Goudsche Courant, zondag 19 juli 1885

N 3863 1885 ZoDdag 19 h GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken In de aanslaande tuting van ileu Duitscheu Bgksdag wordt een relsonl er j verwacht betreffende de veriorging der arbeiders op hun ouden dag De hersieromingen voor den Oosienrijksohen Ryksraad sgii loo goed als afgeloopen V u de 353 afgevaardigden zullen 131 tot de linker 187 tot de rccblertyde 35 tot Reen van beiden b hooren Onder de leden van het Huis vindi men 46 arablenaren 23 hnogleerareu 24 geeslelijken 19 fabrikanten 41 advocalen 161 grondeigenaren 103 afgevaardigden hebben den titel van doctor en 132 behooren tol den adel De cholera in Spanje blyft afnemen en het bericht uit Londen dal de ziekle tich ook in het Zuiden van Frankrijk heeft verioond is nog met bevestigd Eeuige der Farysohe binden spreken het ten sterkste legen GEVONDEN en aan bet bureau van poliue gedeponeerd Ëen Kruis van roode krnlen mei f ouden Ketting een bloeükraliui Kettinkje met gouden sluiting een fniitasit Doekspeld een Flacju met zuiveren dop eu voet een doosje mei Stalen pennen een Sleutel buitengewoon model een gouden HorlogiesLeuiel 1 De VOORZITTER van deu RAAD der Genieeule üOUDA Brengt Ier openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zyu toegezonden do Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot bet benoemen van leden van deu Gemeentera id en dat wanneer eenig Kiezer zijn ittmónejje verloren beeft of er geeu mogt hebben ontvangen hy zich tot bekomiiig daarvan ter Plaataelyke Secretarie zal kunnen vertoegen dat de inlevering der Stembiiefjes zal aanvangen op den 31 Juli aanstaande des morgens ten ne en en eindigen des namiddags ten 5 ure dat bel Slembriefje ichriftelijk ingevuld door den Kiezer in pfraoon in de stembus inoet gestoken worden dal geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voorzien is mag u orden gebruikt jclai de in het Briefje in Ie vullen personen duidelijk met n um en voornaam moet en worden aangewezen dat bet briefje niet onderUekend mag zyn eq geene axdere briket omvatten of daaraan opzettelyk z n vastgehecht GOUDA den 14 Juli 1885 Voorzitter voornoemd POST DROST 1 B KENNISGEVING BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de Rekening van de INKO MSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1884 voor den tyd van veertien dagen op de Secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot des namiddags ten een ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier Bekening kan worden verkregen GOUDA den 14 Juli 1886 Burgemeester eo Wethouders voornoemd W POST DROST 1 B De Secretaris BROUWER MARKITBER TcB T E n7 Gouda 16 Juli 1885 Beate leeuwsche tarwe werd weinig getoond en kou f 8 40 ii 8 80 opbrengen gewoone en polder i 7 75 a 8 25 afwijkende komt dit jaar weinig voor Bogge alleen in polder f 6 9U a 6 40 Gerst f 5 50 i 6 25 ckevalier tot f 7 00 Haver f 4 00 i 4 60 naar kleur en gewicht Mals platte f 5 30 a 5 10 ronde f 6 90 a 6 30 Verder geeu handel De veemarkt met gewonen aanvoer de handel iu alle soorten iets trager vette varkens 21 a 23 et varkens voor Lftnden 18 a 20 ets magere varkens en biggen traag biggen f 1 10 a 1 40 per week schapen eu lammeren traag Aaagevocrd 154 partyen kaas Eerste kwaliteit ƒ 20 a ƒ 22 50 tweede kwaliteit ƒ 16 a 19 NoordhoUabdsehe ƒ 18 a ƒ 26 handel vlug Goeboter Ui k ƒ 1 30 Veiboter ƒ i 0 a ƒ 1 M U u rK M l ike Stand GEBOREN I 13 J l Maria naders G lioou eo P van Boalen itliJai dera J M de VVegec en S de Joag Ift Adrians karg rrtli ouders K Broere cd N Meivogel OTBRLEDE V 14 Juli M Zorg 8 j U J P BijD hont 5 m H S SpijkerraaD 9 m J Lakerveld 2 j 7 m G£HL WU 15 Juli O J van Drieiten J E GroeiieDilaal ADVERTENTIËN ♦ Geboren LENA MARIA Dochtertje van JEAN E J A F DE SEIJFF en R J KOPPEN OL O T Gez O I L Amantai Z O afd Borneo 21 Mei 1885 Mevrouw LOTSIJ te Gouda verlangt met AüGLlSTÜS of later eene flinke Ezamen lTotariaat Bij den ondergeteekende bestaat wederom gelegenheid Theoretische eu PractiSfthe leiding te ontvangen voor het afleggen van bovengemefd Examen Twee zijner adspiranten slaagden deze maand voor het 3 = gedeelte Hotlerdam P A VA DEK BÜRGHT Goudsche Singel u 7 $ Candidaat Notaris Sjnii Den Haag Maakt bekend dat hij van af heden een DeiJÓt zijner BESCH VIT gevestigd heeft by den Heer DUBBELE BUURT B 11 te Oouda Bij den Boekhandel ar A BRWKMAN te Gouda zijn voorhanden VEEVOLGBUNDEL OF DE Evangelische Gezangen Prfls 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent NieuAv Nieuw git zwarte Schrot en Copiëer inkt Deze Inkt vloeit gitzwart nit de pen wordt niet dik en kleeft of plakt niet Deze Inkt is benevens de andere bekende INKTPREPARATEN Nederland Schrgflnkt Alizarin Keizer Schr fen Gopiëerinkt Salon en andere Inktsoorten en vloeibare Lym Verkrflgbaar in iedere Boekwinkel H VOK GIMBORN Emmerik afd Rijn Zilveren Medaille Amsterdam 1883 Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit by harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Chantomelanus Na een korte proefneming zal men a nitmnntende werking kunnen waarnemen Prgs er flacon met gebruiksaanwyzing 60 et Vercrygbaar in de onderstaande depots W Ligthelm Voorburi A Bos Berkel 2 Snelpersdruk van A Bbiiieu in te Gouda Wed Bosman Goada Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuisen Wed G Wilhelmus Woerd VltlJDAG 17 JLLl des morgens te 9 uren Afslag van levende Bot 3Ï9 1aatsLoteiry7 De trekking der Eerste Klasse begint MAAN DAG 27 JULI e k Het Kantoor wordt gehouden G ü ü W E C 9 bji de Vischinarkt Villa en Bouwterrein Te Hilversum te KOOP of te HUÜK een ZO JU Eli eu WlNTEUrEKBLJJT met TÜLN zeer aangenaam gelegen bevattende liegen KAMERS KEUKEN en BIJKEUKEN en twee BODEKA MERS Oiverxe BOVWXEKliEIXEN te KOOP van verschillende grootte nieerendeels aan Spoor of Tram en hoofdwegen voor het aanleggen van huizen en fabrieken enz Te bevragen met franco brieven onder Letters C T by den Boekhandelaar J HEEK te Uilvemum lilJkS EGELS alsmede Flsulkzze els zyn te bekomen in den Boekhandel van UIU K11A Gedurende 40 jarea beproefd K K uiul Oepriï en eerste Araerik en Eug gepntenieerd TaiMJI en Mondspoedingf au Dr J G POPP K K Hof Takdarti van Z M den Keizer van Oostenryk te Weenh ia het fo ortreffelgkale middel tegen rbumaiiaol e Taudpijii bij ontsteking zwellen hi ztreeren tan het taudvleeach het lost deu aanwezigen tandsteen op en Toorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder vast door versterking van hrt tandvleeseb dat het van alle schadelyke stoffen reinigt geeft het den mond een aangenanen rissohen geur terwijl het den onaangenamen reuk weldra doet verdwijnen Deze Mondspoeling is insgelgks een uitmuntend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het tanden krggen by kleine kinderen dient a s voorbehoedmiddel tegen diphthteritis keelziekte en is onontbeerlijk by het gebruik van minerale wateren In flesschen van f 1 75 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 Poeder a ƒ o so Dr POPP S Pasta in Doozen ü ƒ 1 26 Pasta aromatische waarvan bet B k gebruik de tanden sohitterend wit TAMIInioakl il 0 40 Illilll Plombeersel om zelf holle laodw ofkiezen te plorabeelren per étui 2 60 POPP S medic Kruidenaeep het voor treffelijkste Toiletraiddel legen vlekken uitslag lever vlekken eu lomersproeten tot bevordering en behoud van eene zuivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels ii 0 35 OV Hel geëerde publiek mordt vetfocht uitdrukkelyjk te verlangen geneemiddelen eau den K A Hoftandarl POPP en geen andere alt echt te beichouwen dan die vut zijn fabriekmerk zijn gatempeU Ferscheiden vervalieher en verkooperi in Nederland loerden onlang bij rechterlijk vonnii tot belangrijke geldboeten veroordeeld Depots van alleen eobte Anathérin preparaten bevinden zich te Gouda bij J H C Huinok winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F E van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te De ft bij A J van Byn te Schiedam bij C Malta Gz i te Leiden bij E Noordijk j te Amsterdam by F van Windheira Co en H H Ulo h Co Bpotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Portoi Droogieten BINNENLAND GOUDA 18 Juli 1885 Maandag 20 Juli e k heeft de tcnie vergadering plaats der Leden van de hiM geveatCgde Afdeeling van bet Nederlaucbwh Fenafoenfouds voor werklieden Daarop zal o a een bestanr worden gekozen Donderdag kwamen met den extra trein Isie en 2de klasse uit Rotterdam en Gouda 460 personen te Arnhem aan De Provineiale Staten van Znid Uolland hebbeu Donderdag alle ter behandeling aangewezen taken afgedaan o a de verordening Ier voorziening in soberpvaartbelangen de begrootiugaa en bet plu ener serieleeuing van ƒ 2 200 000 voor vaartverbrt ring en de brug ter verbinding van de UockselMwaard met den vasten wal Ten aanzien vaa iMt subsidie voor d verbetering van den wM nr g tnssohen Kalwyk en ïinaiden is de Commitale u it de Staten diligent verklaard Tot buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten it herbenoemd mr K A Poortman De Uaad der gemeente Ouderkerk aan den Utel heeft besloten het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank iu het kUin te brengen op het bij de wet toegestane maximnm nametyk up ƒ 12 B0 voor elke ƒ 50 huurwaarde o gedeelte daarvan Van de 24 drankwinkels die de gemeente bij het in werking treden der drsnkfei lijk was zyn er slechU 9 overgebleven terwijl het maximum 10 bedraagt Daar de wet zelve ten strengste wordt gehandhaafd bemat er evWVRMfgv nÜHTOIn hare werking te roemen Blukens een heden ontvangen telegram van den Gouv Qen van Ned Indiè hebben de iu Mei door den Gouverneur van Aijeh en onderhoorigheden genomen strengere maatregelen o a tegen het dragen van wapenen door Aljeliers reeds ten gevolge gehad dat sleohts enkele aanvallen van weinig beteekenis biuaen onte linie werden gedaan De inwerkingtreding van den maatregel betrekkei lijk de toelating van de gezinnen der oiSoieren watvoorloopig uitgesteld St Ct De alom bekende Badhoeve in de Haarlemmermeer de sohepping van wijlen mr J F Amersfoordt it dezer dagen in tegenwoordigheid van velen geveild eerst in perceeleu waarvan de opbrengst ƒ 161 700 bedroeg eu daarna in haar geheel ƒ 16V 700 of met inbegrip van het houtgewas f 179 650 voorloopig verkocht aan den heer F H Smithuysen te Amsterdam wie bet landgoed ten slotte na het verttryken van t bedenkunr ook werd toegeweten In bet verslag betreffende het gesticht Meerenierg over het jaar 188 tegt de Ie geneesheer directeur dat groote teleurflelling wer j gewekt dóór de voorwaarden die de Bcgeering vastgesteld heeft voor de opnemiug van krankzinnigen in het nieuwe Eijkakrankzinnigengestioht welke voorwaarden zoodanig zyn dat uit de bettaande gestichten bynï niemand zal kunnen worden verwyderd Men bad gehoopt de overbevolking van Meerenberg te doen verdwijnen in bet Bijksgesticht maar ziet zich in die hoop thans teleurgesteld De directeur iwyfelt er echter niéfMn of uit het kwade zal het goede geboren worden daar door Ged Stalen van Noord Holland ernstige pogingen worden aangewend om op afdoende wijze aan de beslaande beiwareij te gemoet te komen Op 1 Januari 1884 waren er 451 manneke verpleegden eu 471 vrouwen in dst jaar kwamen er bij 62 mannen en 42 vrouwen op l Januari 1885 waren aanwezig 443 mannen en 471 vrouwen Vóór eei paar dagen stierf Frankrgks oudste rozenkoningin Zy werd geboren Ie Straatsburg in 1793 en huwde met den soldaat Fonsser op den zelfden dag dat hel hawdyt van Napoleon en Maria Losiae voltrokken werd Haar eohtvereeuiging geschiedde kracbtODt een keizerlijk decreet gelastende dat 6000 geptntioneerde veteranen die miiiitent één veldtocht hadden meegemaakt tonden huwen met de denifdzaamtta neisjet rozen koninginnen in Frsnkryk en dat dezes laatsten ieder een bruidschat van 6000 rank tonden krygcn van den Keiier en een bruidskleed vtn de gemeente waar ly retpectievelyk warea gtboren van 1810 mr de hand iet in bet geld doch hy haar en de haren de bescherming Aan iigiohap werden onderge lyiu paleizen gegeven De kinderen dier vrol wcn tonden voorts beschouwd worden ala deel ütmakeude vtn de aangenomen familie van 1 keizerlijk paar By gelegenheid dat Napnleoa III alt Print Pretident Straattburg betocht om da brug te Krhl te openen ontving hij een bezoek vak mul Foutser omringd door haar kicderea en kleinkinderen met een afschrift va het decreet De President iwom toe Keizer geworden verle de door zyn oom bel tommigen vati haar nako tohikte potten in de kei en een vai haar kleiudoolÉert wat verbonden aan de garderobe vau keliertt Eagénie In eene cauterie over dwauheden der mode maake een feuilletonniat vf de M Peterb Berold de niet teer nieuwe opmtping dat alt de damet witten boe modes vaak attlaan zy er tich wel voor tottden hoeden d gewillig na te volgen Daarop echter doet hy kat merkwaardig verhaal volgen hoe een teer zonderiing toon damethoed die jaren geleden in de moda wat ontatoiid Het wat in d dagen j n Napoleon III en de beruchu Engelaohe Cara Pearl maakte te Parijt nrare i wat i A$ a0 ém tobrijver oBgevear veertig jaar oud haar gelaat wat vol tamersproeten zij had vuurrood haar een wipnent en dikke lippen toch zag de afschuwelijke kleine dikke en plompe Engelaohe tont Paris aan hare voeten maakte millioenen toek en rantelde haren vereerder PlonPlon Print Napoleop af Op tekereu dag bad tij eene heftige woordenwitteling met den Priut en in haar woede nam zy een prachtig hoedje dat men haar juiat gebracht had en zevenhonderd franot kostte nierp bet op den grond en tripte het in elkander Nu liet ge waar de drift a toe gebracht heeft sprayt de Prins rou kunt ge niet nit ryden gaan Zeker wel riep de roodlokkige Engelsohe ik ga met deten hoed uit Onfflogelyk Cora I riep de Prins Zy gaf geen ai lwoord maar tette het ontoonbare geheel en al gedeukte en uit den vorm gerukte hoedje op het hoofd De vertrapte hoed maakte in het Boia de Boulogne opgang en cenige dagen later droegen alle Pariaienuet hoeden genre Cora Pearl de modiatet deden ongeloollyke pogingen om de ontinnigste en beapottelyiÉste vormen te bedenken De Parysche vrouwen waren letierlyl dol geworden eu die dolheid verbreidde tich niet enkel over Fraukryk maar door geheel Europa en telfa in andere werelddeelen ledereen moest gedeukte hoeden dragen keukenmeiden en mangelvrouwen kindermeiden en achoonmaaktters bogen en knepen haar hoeden juist zoolang tot ly een behoorlyk fatsoen hadden om met de beerschende mode te knnnen meedoen Ben groot deel der wereld geleek op een gekkenhuis en daarvan waren enkel de voetjes van Cara Pentl de aohuld Uit Aram wordt getcb even Het enige ooievaarsni st op ons dorp in den tuin van het hoofd der openbare school dat tot dutrerre huisvealiog verleende aan een ouilérenpaar met 4 telgen is sedert eenige dagen geheel verlaten Gelukkig niet doordien de jongen des naohlt gestolen werden Het waren thans onbeschaamder vijanden die zigK niet onizagrn om by klaarlichten dag hen Ic bestoken en die hun bet lev n zóó lastig hebbent gemaakt en hen zóó hebben gepg oigd dat drie der iongen bezweken d ouden op de vlucht gingen en de vierde jonge ooievaar uit hel nett in den lain van dan onderwyzer ia gevallen Dat aren namelyk de byen die har ttandplaala in eene naburige tuin hadden Reeda 25 jaren lang stonden ooievaaraiieat en byenkorf in den voorzomer in elkanders nabyheid doch tot dusverre hadden de verachillende bewonera nimmer met elkander in onmin geleefd Dit jaar ging het echter niet too vredig toe daar de ijen den ooievaara bytonder laatig vielen Vreemd is dat omdat de bijen anders nooit zoo boog vliegen Hoe het ty de ooievaara hadden het hard te verantwoorden De ouden durfden hel nett niet meer te naderen en toen de jongen blind getiokeu uit het nett waren gevallen bleven de ouden voorgoed weg Een der jongen ia in het leven gebleven dank zy der goede torg van de sohooljengd die vroager wel eena de aardigheid had om met ateentjea naar het nett te werpen maar daarvan teruggekomen door de goede leaaen vau den ooderwijter thana alle moeite doet om deu verlatene te verzorgen en op te kweeken Het la aardig om te tien hoe ieder tich beyvert ieta voor den jongen ooievaar te doen en den vrijen tyd betteedt om een kikker of visohje voor hem te bemachtigen Eu aanvankelyk worden die pogingen met een goeden uitslag bekroond daar het pleegkind bepaald beter wordt en reeda eenigermate begint te kunnen tien Te hopen ia het voorta dat de ouden na bet aanaiaande vertrek der byen weder terug tallen kei Eenige mguwerkers uit Laurium in Griekenland zyn t ntchit door het dak de woning van deo Franichen mijningeniettr binnen gedrongen Zy blinddoekten den heer det hnitet op zyn bed en noodzaakten hem de tleateli van de geldkist aan te w ao aliOMda d plaatt waar die ttoud Toen w¥fd bet licht opgestoken en de mannen deden den ingenieur den blinddoek van de oogen en dVongen hem met den dolk op de keel de kiat te openen en hel voorhanden geld over te geven Na gel horloge ent overgegeven te hebben werd hy opnifu w geblinddoekt gehouden en daarna byna naakt een groot eind weega van zyn woning onder een boom neergelegd De jonge ingenieur wiat tich echter los te maken Hy liep naar buis en waarschuwde de politie aan wie bij echter niets Kon mededeeleu dan dat de roevers velen in getal waren dal tg twarla doeken om het gelaat hadden en dat een hunner een rond gaatje in zyn doek geknipt had om adem te halen Dete laatste schyiibaar kleine omstandigheid is oorzaak geweest dat de schuldigen allen mgnwerkers reeda achter alot titteu en het ontvreemde bgna in tgn geheel teruggevonden ia Van fto onwillekeurige lygeijtcht wordt in het JV Pad Hbl het volgend verhaal gegeven Zaterdag den 9n Mei ging de heer v H in d n middag langs bel strand op de vogeljacht toen hy onverwachtt op een koniugstü ge s tniite die op ongeveer 10 passen afstands va n uil liep Nog niet aau sM aijir =vzn Bhcs £ jager oT het dier hem eveneen B tnaS het na even lyn verstoorder te mfflnangestaard ging liggen tich klaar makende tol deu sprong Inlustoheo vroeg onze beklemde jager tijn bediende of deze niet bang wat voor een tijger waarop hy een kordaat neen ontting Welna vervolgde zyn heer liet gg daar vóór out niets 1 a n mo o ou t toe an stotterde de vent hg had er niet op gertikend too apoedig op de proef te tullen worden gesteld Nu wees maar niet bang moedigde tgn heer hem aan geef mij mijn Beain nt geweer maar en neem dai sink hout naast u op ten einde daarmede deu tijger op den kop te slaan indien hij ons mocht aanvallen Vóór alles raad ilc je aan om nu niet lamlendig te tgn De jager legde tyii vogelroer neer eu nam tyn Beaumontgeweer at hg fluks laadde Aanvankelijk meende hy den tijger een kogel door den kop te sturen maar vreetende dat bet achqit ign doel kon miasen legde den jager tgn gewfl op den volle borst die een breeder schijf A 1 i