Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1885

Woensdag 8 Juli N 3858 1885 ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefaesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKKN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zyn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig D epo t van W6lle s Eoonekamp Elixtir GOÏÏDSCHE KIESVEREEinaiNG Vergadering der Leden tot het stellen van CANDIDATEN op Woensdag 8 JuZi des avonds ten S uur op de bovenzaal van het Koffiehuis Hahmonie HET BESTUUR Eijks Hoogere Burgerschool te GOUDA Het OPENBAAR BXAMBN bjj het einde van het Schooljaar 1884 85 wordt gehouden 10 en 11 JULI e k des morgens 8 12 en des namiddags 1 S j uur doch den lldcn tot 4 uren daar het Examen in de Gymnastiek op dien ZATERDAG plaats heeft s nam 3 4 in het Stedelflk Lokaal De Directeur Dr W JULIUS Gouda 3 Juli 1885 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vaif DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Izoaderlöke Nonuners VIJF CBNTEN t De iivseading van advertentiën kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave Ëen zoogenaamde faooirijder eeu dtaagpenuing van koper Vier groote teekeniugen voorstellende de bas reliefs vau een gevel van het Steenhouwere en MetselaarsGildehuis op de Naaijerstraat alhier Ben gedeukpeubiug in metaal van Herman Boerhave Drie en dertig etten van Emaus de Mioault Ëen portret van Zoutman en eene atbeelding van zgn grafmonument te Geertruidenberg Eeu eigenhandig gesebreven brief van Boemer VItOf Ëen dito van J A Zoutman Ëene teekening naar een glat uit de St Janskerk alhier van vóór den kcrkbrsnd in 1552 voorstellende den Doop van Chrittoa Een onverminkt exemplaar van Walvit Beschrijving der ttad Gouda Ëen zeer knnttig gesneden bonten beeldje voorBtellende een werkman vau bet Smids Gilde Een fraai gesneden houten madonna beeldje opgevischt uit de Raam Drie schoortleentegels waaronder een bijzoudet 4 i afltewerkt exerajriaar In de laatate jaren beeft de Commissie van Toezicht aan welker zorg de inrichting is toevertroawd er naar gestreefd om door doelmatiger raugaohikking der voorwerpen en door andere middelen welke voor haar bereikbaar waren het aanzien van het Muaeum te verhoogen Bg haar it thans ook een catalogus in bewerking die spoedig voltooid zal tiju Hel aantal betalende bezoekera wat in het afgeloopen jaar aanmerkelijk minder dan in voorgaande jaren Het bedroeg 617 waaronder 410 peraonen tegen den gewonen entreeprgs van 25 cents en 207 persoden die tegen betaling van 10 cents toegang verkregen De Commissie van Toezicht verloor in December 0 zeer verdienstelijk lid doordien de Heer D J au Vreumiogen ala zoodanig zijn ontslag nam uithoofde van zijne geschokte gezondheid Met leedwezen zag de Commissie bem uit haar midden gaan Op hel einde van het jaar wat in deze vacature nog niet voorzien HOOFDSTUK X ARMWEZEN lu bet afgeloopen jaar waa de behoefte aau ouderileuning grooter dan in het jaar te voren Nietiegeuttaaude de broodpigzen lager waren bedroegen de uitgaven van hel Burgerlgk Armbettaur voor reohlstreeksohe bedeeliiigen in 1884 meer omdat de b Jeeliug in eetwaren die in geld over trof De uitgaven voor brandstoffen leverden geen aanmerkelijk verschil op Bejaarden if gebrekkigen ontvingen oudersleuniog in eetwaren en geld en gedurende de wintermaanden ook iu brandstoffen Voor bedeeling in geld moest meer worden uitgegeven dan m 1833 om dezelfde redenen alt iu het vorige verslag is vermeld De gezondheidstoestand der armen was gunstig De algemeene toestand van het armwezen was bevredigend over gebrek aan werk voor de arbeiders werd in deze Gemeente niet in die mate geklaagd als zulks in andere gemeenten het geval was Intteüingm door of van egt de Gemeente bekeerd of geiuhidieerd Deze instellingen zg u de volgende lo Het Burgerlijk Armbestuur waardoor werden onderateuud Ook verkrijgbaar met aanwijzing van t gebraik De zuivering machinetjes en de gevulde bussen met de noodige producten ƒ 1 90 het stel enkel de Bus ƒ 1 k einder doozen 60 en 30 cent Gewissen dood aan Ratten Aluinen en Slakken per doos van 25 en 50 cents Verdere inlichtingen op de aanplakbiljetten dAHBESTEDING DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Bloemendaal zullen op ZATERDAG den II JULI 1885 des voormiddags ten Elf ure in de Romein te Gouda bg inschrijving AANBESTEDEN Het herstellen van 190 meter Schoeiing en het verleggen van 420 meter Glooiing van de kade langs de rivier de Gouwe met bij levering van de noodlge materialen Het bestek ligt ter lezing in bovengenoemd lokaal en de verlangd wordende inlichtingen gegeven door het Polderbestuur Biljetten in te leveren op Zaterdag den 11 Juli vóór des morgens tien Ure bij den Heer Tin CATE in de Rombin tasGelr SITEL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bij O TiH VLIET Markt en P van OUDSHOORN Éleiweg 45 te Woerden bg J GROEN en te Oudewater bij P VERMEIJ Bakker Probeer s p de SOTJOHO 3Sr a I3 EE No 3 ƒ 1 25 per kilo D HOOGEI BOOill Magazijn van Onderkleeding Specialiteit in FLAITELLEIT 75 ets Zuivere Grasboterü 80 Cts in VAATJES p m 11 en 22 KILO S a ƒ 0 75 en ƒ 0 80 per KILO wordt ranco elk station ouder rembours geleverd door A BRU STI G Rz Brinkstraat No 29 Beilen Openbare Verkoopinep te GOUDA op MAANDAG 13 JÜLI 1885 voorm te Elf uren ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Koffiehuis vak ouds Boskoop aan de Markt aldaar van eene bijzonder gunstig gelegen in volle werking zijnde BROODDAKHËRIJ bestaande in zeer sterk HUIS met ruimen WINKEL groote BAKKERIJ ongemakkelijk ingerichte vertrekken TUIN enz alles in den Langen Groenendaal wijk I No 13 te Gouda groot 236 vierkante Ellen In eigen gebruik en te aanvaarden 1 Sept e k of zooveel vroeger als met den eigenaar wordt overeengekomen Nadere inlichtingen geven de Notarissen J MAARSCHALK te Boskoop en Mr KIST te Gouda J H KIE BERT Photograaf MARKT A 156 Bericht dat zijn ATELIER dagelps geopend is van 9 tot 5 uur lot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in kooldruk vergrootingen naar de laatste vinding alsmede oogenblikkelijke opname van Kinder Portretten Door groote drukte des ZONDAGS gelieve vooral vroegtijdig te komen In alle Boekwinkels verkr gbaar Brinkman s ZAEWOOEDEITBOEKJE bevattende de geslachten der Zelfst Naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilijkste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe spelling van Dr M DE VRIES en Dr L A te WINKEL Prys 25 Cent Uitgaaf van A BRINKMAN te Gouda ROTTERDAM SALON DES VARlfiTÊS e BAGIJNSTBAAT 6 ledere DINSDAG s morgens van 10 tot 2 uur O root © ISe petiti © mei medewerking van den beroemden HoUandschen Komiek M BLAZÏIR Entree vrij van af heden tot 15 JULI a s vrij weg te halen aan de 8TEARINE KAARSBNFABRIBK f Goudat Te bevragen bij den Portier Ëenigr Depot vanlfHËË Heo wordt verzocht op t HERK te lef eu ÜIT IIBT MaGAZIJÏT van M RAVE SWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en ten Ned om met vermelding vbM Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 BRËEBAART LZ Botermarkt te Gouda belangrijke HOUTVEILIITG TE ROTTERDAM Woensdag den 8 Juli 1885 des namiddags ten 12 jj uur in het Café Fritschy aan de Overzijde der Maas van Peterebnrger Croon stadsche Zweedsche Riga Memel Wjjburger Vuren en Grenen DELM m PUTEW ca 50 000 stuks Geschaafde en geploegde ZWEEDSCHE DELEN Nieuwe aanvoer van ca 30 000 stuks Petersburger Vuren Kroondelen Amerikaansche Grenen Delen Platen Narva en Croonstadsche Sparren Sparhouten Juffers Kolders enz Eiken Ribben ca 4000 Grenen Baddings 2 X ö j en aanzienlgke andere partijen Delen en Platen zullen coulant verkocht worden Alles genummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Rusland Oostpunt Noordereilaud te Rotterdam Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda Notitiën zijn te bekomen ten kantore van den Heer J C LACH Geldersche Kade N 1 te Rotterdam P BINNENLAND GOUDA 7 Juli 1885 ZaterilaK bad bbd het Frogymaaaiuin het loelatiagieiamen plasis voor den cartas 1885 86 £ rhaddea lioh aaDgenieltl 15 candidaten foor de late eu 1 Toor de 2e klaate üaarvau lijn 8 loegelatea tot de Ie klatse D K de KoainK MnntinK P O C Kaaap O teu Cate 6 Schenk £ C 6 Douwea Dekker A C L H Schelf hoai L J Sparnaag en L van Scherpenieel Eéa oandidsai i afgeeezeu terwijl den anderen de gelegenheid ia gegereu om in September een nader examen af te leggen De heer i Sohonteu heeft met gunatig gerolg het examen afgelegd voor candidaat reeatta Het mntlekcorpa der dd tohuttery alhier tal Donderdag 9 Juui e k des aionda leu 7Vi or op de groote Markt eene uitvoering geven Het Programma luidt al volgt Friia auf martch Launn Fantasie populair Leoocq Immer flot Walier Beach Liebe inm Tanze Gavotte G Job v Dam Lieder Fantaaie Neibig Walser de l étudiant Pauvre Millooker a Bolero Lorena h Concert Polka Mazurka W Btb Petit FauBt d Hervé O Bom I Boo t marach Carl Ter vervullipg van de te Sluipwijk bettaande vaoatare alt predikant v a de Ned Herv Gemeente it gitleren door hei Kieaoollege een tweetal opgemaakt dat reeda aau den Ambaobtaheer den beer van Halteren van Vryenea en Sluipwijk ter electie ia aaageboden Op dal tweetal zyo geplaattt de bh M J Sanderi candidaat tot den U Dienit te Utrecht eu H J Hnltcher predikant te Beeuwyk Ia de op 4 Juli iu den tuin Rozenburg by Oudewater gehouden vergadering der afd Oudewater Tan het Ned Ouderw Genoonohap bracht de heer Kiewit de Jonge verelag uit alt afgevaardigde der afd op de gewestelgke vergadering gehouden te Rottfirdam en werden verder de volgende punten reipeotievelyk door de heeren J J H Bokhorst van LIntohoten en D B van Heuven van Monlfoort ingeleid 1 Ia het houden vau vergelijkende eiameot eene ttreng zedelijke handeling i Oaat de itelling door alle ondernga moet discipline zijn P Aan de reoherche der politie van de 4e aeotie te Amaierdam is het op aanwijziug van een agent der ilraatpolilie moge gelukken den vervaardiger van de beruchte valacbe ooupona in zgn huia te ontmatkereu De man woonde in de Saeuredamairaat en waa in het bezit van eene melkkoe die hg ateeda tron verzorgde Ie den stal evenwel waar hij tgn beettje hield was ook de drukkerij der ooupona De toestellen waarmede hg werkte zgn in beslag genomen terwgl de man reeds zijn tohuld bekend heeft Hij ia in verzekerde bewaring genomen Aan bet verslag over den Toestand der gemeente Oouda over 1884 ontleenen wg het volgende UBBYE De belangttelling iu de Openbare Bibliotheek j genaamd de Stodi Librye verminderde niet Vele ingezetenen maakten gebruik van de gelegenheid om deze nuttige initelling te bezoeken tot het raadplegen vau handschriften of van oude zeldzaam voorkomeude werken en om boeken ter leen te verkrijgen De belangttelling in de Librye bleek ook uit de getcheuken die haar iu het afgeloopen jaar ten deel vielen Zg ontving nanialgk d L Latoiner Oeafret p iiéet par les soina de S Ë Ie Miniasre de riuUnotion Publiijue etdes Cullet Parit 1862 IBS Een leer fraai exemplaar beslaande uit vier fcnden met uitilaaude platen Coitumen der Stfde tnde iScA ftmUmme van Gkmt bi der Couiughhcke M gheM iiermeert den XXIII dagh van Decembri XVOLXlllj Te Ghent bg Henrio van den Keere A 1564 J OuJaen Uaagtche Bracljirr moord of Dolle Biydtehap Treurapel Frederilbttd bg J Ë Smith J L Nyk HMaMr it Wu kmMlöké4 f vormde Belijderia en Blijdtekap over die onzer kinderen Lerrrede te Gouda uitgesproken Arnhem bg P Nijhoflf 1825 Een exemplaar der gedrukte Verflagen omtrent t Sijit Mutea van Getckiedtnii m Kuntt oeer 1882 en eindelgk de HttndeliMgm en Medtdeelingen van ie Itaatschappy dtr Sedtrhudmlu Letterkunde te Leiden en de letentbirieklen karer afgeflonen leden Voor de Librye werden aangekocht Die Crtmica off dut tzyUioick va den GeiciiclUen der vergangen jairen in duyiieken landen and lunderlinge der küliger Stat Coellen und yrer btutckoue Coellen Johan Kotlkoff 1499 Die Getten of gkeeekieniete van Bomen Voleynt ter Goude in hollant by my Gheraert Leen Int jaer ona Heren MCCCC en XJCXXI opten laalsten daoh van den April 1481 Sei Cattellionit Dialogi IV s de praedestinalione de eleciione de libero arbitrio de fide Gondaae Casp Touruaeus 1613 terwijl eindeiyk op de Librye werd terugbezorgd ü Snoi De rebus Bataviois librie XIII emeudati et recogniti opera ac aludio Jacobi Bratsicae Francofurti 1620 een werk waarop de oude stempel van de Librye is afgedrukt eu dat dut blijkbaar in vroegereu tgd deel heeft uitgemaakt van de bibliotheek Het werd gevonden onder eenige oude boeken in het Muteum van Oudheden alhier De Librye ia des Woentdaga van 12 tot 2 unr in den middag kosteloos voor een ieder toegankelijk Bovendien kau zg ook op andere dagen eu uren worden bezocht mits men daartoe de tusscbenkomst vau den custos inroept Het Collegie van Libryemeettera belast met het toezicht en beheer over de inrichting bleef onveranderd samengesteld MUSIUH VAN OUDBXDEN Het Muaeuni van Oudheden bigft bij voorlduriog de aandacht trekken van stad en landgenooten terwgl het bezoek vau vreemdelingen een bewijs is dat belgeen hier uit vroegere tgden is overgebleven ook buiten de grenzen van het land beziens en merkwaardig wordt gevonden S enals in vorige jaren werdeu in 1884 ten behoeve van de inrichting voorwerpen aangekocht of ten geschenke of iu bruikleen gegeven Onder de merkwaardige taken welke in de verzameling werdeu opgenoaten mogeu warden vermeld ti