Goudsche Courant, zondag 28 juni 1885

1885 N 3254 Zondag 28 Juni op JMIDDACHTEN bU de Steeg op DONDERDAG Z JULI PLAATSBILLETTEN en PROGRAMMA S voor den feesttrein ïyn van 28 tot 30 JUNI des namiddags 2 uur te bekomen aan het Station te Gouda en de verder liggende Stations Afzonderlyke PROGRAMMA S kosten 40 Cent op franco inzending van het bedrag worden zjj franco door den ondergeteekende gezonden Dit Programma en het groote Aanplakbillet geven verdere inlichting H B BREIJER Arnhem Juni 1885 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Secretarit De inzending van advertentien kan geschieden tot éto unr des namiddags van den dag der lütgave OPWEKKEND VERSTEBKEWD KOORTSVf ORUVEWDl TrouweDsobart eenigfe Lappen gekleurde Katoen nieuwe een Serfet en eea nieuwe zilrereu Vingerboed JIIAKKTBEBICHTEM Gouda 35 Juni 1886 Granen llauir als roreu Zeer puike Zeeuirscbe tarwe ƒ 8 40 a ƒ 8 75 Goede en Polder an ƒ 7 50 tot ƒ 8 25 Eoifire ƒ 6 20 a 6 60 Gent 5 25 i 6 Hafer ƒ 3 90 a ƒ 4 50 Maïs platte ƒ 6 25 en ronde ruim ƒ 6 Krwten boouen ene tonder handel De Teemarkt met goeden aanroer de bandel in eenie soorten flug vette rarkens 23 a 26 et rarkens Toor Londen 19 a 21 ets magere rarkens en biggen vlug biggen 1 a ƒ 1 60 per week schapen traag lamniereo vlug schapen ƒ 20 a 23 en lammeren ƒ 8 a ƒ 16 per stuk Aangevoerd 146 partijen kaas Eerste kwaliteit ƒ 19 a 22 tweede kwaliteit ƒ 15 a 18 Noordhollandsohe ƒ 16 a ƒ 24 Zwaardere booger in prijs Goeboter 1 10 a ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 9ü a ƒ 1 JUurgerlijiEe Stand GEBORbN 28 lam James William ouders J T Mirtin ea M M Verschuor 23 Wilhelmus oaders J de Kruijf eo M Erberveld Heodrik Wilhelmus ouders W Zaudyk eu G de Graaf Hendnka Mana Chrisliua oodets C Slolngk eu W M van Kuijk 24 Elizabeth ouders C J Looijaard eu C Hogervorst Theodora ouders J van t Wout eo M T J vau Leeuwen OVERLEDEN 22 Juni M A J Visscher 1 j 6 m W Bnjbag Ij é m 23 C M Bik ed C P Kerper 78 j Stolwijk GEBOREN Dirkje ouders W Molenaar en R Barger Plenntje Jauua ouders H Hol ea G Koot OVERLEDEN A Zgderlaan 4 m Reeuwjjk Klaasje ouders A J GEBOREN Be koDwer van Triet en B Oouderak OVERLEDEN M Burger 55 Zevenhuizen GEBOREN Hermanns ouders J Burger en A de Kooter OVERLEDEN S de Deugd 2 m ADVERTENTIÊN Heden overleed zacht en kalm na eenlangdurig Igden ome geliefde Moeder en Grootmoeder CORNELIA MARIA BIK Weduwevan CoRNBLis Kïbpee in den ouderdom van 78 jaien T J KERPEK B M GASSMANN Gouda 23 Juni 1885 ♦ Voor de vele en hartelijke deelneming ondervonden by het overlijden van ons geliefd Kind betuigen de ondergeteekenden hun harteiyken dank W DE JEU A DE JEü Hazebeoek Gouda 25 Juni 1885 Korte Groenendaal I X 6 De ondergeteekende heeft de eer zijn geachte Begunstigers te berichten dat hy is naar de Korte Groenendaal I No 6 en hoopt daar weder het vertrouwen te genieten hetwelk hy sinds 9 jaar genoten heeft Tevens breng ik bjj deze ter kennis dat heden avond myn Winkel in Sdioenen en Laarzen GEOPEND wordt my vleyende met eendruk bezoek vereerd te worden heeft hy deeer te zyn üEd Dv Dr B vAif TONÖERLOO ADVËBTEI TIEIV in alle Binnen en Bultenlandache Cou ranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda een aangenaam H E EMENJS UI8 met een grooten Volière Te bevragen by den eigenaar W F A BRUINSMA te Gouda K GEtJNHÏÏT C Commissionairs in Effecten Amsterdam O Z Voorburgwal 129 belasten zich met den In en Verkoop van EFFECTEN en PREMIËNLOTEN tot den koers van den dag tegen billyke provisie Sluiten PROLONGATIËN en geven voorschot op Effecten Garnizoens Voedings Commissie te GOUDA De GARNIZOENS VOEDINGS COMMISSIE zal op den In JULI 1885 des middags ten 12 uur op het Bureau van den Garns Commdt onder nadere goedkeuring van den M V O aan de minst inschryvende in het OPENBAAR AANBESTEDEN De levering van AARDAPPELEN ten behoeve van de menage der troepen in Garnizoen te Oouda voor het tijdvak van 15 JDLI tot 1 NOVEMBER 1885 De voorwaarden liggen ter lezing op het Burean van den Garnizoens Commandant te Gouda Juni 1885 De Majoor get P J STRAATMAN By den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zijn voorhanden YEEVOLGBUITDEL OP DE Evangelische Gezangen Prys 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent ABSHAÜBBINS OF Anti Rlinniatisciie WATTEJV van A Breetvelt Az Delft Verkrygbaar i 30 Cent per pakje by T A C van Deth C B Verheul Oudewater jlej de Wed Bosinan A Boa Berkel Gouda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S T d Kraats Bleiswyk J var Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C aehlattraan Bodegraven K Oosterling Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende SU 8L0EOARMOEDE j BLEEKZUCHT BROOTE ZW KTe beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda by wie Modellen ter bezichtiging zyn gesteld en nadere informatien in te winnen in flesBchen k 1 1 80 en f 1 00 TAMARINDE BOIVBONS aaubevoleo tegen VerStOpping en daarmede in rerband staande ongeateldheden DE TAUARINDE BONBONS u KEAEPELIEN HOLM zijn een zuiver plantaardig tachtarerkend spysrertering en eetlust oiet storend Furgatief in coufiluurform aangenaam friioh van smaak en zeker werkend In doozea van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing iran den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma terstond verlichting In Etai van 80 en 60 OentB SALMIAK PASTILMIS oplossend en verzaehlend middel by HoOSt en Verkoudheid in iiescbjea ü 20 oentB ERAEPELIEN HOLM Apothehrs te Zeist DepSt voor Oofda bg den heer C THIM Apotheker Hollandsch GEEOOET SPEK 3 cent de 5 Ons Slytera genieten rabat H VAN WILLIGEN Lange Groenendaal Vleeschhonwer en Spekslager Cliem fabriek van H vonGinilK rn te Emmerik ajd Rhi n vZilveren Medaille Amsterdam 1883 INKTPREPAR ATEJN Nederland Scbryflnkt Alizfirin Keizer Schijfen Copleer inkt Salon en andere Intsoorten onderacheiden aioh door hunne levendige kleur groote vloeibaarheid en het anelle drongen van alle andere inktfnbrikaten Verkrijgbaar in ieder aoliden boekwinkel en in de bekende depo a l De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERD G en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 27 Juni 1886 Men verzoekt ons de aandaoht te vestigen op achterstaande advertentie betreffende de toelating van leerlingen op de aokolen van Mrj Gretser en de heeren Hnber Leopold en van Citterl Tot nu toe werden op deze scholen leerlingen toegelaten met April en October doch in het belang van het onderwijs wetd daarin deze wyziging gebracht dat de toelating op deic acholen slechts eens per jaar en wei dadelijk na de zomervacantie zal gescbieden In verband daarmede is door den Gemeenteraad ook eene wijziging gebracht in de verordening op het heffen van schoolgeld door daaraan de volgende bepaling toe Ie voegen Voor leerlingen die onmiddelijk na het einde der zomervacantie op de Eerste of de Tweede Bnrgers holen voor de eerste maat worden toegelaten en voor leerlingen die bij den aanvang disr vacantie de Tweede Burgerscholen verlaten moet alcohta de helft van het over ééne maand of over een vierendeeljaars verschuldigde schoolgeld worden voldaan Deze wijziging behoeft echter de koninklijke goedkeuring alvorens te konoen worden toegepast Tot onderwijzer san de openbare lagere school te Moordrcehl is met ingang van 1 Juli in plaats van S de Groot aan wien op verzoek eervol ontslag is verleend benoemd M i Hofland te Wresp Er hadden zich voor dete betrekking aangemeld 17 sollicitanten Op de 100e algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van het Algemeen die 11 Augustus a s onder voortilterachap van mr H P G Quack te Amalerdam zal gehooden worden zal eerst het voorstel Nijmegen norden behandeld om het plan tot stichting eener kweekschool voor bewaarachoolhoudereaaen in te trekken Vervolgens zal de wetsberziening aan de orde zijn met de daarop voorgestelde amendementen Verder rijn nog voorstellen ingekomen van het hoofdbestuur om het een orediet van ƒ 1000 te verleenen ter vergoeding van reis en verblijfkoslen aan sprekers van Amersfoort en Ooslerbeek om ƒ lOOU beschikbaar te stellen om het onderwijs in handenarbeid te bevorderen en vnn Arnhem om ƒ 300 subsidie te geven aan de vereeniging tot bevordering van het onderwga in handenarbeid Aan het veralag van den Toestand der Gemeente Gouda over 1884 ontleenen wij nog het volgende HOOFDSTUK VII NATIONALE MILITIE EN SCHUTTEBIJ a Rationale Militie Het aandeel deter Gemeente in de lichting van 1884 bedroeg 46 man Het getal ingeschrevenen voor de Nationale Mditie waarnaar het aandeel is berekend was 158 Daarvan werden om verschillende redenen vrijgesteld 90 en 68 voor den dienst geschikt bevonden Drie lotelingen werden na de inlijving afgekeurd en moesten door hoogere nommers vervangen worden Een werd nog iu Augustus iugelgfd voor een loteling die niet aan de oproeping heeft voldaan Bij de Militie te land zijn ingelijfd Lotelingen 27 Nummerverwisselaan 8 Plaatsvervangers 12 By de Zeemiiilie lotelingaa 3 Te nmen 46 b Sehulttry De dienstdoende Schotterü bestaat nit drie kompagniën De werkelijke sterkte wta 497 maoachappen wurvoo Actief 279 Beserve 218 De volgens de wet gevorderde actieve aterkte der Schutterij is 296 De eerste ban telde Officieren Onderofficieren Korporaals 1 6 10 Tamboers m 137 80 Te zamen 234 man In den loop van het jaar werden tot 2en luitant benoemd de heeren mr A G Wolff en L A Keeper Aan den eeratgeaoemde werd later ten gevolge van zyn vertrek nit die betrekking eervol ontslag verleend Het incomplete bij bet korps officieren kon in dit jaar nog niet worden aangevuld £ r bestond echter gegronde verwachting dat dit spoedig zou geschieden De vereeniging Officieren der Schnttery hield geregeld hare maandeujksche vergaderingen lot bet bespreken van schutterlyke belangen en het onderhanden van den kameraadscbappelijken geest Gedurende de wintermaanden werden door de Officieren tweemaal in de maand theorethische oefeningen onder de leiding van den MajoorKom mandant gehouden Al de officieren en aspirantofficieren der Schutterij woonden deze oefeningen geregeld en met belangstelling biJ De resultaten daarvan mogen bevredigend worden genoemd Het kadei hield gedurende de maanden waarin volgens de wet niet wordt geëxerceerd wekelykscbe bijeenkomsten onder leiding van den len LuitenantAdjudant waarbij theoretische en schietoefeningen met Flsubertpatronen plaats vonden By de laatstgenoemde oefeningen werden kleine prijzen uitgeloofd dat zeer gunstig beeft gewerkt De gewone exercitieo hebben gedurende den tyd bij de wet bepaald plaats gehad De MajoorKommandant had daarover alle reden lot tevredenheid Wel kannen by het aantal voorgeschreven oefeningen geeue groote eischen worden gesteld maar waar het zooais hier niet aan ijver en goeden wil ontbreekt daar is dikwyis meer te verkrygeu dan oogeniiohijulijk kon worden verwacht Met genoegen verklaart de Hajoor Kommandant dat dit over het algemeen het geval was Ook over orde en tucht die hebben geheerscht tvaa genoemde Kommandaol zeer tevreden Hg wyst er met voldoening op dat slechts eenmaal de Schuttersraad is moeten bijeenkomen om bueten op te leggen wegens afwezigheid b j brand Daar goed schieten een eerste vereisohte is hebben de oefeningen daarin dikwijls plaats gehad ook omdat in het vorige jaar wegens het beuwen ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN van den watertoren op het aangrenzend terrein niet was geschoten Bij de veertiendaagsche oefeningen op Maandag werd geregeld door een gedeelte naar de schijf geachoten Verder oefenden zich op Zondag de leden van het kader en des Woensdags de heeren Officieren terwyl op den vrjjen Maandag nog door hen werd geschoten die van de gewone oefening om bepaalde redenen waren vrijgesteld Deze laatste maatregel bleek van gnnsligen invloed te zijn De geoefendheid van het kader is voldingend gebleken bij den Korpswedstrijd te a Qravenhage waar de Zilveren Medaille door het Bijk uitgeloofd bij het salvovunr is behaald terwijl ofschoon het aantal punten giooter was er slechte een veracfail van één treffer beatond met bet deiachement dat de gouden medaille verkreeg Het detachement dat van hier aan den wedatrijd deelnam bestond uit de sergeant majoors T Sanders en W Sliedrechl de sergeanten B Hageman en J van der Zandt eo den korporul scherpechutter F Jansen onder leiding van den kapitein A van Beedt Dortland In hel geheel zijn door 219 man 6744 patronen tol geweren klein kaliber verschoten Het aantal treffers bedroeg gemiddeld op 100 meter 81 pCl en op 160 meter 72 pCt terwyl 2000 Flanbertpatronen met zeer gunstige resultaten verschoten zijn De vrywillige wiuteroefeningen der manschappen van de nieuwe lichting die vroeger niet by het leger hebben gediend badden geregeld iedere week plaats onder de leiding van den len Luitenant Adjudant terwijl het onderricht door instructeur der schutterij gegeven werd Steeds meer en meer wordt daarvan gebruik gemaakt en het aantal dergenen die zich vrijwillig oefenen is dikwijls zoo groot dat de vaste iostrncienrs niet voldoende zijn De inapectien gedurende de wintermaanden over kleeding wapenen en ledergoed gelijktijdig met de oproeping van het brandpiket gehouden gaven reden tot tevredenheid Het muziekkorps bestond aan het einde van bet jaar uit 21 muzikanten waarvan 9 der Ie klasse 6 der 3e klasse en 6 élèves Vier der élèves werden na aan de Muziekschool voldoend examen te hebben afgelegd toegelaten terwijl een élève schutterplichtig y nde bij bet korps ia gedetacheerd De Schutterijktaase aan de Stedelyke Mnziekacbool voldoet steeds gSed Door acht leerlingen wordt daaraan deelgenomen waarvan twee reeds élèvemuzikanten zgn De repeiiiien werden wekelijks gehouden Slechts nu eu dau bleven enkele leden van het korps afwezig Orer bet algemeen is de opkomst zeer bevredigend evenals de orde die steeds bij de repetilien en uitvoeringen heerscht De instrumenten zijn evenals de kleeding in goeden staat De kapelmeestT kwyt zich voortdurend uitmuntend van zijne taak en is steeds vol ijver en lust om het muziekkorps te verbeteren dat niet onbelangrijk 13 vooruitgegaan De Majoor Kommandant betreurt bet dan ook daarom dat voor kleine uitvoeringen zoo weinig gebruik van hel korps wordt gemaakt Hij zegt Van de toelagen die de Gemeente geeft komt niets ten bate van de muzikanten daar die slechts tot het nanschafien en herstellen van kleeding en instrumenten dienen Als men in aanmerking neemt dat zij buiten de wekelykscbe repetilien by ongeveer 16 ü 18 inspectièu en n m li ltu