Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1885

D SAMSOM Zondag U Juli N 3860 1885 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i j ri j O O TJ ID j VJi liT F HBDElsr GROOTE HJlFJ MLUyCHI OPRUUI Ii van alle voorhanden Dames en EiDder ZonierDiantels JAPONSTOFFEN en Gekleurde RATOENEN tot zeer veel verminderde WfÊg Eene groote Partij LAPPF PRIJZI l opgeruimd T Wegfens Verhuizingf OBOOTE mmm Sdioenen en Laarzen teg en Spotprijzen bij J P HES8ELS Lange Tiendeweg 23 BIERHUIS en BIERBOTTELARIJ De OOIEVAAR 0 06 0 06 0 07 0 08 0 09 voorheen de LEIDSCHE POSTHOORN bij de Groeneweg GERSTEBIEEp fl O IO 0 05 p glas 0 05 GERSTE l kw 0 11 0 06 OÜDBRUIN 0 12 0 06 0 07 0 08 0 09 LAGERBIER 0 12 PILSENERBIER 0 16 BEIJERSCH 0 17 Slgters genieten rabat N B lOoed Uiopend BILJABT T van EIJK AANBESTEDI1I KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente van OudetoaUr zullen op WOENSDAG 22 JULI 1885 des namiddags ten half een ure in Kerkvoogdenkamer AANBESTEDEN het VERNIEUWEN van 348 M Leiea Dak twee nieuwe Oooten aan de Kerk ongeveer 78 M en verdere herstellingen aan de Kerk Fastoriën enz waarvan na den 15n dezer gedrukte Bestekken ügn te bekomen a 40 ets per ex bg I N van WIJNGAARDEN te Oudetcater door wien op Vr dag 17 Juli aanw zing zal worden gedaan Billetten in te zenden tot den 21 Juli 1885 des namiddags 6 ure aan den WelEd Heer G VAK DB LBE te Hekendorp b rooting ƒ 1520 Snelpersdmk van A Bkinkhan te Gifuda NES mJNSFOOBWEO Voor Ie en 2e klasse Reizigers GOEDKOOPE TREIN van Rotterdam en Gouda naar ARI HEAI en teru op Donderdag 16 Juli 1885 Heenreis Rotterdam vertr 8 40 Gouda 9 Arnhem aank 11 s morgens Tenigreis Arnhem vertr 9 30 Gouda aank 11 20 Rotterdam 11 55 s avonds Prfls Ie klasse drie gulden 2e klasse twee gulden Billetten verkrggbaar zoolang de voorraad strekt tot uiteriyk 15 Juli s nam 6 uur Bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda z n voorhanden VEEVOLGBÏÏITDEL OF DK Ëvangeliscbe Gezangen Prjjs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent De Firma C NEDER VEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda hg wie Modellen ter bezichti ng zyn gesteld en nadere informatien in 1 $ winnen Cbeni fabriek van H von Gimbórn te Emmerik a d Rhyn Zilveren medaille Amsterdam 1883 INKTPREPARATEN IVederland ISchryflnkt Alizarin Keizer Schryfen Copieer iukt Salon en andere IntSOOrten ondertcheiden tieh door hüuDe lefendige kleur ffroote loeibaarheid en het sueile droogen ran alle andere inktfabrikaten Verkrygbaar a ieder loliden boekwinkel ea in de bekende depots prijzen worden tot SPOT OFENBABE VESEOOF van MACHINEN en Aannemers G ereedschappen B H vt DB WERVB Deurwaarder te Gouda zal op DINSDAG den 14 JULI 1885 des voormiddags te 10 uren ten verzoeke van den WelEd gegtr Heer Mr B vak LOON Cnrator in het Faillissement van A 8 en J SCHAAFSMA te Gouda aan den Turfsingel i k P no 92 il contant publiek Verkoopen SU BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT CROOTE ZVMKTE Een in zeer besten staat z nde LOC OJUOBIBL 15 p k ketel ciluidervormig kistvonnig achtergedeelte waarin vunrkist en 33 vlampüpen uitgestrektheid verwarmingioppervlakte 15 M wanddikte ketel 0 01 M t Laatst onderzocht 31 aart 1885 een CIRKEL en LINTZAAGBANK met toebehooren een zeren LIER compleet een dito met Jacobsladder een DOMMEKRACHT Bzeren en bonten P0ELIE8 POMPEN AFVOERPIJPEN iizeren BLOKKEN V i schgfs en TOUWWERK alles een dag te voren van 10 12 en van 2 4 uren ter plaatse voormeld te bezichtigen in flesschen 1 1 90 en f 1 00 TAMARIiXDE BONBONS aanbevolen tegen verstopping en daarmede in ferband staande ougesteldheden DE TAMARINDE BONBONS an KEAEPELIEN HOLM gn een zuiver plantaardig ucht erkend spystertering en eetlust niet storend Purgatlef in coufituurforra aangenaam friioh van smaak en zeker werkend In doozen van 80 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing tan den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan ASthma terstond verlichting In Etui van 80 en 50 OOntS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middel bij HoeSt en Verkoudheid In fiesobjes a 20 cents ERAEPELIEN HOLM Apotheken te Zeist Depot voor Qouda bg den hefr C THIM Apotheker BINNENLAND GOUDA 11 Juli 1885 TEKGADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdai den 14 Juli 1885 des namiddags ten 1 ure ten einde re behandelen De Rekeningen der gesubsidieerde lustelliugeu van Weldadigheid dienst 1884 D beuoeming van twee leden en twee plsatsvervangende ledett io het Stembureau voor de verkieti ig vau Leden in den Gemeenteraad Tot tveede luitenant bij het apen der Infanterie fsn het Leper in Nederl Indié is benoeiad de keer C R W K van Alderwerelt Aan de Tweede Kamer d er Staten Generaal is bet volgende adres ingediend Oudergeteekeuden allen Steenfabrikanlen aan den HoUandschen IJul en den Noord In de Provincie ZoidUolland geven te kennen dat zy huune volkomen instemmiug betuiften met het adres dato G Juni II aan Uwe Vergadering gericht door de Vereeniging van Faunen en Steenbbrikanten in het Hoogheemraadschap Rijnland onder de zinspreuk uEmdracU maakt nacht in lake het voorstel van Wet houitoiula bepalingen tpt het tegengaan van overmatigcB Arbeid en verwaarloozing van Kinderen bij Uwe Vergadering den 12 April 1885 ingediend dat het hun ten zeerste bevreemdt dat na alle vertoogeu die bij eene vorige gelegenheid toen een dergelijk ontwerp wei aanhangig was gemaakt bg Begeering en Vertegenwoordiging z n ingediend thans bovengemeld voorilel van Wet won t ingediend zonder dat vooraf grondig is onderzocht naar a het aantal kinderen naar de verschillende jaren die arbeid verrichten in lederen tak van Industrie of broodwinning l den aard van den arbeid die aan deze kinderen is opgedragen c den iotellectueelen en physieken invloed van dezen arbeid naar zijn onderscheiden aard op de kiudereii d den invloed dien beperking van d n kinderarbeid zal teweegbrengen zoowel voor Industrie Nering en Landbouw als voor de werkendeklasse zelf en verzoeken mitsdien eerbiediglijk dat het bewuste Voorstel van Wet door Uwe Vergadering in zyn geheal worde afgestemd t Welk doende enz P Schelling k Zoon Ouderkerk a d IJsel 3 i VAN HouwKNiNOE Gouderak a d IJsel Jacob J Havikkahf J C VAN Vliet Dz Van HotrwENiNOE voor C Hooqendiik Dz Moordrecht F VAN Lange Lz Moordrecht A C VAN Hoüweninge Gouderak Wede P VAN Lanoe K van Hoüweninge F MuNLiEFF Pz Ouderkerk a d IJsel J VAN Holst M RiJKAAET Wede E HoooENuijK Az Nieuwerkerk a d IJsel F VAN Lange Pz E HoooENDire VAN Cappeliïn Ouderkerk a d Usel G Weogeman Güldemont Krimpen a d IJsel W Arü VAN CAPPELLEN Cappelle a d IJsel F Mhnlieff Krimpen a d JJsel Jsn Mhnlieff Fopz C M DEN BoEB Capslle a d IJsel W C ZuiDEBHOEK DiEK Molenaar Zonen IJeelmonde 6 W Lans Cappelle a d IJsel L F Mhnlieff Az Nieuwerkerk a d IJsel A Mhnlieff Fz Kortenoord onder Nieuwerkerk a d IJsel P VAN t Hoff SioLK Ouderkerk d IJael C J Vroege Alblaiserdam Geb t Hooft Hendrik Ido Ambacht Van Elk Jacobsen J Hoeflake Krimpen a d IJsel Provincie ZnidHolland j 1 Juli 1885 Tegen een officier der sehuilertj te Rotterdam hadden eenige burgers wrok gCvat wegens diens ruwe en oubeboorlijke bejegeoiug van klein en groot dat hem niet genoeg uit den weg ging bij het inarcheeren üouderdagavond was dit ook het geval en nu werd die officier op zgn weg naar huis door eenige verontwaardigde bnrgers duchtig onder handen genomen op hel Boymanspleir De politie kwam den officier Ie biiip en bracht hem in de wacht in de Karresleeg Het publiek toegeschoteB in grooten getale beleerde nu de politie Wacht Steeds groeide de meni ite aan vulde het Boymaasplein eu de naburige straten De politie deed herhaaldeiyk uitvallen m l getrokken sabel de mariniers werden te hulp getoepen Door herhaalde charges werd de massa menschen i teruggedreven en werden de iiaintrige stralen afgezet langzamerhand trok de menigte weg maar verschei enen numen eeue gevoelige herinnering aan deze volksbetniginz mede Gisteren avond was het op tlnat weder z rr nrusiig On herhaling v de opt rige tooneelen van deo vangen avond te voorkomei werden vroegtijdig de Korte Hoogstraat een deel va den Scbiedamschen Dijk en hel Van Hogendorps dein door politie en mariniers afgezet Door eenige troepen kwaadwilBgeo weid opnieuw beproefd wanordelijkheden uit t lakken De politie werd uitgejouwd en herhaaldei k erd er weder met steenrn geworpen Nu en dan WH de politie genoodzaakt eene cIniqi maken oDydt opdnngende menigte uiteen te drqven en te voorkomen dat de aansluiting verbroken werd Een paar vechtpartgen uit gezoiiderd liep echter alles zonder ernstige botsingen af Het aantal nieuwsgierigen was veel grooter dan het aantal kwaadwilligen Eerst heden nacht omairteks IV4 uu was de orde geheel hersteld zander dat het noodig was arrestaties te doen De burgemeester keeft het tot handhaving van orde en rust noodig geoordeeld alle samenscholingen te veibiedeu Donderdag vertrok met den trein van 3 u 56 van hel station Delftsche poort te Rotterdam het vee voor de Tentoonstelling te Antwerpen bestemd Het zgn bgna allen prachtexemplaren zegt de JV R Ct Noord Holland ii bijzonder goed vertegenwoordigd Waarschijnlijk zouden de inzendingen nog grooter geweest zgn wanneer niet in de omstreken van Antwerpen de besmettelijke lungziekte heerschte waarom het vee niet mag worden teruggevoerd Zuid Holland is alleen vertegenwoordigd door den heer G H Kuiper t Rhoon De heer P F L Waldeck van Loosduinen is te Antwerpen om het vee te ontvangen De inzending bestaat nit 9 stieren 5 koeien waarvan 1 met kalf en 2 vaarzen Gisteren nacht omstreeks S s uur is aan den Botterdamschen dyk binnen de gemeente Schiedam een moord gepleegd op zekeren Larman maaier van beroep wanendei in Noordbrabant doch zich tgdeiijk te Schiedam bevindende Di dader een jonkman van bijna 22 jaar werkzaam aan de fabriek van gaamelers aldaar is genaamd Antouins Marie Veringmeier Omtrent de aanleiding tot dien moord loopen de volgende geruchten Genoemde Veringmeier zou edert eenigen tgJ liefde hebben apgevat voor eene dochter van den broeder van den verslagene Deze laatste echter zou zijn broeder hebben aangeraden zijne toestemming tot een huwelgk tusschen zgne dochter en gezegden V niet te verieenen daar op diena gedrag nog al iets was aan te merken Dit moet ter oore gekomen zgn van V die in woede ontstaken tegen den oom van zgne beminde heimelgk het besluit sch nt opgevat te hebben zich op hem te wreken In dien zin zon hij zich ten minste in den loop van den avond op de kermis hebben uitgelaten Tegen ruim 3 uren iu den morgen op het uur dat V wist dat Lirmao naar het land zou gaan wachtte hg hem aan den Botterdamschen dgk op Hem ziende aankomen moet bij hem aanstonds hebben aangegrepen en bracht bg hem met een mes eeue doodelgke wond toe in den hals evm onder het linkeroor Juist op i oogenblik dat de moord plaats greep en V nog met zgnp prooi orstelde kwamen langs dien dgk om huiswaarts te keeren een viertal personen 2 heeren en 2 dames behoorende tot het te Rotterdam wonende personeel dat door den heer L van Dgke te Schiedam tgdens de kermis is geëngageerd De beide heeren ziende wat er gebeurd was schoten onmiddelijk toe om den moordenaar te grgpen doch deze zette het op een loopen De twee heeren achtervolgden hem echter en mochten er lu slagen met behulp van een paar andere personen en inmiddels toegeschoten agenten van politie den moordenaar te grgpen die daarop aanstonds in verzekendlf bewaring werd gesteld De verslagene die nog slechts enkele minuten teekenen van leven gaf werd per brancard naar het siadsziekenhuis vervoerd Naar de Amit Ct verneemt is mevronw tUeine Garlman in de laatste dagen ernstig lijdende Nu en dan doen zich echter verscbgnseleu van beterschap voor die nog niet het ergste doen vreezen De aanhouding van den maieir der valsche coapona had volgens hel G N P plaats onder de volgende omstandigheden De bewoonster van het perceel in de Saeuredamstraat had eene kamer verhuurd aan zekeren P Langenberg De handelingen van haren commensaal kwamen haar in den laatsten tgd erg verdacht voor terwijl de voortdurende berichten in de dagbladen betreffende het uitgaven van valsche coupons haar op het denkbeeld brachtea dat haar bewoner zich wel eens mét i zoo iets zou kunnen bezighouden waarom zg haar vermoeden kenbaar maakte aan een barer kennissen den agent van politie Kooistra dienstdoende aan de 4e sectie hetgeen tengevolge had dat de rechercheurs Brand en Hofsteede van een en ander onderricht ziob Zaterdagochtend begaven naar de ooing van den verdachte die te buis was en dienzelfden dag zon verhuizen naar de Gerard Danstraat Langenberg was zoo zenowachtig en ontdaan dat de rechercheurs alras begrepen geen rergeefsohe reis te hebben gedaan Brand zeide dan ook dadelijk Kom er maar rond voor uit dan bespaar je jezelve onaangenaamheden een eerlgke bekentenis geeft een gerust geweten Bg fouilleering uu werden al spoedig twee valsche coupons gevonden Langenberg verzacht uu zich even te mogen verwijderen om naar een zekere plaats te gaan wellicht voornemens zelfmoord te plegen daar zooals later bleek aldaar Heschjes met olie en loog gereed stonden De rechercheurs brachten hem voorloopig over naar naar het hulpbureau van politie in de Ferdinand Bolstraat keerden toen terug waarop zij in beslag namen een stempel en letters die gediend hadden tot het vervaardigen der valsche coupons Het was een eenvoudige zoogenaamde klapstempel met raam waarin de drukletters gezet worden Zooals de aangehoudene later bekend heeft schreef hg de handteekening van den heer Carp onder de aldns vervaardigde coupons Verder werden door genoemde rechercheurs in beslag genomen verschillende jassen door den aangehoudene gebruikt om telkens in een ander gewaad met meer succes zijn oneerlijke praktijken te kunnen voortzetten Voor den commissaris vaa politie gaf de aangehoudene op zonder beroep te zijn m beantwoordde de vraag of hij verstand had van drukken met eenvoudig te zeggen Dat is zoo moeilgk niet Na door onderschei lene personen te zgn herkend is Langenberg Zaterdagavond ter beschikkfujt van de justitie gesteld en iu het huis van arrest en fiisl ie opgenomen i lt In de Parijache Academie de Médeoine 4 dr Bronardel verslag van zgn reis naar Saauje h Hg deelde o a mede dal dr Perran he nj t