Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1885

van af M A AND AG 13 JULI en volgende dagen van eene groote partij LAPPEN ALLE NOG VOORHANDEN UANTELS FEIQNOIHS SOSEEN JONOEHSFAEJES EN JASJES Japonstoffeii üatoentjes EN VERDER ALLE TsTltte er ZTjrarte St a 3sgroed ere2 i ezx rtilzelezi Markt 55 hoek Kerksleeg G flOÜTMAN mmm in taputëI GOEDIJNSTOFFEÏÏ en BEHAUGEESAETIKELEN B de JONG Behanger Gouwe Cu No 200 1885 Woensdag 15 Juli i 3261 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken B1ERBOTTEL 4B1J GRIFFIOEN KLEl VEG E o 96 lllll LiGli 12 ets per flesch Pllsener Lager 10 Ct p Flesch NES MNSFOOHm Voor Ie en 2e klasse Heizigers GOEDKOOPE TREIN van Rotterdam en Gouda naar AK HEM en terug op Doïiderdag 16 Juli 1885 Heenreis Rotterdam vertr 8 40 Gouda 9 Arnhem aank 11 s morgens Terugreis Arnhem vertr 9 30 Gouda aank 11 20 Rotterdam 11 55 s avonds Prfls Ie klasse drie golden 2e klasse twee golden Billetten verkrggbaar zoolang de voorraad strekt tot uiteriyk 15 Joli S nam 6 uur ROTTERDAM SALON DES VARlfiTÉS 6 BAGIJNSTBAAT 6 ledere DINSDAG s morgens van 10 tot 2 uur Crxöote I e petitie met medewerking van den beroemden Hollandschen Komiek M BLAZER Entree vrij 75 ets Zuivere Cfmboterü SÖ Cts in VAATJES p m 11 en 22 KILO S a ƒ 0 75 n ƒ 0 80 per KILO wordt raw elk station mder rembours geleverd door A BRÜNSTI G Rz Brinkstrsat No 29 BeiUn Ondergetevkenden brengen bg deze ter kennis dat de Heertn J W BLANKEN en J P W ROMMEL een a gentachap voor Gouda en Omstreken van hun ff DortmöDder en Muncbenerbler hebben aangegaan BöMCKE HUECK Dortmünder Feldachlösschen Bierhuis en Bottelarij Tuifmarlft H 35 OFEHEASI 7EBE00F van MACHINEN en Aannemers Gereedschappen B II VAN DE VVBRVB Dewwaarder te Gouda zal op DINSDAG den 14 JULI 1885 des voormiddags te 10 uren ten verzoeke van den V felEd gestr Heer Mr B vak LOON Carator in bet Faillissement van A 8 en J SCHAAF8MA te Gouda aan den Turfsingel w jk F no 92 contant publiek Verkoopen Een in zeecjbestea staat zijnde JJOCOMOBIEL 15 p k ketel eilindervormig kistvormig acÜiergedeelte waarin vuurkist en 33 vlampgpen uitgestrektheid verwarmingsoppervlakte 15 M wanddikte ketel O Ot M t Laatst onderzocht 3 Maart 1885 een aRKEL en LINTZAAGBANK met toebehoeren een ijzeren LIER compleet een dito met Jacobsladder een DOMMEKRACHT Özeren en houten FOELIES POMPEN AFVOERPIJPEN zeren BLOKKEN 7 7 7 schflfs en TOUWWERK alles een dag te voren van 10 12 en van 2 4 uren ter plaatse voormeld te bezichtigen J H KIE BERT Photograaf MARKT A 156 Bericht dat z n ATELIER dagelgks geopend is van 9 tot 5 uur tot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in kooldruk vergrootingen naar de laatste vinding alsmede oogenblikkeiyke opname ♦ an Kinder Portretten Door groote drnkte des ZONDAGS gelieve vooral vroegtgdig te komen Snelpersdmk ran A Bkinkua te Gouda De Notaris I G C FOETÏÏIJN DROOGLEEVEE I te GOUDA I zal op MAA NDAG 27 JULI 1885 des morI gens te Elf uren in het Koffiehuis cHakhonie aan de Markt aldaar in het openbaar Verkoopen 1 Een goed onderhouden fraai uUzicht hebbend HEERENHUIS ERF en TUIN aangenaam eh vroljjk gelegen te Gouda aan den Kleiweg op den hoek van het Plantsoen Wflk E N 62 groot 4 aren 56 centiaren Het Hdi bevat beneden 5 Kamers waarvan 3 en snite n Keuken en boven eene Kamer met ruim Balkon afeonderlgke Zolder en Dienstbodenkamer Het Soas t rrain bevat Mangel Provisie en Dienstbodenkamer Keu ken Werk en Bergplaatsen en Kluis Het is geheel van Gas en Waterleiding en verder van vele Kasten en andere gemakken voorzien Te aanvaarden 15 September 1885 en 2 6 Hectaren 71 Aren 80 Centiaren uitmuntend Wei en Hooiland liggeade in de Voorwillens te Gouda in 4 Perceelen Verhuurd tot 30 April 1889 aan NANNENv N BUK voor ƒ 610 per jaar Het Heerenhuis is op een bewijs van toegang ai te geven door genoemden Notaris 3 werkdages vóór den dag der veiling van 12 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te zien Het Land is op de gewone tgden te bezichtigen Nadere inUchtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd Citrceza en FRAMBOZEN LIMONADE SLOTEHAI EE Co Medicinal Tokayer Door directen inkobp uit de kelders van den Wgnbei geigenaar Mrn Stein te Erdö Benye by Tokay Hongarge ben ik in staat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TokayerWijn tegen billgke prüzen te verkoopen De ontledingen van de eersteg autoriteiten alsmede prcKeven zgn bij tng te ontbieden Gouda M PEETERS Jz AET 194 in het licht der historie IV Aan het einde van ons overzicht van de brochure van dr Betz gekomen willen wg nog een oogenblik van het geduld onzer lezers vergen om ons standpunt uiteen te zetten Wg zgn het met den heer Betz eens dat de liberalen krachtens hun beginsel niet gekant kannen zgn tegen het ideaal de vrge school regel de openbare uitzondering en dat zg zich daarom zouden kunnen nederleggen bg een voorstel om bet beruchte overal in bet grondwetsartikel te schrappen of bg eenige andere formule die grondwetsherziening zon mogelgk maken Altgd mits duidelgk de bedoeling bleek dat zoolang niet de vrge school geheel en in alle opzichten aan de beboette voldoet de regeering verplicht is de openbare inrichtingen te handhaven en dat het een der eerste plichten der overheid blgft te waken vpar het onderwga in het algemeen Eene enbare school te verlangen ia elke gemeente ook daar waar er ia fiet geheel geen gebruik van gemaakt wotdt omdat allen aau bgzonder onderwgs de voorkeur geven is oogergmd de gewone wetgever zon regelen kunnen stellen over de al of niet nóodzakêlgkiieid van openbaar onderwgs in ene gemeente Onschendbaarheid van art 19é behoort niet tot onze geloofsartikelen ten eerste omdat uit de ge chisd ni8 van dat artikel blgkt dat de bewoordinge i in strgd zgn met de liberale beginselen ten tweede omdat naar onze meening niet het grondwetsartikel maar de gewone wet eigenlgk het ocderwgs beheerscht Wy zgn steeds voorstanders geweest van f oed openbaar onderwgs en wy zgn het nog liet zooals de Kamer van 1848 omdat wg bang zgn voor het byzonder onderwys en wg daarom verlangen dat van overheidswege openbaar onderwys als tegenwicht gegeven warde Zeker wy betreuren het dat bg zulk een gruot deel des volks de neutrale school heeft uitgediend daar bgzonder onderwgs in den regel gelgkstaat met het op den voorgrond plaatsen vun het onderricht in de geloofsleer Het aankweeken van godsdienst en deugd in de harten der kinderen zooaU de bedoeling is op de gemengde school stellen wg op hoogen prys maar het vermoeien der jeugdige hersenen met godsgeleerde begrippen door onderwgzers wier vak dit niet is a£hten wg betreurenswaardig en in stryd met de regelen eener gezonde paedagogiek Doch wg staan voor bét feit dat zulk onderjvgs niet alleen begeerd maar als het eenig doelmatige beschouwd wordt door eene groote schare onzer medeburgers die er zich gfoote opofferingen voor getroosten De staat heeft niet het recht ook indirect zich daartegen te verzetten wel mag hg zich verzekeren dat de personen di de taak van de opvoeding der jeugd op zich nemen behalve hun meer of minder gToote theologische kennis de bekwaamheid bezitten om den kinderen het gewone voor het bürgerlgk leven vereischte onderricht te geven Alleen dit laatste is publiek belang Voor den staat is het onderwgs het middel tot algemeene beschaving en ver lichting en zgn belang brengt mede het overal zoo gemakkelgk mogelgk verkrygbaar gesteld te zien Volgens ons is het de plicht der overheid daarvoor te zorgen Al is dus schgnbaar ons ideaal hetzelfde als dat van dr Kuyper bijzonder onderwgs regel staatsonderwgs uitzondering in de practgk zal het verschil groot ÜS blgveu en bg de toepassing nn dit beginsel in eene schoolwet zou dat spoedig blgken De heer Betz wyst er in zgn boek terecht op dat der anti revolutionairen geroep om vrghrid verdacht is zg hebbeu er ene bedoeling mede want nooit had een antirevolutionair de Vrgbeid lief om haar zelve Ondeugend voegt dr Betz er bg czg tooien zich met veeren van ons Misschien is dit de reden waarom sommige liberalen er tegenwoordig min of meer geplakt uitzien Ons dunkt de bedoeling van dr Kuyper is klaar Hg wil de openbare scbiol beperken zooveel mogelgk opruimen ten ei e plaats te Krggen voor zgn school met den bgbel Liever geen onderwys dan openbaar dit zou misschien wat te kras gezegd zgn maar toch leidt de praetgk der anti revoluiidtairen er loe ook krachtens hun begingelen in dien geest te werk te gaan Vermoord d pettbare school zoo denken zg en het gebrek aaa onderwgs zal zelfs hen die dat niet oit principedoen zouden noodzaken hun kinderen op onze inrichtingen teplaatsen Geheel anders is onze bsdoeUug Wg wenschen eerlgk ieder vrij t laten in de wgze waarop I y zgn kinderen wtiueht op te ro den Van de b eerte om de staatsschool te maken tot een instmment ter versgreiding van moderne godsdienstige begrippen al van ongeloof eene beschuldiging die ons tui kerkelgke zgde steeds niar het hoofd geworpen wordt kennen wg ons geheel vrg Vrgheid van onderwgs dus in den meest aitgestrekten zin Maar onderwgs moet er verllÉgbaar zjjn overal en voor aUr Buiden aar par valiere krachten het niet leveren behoort het te geschieden door de overheid Openbaar onderwgs overal waar het niet door bgzonder overbodig is geworden Geen opruiming van staatsscholen omdat het vermoeden bestaat dat bgzonder pnderwgs in de behoeften zal kunnen voorzien maar het hewgs moet door ontvolking der school behoorlgk geleverd zgn Bg het beoordeelea der behoefte plaatse zich dus de regeering op een vrggevig standpunt Zg he£fe geen openbare school op tenzy ten duideiykste gebleken is dat zy gemist kan worden Liever te veel dan te weinig openbaar onderwgs Bg twgfél moet in het belang der vaderlandsche jeugd de overheid zich niet terugtrekken Als zoo de zaak wordt opgevat door de liberalen zal er ook nadat meïi het met de tegenparty eens is geworden omtrent een formule in de gtondwet nog genoeg te strgden overblgven op het veld der gewone wetgeving en over de voor het onderwgs uit Ie trekken sommen op de staatsbegrooting Idus kan een 4 r voor de clericalen meest stuitende bepalingen worden verwgderd zonder dat de overheid optrouw wordt aan hare roeping om voor een er grootste volksbeIbngen te waken BINNENLi DT GOUDA U Juli 1886 In de hedenmiddag geliootlen ergadering van den gemeenteraad die gepraesideerd werd door den Wethouder Post Droat bij afwesigheid van den Burgemeester en bygewoond door 11 leden afwezig waren d heeren Kiat Straver van Bergen IJiendoorn van Mierop en Hemsing waarvan de beide laatsten met kennisgeving werden de rekeningen d6r gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1884 goedgekeurd De volgende slakken kwïmen bij den raad in 1 Eeue missive van de Commissie van Toeuoht over het Stedelgk Museum waarbij aangeboden wordt een exemplaar van den Calalogua De Voorzitter sleh voor de Commissie daarvoor 4 dank te zeggen en den Catalogus in het gemeente archief te plaatsen Aldus betloteo 2 De rekening der Schutterij over 1884 Wordt gesteld in haoden eener CommiMie waarin worden benoemd de hh Sirater Snnsom en van Mierop De rekening der Siedelyke Beleenbank orer 1884 86 Ter visie De rekening der Oem ute over 1884 Wordt gesteld in handen eener Commiatie waarin worde benoemd de hh Fortugn Droogleever Oadyk en van Itersan 5 Een voorstel van B en W betreffende verbetering van bet lokaal voor het onderwys in handleekenen np de Bargeravondschool Deze betreft voornamelijk de verlichting en de onkosten worden geraamd op 220 De Voorzitter stelt voor dit voorstel ter visie te leggen waarop d heer van Iterson vraagt of het niet dadelijk zou kannen worden behandeld wijl het wenschehjk is dat bedoelde verbetering njei den aanvang van den nieuwen cnrsns gereed is De Voorzitter acht dit niet noodig daar binnen kort wederom eene raadsvergadering plaats heeft Het voorstel wordt ter visie gelegd 6 Ëen adres vau den heer P W Kamphuizen ec andere bewoners van de Goawe verzoekende dat de zoogenaamde Koren bears op de Qonwe worde geamoveerd Genoemd gebouw dient tot niets en wordt slechts gebruikt als bewaarplaats van vuil enz In handen van B en W om faerioht en raad 7 Ben adrea van de Directie der IJselstoomtram wegUuiachappij verzoekende 1 teruggave vao minstens s der gedeponeerde waarborgsom van ƒ 3000 en 2 subsidie of rente garantie voor den janleg en exploitatie van een stooiairamdienit Gonda Sofaoonhoveu waarvoor adroasanie concessie ontving doch die zy niet kan aanvaarden zander finantieelen steun van de Gemeenten die belang hebben by de lot tandkoming waaronder Goadi behoort Id banden van B en W um berichten raad Bij den aanvang der zitting deelde de voorzitter nede dat het raadsbealnit van 6 Juni II tot wijziging der gemeente begrootjiig door Gedeputeerde Sialea waa goedgekeurd en dat Gedeputeerde State n de jaarwedde van den Secretaris deter gemeente hadden vastgesteld op ƒ 2600 ï welk was goedgekeurd bg Kou Besluit van 19 J ni 11 Tot Leden in hel slemburean voor de verkiezin van Leden in jien gemeenteraad werden benoemd de hh G A Ondgk en H G Hoefhamer Tot plaalsverv leden de hh D C Samsom en C Hoogen boom Tengevolge van het ten overslaan van curatoren Vrydag en Zaterdag gehouden overgangsexamen zijn aan het stedelgk progyinnasium bevorderd Uit de Ie naar de 2e klasse H L van Praag Niet bevorderd 1 jjeerling Uit de 2e naar de 3e J van den Berg B J H Boers H Herman B IJssel de Sohepper C de Vletter L J Vriesman J Wernink Niet bevorderd 2 leerlingen Dit de 3e uaar de 4e C van Bjjk A Kist en D Kroon e leerling der 4e kl E Grendel ontving een getuigschrift voor welvolbraohte studie De volgorde in bovenstaande opgaveu is alphabetisoh Vrgdag en Zaterdag had het jaarlykaeb openbaar examen plaats aan de rijks hoogere burgerschool alhier Il il de eersle klasse werden naar de twieue bevorderd dor het volledig onderwijs C H Julius C H Wijokhuijw A W de Boer J C Kruyi Sophia A G Kluit Adèle C Klem J J Vetter J C Nieuweuhugs voor enkele lessen G l Cosiermao Boodt Voorwaardelgk ook C D van Sohouwenbnrg en P N van Lit voor het volledig onderwgs Niet bevorderd 13 leerlingen voor volledig 0lider y8 en 2 voor enkele lessen Uu de 2e naar de 3e klasse de leerlingen voor het volledig onderwijs J Priuce J Juugeling H J L Kamsieeg A ICruisbeer D A Costerraan Boodt