Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1885

Onder de gemeentelgka insiellingeu tot leniging en rermindering der armoede door onderwgs behooren in de eerste plaats genoemd te worden de beide Openbare Kostelooze Scholen en de ArondBchool herhalingsonderwgs welke toegankelgk zgn roor alle onrermogenden Hiertoe kunnen ook worden gerangschikt de beide Burgerscholen roor jougena en de beide Burgerscholen roor meisjes waarop ereneens kinderen ran onrermogenden kunnen worden loegelaleu tot de klassen roor het zoogenaamde meer uitgebreid lager onderwgs bestemd Werkrersehaffiog tot leniging ran armoede geschiedt door instellingen welke door bgzondere rereenigingen worden geregeld en bestuurd Hiertoe behooren de beide hierroren reeds genoemde instellingen a De WerkittrkktiHg tot Kering van Bedelarij Deze instelling bestrgdl hare kosten roornamelgk uit bgdrageu ran particalieren en rerder uit de opbrengst ren het gemaakte werk of ran de door hare rerpleegden rerrichte diensten De inrichting is gerestigd in een aan de Gemeente toebehoorend gebouw dat ook ran Gemeentewege wordt onderhouden Zg die onderaleuning noodig hebben kunnen daar met het rerricbten ran het hun aangewezen werk den kost en boreudien eene kleine geldelgke belooning bekomen In het afgeloopen jaar namen behalre de raat opgenomenen wier aantal rarieerde ran 20 tot 25 lieden die tegen eene geringe bgdrage ran armbesturen of particulieren daar huisresting roeding en kleeding ontringen slechts weinigen hun toerluobt tot de inrichting Het grootste getal zoogenaamde dagmenschen was 12 het kleinste 3 Het bestuur der Werkinrichting bestaat uil 9 leden met een Ccllegie ran 26 Commissarissen b De tereeniging Hulpleteon aan eerlijke envlijtige armoede Deze rereeniging stelt zich ten doel aan behoeftige gesinnen zedelgke en stoffelgke ondersteuning te rerleenen het laatste inzonderheid door tegen een billgk loon aan de rronwen naai en breiwerk te rerschaffeu De rerraardigde kleedingstnkken worden deels rerkocht deels rerloot Zg wordt door cenigs dames bestuurd Inttellingen ter morkoming tan armoede door of tan egt de Gemeente beheerd a De Stedelgke Beleenbank bestuurd door eene Commissie ran drilt Jeden Öp den liteo Jannari 1 84 waren aaawezig 15267 paaden beleend net 468M 10 lo deo loop aii bet jaar werden beleend 71686 roor 189813 46 schotten tot een geiamenlgk bedrag ran ƒ 11500 In 1883 bedroeg het getal roorscbotten 47 en beliep de roorgeaohotene som ƒ 9770 c Ben algemeen Ziekenfondi dat 324 deelnemers telde door hetwelk 1672 62 aan contributiën werd bggedragen aan 274 personen werd geneeskundige hulp rerleend borendien ontringen 4S rrouwen geldelijke bijdragen roor rerluskundige hulp d Mene Begrafeniibm Zg telde 846 leden roor het begraven ran 43 personen werd een bedrag ran f 3040 uitgekeerd Aan het mail orerzioht ran het A D v N I is het rolgende ontleend Nog onrolledig is het bericht dat deze mail brengt ran een moord door twee inlanders gepleegd in de sociëteit te Palembaog op den officier ran gezondheid ran Hegcop ten Ham waarbg de luitenant der inf Bueninok een houw orer den rechter bovenarm kreeg en de ontranger der in en nitroerrechten Jackson rluchtende erg gewond is geraakt Het was den 23steu een Zaterdagarond te half acht Nadere bgzonderheden zullen ophelderen hoe de twee amokmakers in eene sociëteit waar behalre de drie getroffenen nog rier andere Europeanen bgeen waren ongestraft zulk eene slachting hebben kunnen aanrichien Het is reeds meer roorgekomen dat onder de aanhangers tan den ons rgaudigen oud aullan van Djambi een paar auatieke lieden ook uit zucht naar belooning opzettelgk naar Djambi komen om een Europeaan Ie rermoorden Het is zeer te betreuren dat de daders ongedeerd weg komen want zelfs als hun waagstuk mislukt en zg tt het slachtoffer ran worden rindt men soma nog dwepera om hen na te rolgen Het nieuws ran Djambi zal zeker de bewoners ran Kotta radja ook niet aangenamer stemmen Wanneer wal nog geheel onzeker is iemand zich iets te rerwgteu mocht hebben naar aanleiding ran den afloop ran het neval te Djambi dan is het te hopen dat dit niet zal geheim gehouden borden De nieuwe chef der marine alhier schout bg nacht Blinkes is eergisteren hier aangekomen Uit Deli hoort men ran opstootjes en zeeroorerg in enkele kuatdorpen Uit Bantam ran eene roof bende die niet schroomt aan hem die zg komt nitplnnderen den naam ran haar chef bekend te maken doch die het ongeluk gehad heeft onlangs in een huis een inlandsch bestunrshoofd met een geweer te rinden wat aan twee barer leden het leren koaila Er loopt een particulier bericht dat in de Smeroe in den bollen top een nienwen spleet is ontslaan waaruit lara loopt ran den kraterrand is gelgk bekend een deel ingestort naar buiten waarbg Kalibeuing bedolren werd en een deel naar binnen Sommigen rerwachten dat de oierblgrende stukken ook zullen insterten en dan wordt het de mag of de top tan de6 berg niet tot op reel grooter diepte kraterrand ia en allengs zal instorten In rgf onlangs kort na elkaar reri rokken booten zgn 2074 inlanders naar Mekka gegaan Hel is goed dat ten minste een deel tan de groote sommen aan die pelgrimareizen beateed aan de atoomraartmaatachappg ten goede komt Te urnen 86962 paaden beleend met 236206 66 Daarentegen werdea er Oeioat 71086 fanden tegen ƒ 188672 60 Verkoeht 1269 8196 Tezamen 72864 panden ten bedrage van ƒ 191767 60 Zoodat op UU Deeember 1884 aanwezig waren 14698 panden beleend met 44489 06 Bet aaldo in kas bedneg 13774 04 Het debiet der adniniatratie sn rerkoop 319 60 Kapitaal der bankop XSW December 1884 68682 69 Er werden dus in den loop ran het jaar 4366 panden minder beleend en 19768 SU minder ter leen reratrekt dan in 1883 b De Spaarkas onder het beheer ran het Bnrgerlgk Armbestuur Door 366 personen werd in 1881 bg de Spaarkas ingebracht de som ran ƒ 3632 60 Zg ontringen terug 3749 98 Het bedrag waarmede de teruggaaf den inleg orertreft werd bestreden uit de rente die het kapitaal dat op de Spaarbank is geplaatst afwierp ten bedrage ran 32 57 en roor het orerige uit de fondsen ran het Bnrgerlgk Armbestuur In het rorige jaar hadden 391 personen de som ran 4187 10 ingebracht Nerens de beide roorgaande Gemeente instellingen rerdienen nog de rolgende die door of ran wege oorporatiën of particalieren beheerd worden rermelding a De Spaarbank opgericht door het Departement uOouda der Maattchappü tot N t van t Algemeen Blijkens de laatste rekening waren erl6e9deelnemera of crediteuren tegen 1639 in 1883 De inbreng bedroeg in het jaar 1884 ƒ 64168 46 terwgl terngbelaald werd zoo roor opgerraagde inlagen als roor interessen 68832 48 In het rorige jaar werd ingebracht 66766 12 en opgerraagd 66007 23 De Spaarbank betaalt 3 pCt rente b De Halpbank intgelyke opgericht door ket Departement Oonda der Maateehappij tot Nut van t Algemeen De Hulpbank gaf in het afgeloopen jaar 66 roor Aan den Minister van Jnstitie is naar de JV R Crt meldt een adrea gericht door de Vereeniging van glaafabrikanten in Nederland ter zake Van het wetaontwerp tot het tegengaan van orermatigcn arbeid en rerwaarloozing ran kinderen De Vereeniging heeft bezwaar tegen de bepalingen waarbij rerboden is kinderen ran 12 14 jaren anderen dan reldarbcid te doen rerrichten en de arbeid ran kinderen van 14 16 jaren aan beperkingen wordt onderworpen Die bepalingen zegt zg zullen noodlottig zgn roor hare ioduatrie Het nu ingediend wetaontwerp zal zelfa met nog grooter gewlaheid de glasindustrie treffen dan dat ran den minister Modderman hetwelk ten minste nog de rrgheid toestand om voor sommige induatriën afwgkingen ran den bij de wet gestelden regel toeteslaan welke rrgheid in het thana ingediend wetaontwerp geheel wordt gemlat Het Beatuur der genoemde Vereeniging atelt zich roor binnen kort aan den Miniater te rerzoeken haar eene particuliere audiëntie te rerleenen ten einde hare bezwaren nader niteen te zetten en toe te lichten en rerzoekt inmiddels Zijne Excellentie in het wetaontwerp eene bepaling op te nemen waarbg de voorachriften omtrent kinderen ran 12 16 jaren niet toepaaaelgk worden rerklaard op kinderen werkzèam in glaafabrieken De heeren dr J W Gunning W Dull H N Teding van Berkhout en H S F de Waal te Amaterdam en jfar mr G S Th Beelaerta van Blokland te s Uage hebben thans een verslag in hel licht gegeren betreffende de onderneming ran o nfgthnktH 69 huisgeiionen en 18 afionderiyk loende personen en tfjdtlyk SO huiageiinuen en 8 aftonderlyk lerende personen Genees en heelkandine halp werd kosteloos aan 936 personen en erloskundige aan 69 rronwen verleend In het Collegie ran het Bnrgerlgk Armbesmnr ontstonden twee raoaturen doordien de heer W Post Drost Terzooht oor eene herbenotming als lid niet meer in aanmerking te komen en de heer F C ran Zeyleo wegens roortdnreode ongesteldheid roor het lidmaatsohap bedankte In deie racatnren was op het einde ran het jaar nog niet roonien 2o Hei wreenigd Weet en Memoeunierakui By den aanrang ran het jaar beronden sich in het Weeshuis 70 kinderen Vyfiien kinderen werden in 1884 opgenomen 6 weeien rerlieten teniterolge Tan het bereiken ran den bepaalden leeftyd het geslicht soodat het getal rerpleegden op 31 December jl 79 bedroeg waaronder 9 rerlaten kinderen De getondheidstoestand der rerpleegden mocht gunstig genoemd worden de lyderes aan rellende liekte ran welke in het rorige rerslag melding ia gemaakt werd in het Gasthuis alhier opgenomen Tan bet onderwas zoowel in als buiten bet gesticht Werden berredigende resniiaten waargenomen Orer het gedrag der rerpleegden zijn Begenten terredeu Dl loedlng kleeding en ligging lieten niets te weniohen over Ook de gebouwen rerkeerden in goeden staat Het Collegie ran Regenten aan welks jaarrerslag boreostaande mededeelingec zgn ontleend bleef onreranderd In dat ran Begentessen kwam tengerolge ran het orerliijden ran Merr de Wed Dqxhoorn ran Bentum eenige wyziging De plaats door dit orerlljdeu opengerallen werd aangernld door de benoeming ran Merr de Jong Schotsman tot Begentes 3o Bel Beitedelingenhttu Bg den aanranj ran 1884 waren in dit gesticht aanwezig 35 oude lieden In den loop tan het jaar werden 3 rrouwen en 1 man opgenomen terwyl 2 rrouwen en 2 mannen orerieden eu 1 man het gesticht rerliet Op Uit December waren in het Bestedelingenhuis 34 rerpleegden namelgk 15 mannen en 19 rrouwen De gezundheidstoestapd was berredigend Orer roeding ligging en behandeling was mrn terreden Begenten rerklaren in hun jaarrerslag dat de gebouwen in tamelgk goeden toestand rerkeeren doch dat nog dsgelgks de behoefte aan eene zoogenaamde tiekenkamer geroeid wordt Verder dringen ig aan op rergrootiog der bestaande Igkenkamer die zoo klein is dat men genoodzaakt ia de lijken op de binnenplaats in de open luoht en ten aansohonwen ran het personeel en ran de buren te kitten De Collegiën ran Begenten en Begentessen ondergingen geene rerandering 4o Het SU Bluahttit GaUkuu of Oude rnumnktiu Op den In Januari bestond het getal rerpleegden nil 14 koslkoopsters 16 preurebezitslers te lameu 80 personen In den loop ran het jaar werd 1 kostkoopster opgenomen zoodat op ulto December zich 31 rronwen in het gesticht beronden ran welke 16 haar kost hadden gekocht en 16 op preures varen gezeten De gezondheidstoestand der rerpleegden was orer hel algemeen goed In han jasrieralag deelen Begenten mede dat remienwing der rloeren ran de eetzaal en de ziekensaal zeer noodig is Het Oude Vronwenhuis Is onder hetzelfde bestsur als het St Catharina Oasthnia 5o Bet lera tetiuk Armbettmr onder welka beheer ook staat het Oude Mannen en Vrouwenhuis Toor Israëlieten Deze instelling wordt niet tan wege de Gemeente beheerd maar door haar gesnbsidiéerd Het Armbestuur rerleeode onderstand omi gebroken aan 6 huisgezinnen en 6 afzonderlijk lerende personen en tydelijk aan 6 huisgezinnen en 6 afzondAlgk lerende personen In het borengenoemde geslicht werden op den In Januari rerpleeyd 8 mannen en 6 rronwen In den loop ran het jaar werden 1 man en 1 rronw daarin opgenomen terwijl 1 man stierf en een ander man het geslioht rerliet Op den 31n December bedroeg hel aantal rerpleegden wederom 14 namelgk 7 mannen en 7 rronwen Volgena de laatste goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1883 bedroegen de subsidiën door de Gemeente aan de Instellingen ran Weldadigheid rerleend ƒ 19565 Middelen tot lenigiiig e terminderitig der armoede wzonderkeid door onierwy en Kerkeericki den heer J H Janeon jr om In Zuid Afrika een kolonie te vestigen Daartoe werden gekozen de plaatsen GroolSuikerboschkop en Ëlandslaagte in bet diatrict Lydenburg Hoewel men aanrankeIgk met reel wederwaardigheden had te kampen ia de aitalag niet onberredigend altbana de grondtlagen der onderneming zgn gelegd en wanneer de oogattgd zal ingetreden zijn acht de heer Janaon den tgd gekomen roor nieuwe bewoners om naar de kolonie te trekken Bg moed geestkracht eu gver zegt hg zullen en moeien de nieuwe kolonisten vooruitkomen Hg waarschuwt ten slotte tegen allerlei ongnustiie berichten welke over zgoe onderneming eu de Zuidaftikaansche Bepubliek in bet algemeen rerspreld worden De te Duffel België wonende echtelieden Van den Broeck waren naar Antwerpen gegaan om de Tentoonstelling te bezoeken Zg droegen de zorg orer hun eenig vierjarig Anneke op aan haar 13of 14 jarige tante een zuster ran de moeder De kinderen zouden samen naar Contich gyth om bij bun familie te eten Toen de kinderschaar niet aankwamen dacht men dat Van den Broeck zgn reia had uilgeateld eu men rekende rerder niet op de kinderen Het huiaje waar de familie Van den Brueck woont ataat op den weg ran Unth Hel ia er zeer eenzaam en het gebeurt dikwgia buiten dat een huis bg afwezigheid van al de bewouera gesloten is Toen uu te 7 uren de echtelieden Van den Broeck ran bun bezoek te Antwerpen terug kwamen ronden zg de deur en renstera ran binnen gesloten Van den Broeck stiet bet vensterglas in verbrak de sluiting en toen men in de kamer kwam rond men de bebloede lichamen der beide kinderen op het bed liggen De hoofden waren stuk geslagen door den ijzeren deksel ran de kachel en de bloedhond moet zgn schelmstuk met zooreel geweld bedreven hebben dat het handvatsel ran den deksel gebroken is Wat tot het bedrgren ran het feit aanleiding kan hebben gegeven kan nog niet met zekerheid worden nagegaan In huis waa allra op zgn plaats Misschien had het gerucht dat Van den Broeck een kleine erfenis had gekregen de hebzucht ran een misdadiger opgewekt die zich door de onrerwachte aanwezigheid rao de kinderen gestoord zag Barbaarscher miadaad ia haast niet te denken Uit het gereehtelgk onderzoek bleek dat de moordenaar bet kleine Anneke bg de haren moet hebben gegrepen terwgl hg hel doodsloeg Theresa de Mnte leeft nog Met het stoomschip dat 24 Joni des middags te rier uur ran Teiaohen aankwam dna wordt nit Anaaig geaohreraa arrireerde ook een jong an keurig gekleed man die twee kleine koffera bg zich bad en in het Hotel Znm geldenen Schiff zgn intrek nam Het elegante jongmenach aprak geradbraakt Duitacb maar drukte zich teer rloeiend in Engelach Franach en Zweedsch nit Hoewel hg zich zoo rrg mogelgk roordeed kreeg men argwaan en dat te meer omdat hg geen pas of eenig ander document bezat Toen de politie zich met de zaak bemoeide bekende de jongman na gernimen tgd te hebben ontkend dat hg eene dame was en te Kalmer eene betrekking als onderwgzeres vervulde Bg eene visitatie der koffers werd een reistaschje met negenhonderd gulden in Zweedache kronen marken en francs gevonden Op eene telegraphische aanvrage aan het stedelgk bestuur te Kalmer werd het telegraphisch antwoord ontvangen mejuffrouw Alma L onderwgzerea te Kalmar dochter ran zeer deftige en fatsoenlgke ouders reist orer Dresden Praag en Weeoen naar Florence en heeft een reisgeld van reertienhonderd kronen bg zich De Zweedsche jonge dame was overgelukkig toen dit antwoord kwam en zg vertelde dat zg manskleederen droeg om ongehinderd te knnocn reizen Men gaf haar een paspoort waarmede zg den Tolgenden dag als knap jongkerel vroolgk en wel naar Praag spoorde vanwaar zg baar reis orer Weeoen naar Florence zal rervolgen Een liefhebber ran kegelen te Begensburg beeft dezer dagen op een achtermiddag niet minder dan 2700 Mark met dat spel rerloren De inzet waa 1 Mark geweeat en eindelgk tot 100 Mark geklommen De eigenaar ran het kofBehnia die zulk hoog spelen geduld beeft zal gerecblelgk rervolgd worden De spelers sch jnt men ongemoeid te laten Het Gerechtshof te s Hertogenboach in raadkamer vergaderd heeft Johan Matthgs Gesar Timmermans Terweien naar de orimiueele terecbtiilling De beichnldigliig Inidt aldus Dat hg in den namiddag van den 9den April 1886 In de gemeente Maastricht a na vooraf hel plan gevormd Ie hebben om mr Jeao Mathieu Eugene ran Oppen Senior Ie dooden en tot dat doel een dolk eu een met kogels geladen revolver met zes scholen naar Maastricht te hebben medegebracht moed willig door staken met dien dolk en schoten met dien terolrer mr Van Oppen Senior zoodanig heeft verwond dat deze kort nadien san de hem toegebrachte verwonding is orerieden b mr Antoice Ferdinand Eugene Hubert ran Oppen Junior terwgl bg hem den toegang tot zgn rader mr Eugene ran Oppen roornoemd weigerde en trachtte te beletten moedwillig doorsteken met dien dolk en schoten met dien revolver zoodanig heeft verwond dat hg op den Uden April daaraanvolgende te Maastricht aan de hem toegebrachte verwondingen is overleden c Maria Elisabeth Johanna Hubertioe van Oppen moedwillig door een ateek met voormelden dolk terwgl zij zgne beklaagde ateken of schoten van haren rader trachtte at te wenden zoodanig heeft rerwond dat zg kort na de haar toegebrachte rerwonding is overleden Als het belachelgk maken volgena het Franache apreekwoord doodend ia dan zal het rgk der tonrnurea weldra uit ziJD misschien echter alleen om plaats te maken voor dat der erinoline Intusschen van alle kanten wordt meer dan ooit de wanstaltige kunstmatige nitwas bespottelijk gemsakt De studenten te Breslan vermaken zich op straat door op de ver uitstekende tournnres beschuit of ander gebak te leggen Onlangs liep een geheele reeks ran dames aldus belast op de drukst oetochte wandelplaats tot groot rermaak der toeschouwers die des te meer lachten omdat de meeste dames groote pret hadden orer de bespottelijke rertooniog welke de voor baar nit wandelende nuuklen zonder te vermoeden dat hare eigen oitateekaele even zwaar met beechuit belaat waren Te Stuttgart wandelde onlangs een Heer in jagerkleeding door de atraten met een tournure onder de achterpanden van zgn jaa Hg wekte natuurlijk groot opzien De heeren lachten en juichten hem toe maar de damea gaven luide haar afkeuring en verontwaardiging te kennen De opschudding werd eindelgk zoo grool dat de politie er zich mee bemoeide maar hare bedenkingen moesten zwichten roor het beloog ran den betrokken persoon dat hg kon dragen wat hij wilde en dat dit een nieuwe mode was Toen een dame met een ootzaggelgke tournure rlak in de nabgheid ran den spotter hare rerontwaardiging betuigde orer die afacfaawelgke rertooning wendde de Heer zich tot haar en rerklaarde hoog ernstig jaist ran heb ik de mode afgekeken De lonrnare is een nottelooa en miarormend kleedingatuk maar een naaistertje te Hamburg wist er toch nut ran Ie trekken al waa bei dan ook piet op een moois manier 2g haaf in £ are vorige betrekking en bg de modemaakster die haar nn in dienst had een aantal kostbaarheden gesloten en die in hare tonruure verborgro Toen men schterdochl tegen haar kreeg en haar goed onderzocht werd vond men niets van het vermiste totdat de politie agent opmerkte dat de mode uitatek van het meisje bgzonder groot was en toen men haar dwong het te verwijderen werden daar al de gestolen voorwerpen gevonden B £ C L A M Ë Anatherin Mondwater van Dr J G POPP K K hoflererancier te Weenen Btad Bognergaaae no 2 mag ala t beate der bekende middelen roor de tanden worden beaohouwd Dit ia door 40 jarige onderrinding bereatigd duizenden flacona worden naar alle werelddeelen rerzonden en rele geneesheereu sobrgven het bg ziekten van den mond eu de tanden röor Zeer aanberelenswaardig ook is Dr Popp s VEGETAAL TANDPOEDER dat uitstekende diensten bewgst bg de dagelgke reiniging der tanden De ANATHERIN TANDPASTBI behelst geen enkel nadeelig ingredient en is tol datzelfde doel uiterst geschikt en gemakkelgk Holle gecarrieerde tanden stopt men dicht met TANDPLOMBBEBSËI4 waardoor de carie t rerder doorknagen belet wordt Wg maken daarom allen die gezonde tanden op prgs stellen attent op de AN ATHEBIN PRAEFARATEN ran Dr J G POPP te Weenen stad Bognergaaae no 2 Depdta er rf o zgn gereatigd bg alle apothekers en handelaren in parfumeriën drogeriën en galanteriewaren Bultenlandscb Overzicht Het Engelsche Lagerhuis komt weder bgeen en men is benieuwd hoe het daar gaan zal men bemerkt zoo nu en dan dat het eigenigk den liberalen rolstrekt niet naar den zin is dat de oonesrraiieren het bewind hebben overgenomen Zoo verklaart de Daily News althans de opptitie tegen de herziening van Chnrohill Gewoonigk wordt zulk een herkiezing beschouwd als een formalitei en men laat elkander over en weer met rust In Churchills district hebben echter de liberalen met nadruk gestreden eu een aaozienigk aantal stemmen behaald Dit zou niet geschied tgn zegt de Daily Ntwif all Okwohill I zich niet aan onbetamelgke aanvallen op Gladstone had schuldig gemaakt en als de liberalen niet terens hadden willen te kennen geren dat zg het optrede der conservatieven als regeeringspartg niet behoorlgk gereohtraartigd achtten Indien de liberalen willen kan er spoedig weer een ministercrisis zgn Hel conservatieve Kabinet is voornemens het tekort voor zoover daarin nog niet is roorzieo te schuiren op het rolgend jaar Dat is zeker het gemakkelijkst middel aan de bezwaren ran het oogenblik te ontkomen had Gladstone zoo iets gedaan dan was hg niet gestruikeld over de biei belasting De Dailg Newt verneemt van haren correspondent te Berlgn dal aldaar ontstemming is gewekt door zekere kenteekenen waaruit men meent te mogen opmaken dat lord Salisbury een krachtiger houding in de bniteolaodscbe politiek zal aannemen Die ontstemming wordt versterkt door een bericht ran de conservatiere Kreutzeitmg dat haar Londensohe oorrespondent een onderhoud had met een lid ran het tegenwoordig Engelsoh Kabinet bekend ala een rriend ran den Premier en als een diplomaat ran groote ervaring Volgens dezen minister kan Rusland niet rertrottwd worden omdat het zgn woord niet houdt en hal zou van die mogendheid afhangen of de rrede al dan niet bewaard bigft Indien zg meent dat bet gunstige oogenblik is gekomen om Afghanistan of Engeland aan te tasten zon aan lord Salisbuiy geen andere keus dan oorlog warden gelaten en bet Parlement hem alsdan ondersteunen In hoerer deze rrees gewettigd is tal nader moeten bigken In elk geral is deze lezing in strgd met hetgeen tot dnsrer bekend werd De Dnitscbe Bgkskanselier heeft het rerdrag met de Noorddnitaohe Lloyd terstond gesloten en Vlissingen aangewezen als Hollandsche aanlegplaats De havens van Botterdam Antwerpen en Vlissingen zgn in de laatste dagen opnieuw onderzochten oolc dit onderzoek pleitte onvoorwaardelgk voor Vlissingen Elders blgft de toestand dezelfde Te Parga heeft men alechta oogen en ooren roor het Marokkaanach gezantschap dal gelgk de nagrerige Spanjaarden beweren naar Parga ia gezonden om orer de nieuwe grenaregeling ten gunste ran Frankrgk te onderhandelen in Daitachland is na de beslissing ran den Bondsraad over de firnnswgksche quaestie en de postbootlgnen geen enkele brandende aangelegenheid meer aan de orde en te Rome ia de storm die een korten tijd op het Vatikaan en in de Kamers woedde weer geheel bedaard Alleen ia Spaoje woedt 4 ehakn aag steeds met onverminderde kracht Men is beniecwd of er in Spanje nn weer een Ministererisis zal komen de Koning is tonder zgn Ministers opnieuw verlof te vragen naar Aranjnea geweest om de cholera zieken te zien Z H werd bg rgn terngkomst ie Madrid met veel geestdrift door het volk loegejaicht de Koning kwam herhaalde malen op het balken on het rolk te bedanken Toen in de Kamer het vertrek des Konings bekend werd werd onder het aanheffen van den kreet Leve de Koning I de zitting opgeheven Nadat de Koning met den gewonen trein Madrid verlaten hat kreeg de Minister president een beleefd briefje van Z M onderteckend Uw toegenegen Alfonso INGEZONDEN Vereeniging Hulpbetoon Verslag orer 1884 86 Beatnurdereaaen der Vereeniging tot Hulpbetoon aan eerlgke en rlgtige armoede te Gouda gingen gedurende het dienatjaar 1 Juli 1884 30 Juni 1885 bet 40ale ran het beataan dier Vereeniging wederom voort met bare gewone werktaamheden vooral beataande in het verschaffen van werk aan behoeftige bttiamoeders Aan naailoon werd oilbetaald 296 89 aan breiloon ƒ 3 60 Orerigens werd nog besteed san geldelijke onderateoning bg ziekte of andere bgzondere omstandigheden 16 95 aan eetwaren en brandstof ƒ 76 16 en aan kleedingstnkken ƒ 110 73 Voor onderwga in het naaien werd uitgegeren ƒ 11 80 De loterg ran gemaakte kleedingstnkken onderrond weder meerdere aanmoediging dit jaar konden 742 loten ü 60 cis geplaatst worden Aan contributiën der leden werd ontrangen ƒ 271 Belangstellenden worden er aan herinnerd dat de Dep6ts hier Ier stede gerestigd zgn bg Jue op de Westharen en de Zeeuw op den Turfaingel alsmede dat diegenen die genegen mochten zgn ala lid toe te treden verzocht worden zich aan te melden bg ééue der ondergeteekenden Het bedrag der ooiitributie ia geheel vrggelaten M VORSTMAN Pree G Vf Dï JONG Secr Mijnheer de Bedacteur I Met de meeate bescbbidenheid veroorloof ik mg de