Goudsche Courant, zondag 12 juli 1885

De ondergeteekenden betuigen hun hartelflken dank voor het Bankbiljet a ƒ 100 gisteren avond ten huize van D S WAAN bezorgd ten behoeve van de Armen der onderscheidene gezindten te dezer stede B DE JONG A H VAN DILLEN i PÜNSELIE H HAVERKAMP E 8 CATS C A HARDERWIJK H W G KONING Gouda 10 Juli 1885 Oproeping van Belanghebbenden De GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie Zuid Holland roepen bjj d fsse op de onbekende belanghebbenden in zake het verzoek van Heeren D kgraaf en Heemraden van den ZuidpUupoUer om den zoogenaamden Ouden Spoorweg van de leggers der wegen en voetpaden der gemeenten Moordrecht en Nieuvterkerk ajd JJgsel af te voeren om zoo zg dit noodig achten hunne memoriën en bewgsstukken aan genoemd College in te zenden vóór den 8 AUGUSTUS aanstaande Tot dien dag liggen de stukken iederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 nur ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier t Gravenhage den 6 Juli 1885 De Gedeputeerde Staten voornoemd PÜCK Voorzitter F TAVENTRAAT Griffier 8 G A K jongen te Gouda evenals de vorige J Th M S jougen te Gouda evenals de vorige D N brandersknecht te Gouda evenals de vorige W K gistpakker te Gouda evenals de vorige A G jongen te Gouda evenals de vorige 1 A N sigarenmaker te Gouda evenals de vorige A R timmerman te Gouda evenals de vorige L R koopman te Rotterdam tot 1 gulden of 1 dag wegens watereu tegen de stadswaag te Gouda buiten de openbare waterbakken Johannes Cornells Spieringshoek touwslager te Gouda lol 1 gulden of 1 dag wegens dronkenschap op den openbaren weg te Gouda VRIJGESPROKEN J J L timmerman te Gouda van de aanklacht geloopen te hebben in een graspefli van het plantsoen te Gouda Wel bewezen dat de beklaagde heeft geitaan in een grasperk van het plantsoen maar niet dat hij daarin heeft geloopen terwijl het staan in een grasperk van het plantsoen in de politie verordening van Gouda niet verboden is Uargerlljke Stand GEBOREN 7 Jnli Paolai Theodornt ouden F F Boamsns en A C BerteU 8 JobsaDas Usna Elizsbetb ouden C T Tbolens lo C van VaoreiL Qnrtroidi Msris OQderi A van der VVeijdeo en A Sparoaaij Wilhelmsi Arooldiii ogders H Slniter en C Hnlieher 0 Maria oaders A Hondijk en M Hoogenboom Wijoaoda oaders F Graveatega en H Bosbergen OVERI EDE 9 Jali J van £ rkel 2 m H J Lit 12 m F Romeia 56 j N van Liogea Zniderkoek wed C Brnot 6 j 10 D W Smiti 61 j A Hooimeger 3 m ONDERTROUWD 10 Joli C F Eekmao te Bruaiel 80 j es 6 vao den Berg 80 j C Znaaesbnrg H j ea i E vao Klaverea 22 j ADVERTENTIÊN De oudergeteekende beticht dat bg hem is afgeitlagen het KALFSVLEESCB eerste kwaliteit KALF8NIERSTUK Ondertrouwd § CRISÏIAAN FREDERIK EEKMAN M GERARDA va den B£BG M ï 10 Juli 1885 ƒ 0 80 per Kilogram KALFSBORST KALPSKARBONADri KALF8GEHAKT KALFSLAPPBN FILET i SCHUP Tf s DE tro G Lioge Tiendeweg D 70 0 90 Hed a overleed in den ouderdom van omstreeks 62 jaren onze geliefde Zuster Mevrouw NEELTJE VAN LINGEN ZüIDERHOEK Wed C BRUNT Namens hare Broeders en mg E C ZÜIDERHOEK Gouda 9 Jnli 1885 Heden overleed na een langdurig Igden ons geliefd Zoontje HENDRIKUS JACOBUS J C LIT P LIT HooppKA Gouda 9 Jnli Hermetisch Sluitende imdAAKPLESSCHEir met brittania metaten schroef Liter 60 cU 1 65 IV 75 VL 1 50 2V 2 3 2 25 verkrggbaar bg TH SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS Hoogstraat met nauwe hals 7 c W wgde hals 20 c M Heden overleed zacht en kalm onze eliefdste Broeder D W SMITS in den ondertorn van 59 jaar Namens zgne Zuster en Broeders De Wed POUWELS geb Smits P J SMITS J M SMITS 8 L SMITS Gouda 10 Juli 1885 Heden overleed te Uden zacht en kalm na voorzien te zijn van de HH Sacramenten der stervenden onze geliefde Vader en Behuwdvader JOHANNES JACOBUS van BUEL in den ouderdom van 78 jaren R ROZESTRATEN A R0ZE8TBATENOouda 11 Juli 1885 van Buel Gevraagd te Amtterdam in een klein deftig gezin eene flinke DlEi STBODE als MEID ALLEEN van goede getuigschriften voorzien Loon 80 a ƒ 90 brieven fianco onder Nó 1158 aan het Bureau van dit blad Openbare Verkoopingf VAN eene aanzienlgke partg bestaande in PLATEN BADDINGS BALKEN RIBBEN BIGGELS SCHOT en KAPDEELBN BRANDHOUT enz op Dinsdag 14 Juli 1885 des morgens te 10 uren aan het Veerstal te Gouda Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Tot het verrichten van ligt huiswerk en boodschappen wordt een DAGMEISJE GEVRAAGD Zich ie vervoegen aan het Bureau dezer Courant toestond tyn methode lau inenten te aualjseeren de Pransche doctoren konden alleen de accine op de geopereerden onderioekeu en lij vonden in het bloed of de excrementen geen komma baccillen Inmiddels verbruikt Ferran dagelijks 2 kubieke meter van zgn ineniingsvocht De statistieke opgaven den doctoren verstrekt waren ontrouwbaar Broaardel constateerde dat een aantal van hen die tweemiial werden ingeënt stierven Wat wg sagen was niet nieuw wat nieuw is lagen we niet voegde bij er by Ëen wetenschappelgke controle van Perrans methode en van z jn inentingsstof waren onmogelijk door 8 jn weigering De Regeering te Madrid verbood weder de oho lerainentingen behalve die welke door Ferran persoonlijk gedaan werden Ferrans prestige daalde sterk door de weigering om de uitkomsten der inenting aan buitenlandsche docters mede te deelen Hij zelf zegt dat vaderlandslievende redenen en niet eigenbelang hem tot geheimbonding dwingen Berichten uit Madrid melden weder een plotselinge toeneming der cholera Gedurende drie weken dat de ziekte duurde werden 10328 personen aangetast waarvan 4920 tierven Te Arnnjuez en Valencia IS de toestand allerireurigst De boeren willen geen levensmiddelen daarheen brengen en de bewoners emigreereo bij honderden Te Aranjuez zgu zelfs de apothekerijen gesloten Men verzekert dat de Min Canovaa bij zgn terugkeer uit Mnrcia door de cholera aangetast werd In Zuid Holland werden in 1884 verleend 420 vergunningen tot het verknopen van sterken drank in het klein Ingetrokken werden 24 Voor vergunningen werd een totaal betaald van 241 843 39 De provincie lelde in het geheel 4844 inricbtingeu waar krachtens vcrgnaning sterken drank in jiet klein wordt verkocht Tot tweemaal toe verklaarden Gedeputeerde Siaten niel ontvankelyk een beroep van den eigenaar eener looaliteit waaraan het voorrecht der o er angsbepalingsu was verbonden op grond dat volgens artikel 11 alleen de belanghebbende dat IS hg die op zijn aanvrage een afwijzende beschikking van Burg en Weth ontving in hooger beroep kan komen Enkele malen vernietigden Qed Staten afwijzende beschikkingen van gemeentebesturen op grond dat de bestemming der localiteit vao bestemming zou zgn veranderd wijl zij gedurende eenige maanden ongebruikt was gebleven Handelingen van huurders die de strekking hadden de eigenaars te benadeeleo door het voorrecht der overgansbepalingen voor de localiteiten te doen vervallen kwamen meermalen voor Het instituut voor doofstommen te Groningen heeft het jaar 1884 afgesloten met een tekort hoewel hel ledental in den loop van het jaar iets vermeerderd is en op 1 Jan 1885 2130 bedroeg BIgft die toestand bestaan dan zullen de gewone aitgaven uiet meer bestreden kunnen worden door de gewone inkomsten en zal het instituut genoodtaakt zijn zgn werkkring in te korten Door verhooging van subsidie en vermeerdering van contributie kan dit worden voorkomen en de directie vertrouwt dan ook dat rijk provinciën en gemeenten maar bovenal de particuliere liefdadigheid zullen zorgen dat het instituut in 1890 onbezorgd voor de toekomt zonder vrees voor rekeningen die sluiten met nadeelige saldo s haar eeuwfeest zal kunnen vieren Bij het einde van het schooljaar zullen 13 kweekelingen ontslagen worden van deze zgn 4 uit Noordholland 3 uit Groningen 2 uit Gelderland 2 uit Drente en 2 uit Friesland Tot scbrgnwerker zgn opgeleid 2 tot schoenmaker 3 tot naaister 7 1 heeft het onderwgs in het schrgnwerken genoten maar is in het laatste jaar op verzoek zijner betrekkingen tot het kuipen overgegaan Met uitzondering tan den laatstbedoelde die eene kleine som voor kostgeld heeft betaald zgu alle ten laste van het instituut geweest De oud leerling J M Grasdt van Roggen die in deu wedstrgd tnsschen de leerlingen van de academie Minerva in deu zomer vao 1884 drie onderscheidingen mocht ontvangen heeft het examen van toelating aan de rijksacsilemie van beeldende kunsten te Amsterdam afgelegd en volgt thans het onderwgs aao die inrichting Als hoofddirecteuren zgn herkozen de bh jhr mr J R van Iddekinge en mr C C Geertsems als directrice mej E J Moaderman In bet Kaapsche parlement heeft de heer van Rhgn een voorstel ingediend om te besluiten uat er ingevolge een vroeger besluit gelijke rechten souden gegeven warden aan het Hollandsch in het parlement op de gouvern raentskautoreu en op de scholen in de kolonie Hij wees er op hoe moeieIgk bet nu somtgd was roor sommige leden om te welen wat er behandeld werd Sommige wellen werden nu aangenomen zouder dat men den in hond juist wist Hg zon liever bedanken dan te weten dat hij zijn plicht niet kon doen omdat hg wegens de onbekendheid met de taal de handelingen niet kon volgen De dagvaardingen en aanmaningen moesten in het Hollandsch verschijnen en ook op de scholen behoorden de examens zoowel in het Hollandsch als in het Engelich taal maar als geboren Afrikaner was het Hollandsch hem lief en ten andere waren er tal van adressen ingekomen vragende om gelgke rechten Oobekendheid met de taal richtte een scheidsmuur op tassohen de twee deelen der bereiking Van beide kanten moest men dus traohteii wederkeerig elkao ders taal te leeren Onbekend maakte onbemind De Afrikaners moesten hunne kinderen Eogelsch doen leeren en de Engelschen moesten het Hollandsch leeren Na eenig debat werd het voorstel aangenomen Bultenlandsch Overzicht De mededeelingen door lord Salisbury over zgne buiienlandscbe staatkunde gedaan hebbeu ook in andere landen een gunstigeu indruk gemaakt Algemeen wordt de gematigde maar toch flinke toon welke er in heerschte geroemd ofschoon velen meer bepaalde verzekeringen hadden verwacht Men beschouwt Salisbury s verklaring dan ook slechts als een algemeene aankondiging waarvan de nadere bgzonderhedeu nog moeten volgen Te Berlijn was men aanvankelijk niet bgzouder tevreden maar toch ontbreekt het ook daar niet aan blgken van instemming De Nat Zeit noemt het programma door Salisbury in grove trekken ontwikkeld helder en verstandig en ziet met belangstelling de verdere bgzonderbedec te gemoel Het IS te hopen voegt het élad er bij dat de uitwerking iu overeenstemming zal zgn met de gegeven grondirekken want het kan onmogelgk in het algemeen belang zgn dat Ëngeland s aanzien en invloed steeds dieper zinken gelgk onder het miuisterieGladstone het geval was In het Engelsohe Lagerhuis werden eergisteren weder verschillende regeeringsverklaringen afgelegd Zg betroffen voornamelgk Egypte en Rusland Men leert er niet veel nieuws uit Dat eene oommissie zal benoemd worden om onderzoek te doen naar de oorzaken van den kwijnenden toestand waarin de handel verkeert werd gisteren door den kanselier der schatkist sir Michael Hichs Beach officieel bevestigd Laatstgenoemda deflde dan ook een en ander mede over de Staatsbtgro ting Hg verklaarde o dat geene verdere meuwe belastingen sullen voorgesteld worden De Duiische bladen deelen mede dat Prins Hendrik VII von Reuss thans Duitsoh ambassadeur Ie Weeneo vroegn te Petersburg Regent van Brunswijk zal worden Daarmee zou de Brunswgkscbe quaestte vooreorst van het tapgt zgn De Prins staat at zgn ffirsoon betreft gunstig bekend zou in zoover den Brunswgkers aangenaam zgn en het Rgk kan met zulk een keuze vrede hebben Ook wordt er gesproken van een aanvulling van de Rgksconstitutie om vreemde vorsten van de Duitiche tronen uit te stuiten Van de geheime zitting van den Brunawgkschen Landdag is een officieel rapport gepubliceerd waarin niet alle maar toch eeuige bgzonderbeden der zitting worden meegedeeld De Hertog van Cumberland heeft volgens dit rapport in 1879 aan den overleden Hertog van Brunswijk een brief geschreven waarin hij verklaarde alle door den Hertog van Bruoswgk uitgevaardigde wellen en gesloten traotalen te erkennen en derhalve ook het Hertogdom als een lid van het Duiische Rgk Die brief was door den Hertog van Cumberland voor openbaarheid bestemd maar de Hertog van Brunswijk hield hem met voordacht achterwege en deelde hem niet aan den Landdag mede die toen juist over de Regectsohapswet beraadslaagde Dit geschiedde omdat aan dien brief een tweede van vertrouwelgken aard was toegevoegd met afschrift van een brief van den Hertog van Cumberland aan Koningin Victoria waarin hg verklaarde zijn aanspraken op Hannover volledig te handhaven ook voor hel geval dal hg den Brunawgkschen troon zou bestggen Nadat de Reneering deze mededeeling aan deu Brunswgkschen Landdag gedaan had waaruit bleek hoe weinig vertrouwen de verklaringen van den Hertog van Cumberland verdienden had de Landdag met algemeene stemmen het oorstel aangenomen dat den Hertog van de Iroonopvolgiog uitsloot Men houdt het er voor dat deze zaak ook aan den Bondsraad bekend was en dat de beraadslagingen van den Bondsraad en zgn rechtsgeleerde commissie daarom zoo geheim gehouden zgn Teiens wordt het waarsohgnlgk geacht dat de tegenwoordige Brunswgksche Regeering in overleg met Bismarck gehandeld heeft èn toen zij den Landdag die mededeeting in geheime zittiug deed èu uu zij daaraan zg het ook met een slechts kort verslag van die geheime zitting openbaarheid gaf In Spanje blgft het er treurig uitzien De epidemie neemt toe en er is overal gebrek aan geneeskundige hulp verplegers en geld De regeeriug heeft de burgemeester van enkele steden wier kassen reeds uitgeput waren telkens geholpen maar kan natuurlijk geen bijdrage geven aau alle tweehonderd plaatsen waar de ziekte heerscht te meer daar de belastingen in verschillende streken niet geind knnnen worden De laatste berichten uit Hné hebben te Farg i een zeer onaangenamen indruk gemaakt Nu de vrede met China gesloten was meende men van de vervelende Tonkingquaestie af te zgn en zie ongeveer gelgktijdig met de parlementaire bekrachtiging van het tractaat met China komt het bericht van deu aanval van de Anamieten op de Frauicbe troepen en wel van dien aard dat men zich op verderen tegenstand kan voorbereiden Men tracht nu de openbare meening te kalmeeren met fraaie telegrammen vooral over het gevonden goud en zilver maar dat neemt niet weg dat het met Anam en Tonking een lastige geschiedenis blijft bier de zoogenaamde Zwarte Vlaggen daar de oude Aoamietische soldaten zullen een eregelden guerillaoorlog voeren wel zullen de Frinsohen in alle gevechten overwinnaars blgveu maar zg zullen telkens nieuwe troepen moeten aanvoeren voor de duizenden die het slachtoffer worden an het voor Europeanen moorddadigi klimaat De dag van de algemeene verkiezingen wordt nog allgd stilgehouden er wordt uu verzekerd dat zg niet voor het laatst van September zullen worden gehouden Men wil dat de kansen voor de Gambetlisten of opportunisten niet gunstig staan oindat de Tonking geschiedenis op hen drukt De Kamers zullen vermoedelijk eerst 5 Aug uiteengaan GEVONDEN Voorwerpen in de laatste drie maanden aau het bureau van politie gedeponeerd en nog niet afgehaald Een onderstuk van een gouden Oorbelletje met roode kraal een gouden Broche een Portemonnae een kinder goud Oorbelletje met bloedkraal eenige R C Kerkboekjes waaronder een met zilveren Knip een gouden Ring een bovenstuk van een gouden Oorbelletje met bloedkraal een Portemonnae met 4 ets een met 15 ets eenige fantasie Armbanden Medaillons en Rooiekransen een gouden Halsketting met blauw Medaillou een lederen Sigarenkoker met goud een gouden Charivaris een gouden Oorknop met rood Steentje twee Vleugels van een Palingfuik een geruiteu Handdoek een witte Handdoek een gooden Broofae een koperen Stempel een groene Reiszak twee Brillen een zilveren Sigarenpgp een kinder Zakje met Bal en Strik een gouden Medaillon een zilveren vergulde Broche een druble Horologie Sleutel een onderstuk vsn een gouden Oorbel een bloedkralen Kettinkje met gond een Glazenmaker Diamant een Spoormand een zilveren Vingerhoed een Parapluie een Zweep een onderstuk van een zilveren Ocrbelleije met zwarte Steen een stuk ganglooper rood en wil een Ring met acht Sleutels een Duimstok een zilveren Dop waar op een Scheepje gegraveerd Kantongerecht te louda Terechtzitting van Woensdag 8 Juli 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD J den O en W v d H arbeiden te Waddiniveen ieder tot 3 gulden of 1 dag de Ie wegens visschen met dobbers in eens andera visohwater onder Waddiniveen zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbende de 2e wegens medeplichtigheid aau die overtreding door de schuit waarin hij met den In gezeten was te roeien wetende dat do Ie zich aan eene overtreding schuldig maakte P B visscher te waddiniveen lot 3 gulden of 1 dag wegens visschen in den Broekveldscfaen polder onder Gouda met eene gebbe waarvan de mazen te klein waren L V arbeider te Moordrecht tot 3 gulden of 1 dag wegens visschen met stekken in den gesloten viscbtgd in den Zuidplaspolder ender Moordrecht L S en P W arbeiders te Rotterdam iedsr tot 3 gulden of 1 dag wegens visschen met een hengel in den gesloten viscbtgd in de Rotte onder Bleiswgk G C M koopman te Gouda tot 1 Gulden of 1 dag wegens afbreken van takken van een boom in het Plantsoen te Gouda i H van Z M jongen te Haastrecht tot 1 gulden of 1 dag wegens loopen in een grasperk van het Plantsoen te Gouda F A J sigarenmaker te Gouda lot 1 gulden of 1 dag evenals de vorige D HOOÖENBOOM Witte Goederen KATOEN OOGJE voor Luiers 16 et per el Half Linnen i2 j et Geheel Linnen 30 et Afgepaste LINNEN Luiers per dozgn ƒ 5 40 Zeer goede Flanel 35 et per el De Ambachtstand VereeniRing Levert eerste kwaliteit BANKET HAMMETJES bgna zonder vet of been a 42 Ct Dik vet SPEK a 25 Ct en fijne Reuzel geheel zonder water Merk WILCOX a 28 Ct Alles per Pond iHoogstraat 130 Dames en Kinder Oiidergocd Specialiteit m Corsetten Tricot Tk Hles Crem Glacé HANDSCHOENEK PTden BKOEDI Lange Groeneudaal I 100 levert IJne dikke BANRET BAMMETJES van 5 6 en 7 pond bgna zonder been a Sy j cents het pond Zeer aan te bevelen voor HH Hotelhonders en Bestanrateurs EEN mi TE m op de Westzijde RAAM Te bevi ag en O No 222 Sociëteit Ons Crenoegen Commissarissen der Sociëteit 0ns Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van h t Reglement dat het Societeitslocaal DINSDAG 14 JULI 1885 zal GESLOTEN zgn Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secretaris Gouda 11 Juni 1885 Hr TimmermaD ea lostrumeoteele Zuiveraar van Gebouwen Ameublement enz te Gouda Kuiperstraat K 227 en bg den Depóthouder C de JONG Winkelier in Schrgfbehoeften Keizerstraat K li7 is verkrggbaar met aanwgzing van t gebruik 2v £acli i3 a e1 jes met Bussen gevuld met de producten ƒ 1 90 het stel enkele Bussen ƒ 1 en kleinere Doozen 60 en 30 cent Dient tot vemietiring van luis aan Runden Fokvee Huis en Pluimgedierten in Bloemen Moestuinen doodt vliegen maggen mieren torren en meer in de Keukens Kamers Koeen Paardenstallen Ook te verkrggen in Doozen van 50 en 25 cent tot een gewissen dood van ratten muizen en slakken zie verder inlichtingen op de Aanplakbilletten Ter voorkoming van bedrog zgn de Bussen en Doozen gemerkt met mgn adres J de JONG Az ook ben ik voor het bovengenoemde door het geheele Rgk te ontbieden Een aantal schriftelgke en publieke Attesten van het bovenstaande zoowel in dit als in andere Week en Dagbladen opgenomen liggen voor belanghebbenden ter inzage advekTextieiX in alle Binnen en BuitenlanfUche Couranten worden dadelgk o igezonden door d n Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda