Goudsche Courant, zondag 19 juli 1885

lanbood Veel beraad bestond er niet Dteer de taart tan het dier begon reedi te iveepen een leeken dat de sprong weldra aal Tolgen De jager trok het gesreer af en genoot do roldoening zjjn yand onsehadelqk te hebben gemaakt Het op loo n korten afstand geloste aohot deed het dier omrertnimelen waarna het een kolossalen sprong deed en met een zingwekkend gebrul in een naby gelegen bosoha dj nrdween Wql de daisternis begon in te vallen aohtle de jager t niet geraden om het dier dat blykeus het groot bloedspoor minstens iiiaar erwond moest sreieD te volgen Eerst den tolgenden morgen ging hg er toe orer in gezelschap tan vier zoogenaamde Muigliaaas welke na veel moeite en belofte van betaling werden ofergehaald Ter plaatse aangekomen Jieronden zy dat de grond vreeselyk omgewoeld was hetwelk den pauglima grooten angst aanjoeg De bediende Si Badoeamin die den troep een weinig Tooruitliep kwam bq het bewuste boschaadje en riep verrast nitoe ttoe ioeani hq werd nl den tqger gewaar Den luid gebrom spoorde de jagers tol roorziohtigheid aan de moedige panglima s maakten onmiddelgk uchtsomkeert en vloden ver weg De heer v H oaareutegeo giug naar het boschje toe en vond tof zgn verbazing het beest bezig aan een varken te peuzelen Den jager bemerkenede hief het nog eens een gebrom aan maar een kogel uil s jagers geweer ging door zgn kop been waarop bet beest op zgde viel en zich uitrekte Ben bewgs reik een taai cven zoo n tgger heeft is lat de eerste kogel door zgn lever gegaan was en hg tooh in het Irvei was gebleven Het blad der OemiuegurttH zegt en in easu zal men op den door het apeoiaal orgaan gegevenraad nel mogen vertrouwen dat er in lit jaar opallerlei groenten aardbezien asters Petonia s Verbena s en zelfs op rozen tal van slakken te vindenis soms van een centimeter lengte Allerlei middelenbeproefde de steller van het ariikel roet asch tarwezemelen garst kaf bgiende kalk halfvergaanblad enz maar niets bracht afdoende lafenis Toenviel het hem in ergens gelezen te hebben tnsschentwee haakjes het lezen uver zgn vak kan toch welvoordeel opleveren dSp slakkeu buitengewoonverzcH zgn op bier Hg nam de proef er mee engroef twee bioemenschoteltjes zdd in den bodem datde rand er van met de grond geluk kwam Bg hetbegin iler ochtendschemering vulde hg die bakjes terhoogte van niet meer dan ééa eenliineter met bier Beeds spoedig vond hg zgne moeite en zeergeringe kosten buitengewoon beloond De slakkeakwamen uit hnnne sobuilhoeken te voorschgn kropennaar de schoteltjes met bier bogen zich over deragden verzadigden zich aan dezen nectar en vielen in het zoozeer geliefde vooht Ka sl ohttéén uur vond hg den bodem der bakjes geheel met lakken bedekt Igken in de volle beteekenis deswoords De slakken hadden zich aan bier lóó tegoed ge laan dat ze t met den dood bekocht hadden Het overgebleven bier schonk hg in andere schoteliji sen bracht die op dezelfde plaatsen waar de eerstegestaan badden Middelerwijl telde hg 108 slakkenkadavers In den loop van den daarop volgendenmorgen kon hij nogmaals 69 slakken lgken uit hettweede paar scb9telljrs opvisschen terwgl het eerstepaar reeds hel leven van LOS stnks van dat gespuisgekost had In één naoht U Juli 1884 badhg dus het leven van IU8 en 6 te zameu 177 slakken vernieiigd Op 26 Juli zette hg weder opdezelfde plaatsen l ee schoteltjes en legde vink daarnaast salade bladeren om te onderzoeken wat de slakken lekkerder vonden die overigens bg dezeweekdieren zoozeer in trek zgnde bladeren dan welbier Geen saladeblad vond hg eenige nren daarna aangeraakt maar in de bakjes aan bier dronken ener daardoor in verdronken weder 218 slakken Denderden nacht vond hij in de bakjes 75 kadavers dat is dus in 3 nachten 470 slakken zonder moeiteen voornaar op goedkoope Wijs afgemaakt en onsohadfigk gemaakt Dete proeven zgn i66 wHoende dunkt ons dat wel ielereen ze zal gaaiT herhalen en onze bierbrouwergea greiigen afzet zullen vinden voor bier dal niet geschikt is om door den mensch te worden gedronken maar toch z ker nog verleideigk genoeg voor slakken daar de slalÉken maal chappg bel met soon eq deujdelgkheid van bier wel zoo nanw niet nemen zal niet zal vragen naar Amsterdamsch of Amersfooruch of hensch Beiersch noch naar Pilsener nle echte ofvjnagemaaktr dubbel of enkel Siont ene Voor slakken zal bier nug mogen heeten eene niiuteauU onder de lekkerugeu eene goedkoope traktatie en als de prorf ook aan anderen gelukt een onschatbaar middel om gri nyn eci van slakken ie bevrgdeu Om die reden hebben wg deze mede eeliog door 51 If 1 Getrov wd H Dr G J M COOLHAAS P G J A TERPSTRA il Gouda 17 Joli 1885 TWEE DAMES weinig kennis hebbende aan Heeren wenschen kennismaking met twee nette HEEREN teneinde de Goudsche Kermis genoegelgk met elkaar door te brengen Franco brieven met Portret onder het Motto Kermis aan het Bureau van dit Blad ROEIBOÖfl r hiiur gevraagd Aanbiedingen met opgaven van prgs wordt franco verwacht onder letter B aan het Hulppostkantoor te Nieuioerkerk ajd IJisel Ssjigpnaix 83nBr nan93i3iBj UI sjB nsjJBBj do aMOOZ piËüwlËssiSAT BESTELLINGEN worden aangenomen a 18 Ct per FLESCH I l BREEBAAaT Lz M RKT GOÜDA Buiteolandscti Overzicht Ue Engelsche bladen honden tich natuurlgk in de eerste plaats bezig met de jongste berichten cil Afghanistan De Standafi bevestigt het bericht van Dailf Telegraph dat de omgeving van den Zulficar pas het punt van geschil uitmaakt De £ mir verontrust door de dreigende houding der Bussen weusoht den pas zoo bepaald te zien dat hg werkelgk een bolwerk is ter verdediging zgner grenzen terwgl de Bussen evenmin bereid zgn om de sierke sielliugeu er om heen af te slaan Lord Salisbury voegt het blad er bij heeft openigk verklaard dat Zulfiear Gulzan en Meruchak door den Bmir noodtg warden geacht tot verdediging zijner grenzen en dat wg verplicht zijn om den Emir deze plaatsen te geven als het resultaat van ouze onderhandelingen met Rusland De andere bladen zgn het hiermede eene en meenen dat de Engelsche regeering den Emir moet bigven steunen Overigens is hun toon zeer kalm en blijft algemeen de meening de overhand houden dat er nog geen reden is tot ernstige bezorgdheid ook al IS hel een feit dat er weer nieuwe moeielgkheden zgn gerezen en de oplossing der grensquaeslie weer op de lange baan is geschoven In de Belgische Kamer k am het ontwerp betrelfenile de suikerbelasting in behandeling De premier Beernaert erkende en wees met cgfers aan dat de suikerindustrie in België een erge crisis moest doorstaan Ten gevolge van premiéu door andere landen met name door Frankrgk voor deu uitvoer van suiker toegekend wordt de concurrentie door de bnitenhiudsche de Bcigibche suiker aangedaan voor deze verderfelgk De Minister van Financien stemde zijns ondanks toe tijdelgk zijn economische beginselen voor dezen nood te doen zwichten en surtaxes te heffen tot een gezamenlgk bedrag van 45 fr toe Hy kondigde echter een amendement aan strekkende om de Begeering de bevoegdheid te geven naar bevind van zaken de surtaxe te verminderen en ten slotte weder te doen vervallen behsudens rekenschap aan de Kamer De beer Heeus verlangde di t de Begeering verder zou gaan juist dit totkddnen van premiën op den nitvoer maakte de ifuaeitie op e suikerbelasling eeu geheel op zich zelf staande zaak hg had bezwaar tegen mobile surtaxes en verlangde dat alleen de Kamer over het invoeren of atsohaffeu der surtaxe zou te beslissen hebbeu de ondervinding had z i het noodzakelgke hiervan geleerd Hg diende daarop verschillende amendementen in dezen geest in terwgl de beer Puissant bescherming op ruime schaal verlangde De heer Sabatier president van de suikercammissie bestreed krachtig elke afwgking van het beginsel van den vrijhandel en in t eind werd gisteren het wetsontwerp ua intrekking van al de amendementen aangenomen nret 62 tegen 6 stemmen 2 leden onthiilden zich In Frankrgk verhéUgi men zich zeer over den goeden afloop van het groote feest op 14 Juli ter eere der republiek gevierd terwgl de Kamer gverig de behandeling der begrooting voortzet in afwachting van hetgeen verder te Uué zal gebeuren in Duitschland zet Bismarck s orgaan de Ifordd Jilgem nog steeds den strgd tegen den henog van Cumberland voort ten einde het Duilsche volk te overtuigen dat het werkelgk in het belang van Duitschland was om de Welfen van deu troon te weren eu in Oosteurgk moesten de beschouwingen over het vAlbesproken tolverbood met Duitschland een korte poos plaats maken voor meededeelingen aangaande nieuwe woelingen en ongeregeldheden der sociaaldemocraten Sf ÏS De Goudsche Kiesvereeniging Het is tien Tiur in deu morgen M de Bwi ictenr ik heb op mgn gemak ontbeten en daarna op pantoifels een goudsche pgp in de hand hel verslag der ilting van bovengenoemde kiesvereeniging gelezen Inderdaad niet onaardig de heer Maas gebruikte het juiste woord en me weet niet wat meer te bewonderen de logica der sprekers de suedigleid hunner verwgten aa n bet adres der af ezigen of de enorme belangstelling die y toonen in de openbare zaak Hoe jammer dat de vereenig ig Itare papieren oprolt en zich werkeloos gaat ankleeding eenigermaie uitgebreid onze collega s in neervielen op de lauweren van het behaald sncces I de pers vriendelgk vragen ten slotte ons in Succes toch had zg Vraag t maar aan deu Wer dezen slakkcn bier oorlog bg te Blaar waardoor uit hinderlgk gespuis ten bate van den landbouwen diens producten zééf veel nadeel kan berokkend worden en de aandeelhouders van bierbronwergeo bevoordeeld op den koop toe 1 LdM M van Dantzij Dal de Waterleiding is lot stand gekomen is Haar werk Zg sprak kom en ze was er I Hoe treuri g dal zg niet bereid is verder hare krachten in te spannen om Gouda ook voortaan goede inrichtingen te bezorgen Hoe zulle wg t zouder haar stellen Zg gaf echter nog een afscheidsvoorstelling die het bekijken waard is Immers de grondtoon van hare discnssien was deta innige verontwaardiging over het gebrek aan belangstelling hg de burgerg en al pratende gaf zg zelve het grootste bewgs van gemis aan belangslelling dat eene vergadering als deze geven kan nl iet ikh onUeudeit van aanievtlen van candidalen I In plaals van op anderen af te geven had men liever de hand in eigen boezem moeten steken Hare moorden getuigden van warme belangstelling en hare daden Men besloot te doen alsof er geen verkiezing aanstaande wos Tot voorwendsel lUende het gering aantal leden Maar het is toch nooit de vraag bg verstai dige lieden hoemei mensohen een candidalunr aanbevelen maar wel op loelke gronden dit geschiedt en nu kent dat 11 Ui een ongelukkig cgfer van de Ooudtciê Kietvereeniftttff toch wel zooveel de kaart van het land zg die Waterleidingen in het leven roept alsof het niets is dat zg hunne medeburgers kunnen dienen van advies wat dan tooh de eeiiige reden van het bestaan hunner vereeuiging was Doch wellicht was er geeue belangrgke quaestie in het vooruitzicht De heereu weten we beter zg komen er fluks meê aandragen doch toevallig nadat besloten was geen candidalen te stellen De vergadering beklaagde zich dat de Goudsche ingezetenen geen lid willen worden van hare vereeniging maar aan wie de schuld Wst doet zg om ons te trekken De Gondtehe Kielvereeniging heeft steeds deze groote fout gehad dat zij geen innerlgke kracht bezittende steeds naar effect makende middelen moest zoeken om naar buiten wat te schijnen De laatste vergadering leverde wederom het bewgs Krachteloos en lusteloos zit men bijeen met de handen in hel haar niet wetende wat Ie doen Daar bedenkt de Voorzitter tets I E n goed idee Hg stelt voor een boodschap te sturen naar iemand die een eindje verder op de markt woont om hem eens te laten komen vertellen wat zyn ideeën zfjn over de Zaken in Gouda Die lemmd werd we l ontrouw aan de vereeniging maar dat is miniler Hg moet maar eens komen opbiechten wat hem op het hart ligt Heel Gouda raag er dan kosteloos bij komen en wg hebbeu een volle zaal Zie dan ontstaat er belangstelling I INGEaONDEN Dit ééne staaltje is meen ik voldoende om devereeniging te kenschetsen Alles moet van buiteu komen Zelf beeft men lust noch tgd zgn ideeën te openbaren men verlangt dot eersteen honderd anderen bij komen en dan liefst nogcandidalen ook die ziob zeW komen aanbevelen Ook dat behoeïen de heeren dan niet te doenen zoo lang als dat niet geschiedt onthoudt men zich Het kan voorwaar niet ontkend worden dat helgoed is dat d Qimdtcke Kieteereeniging nu helmeer en meer bigkl hoe krachteloos en zwak sijis maar sterft Veel tranen zullen er niet omhaar worden gelaten Het is echter te hopen dalhare begrafenis nift zonder plechtigheid zal geschieden Zg die steeds op het effect werkte moet niet zonder muziek ten grove dalen I Dewaterleiding moet op den dag der begrafenis sluiten als hulde can haar schepper en de raadsleden door haar invloed gekozen moeten onmiddelgk achter het Bestuur in den stoet volgen De voorzittershamer de pe i van den secretaris en bet leege geldbusje vnn den penningmeester worden op de kistgelegd Tal van reporter moeten ter bgwoning worden genoodigd om verslag te geven van de plechtigheid Voor de noodige speechen worde gezorgd en er dient een prachtige zerk besteld met harlroerende opschriften versierd Er is één bezwaar tegen dotalles Het zal geld kosten en de finantiéu derVereeniging waren nooit zeer gunstig Doch wot nood I Het bigve eeuwig een onbetaalde post het zekerste middel ara voortdurend in de herinnerinf te bigven voortleven Na jaren her zal meh dan nogsomwglen een gedachte wijden aan een vereenigingvan ma nnen die anderen wilden voorlli hten waarhun zelf ltf ciht ontbrak en die bg gebrek aan goede daden nooit iets anders wisten te gevep dan groote woorden 1 Een KIEZER KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOÜDA brengtjiij deze tier kennis vMi de belanghebbenden dat door den Heer Provinclaleü Inspecteur der DIrcole Belastingen enz te Rotterdiaro op den 15 Juli 1885 is execntoir vèrUnnrd Het Kohier van het Patentrecht no 3 dienst 1885 86 Dat voormeld Kohier ler InvordeHng is gesteld in handen an ihn Heer Ontvanger dat leder daarop voorkomende verplioht is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgi van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOÜDA en 17 Juli 1885 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 15 Juli 1885 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEttOORDEELD J A U arbeider te Zevenhuizen tot 2 boeten van lil gulden of 6 dagen wegens onder Zevenhuizen visichen met dobbers in eens anders vischwater zonder vischacie en zomler schriftelijke 1 vergunnipg vnn dm eigenaar of rrchtbebbende met feitelijk verzet tegen den rgksveldwachter die hem bekeurde j H V arbeider te Gouderak lot 2 boeten van CO cents of 2 dagen wegens onder Gouderak vissoben met een schakel in eens anders vischwater zonder viachacle en zonder schriftelijke vergunning van deu eigenaar of rechthebbende zgnde de schakel voorts te klein van mazen J F A koopman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda naschreefiwen van personen M N V huisvrouw van C D B te Gouda tot 10 gulden of 1 dag wegens te Gouda zioh aiet uit eene saroeuscboling van menschen verwijderen op bevel van een agent van politie A K huisvrouw van P J v d P te Gouda tot 1 guldeu of 1 dag Wegens te Gouda werpen van asah in het water aan de Gouwe zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders van Gouds i A K jonzeu te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda spelen met centen op straat H L R J broodbakker te Gouda tot I gulden of 1 dag wegels te Gouda rgden over hel met klinkers bestraft voetpad met zijn bakkerswageo W V d B jongen te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda loopen in en boomperk van het plantsoen G V d K jongen te Goudh evenala als de vorige D 8 sjouwerman te Gouda evennis de vorige BargerlijKe Staud GEBOREN 15 i Cornelia ooders O Kisliergen en C Beuleteld OVEKLEDbN 15 Joli C Kromhoat Sm 16 M Pronk 6 m S van Wgk 8 m X C C Richelle hoi vr vaa J C Kros 83 i 10 in ONDEETROUWB 17 Jnli J P van Beuiekom 86 ea F Legra te Krahngen 40 j O Koppert 39 j en M Sproijt 44 P Viuer te Hoogkarapel 36 j en C RMtftld 89 j i de Vries te Maordreeht 21 j eo i G de iJoaft 28 j 6 U Willemn te Amsterdam 24 j en A L Berlgn 18 j C H de Goederen te Aniterdam 88 j eo C M Klait 46 j GETROUWD 17 Juli Dr R J M Coolhaas en 6 i A Terpatra P A van de Velde en U M Jonker Oadertroawd PIETERf VISSER CATH4RINA RIEIFELD GWBN Eecuptie m m m ADVERTENTIÊN I C H DE GOEDEREN lil Il C M KLUIT 1 iZZ 1 J 1 1885 t PiSJon e S SüQ S ï onra J Q Q c Q Verschenen bg A KOK COMP de 2e vermeerderde druk van F J Boer Italiaan cli Boekhouden Prija 60 Cent p Getrouwd p P A VAN DK VELDE Ü P L M JONKER 1 Gouda 17 Juli 1885 Voor de vele blaken van belangstelling die wfl op 11 dezer mochten ondervinden betuigen wü onzen hartelgken dank 8 P VAS DEN HOEK A P VAN DBN HOEK VAS s Geatbnzand Gouda 18 Juli 1885 De Heer en Mevrouw COOLHAASTerpstra betuigen ook namens wederzgdsche betrekkingen hun dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg gelegenheid van hun Hnwelgk ondervonden De Heet en Mevrouw van de VELDE Jonker betuigen bg deze hunnen hartelgken Jank voor de vele bewezen van deelneming bg bun Huwelgk ondervonden Gouda 17 Juli 1885 De Heer en Mevrouw van de VELDE SuERHoFï en de Heeren Mevrouw JONKER DE Lange betuigen bg deee hunnen hartelgken dank voor de vele bew ten van deelneming bg het Huwelgk hnnner Kinderen ondervonden Ue ondergeteekenden betuigen bg deze 1 hunnen hartelgken dank aan HH Directeuren der Stearine Kaarsenfabriek cGooda voor de ÜITKEERING niji de Voorzorgskas die zg hebben ontvangen ten name van hunnen Vader GERRIT SPRÜIJT W G BOEKAMP J BOEKAMP Spbijht J SPRUIJT Gouda 18 Juli 18§5 Zg die iets te vorderen hebben Tan of ver schnldigd zgn aan d Nalatenschap van den Heer PIETEB JA OBV § SMITS in leven Mr Schrgnwerker gewoond hebbende aan de Hoogstrfiat te Gouda en aldaar den 12 Juli jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 AUGUSTUS a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTULIN DROOQ LEEVER aan de Peperstraat te Gouda Mejuffrouw HARDIJZEÖ MIRKT A 158 vraagt met AUGUSTUS ÜIE STBOI E Men verlangt te OoSda tegen AUGUSTUS een BTJROERHVIS te huur op een fatsoenlgken stand waar gelegenheid bestaat ter uitoefening van een WINKELZAAKJE Adres met franco brieven motto Hbiss aan den Boekh van A KOK Comp Öourfa MooieMORKLLElN zijn te bekomen bgs A J BLANKEN op de Westzgde Raam 424 Bestellingen worden a angenomen m en Undere VRUCHTENSAPPEN nieuwe vulling Cs THI H Apotheker en Drogist Opg ericht te Londen 1714 LONDEN I de Engelsche Bank BERLIN Referentiën t Duiuche Bank I AMSTERDAM I Banque de Paris et des PaysBas Belegd Kapitaal ƒ 21 800 000 De Union sluit Verxekering op het leven voor ieder bedrag ook met aandeel in de winst Over de laatste 40 Jaar werd in doorsnee T j pCt per 5 jaar en over de laatste vijf jaar 8 pCt van de verzekerde som goed geschreven De Union onderwerpt zich aan de Neder landsche wetten Generaal Agenten voor Nederland JOOStEN DE BOBDES Regnliersdwarsstiaat 73 Amsterdam AGENT voor Gouda en Omstreken De Heer J van Reedt Dortland Westhaven B No 180 C 0 u d a ♦