Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1885

Volfteo de ofGoieele opgaren i jo van SO Mai tot 7 JbU in het geheele Iconinkrgli 23043 peraonen door de cholera aangetast waarvan 12347 orerieden Xe Madrid werden in dienielfden tgd aangegeven 191 lydera en 113 aterfgevallen 1885 BIERBOTTELARIJ GRIFFIOEN KLEIWEG E i o 96 11111 umi 12 Cts pef flesch Vrijdag 17 Jflit 3262 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken INGEZONDEN Mii kter dl Redaettur Zon het mogelp igu in n blad een plaataje te mogen hebben om deaandacht van de politie en betrolcken peraonen teveatigeo op een algemeen belang P Zondag 11 om ongeveer 12 unr kwam ik uit de stedelqke badplaats eu passeerde dc Uonimansgracht waar de passage nweuoeg belet werd door een menigte die vloektMe en aohreeuwende aan het dobbelen aren Een honderdtal schreden verder werden vloerkleedeo uitgeklopt hetgeen ik gewaar werd doordat een menigte stof en zand ik mag hopen niet meer last veroortakende voorwerpen op mg neerkwam Dat het bovenstaande mg en ook het algemeen met ergernis vervult tal wel geen nader betoog behoeven vooral het late nor en den Zondag in aanmerking nemende U hg voorbaat dankende voor de plaatsing van ket bovenvermelde Een voorbgganger De inzending van adverteatiën lean gescbieden tot éé uur des namiddags van den dag der uitgave Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 13 JULI Huis Langen Groeuendaal wgk I No 13 kooper D van Vliet ƒ 4460 GEVONDEN eo aan het bnreau van politie gedeponeerd Een Kruis vaa roode kralen met gouden Ketting Klelnbandel in Sterken Drank BUEGEMEESTER en WETHOtlOEBS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustu8 1881 StaUtblttd No 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbg verguniog wordt gevraagd om in de bg zgn naam vermelde localiteitstefken drank in het klein te mogen verkoopen als Num vsn dea Verzoeker Aaodniiliiig der localiteit Dirk van Stavel Vogelenzang M 126 GOUDA den 13 Juli 1885 fiargemeester en Wethouders roornoemdW POST DBOST 1 B De Secretaris BHOÜWER ü u r g e r 1 ij k e Stand GEBOREN II Juli Gerardas Johaaaea ooders G J fiouwm en M de Jonge Jauoigje Heodrika oaderB W Both en k Mndde 12 Otto Adninna Johinnoa ouders J C Kro en A C C Richelle OVERLEDEN 10 Joli A fc T k Sm 11 J MeewMen 8 m L I Donnai 6 m 12 P J Smita m j K Brandaen 9 m 18 A J Kooiman 7 m A A Tainman 12 v Mevrouw LOTSIJ te Gouda verlangt met AUGUSTUS of later eene flinke Mejuffrouw SPIT CBABETHSTBAAT vraagt tegen AUGUSTUS eene fatsoeniyke Dienstbode P G ADVERTENTIÊN ♦ Geboren OTTO ADBIANÜS J0HANNÜ8 zoon van J G KROS 1 Luitenant der Infanterie en A C C KEUS BicHELM Gouda 12 Juli 1885 1000 a ƒ ISÖO jaarl ksche verdienite wordt aan degel ke en beschaafde personen welke met den gegoeden stand omgaan door de uitoefening eener Agentuur aangeboden Franco offerten met opgaat der tegenwoordige betrekking aan het Bureau van dit Blad onder het Motto Flinke Agenten ♦ Heden overleed in den ouderdom Van 69 jaren onze waarde Aanbehnwdvader de Heei PIETEB JACOBUS SMITS H HAVEBKAMP J m HAVEBKAMPvan deb Wolf L van der WOLF J VAN DER WOLF EsSEBAGGERS Gouda 12 Juli 1885 Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bjj deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaat hebben op ZATERDAG 25 JULI a s en de BallotaeeLflst aanstaanden ZATERDAG 18 JULI gesloten wordt Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secretaris Gouda 14 Juli 1885 Men VBAAGT in een stil gezin een net Burgermeisje niet beneden 16 jaar om in de huishouding behulpzaam te zgn Brieven onder No 1160 an het Bureau dezer Coulant Heden orerleed zacht ea kalm na een langdurig Igdan onze geliefde oadste Broeder P J SMITS in den oaderdom van ruim 69 jaren diep betreurd door zgn Zuster en Broeders De Wed POUWELS Men lette op de VOORDEELIGE VOOEWAAEDEN van Dienstneming geboren Smits J M PPTS L SSÖra Gouda 12 Juli 1885 VOOE HET Leger in Nederlandsch Indie omschreven in gedrukte mededeelingen die gratU verkrggbaar zgn bj het Departement van Koloniën te s Qravenliage en voorts bü alle Burgemeesters De schuldeischers in het faillissement van EMANVEL BOZEVELD Koopman te Gouda worden opgeroepen roor de tweede vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke is bepaald op MAANDAG 31 AUGUSTUS 1885 des voormiddags ten jtien ure in het Gerechtsgebouw aan het Haag sche Veer te Rotterdam De Curator I Mr J FOETÜIJN DROOGLEEVEB Advocaat te Gouda IVËDËRLAllD aamlooze Vt nnoutscbap van Verzekering op het Leven OPGERICHT IN 1858 Kommisaariasen deTffl MnXlTcORVÊFHOOFT J TEE MEÜLEN Jr P BAHU8EN J B M STEINS BISSCHOP en G A Baron TINDAL te Amtterdam POLAK DANIELS en Mr E J Graaf SCHIMMELPENNINCK VAN NIJENHÜIS te aHoge M M DE MONCHY te Rottet am Direkteuren Mr LEONARD WOLTERBEEK en Mr L J DtJBOURCQ De jaarlijksclie premiën bmnen ook btaald worden in maandelSjksclie driemaandelijksc e en halfjaarlijksclie termijnea Inlichtingen eu Proapeetuaaen zyn te bekomen b de Heereil B H van de WERVE en Mr D N BROUWER te Gouda Een ONDEEWIJZEB zag zich in zflii vr eo i d gaarne belast met eenig SCHRIJFWERK Brieven onder No 1159 aan het bureau van dit blad Met 1 MA ABT 1886 wordt op een Laad goed aan den Neder Rhijn verlangd een GEHUWD PBBSÜON die de HoUandsche en Edammer Kaasmakerg grondig verstaat Aangename en vaste betrekking Beste getuigschriften zyn hoogst noodzakelgk Information geeft de Volhzeitung in Wesel 319 Staats Löterij7 De trekking der Eerste Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C 9 bg de Vischmarkt Ö d Böekhand 7A BRINKMAN te Gouda zgn vAprhaufl OP IJE Evangelische Gezangen Prgg 25 Cent in Linnen gebonden40 Cent Snelpersdruk van A Brinkman fcouda De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINS DAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 50 BINNENLAND GOUDA 16 Juli 1886 Daar de in deze gemeenle pluals ehail hebbende toogeoaamile Slrautt amnitn geblekea zijn zeer iu den tmaak te rallen ia men op het denkbeeld gekomen eene Stramt vereenigiag op ie richten In eene gisterenavond gehouden vergadering ia tot de oprichting diarran besloten Het is te hopen en te v rwachteu dat velen alt lid daarvan Bullen toetreden In het najaar lal een definitief bestuur worden gekozen De kiesvereeuiging Frijheid en Sechl heeft tot candidnien gesteld loor Leden tan den Gemeenteraad de hb P S van der Staal G Tooinvliet J M Kortland J C Zeldenrgk J v Krimpen J A Tinholt eu H Kemp Bij het admi tie e Mi n ji afe tot nl y t i K l n cursus vati de Bgks Hoogere Burgerschool alhier zyn de volgende jongelieden lot de eerste klasse toegelaien K W de Bock W H F Cosyn A van Dantzig L C O Douwei Dekker A de Goederen C van Krimpen H E Krom P Kruisheer J Lapair J J Muglwijk A C L H Schelfhont J Smelt j voorwaardelijk ook W M MSree en J IJpeUiar Er hadden zich 21 oandidateu aangegeven waarvan dus 7 zyn afgewezen 12 ouvoorwaardelgk en 2 voorwaardelyk toegelaten De toestand van Mevr Kleine Garlman is naar wy vernemen zeer zorgelijk De zieke moet volkomen rust houden van de talryke brzoekers die belangstellend naar haar komen vragen ontvangt ig bgna uitsluitend hare geliefde oudleetlingen SCUAAK C0EEE8P0NDENTIE Den Haag Sste zet H 6 H 7 Gouda 45Ble G 8 H 8 De GouDsOHE IESVZREZMIGINO hield gisterenavond de aangekondigde vergadering met het oog op de aanstaande verkiezing van 7 leden van den Gemeenteraad otider praesidium vau den heet H J Wennekes Nadat eerst een huishoudelgke zaak waa afgehandeld werd de raadsverkiezing aan de orde gesteld waarop de heer M van DaiKzig het woord vroeg en zeide met leedwezen gezien te hebben dat hier in Gouda zoo weinig belangstelling bestaat voor de openbare zaak Dit u in den regel het geval maar vooral op hit oogenblik bg deze raadsverkiezing Dit gebrét aan baangstelling is duidelgk gebleken op eene vergadering der zuster vereeuigiog waar men naar het schgnt met groote moeite 2 of 3 leden er bg bad gehaald anders had het bestuur zoo goed als alleen vergaderd en toen was eerst of eene vergadering van 7 en later op eene vergadering van 8 leden een candidaat geproclameerd Ook in de Gottdiohe Kietvereeaiging deed zich hetzelfde treurig verschijnsel op daar d eerste hgeengeroepen vergadering zelfs niet kon doorgaan Dergelgk gebrek aan belangstelling is te bejammeren Buitenaf in particuliere gesprekken he ft men vaak een groot If gjh woord eu als dan de geleg heid daar is om zgn gevoelen te zrggeu dan blijft pen weg Spr noemt het eene gtnaagde zaatT om W een slecht bezochte vergadering als deze H Ie4en zijn tegenwoordig waaronder 8 kiezers caudidiaten voor den Raad Ie stell n Een candidaat gckoaÉ met 3 4 a 5 stemmen kan deriielgke Candida Mr bezwaarlijk aannemen en beideu zoowel de IlieSTereeniging als de candidaat loopeu gevaar eei Igefc figuur ie maken Spr vil de Ooudtcie Kiettet fi g iiPf die allgd mei succes gewerkt heeft voor tiei lelijk figuur bewaren en stelt daarom voor iu de acature Ruggers geen candidaat te stellen maar lioi vaa eene aanbeveling te onthouden bc 6 aftredes leden zou de G K dan tn iiec kuuaen Ocmdioaat Hellen Tegen hunne herkiezing hoorde spr geen ftem onder de bnrgerg opgaan eu het t wenschelgk tlle te steunen De voorzitter vereenigt nek met het denkbeeld om dè 6 aftredende l leii candidaat te stellen wat de onthoadiug bMreft in de vacature Bnijgers daarover wil tpr eerst bet f IOrleu der vergadering hooi Jt t3vfiTfeittr IWfi r nog êeB ander deiftbeeld dal hg straks ter kennis van de vergadering zal brengen De heer F N Maas jr vereenigt zich met bet voorstel van den heer van Dantzig doch wil daaraan nog eenige uitbreiding geveu Spr wil nl dat de Qöudiche Kietvereeniging zich ditmaal geheel onthoude en ook de aftredende leden niet aanbevele Spr is overtuigd dat deze 6 heeren ook zander den steun dezer vereeniging wel zullen worden verkozen eu daar de toestand der kas verre van gunstig is de heeren moesten eens weten zeide spr als penningmeester met hoeveel kunst en vliegwerk de rekeningen ten laste der vereeniging worden betaald I eu de kosten van aanbevelingsbiljetten en advertenties nog al oploopen zou spr zich geheel willen onthouden De Gouwenaars zeide spr zijn lieve meuschen en zy vinden het niet onaardig op hun gemak aan het ontbgt gezeten met pantoffels aan eu een goudsche pgp in de hand volledige verslagen te lezen van hetgeen verhandeld is in de vergaderingen der Ooudtcie Kieiteremiging wier candidaten zij dan al of niet stemmen al naar dat deze hun bevallen maar wg kunnen zegt spr met dergelgke hiindelwgze niet tevreden zgn Wij mogen vorderen dat de ingezetenen lid worden der Ooudicke Kieneree igmg Geen eigenbelang drgft ons om hier te vergaderen maar het alge meen belang eu zoo lang als nu niet nieerdereu ons steunen wil spr dat deze vereeniging niet meer handelend optrede Reeds 2 jaar geleden heeft spr bedankt voor het penningmeesterschap alleen op driDgead verzoek verklaarde hg zich bereid deze betrekking tgdelgk te blgven bekleeden tot er een ander benoemd was maar in l vervolg kan dat niet meer Op deze wgze zander voldoenden steun der ingezetenen kan een vereeniging niet voldoende werken Spr stelt dus voor dat de Ooudsche Kieivereenigiug nu en ook voorlaan geen candidalen meer stelle alvorens haar ledental 100 bedraagt Door het vvrslag in de oOurant zal het publiek van ons besluit kennis dragen en wie weet of zioh dan niet nieuwe leden opdoen P De beer J van Dantzig is het eens met den vorigeu spreker dat jiet wenschelgk is dat de Kiesvereenigiog meer leden lelt maar bij betwgfelt het of het ledeiltal Wl toeoemen als de vereeniging hare werkzaamheden S4aakit zooals de heer Miaa voorstelde I niegendeel zullen misschien de genwoor ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentieu gratig opgenomeh in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ifzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN dige ledeu bedanken eo niet ten onrechte vragen Waartoe langer lid van een Kiesvereeuiging biyveiials deze toch niets doel eo zelfs geen candidaten stelt bij de verkiezingen De Voorzitter wenscht thans bel straks bedoelde denkbeeld ter kennis der vergadering te brengen Dikwgis is de wensclu lijkheid betoogd dat ook bier de c iudidaten zich zelf zouden aanbevelen en spr gelooft dat de vereeniging op een volle zaal en vele belangstellenden zou kunnen rekenen als zij hare deuren voor een enkele maal ook opende voor met leden eu een persoon uituoodigde zijn denkbeelden over gemeentezakeu hier te komen uiteenzetten Zoo iemand zou dan daarom alleen reeds verdienen candidaat gesteld te worden Spr kent iemand die daartoe wel bereid zal zgn en al werd hg iu vroeger tgd ontrouw aan de Vereeniging hg zal n et weigeren zijn gevoelens hier te komen bloot leggen Spr bedoelt den heer J J Grootendorst Spr stelt voor eene Commissie te benoemen die dan terstond naar den beer Grootendorst zal gaan met verzoek Vrijdag I tt e denkbeelden over gemeente zaken op een vergadering te komen uiteenzetten welke vergadering dan voor ieder toegankelijk zou zijn De heer van Dantzig vreest dat de Nederlanders voor dergelgke zaak nog niet rgp zijn uit valsohe schaamte zou men dat in de meesie gevallen weigeren In Frankrgk gaat dat beter Het zal er hier niet in willen dat men op dergelgke wgze om stemmen komt bedelen De heer M van Dantzig wil de uitbreiding door den heer Maas aan zgn voorstel gegeven overnemen Het is toch voldoende gebleken dat deze vergadering de heikiezing der 6 aftredende leden vrensohelok i acht en door het verslag in de courant zal vol doende ter algemeene kennis komen dat de Goudgche Kietvereeniging hunne herkiezing wenscht zonder dat een afzonderlgke aanbeveling noodig is Het voorstel dat de Ooud$ehe Kiewereeniging zich ditmaal en ook iu het vervolg zoolang als het getal ledeu niet een aanzienlijke vermeerderng heeft ondergaan de vraag wanneer het ledental de vereischte hoogte beeft bereikt blgft ter beoordeeling overgelaten aan het bestuur onthoude van het aanbevelen van candidaten wordt daarop in stemming gebracht Dit voorstel wordt aangeiomen met é tegen 5 stemmen Door den uitslag dezer stemming is behandeling van bet denkbeeld van den heer Wennekes tot uitnoodigiog van den heer Grootendorst zooals vervolgens door den heer Maas geconstateerd wordt onnoodig Alleen voor het geval dat dit denkbeeld zooveel sympathie wekte bg de Goudsche ingezetenen dat zg in grooten getale toetraden tol de vereeniging zou het weder ter sprake kunnen komen De heer M van Dantzig drukt de verwachting uit dat de belangstelling in raadsverkiezinven wel grooter zal narden als zich quaesties in dei VmA opdoen die dete belangstelling opwekken Toen de zaak der Waterleiding aan de orde was ia er voldoende beïangstelling geweest en de GoudaUe Kieivereeniging heeft toen getoond wat zg kon doen Toen deze vereeniging met ky bt en macht toonde eene waterleiding te mllen hebjen t s zg er gekomen I Spr acht het niet onmogclgk dat als b v tie gasquaestie aan de orde kohit en er vragen te beantwoorden vallen o f de Gemeente de fabriek onder I eigen beheer zal neipen Qf de concessie verlengen dat dan een even gfoote belangstelling zal oiitslakn