Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1885

houdend dringend Terzoek om wetten en roorsohriften in o ereensteinming met hunne beginselen en leerstellingen De minister ran blonenlaDdsche taken is den 87 ten uit Murcia Ie Madrid teruggekeerd Hü heeft in de couloiri der Kamer aan de afgetaardigden rerklaard dat de toestand te Murcia seer bedroevend is de sterfte is er veel grooter dan de offioieele cijfers aangeven want veU gevallen van cholera norden door de famillen niet aan de overheid opgegeven Den 269ten kwamen in de provincie Muroia 1060 oholera gevallen voor en omstreeks 500 dooden Depot eii Bottelarij TAN DE StoonibierbrouweriJ de Posthoorn mn LEIDEN is 1 JULI rUBPLAATST van de Groeneweg naar de Groenendaal I 62 Wf KOSTER VrUdag 3 Juli 1885 N 3856 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I N G E Z O N D E N De DIRECTIE der s Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland heeft de eer mede te deelen dat voor GOUDA en OMSTREKEN door de Bank tot haar is benoemd de firma Wed KNOX en DOBTLAND te Gouda bij wie informatien en Prospectussen zijn te bekomen betreffende het opnemen van Hypotheek en het beleggen van geld in Pandbrieven De Directie voorn F W J A DEL CAMPO gen CAMP Directeur Mr M DE PINTO Regtsgeleerd Directeur De Kaasmarkt te Gouda itynieer de Redacteur Beleefd verzoekt ondergeteekende plaatsing in de G Ct voor het volgende Ëenige belanghebbende bij de Goudsche Kaasmarkt veraoeken in de O Ct tan Zondag jl de Kaasmarkt op een later uur te beginnen en wel In t belang der Gemeente niet veronderstellende dat het noodig zal sijn hierop te repliceeren acht ik bet toch noodig in t belang van zeer veel neringdoenden de geopperde stellingen te weerleggen In de eerste plaats moet ik UËd doen opmerken dat op bet bewuste adres aan den Goudsohen Gemeenteraad zeer weinig Gondsobe Kaashandelaren voorkwamea daar de meeste er tegen waren om r de het voor de kaas veel beter is dat zy 8 morgens vroeg verkocht wordt daar op een later uur de zon meer warmte van zich geeft wat voor de kaas zeer nadeelig is Secondair moet ik UËd doen opmerken dat juist DU met de concurrentie van de versohillende Kaasmarkten er in geen jaren zooveel kaas ter markt aangeroerd werd als dit jaar en dan geloof ik M de K dat men in onze Gemeente el iets mocht verzinnen om de marktdag te rekken daar van inkrimpen geen sprake raag zijn de meeste boeren die geen kaas ter markt brengen komen 8 il 9 uur ter markt en gaan om 11 s ur weer huiswaarts Eedenen waarom ondergeteekende vermeent dal éa bet belang der Gemeente én bet belang der neringdoenden eoorail mede brengt géén vast marktuur te bepalen JEJ bij voorbaat dankzeggende voor de plaatsing M de B blijf ik hoogachteud UEd dvi Dienaar Eeü Belanghebbende Met AUGUSTUS wordt verlangd eene P G Adres WACBTELSTRAAT 223 Met 1 MAART 1886 wordt op een Landgoed aan den Neder Rhijn verlangd een GEHUWD PERSOON die de Hollandsche en Edammer Kaasmakerij grondig verstaat Aangename en vaste betrekking Beste getuigschriften zijn hoogst noodzakelijk Informatien geeft de Volkszeitung in Wesel Op deii 26 Mei j I is aan het politie bureau gebracht Eec pak Vuiigoed Jigïïende op de stoep van Ëlberveld op den Langen Tiendevref zgnde tnree blauwe Schorten twee paarsche Jakken een blauw gestreept Boezeroen en eeu geel gebloemd Kinderjurkje of Jakje welke goedereu nog niel zijn afgehaald Nog is aan het bureau van politie gedeponeerd een ronde Zakdoek en drie Sleutelijea aan een bandje 11 mil iiiïï Opg ericht te Londen 1714 LONDEN de Engehche Bank BERLIN Reierentiën Duitsche Bank AMSTERDAM Banque de Paris et des PaysBas Belegd K füaal f 21 800 000 De Union sluit Versekering op het leven voor ieder bedrag ook met aandeel in de Winst Over de laatste 40 jaar werd in doorsnee y j pCt per 5 jaar en over de laatste vijf jaar 8 j Ct van de verzekerde som goed geschreven De Union onderwerpt zich aan de Nederlandsche wetten Generaal Agenten voor Nederland JOOSTE DE BORDES Reguliersdwarsstraat 73 Amsterdam AGENT voor Gouda en Omstreken De Heer J van Reedt Dortland Westhaven B No 180 0 0 a d a Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Jam Jbd ouders P van Mensch eo H M TeekcQS 28 l rk ooders A C OVERLEDEN 27 Jnni A Scboonderwoerd U d 28 N de Gnujl 6 m A E M nn Leenwen 4 w APVERTENTIÊN De ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling die zy mochten ondervinden bij de geboorte van hunnen Zoon W J DERCKSEN M H DERCKSENGouda 30 Juni 1885 van Wijk De bekende en onbekende Schuldeischers de Bevoorrechten de Pand of Hypotheekhebbenden daaronder begrepen in het Faillissement van MMANTIML BOZEFELD Koopman te Gouda worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot verificatie der Bchuldvorderingen welke zal plaats hebben op MAANDAG den 13 JULI 1885 des voormiddags ten 10 uur in het gebouw der Rechtbank aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda De Notaris G C FOETÏÏIJIT DE00GLEE7EE te GOUDA zal op MAANDAG 27 JULI 1885 des morgens te Elf uren in het EofiSehuis cHabhonii aan de Markt aldaar in het openbaar Verkoopen 1 Een goed onderhouden fraai uitzicht hebbend HEERENHUIS ERF en TUIN aangenaam en Troljjk gelegen te Gouda san den Kleiweg op den hoek van het Plantsoen Wp E N 62 groot 4 aren 56 centiaren Het Huis bevat beneden 5 Kamers waarran 3 en suite en Keuken en boven eene Kamer met ruim Balkon afzonderl ke Zolder en Dienstbodenkamer Het Sous terrain bevat Mangel Provisieen Dienstbodenkamer Kenken Werken Mergplaatsen en Kluis Het is geheel van Gas en Waterleiding en verder van vele Kasten en andere gemakken voorzien Te aanvaarden 15 September 1885 en 2 6 Hectaren 71 Ayen 80 Centiaren uitmuntend Wei en Hooiland liggende in de Voorwillens te Gouda in 4 Percoelen Verhuurd tot 30 April 1889 aan NANNEN v N EIJK voor ƒ 610 per jaar Het Heerenhuis is op een bewys van toegang af te geven door genoemden Notaris 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 12 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te zien Het Land is op de gewone tyden te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROÜÖLBEVER voornoemd Stoomtramweg Maatscliappij GEZELSCHAP BILJETTEN tegen verminderde prjjzen verkrjjgbftar voor minstens IS personen liïlichtingen te bekomen bij den Stationschef te Gouda Ëene flinke Agentuur die ruime verdiensten afwerpt wordt aan degelijke personen aangeboden Agenten die voor Assurantiën en Boekhandel werkzaam zijn komen het meestin aanmerking Franco offerten met opgaaf der tegenwoordige betrekking aan het Bureau van dit Blad onder het Motto Flinke Agbntbn ï Mejuffrouw E S CATS Manufacturen Kleiweg VRAAGT tegen 1 AUGUSTUS eene flinke DIEi STB ODE De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te 8 Bosch beveelt hare gunstig bekende lIHOlEIf beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bij wie Modellen ter bezichtiging zijn gesteld en nadere informatien in te winnen BINNENLAND GOUDA i Juli 1885 Oodenoek tsd het water der Gaudache Waterleiding Be conoeuie voorwaarde is 15 Mdligram J linmpermaDganaat in 1000 c c 11 Juni 6 miliigram beooodigd 17 6 5 2 6 30 6 Bij de eind examens van de leerlingen der 6eklasse Tan het Kraémiaansch Gymnasium te Rotterdam tijn o a geslaagd de hier W van Krimpen aan wien eao getuigschrift werd uitgereikt oor alle faculteiten de ïeeren F D van Kluijre M M Schim sn der Loeff die een getuigschrift verkregenvoor godgeleerdheid rechtsgeleerdheid ent en de heer A Mjjnlieff die het getuigschrift verwierf voorgeoMalEiilde nz Dlntdagavood vergaderde de Kiearereeniglng Gemeentebelang tot het stellen van tefen candidaten voor den Gemeenteraad ouder praesidium fan den beer G J Steens Zijnen De 6 aftredende raadsleden de hh G Strater W Post Drost Dr P H G an lUrson C C H Prince H Jager en Mr J H fan Mierop werden met algemeene stemmeo opnieuw candtdaat gesteld Ter lervulling der vacature ontstaan door het genomen ontslag door den heer L J Buijgers werden genoemd de hh A van Veen D G van Vreumingen J Post van der Burg eu A van Beedt Dortland De heer A van Veen werd aanbevolen als oandidaal door den beer A L van Uven die lan oordeel was dat de heer van Veen bij alle leden van iiGemeeatebeUiHgi gunstig bekend was hij nas met warmte de liberale denkbeelden toegedaan en genoot allesitns de achting zgner stadgeiiooten Met zijne candidatuur tou de rereeniging bepaald een goed figuur maken en werd hy tot raadslid gekoien hij zon én door zijn onafhankelykheld én door zijn juislen blik op gemeentezaken een plaats io den Baad met eere vervullen De heer J Post vao der Burg sprak vervolgens een woord tot aaobeveliog van de candidatuur van den heer D G vau Vreumingen Spr bad den heer van Vreumiogeo leeren kenneu als een ontwikkeld degel k man die goed kon spreken en een warm hart bad loaf de algemeene belangen om welke redenen hij een goed candi daat dezer Kiesvereeniging zou z n De heer H W F Bonte verkreeg daarop het woord om den door hem genoemden osodidaat aan te bevelen den heer J Post van der Burg Deze had zeide spr in verschillende commissien en besturen getoond zijn t jd en persoon beschikbaar te willen stellen voor de algemeene zaak eu hy had dit gedaan op eeu wyze die volle vrijheid gaf hem de belangen der stad toe te vertrouwen welke de heer Post van der Burg zeker ten volle zou behartigen De heer G J Steen Zynen be al verrolgen den heer A an Beedt Dortland als candiUaat voor deu Baad aan In hem zou deze Kiesvereepiging een gelukkige candidatuur mogen begroeten daar hij behoorde tot de middenklasse der burgerg wier sympathie hij genoot en als zoodanig zou hij wellicht meer dan andereu kans hebbeu als raadslid gekozen te worden Als Kapitein der Sohutterg had hg zich vau een flinke zijde doen kennen terwyl hg als spreker in de Debatmg club getoond had zyu gevoelen duidelijk en klaar te kunnen openbaren hetgeen natuurlijk voor het Lidmaatschap van den Baad een voorname aanbeveling was De heer Dr A Romeiju kon zich wel met de candidatuur van den heer van Beedt Dortland vereenigeii maar wenscbte te rragen Zou hg zich een candidatuur laten welgtvallen Had hg wel den noodigen tgd en gelegenheid zich aan dq stadsbelangen te wijden Behoort hij veeleer niet tot hen die de belrekking van raadslid met kmnea aannemen daar hij gelijk bekend is aan het hoofd staat vau een drukke kassierszaak Orerigens moest spr verklaren tegen de e candidatuur geen bezwaar te hebben De genoemde heer is toch een zeer geschikt persoon Nadat daarop gebleken wai dat geeit der genoemde heeren vooraf gevraagd was of zg eeu eventueele oandidatuur zouden willen aanvaarden werd overgegaan lol de stemming Bij de eerste stemming verkregen de hh van Beedt Dortland 3 Post van der Burg eu van Veen ieder 2 en de heer van Vreumingen 1 stem Bij de tweede stemming verkregen de hh van Beedt Dortland 4 vau Veeu 3 en Post vau der Burg 1 stem Bij de bersumming tussoken de hh van Beedt Dortland en van Veen verkreeg eersIgenoemUe 6 laatstgenoemde 3 stemmen zoodat tot candidaat van Oemeentebelangi was verkozen de heer A van Beedt Dobtlamo Nadat de Voorzitter de aanwezigen had opgewekt met ijver deze candidatuur te ondersteunen eu alle krachten in te spannen om den candidaat der vereeniging te doen verkiezen werd de vergadering gesloten De beer A van Beedt Dortland heeft de hem door Gemeentebelang aangeboden oandidatuur voor deu gemeenteraad niet aangeuomeu De Declamatie Tooneel en Zangverceniging Kunst na Arbeid te Amsterdam zal Zondag a e per extra boot een bezoek aaa Gouda brengen Te half een uur aan het Jaagpad aankomende zullen hare leden zich in optocht voorafgegaan door hun Muziekkorps en hun banier langs deu Kattensingel Kleiweg Hoogstraat Markt en Korten Groenendaal begaven naar het Vereenigingsgebonw in deu Langen GroeDendaal alwaar hst bmtimf W rProvidentia beu zal terwelkomen en de heer L J Jordain bekend door zijne voordrachten der werken van den heer Justus van Maurik eene voordracht handen Ook de Groote of St Janskerk wordt door hen bezocht en na een klein diner te hebben gebruikt venamelen zich allen weder in het Vereenigingsgebouw om vandaar weder in optocht te vertrekken om te half vijf uur te retourneeren Deze Vereeniging is eeu stichting van het Algemeen Nederlaodscb Werklieden Verbond en telt met inbegrip hunner vrouwen 260 personen eu draagt eeu echt Nationaal karakter In de zitting der Botterd Arr Becktbank van Dinsdagmorgen werden de volgeude personen veroordeeld Chr V d W dienstbode in Gouda bekl van diefstal van linnen goederen teu oadeele van een waschinrichting waar zij werkzaam was gepleegd tot 2 maanden gev eenz M T huisvr vau J v M zonder beroep wonende te Ouderkerk a d IJ bekl van bet verkoopen van sterken drank zouder vergunning tot 3 dagen gev SCHAAK COHBESPONDENTIE Deu Haag 4Sste zet E 2 G 2 Gouda 438te D 7 F 5 Dezer dagen ontvingen wij het 4e jaarlgksohe Verslag van de Hoofdcommissie van het Ondèriteuningtfondt opgericht door het Nederl OndencyierêQenoottchap Daaruit blgkt dat met uitzondering van Limburg in het geheele land voor het Ondersteuningsfonds wordt gewerkt Builen de rente van de gelden in de Spaarbank beloopt het totaal der ontvangen bijdragen ƒ 7822 09 Het vaste fonds klom van ƒ 17860 77 lot ƒ 24996 66 Uit de opgave van de verleende ondersteuningen bljjkl hoe nuttig de zaak werkt In Gouda zijn 44 personen die hei Fonds stgveu door geldelijke bgdrageo Het mag oog wel eens ouder de algemeene aandacht worden gebracht dat niet alleen de bgdragen van hen die tot den onderwgzersstand behooren welkom zijn maar ook van andere belangstellenden buiten dien stand Inlichtingen omtrent het fonds worden verstrekt door den correspondent te Gouda den heer S Posthumus Uit Woerden is Dinsdag door de rijkspolitie naar de gevangenis te Utrecht overgebracht W K v D zilversmid wonende te Utrecht verdacht van zich aan diefstal van goud en zilver ten nadeele van S d L te Woerden gepleegd te hebben schuldig gemaakt Aan het verslag over deu Toestand der gemeente Gouda over 1884 ontleenen wij het volgende Scholen volgen de Wet tot regeling tan het liiddelbaar Ondermji De Oommissie van Toezicht bekwam twee nieuwe leden daar ter voorziening iu de bestaande vacaturen werden benoemd de heeren H P Schim vau der Lees en J H Becking die zich deze keus lieten welgevallen Er zijn in deze Gemeente twee scholen van Middelbaar Onderwijs de Burgeravondschool en de Bijks Hoogere Burgerschool met vijQarigen cursus a De Burgeravondschool Bij den aanvang van het jaar 1884 bedroeg het getal leerlingen op de Burgeravondschool 90 waarvan 89 het volledig onderwgs en 1 dat iu enkele vakken volgden Zij waren verdeeld als volgt 41 in de eerste klasse waaronder 1 voor enkele vakken 24 in de tweede 12 in de derde 7 in de vierde en 6 iu de vgfde klasse Aan het einde van deu vorigen cursus namea 40 leerlingen voor het volledig onderwijs uit de eerste klasse deel aan het overgangsexamen Hiervan werden 21 bevorderd en 12 niet tot eene hoogere klasse toegelaten terwijl 7 ua het examen de school verlaten hebben De leerling voor enkele leasen verliet na het examen eveneens de school Van de 24 teerlingen uit de tweede klasse konden 8 leerlingen tot eene hoogere overgaan 4 leerlingen bieren in dezelfde klasse eu 12 verlieten na het examen de school Uil de derde klasse met 12 leerlingen gingen 6 naar de vierde 1 doorloopt deze klasse nogmaals terwijl 5 leerlingen het onderwijs op de school na het examen niet meer volgden Van de 7 leerlingeu der vierde klasse werden 4 bevorderd terwijl de overige na het examen de school verlieten Het eindexamen werd door 13 leerlingen afgelegd Hiervan verkregen 6 het getuigschrift Het oelatiugsexamen werd afgelegd door 36 jongens Hiervan werden 28 geplaatst in de eerste en 1 in de tweede klasse de overige 7 moesten worden afgewezen Aau bet einde van het jaar werd de Burger avondschool bezocht in de eerste klasse door 39 io de t eede door 27 in de derde door 9 in de vierde door 6 en in de vijfde door 8 leerlingen Van deze 89 volgden 76 het volledig onderwijs 14 enkele lessen Aan 39 leerliugen werd vrijstelling van de betaling van schoolgeld verleend De heer A F Crsmer verkreeg op zg n verzoek eervol ontslag als leeraar in de Nederlandsche taal de geschiedenis eu de aardrijkskunde aan de Burgeravondschool Io zijne plaats werd benoemd de heer J Slop onderwijzer aan de Tweede Bnrgersoboal voor jongens De lokalen evenals de schoolmeubelen en hulpmiddelen berinden zich in zeer goeden toestand De kosten der Burgeravondsrhool hebbeu bedragen ƒ 6162 25 terwgl aan schoolgelden werd ontvangen ƒ 145 b De Byki Hoogere Burgertchool Bg den aanvang van jaar 1384 werd de Hoogere Burgerschool bezocht door 64 mannelgke en 11 vrouwelgke leerlingen 48 mannelijke leerlingen namen deel aan het volledig onderwgs 6 volgden enkele lessen Van de vrouwelgke leerlingen genoten 3 hel onderwgs in enkele vakken er gl de overige 8 leerlingen het volledig onderwijs bijwoonden Op den 9 en 10 Juli hadden de orergangaexamens plaats Van de 24 leerlingen uit de eerste klasse werden voor het volledig onderwgs 13 mannelijke en 2 vrouwelijke tot de 2e klasse bevorderd