS E J VAN DER HEIJDEN G C VAN DER HEIJDEN VAN Dillen G BOEKENOOGEN Gouda 20 Jnni 1885 Heden overleed na een smartvol l den mgn dierbare Echtgenoot E A DERSJANT in den ouderdom van 41 jaren Wed E A DERSJANT Brülle ld Jnni 1885 Lantzenoörïfer Heden overleed in den ouderdom van 77 jaren onze Moeder en Behuwdmoeder JUSTINE AMELIE VANDAELE Weduwe van den Hoog EdelGestrengen Heer Jan van DER Meu in leven Kolonel der Genie J P VAN DER MEU M J A W VAN DER MEU SOHAI EKAMP E J M BLOM VAN DER Meu W J S J BLOM E L L HOFS VAN DER Meu G J HOFÖ Utreek 19 Juni 1885 Aardbeziën en afgesneden Bloemen dageiyks verkrijgbaar in de Kweekery in de Oude Gouwe en by vooruitbestelling ook ten mgnen huize By eenige hoeveelheid worden ze aan huis bezorgd P HOOFTMAN Jz BLEEKERSSINGEL Tegen 1 AUGUSTUS a a biedt zich aan een 2e Broodl akkersk ieclit van de R C Godsdienst Adres onder No 1152 aan het Bureau dezer Courant ADVERTEI TIEI in alle Sinnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda een WINKELHUIS op goeden stand geschikt om door twee gezinnen bewoond te worden Huurprös ƒ 260 Adres onder No 1153 aan het Bureau dezer Courant ROETMAMSCHEFFERS Co SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEREN ÜIT SLDITEND ZUIVERE JENEVEEGIST in alle hoeveelheden tot de laagste pryzen Chem fabriek van H von Gimborn te Emmerik a d Rhyn TweeToud bekroond Amsterdam 1883 BORSTPASTILLEN In zakjes a 15 ets en in dousjes i 30 en 50 cents SLIJM MAAGPILLEN In doosje met 60 pillen 35 cents TEER CAPSDLES In flacons niet 60 capsules 60 cent J C ZELDENRIJK Gouda L SCHENK Gouda Wed WOLFF Zoon Schoonhoeen Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda In alle Boekwinkels verkrygboar Brinkman s ZAEWOOBDEITSOEEJE bevattende de geslachten der Zelfst Naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A te WINKEL Prijs 25 Cent Uitgaaf van A BRINKMAN te Gouda Brillen en Fince nez op voorschrift van H H Oogheelkundigen verder aUe OPTI8CHB ABTIKELEN by S H POLAK Korte Groenendaal Gouda Men lette op de VOORDEELIGE VOOEWAAEDEU van Dienstneining VOOR HET Leger in Nederlandsch Indië omschreven in gedrukte mededeelingen die gratit verkrijgbaar zgn by het Departement van Koloniën te s Oravenbage en voorts by alle Burgemeesters Oedurende 40 jaren beproefd K K uilal Oeprir en eerste Amerik en Eng gepnteoteerd Tand en Mondspoeiingf an Dr J G POPP K K Hor T nd ns iran Z M den Keizer ran Oostenrijk te Ifetnen ia hel roortreffelykste middel tegen rbnmatische Tandpyo by ontsteking zwellen en twretta an het tanddeesch bet lost den aamresigen tandsteen op eo voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande landen weder vast door versterking van bet taudvleesch dat bel van alle schadelüke stoffen reinigt geeft bet den mond een aaigenamcn frisschen geur terwyl het den ouaangenamen reuk weldra doet verdwijnen Dece Mondspoeling is insgelijks een nitmnntend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert bet tanden krijgen bg kleine kinderen dient als voorbehoedmiddel tegen diphlhteriiis keelziekte en is onontbeerlijk bij hel gebruik van minerale wateren In flessohen van ƒ 1 76 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 Poeder a ƒ o so Dr POPP S Pasta m Doozen a 1 26 Pasta aromatische waarvan het mmt gebruik de tanden schitterend wit TA nil f A mill Plombeersel om zelf bolle tanden of kiezen Ie plorobeeren per étui 2 60 POPP S medio Kruidenzeep het voor treffelgkste Toiletraiddel tegen vlekken uitslag lever vlekken en zomersproeten tot bevordering en behoud van eene zuivere en blanke huid tegen mede eters huidwarm onreine huid en pukkels ƒ 0 35 fttr Hel geëerdt publiek wordl veriecht uitdrukkelyk te verlangen geneetmiddelen van den K KHoftandart POPP en geen andere h echt te betchouwen dan die met zijn fabriekmerk lyn ettempeld Venckeiden vervaltcher en verkooperi in Nederland werden onlangs bij rechterlijk vonnii tof belangrijke geldboeten veroordeeld Depots van alleen eobte Analliériii preparaten bevinden zich te Gouda bij J H C Huinok winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kolff te s Hage bg J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Rgn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bij F van Wiudheim Co en H H Ulolb Co apotheek Ie Utrecht bjj G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND ÖOUDA ii Juni 1885 Hedenavond zal van 7 tot 9 uur op de Harkt alhier door het Mnriekkorps der dd Schutlerg eene uitvoering worden gegeven De Staaticourant van gisteren bevat de statuten der vereeniging tot verbetering van het paardeoras faoofdzakslijk in de gemeenten Waddinxveen Zevenhuizen Moerkapelle en Bleiswgli te Zevenhuizen Door de Weerbaarheids Vereeiiiging i Burgerpligl te Ooüda is bg deb schietwedstrijd welke uilgescbreTen was door het Bond der Rustende Schutlerg in ZuidHolland van 1 5 Juni Ie s Hage gehouden als premie de groote Zilveren Medaille behaald welke uitgeloofd was door het korps Koninklgke Scherpsohulten van Rotterdam voor bet geheel op militairen voet ingerichte en gekleetde Soherpschntterskorps dat in den wedstrgfl Bb bel hoogste aantal punten behaalde Voorti werden door de navolgende heeren bg genoemden wedatrgd nog prgzen behaald tls J C Kras de 10de prqs met 54 punten en A C Geitel de 53ste prijs met 62 punten beiden in afdeeliogH es door den heer H van Wijngaarden in afdeel ng F de 2e premie met 64 punten 8CHAAK COHRE8PONDENTIE Den Haag 4 Sale zet D 2 neemt E 4 F 5 E 4 Qoodt In m zitting der Rotterdamsohe ArrondissementsBeohtbank is uitspraak gedaan in de volgende zaak C IJ Bouwman wonende te Drirbrngge gemeente Waarder die in de vorige week voor de Beohlbank tereohlBlond onder be huldiging van door zgn onToorzicbtigheid en onoplettendheid oorzaak te ign geweest dat ign door hem bereden wagen met de stoomtram te Gouda in aanraking kwam waardoor een knaap daar afviel onder de machine tereohtkwam en levenloos daar onder van daan kwam is van die aanklacht rrggesproken Reedl kortelyk in om vorig nr medegedeeld Eene 19jarige dienstbode C t d W wonende te Gouda stond daarna terecht besohnidigd van diefstal in dienstbaarheid Beklaagde in dienel zgnde van den kteederbleeker J H Ie Gouda legen een weekloon van ƒ 1 60 benevens kost en inwoning had gedurende de maanden April en Mei van dit jaar Tertoheidene goederen die baren meester door veraohiilcnde personen ter wassobiag waren gegeven medegenomen en geborgen ten huize van een barer familieleden De beweegreden voor deze daad kon zij niet opgeven Hel O M requireerde hare veroordeeling tol drie maanden celstraf Wegens overtreding der drankwet had zich Ie verantwoorden M T huisvrouw van J v M wonende te Ouderkerk a d IJsel Reeds lang verdacht van het zonder vereiachte vergunning sterken drank in bel klein te verkoopem werd zg in den laten avond van den 10 Mei jl betrapt terwgl zg in bare woning aan een drietal personen glaaqes bittere jenever toediende eo daarvoor betaling genoot Dit werd wel door haar ontkend bewerende zg dat het op tafel liggende geld was gegeven voor door haar verkochte sigaren doch de 3 gehoorde getuigen spraken dit pertinent tegen zeggende dat er van sigaren geen sprake was geweest Het Openbaar Ministerie de aanklacht bewezen achtende eischie bare verooideeliog tol 6 dagen gevangenisstraf Over 8 dagen in deze zaken uitspraak Tot Lid van den gemeenteraad van Haastrecht is gekozen de beer A van Wgngaarden Staten OeneraaL Twieue Kamee Zittingen van 23 en 24 Juni In de zitting ran Dinsdag waren door den heer Booseboom zijne geloofsbrieven ingezonden Na een zeer uitvoerig debat over klachten wegens niet voldoende bestelling van rgkswerkeu aan de maatschappg De Schelde te Vlisaiogen is met 44 legen 13 stemmen aangenomen de conclusie der commissie aljns gewgzigd dat de Regeering wordl uitgenoodigd te overwegen ia hoerer het landsbelang toclast d levering van weilani op te dragen aan brieken gelegen buiten de linie van defensie In de lilling van gisteren is aangenomen de Snppletoire begrooting voor hel Depariemeol Waterstaat dienst 1884 Daarna werd behandeld de overeenkomst met de Maatschappij Zeeland betreffende de inrichting van een dagelgksohen dagdiensl naar Engeland De heer T Mackay beatreed den dagelgkschen dienst op grond dat daarin de Zondags dienst begrepen werd Een amendement op den considerans werd echter mei 41 tegen 24 stemmen verworpen De Heer Van der Loeff betreurde dat een contract van 1876 niet legelgkerlgd vernieuwd was en vreesde dal de Regeeriug bg de vernieuwing niet krachtig OU zijn De Minister van Waterstaat ontkende dit en wees op het belang van den Staat bg de tegenwoordige regeling Het ontwerp is vervolgens aangenomen met 63 stemmen legen 1 Te Hoorn zal op den 27 28 29 en 30 Juli a s eene i ationale Schietwedstrgd plaats hebben voor WeerbaarheidsVereenigingeo Schntterij en Leger Bij deze gelegenheid zal levens geschoten worden naar de Medaille welke geschonken is door de Deputatie der Z A Republiek in ons land Tevens zal oog een Nationale kampstrjjd plaats hebbeu tussohen de beste schutters van Nederland op 150 meter of 200 passen waarvoor als hoofdprgs wordl uitgeloofd het eere diploma van Schutterkoning van Nederland beoevens een kostbaar kunstvoorwerp in zilver en een groote gouden medaille ter gezamenigke waarde van ƒ 160 Het diploma moet behaald lirorden met 60 schoten achter elkander of in twee dagen De inleg is bepaald op ƒ 15 Aan hel Verslag van den Toestand der gebeente Gouda over 1884 ontleeneu wg het volgende HOOFDSTUK VI MEDISCHE EN GEMEENTE POLITIE a Medische Politie TOESTANDEN WELKE INVLOED KUNNEN UITOEFENEN OP DE VOLKSOEZONDHEID Van Gemeentewege wordt de openbare reinheid zooveel mogelgk bevorderd Het water in de stadsgrachten wordt geregeld ververschl de vaarten zglen slooten en andere aan de gemeente toebehoorende wateren worden gedurig uitgebaggerd AD7ERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt en schoongemaakt en de riolen dikwgis doorgespoeld Zooals hiervoren reeds is medegedeeld werden wederom twee zglen in het belang der openbare gezondheid gedempt en gerioleerd Eene strafverordening welke in bel afgeloopen jaar werd herzien en aaogevnid waakt tegen verontreiniging van slooten en wateringen die aan bgzondere personen toebehooren Bij deze verordening is onder anderen ook bepaald dal Burgi meester en Wethouders bevoegd zgn om de Openbare GezondheidaCommissie gehoord de eigenaren of rechthebbenden van voor de gezondheid schadelijke wateren te gelasten deze te overdekken of door riolen te vervangen Voorts wordt daarbg het drijven van schouw voorgeschreven als maatregel om nalatige eigenaren of rechthebbenden aan hunne verplichting tot het schoonhouden hunner wateringen te heiinoeren De pachter van de vuilnis C Furrer is verplicht het grove vuil van de straten op te mimen het drgvend vuil uit de grachten en vaarten op Ie vissohen en de plaatsen waar markten gehondeo worden na afloop daarvan schoon te maken Ten einde de vuilnis welke door de iogezetenen ter beschikking van den pachter wordt gesteld tijdelijk te verzamelen zgn bij wgze van proef in enkele dichtbevolkte achterbnurleD bakken geplaatat van gegalvaniseerd gzer vervaardigd en vooniea van een deksel Hierdoor vertrouwt men de kwade gewoonte om vuilnis op de openbare straal of in het openbaar water te werpen tegen te gaan Het ophalen der asch geschiedt van gemeentewege In 1834 bedroeg de hoeveelheid opgehaalde aach 8743 hectoliter haardasck en 22079 hectoliter kolenaacb Met inbegrip der kosten van aankoop en onderhond der beooodigde gereedschappeo en van hel onderhoud der aaobschureo werd hiervoor uitgegeven eene som van ƒ 3192 67 terwgl voor 1976 88 aach verkocht werd Heerechende ziekten De algemeene gezondheidstoestand in 1884 was lorgaan jaren aanmerkelijk beter Hel sterftecijfer dit dao in vergelijking met dien in de laatatvoorj jaren aanmerkelijk ook veel gunstiger Uil de mededeelingen van den oudsten stadsgeneesheer bigkt dat de gezondheidstoestand binnen de Gemeente vrg gewenscht wai vooral gedurende den zomer en den herfat In de eerste en de laatste maanden des jaara heerschten catarrhale en rheumatiscbe ziekten terwgl in December ook ziekten der ademhalingswerktuigen voorkwamen die echter over bel algemeen een goedaardig karakter hadden Er werden enkele gevallen van typhus rood vonk en het meest van mazelen waargenomen zonder dat van eene epidemie sprake was Ofschoon de temperatuur in de zomermaanden een hoogen graad van warmte bereikte waren de gevallen van cholera nostras welke zich gewoonlgk onder zulke omstandigheden vertoonen niet menigvuldiger dan in andere jaren Voor zoover bekend bad geen voorkomend geval van deze ziekte een doodelgken afloop De cholera asiatica welker epidemische verschgning aan de kusten der Middelandsche Zee en voornamelgk in Frankrgk de gemoederen in Nederland met angst veivnide openbaarde zich in deie Gemeente gelukkig niet Niettemin wedden de noodige maatregelen genomen eu voorbereid om inigds de zoo gevreesde ziekte te bestrgden Het toesich