Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1885

y sf SS 1885 Woensdag Zt Juli N 3264 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken n Maandag 20 Juli 1 o vragen wg of het met mogelgk ia door In dete titling is tot een naderen dag uitgeUrf Passie uit te oefenen op s lands regeering ad het voorstel Reeckera tot wgtiging der tee P wekken met alleen tot edelmoediger visscberijwet Voorts zijn aangenomen de ontwerpen I reohvaardigcr behandeling van ons leger in tot goedmaking der kosten van het regentschsp toi 11 beteltlagsleger in Atjeh i 9 tot I L Jft T ö ne nteraad op 8 DINSDAG 21 dezer vande EeeL Kieayereenigvng GEMEHyTBBELANG tot Candidaten gesteld Wit Stembriefje I R F H G VAN ITKRSOlY H JAGER AFTHEDENDE LEDE Mr J H vaiv MIEKOP W POST ÜROST C C H PRIiVCE G STR WEK Blauiv Stembriefje K VAN DER G4RÜE OU D Olf ICIER v n t i7 f ö deze heerea die allen bereid zijn een mandaat te aanvaarden bij onze Mede Kiezers aan mauunut w aan KBT BESTUUR G J STEENS ZIJNEN Voorzitter Dr H IJdSEL de SCHEPPER J POST VAN DEB BURG FenningmeeHer H W F BONTE SecreU rü ZtlVliRE FRANSCHE WIJiNKiN Van aUe merken zijn proefflessehen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Vfellen s Boonekamp Elixter Specialiteit Cjeconfectioneerde Ondergoederenr ONTVANGEN een uitgebreide Sorteering HEMDEIT ITACHTPOOTEN PAIJTALOITS voorHEEREN Matinees achtjakken KAT Ei en FLAi ELLE 0 OERHEillDE voor KINDEREN overhemden en Nachthemden o HEMDE BROEKEN en i ACHTPO E in alle opvolgende grootten Voor soliede en nette afwerking van alle deze Artikelen wordt gegarandeerd Goede kwaliteiten en billflke prijzen TRICOT GOEDEREN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK é ZOOIV KIPPENVOER Gezonde KLEINE TARW per 100 KQ ƒ 6 40 vermengd met MAI8 en GERST per 100 KG 8 wordt bü minstens 25 KG J H KIE BERT Pliotograaf MARKT A 156 franco geleverd door Stolwijkenluw R SLEGT Bericht dat zgn ATELIER dageljjks geopend is van 9 tot 5 uur tot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in kooldruk vergrootingeu naar de laatste vinding alsmede oogenblikkelgke opname van Kinder Portretten Door groote drukte des ZONDAGS gelieve vooral vroegrtydig te komen KOTTEKDAM vanGebr SITEL sterdam verkrijgbaar te Ootida bij C VAN VLIET Markt en P van OUDSHOORN Kleiweg 45 t Woerden bfl J GROEN en te Oudewater bij P VERMEIJ Bakker Probeer s p de SOUOKCO 2 THEE No 3 ƒ 1 25 per kilo SALON OES TARIllTÊS 6 BAGIJNSTRAAT 6 ledere DINSDAG s morgens van 10 tot 2 unr O roote ISep etitie met medewerking van den beroemden Hollandschen Komiek M BLAZER Entree vrij Hoogstraat 130 Dames en Klnder Onderjioed Specialiteit in Corsetten Tricot Tailles Crem Glacé HANDSCHOENEN De Notaris G C FOETIJUN DEOOGLEEVEE te GOUDA zal op MAANDAG 27 JULI 1885 de morgens te Elf uren in het Koffiehuis Haekome aan de Markt aldaar in het openbaar Verkoopen X Een goed onderhouden fraai uitzicht hebbend HEERENHUIS EKF en TUIN aangenaam en vroljjk gelegen te OoMt a aan den Kleiweg op den hoek ven het Plantsoen Wjjk E No 62 groot 4 aren 00 centiaren Het Huis bevat beneden 5 Kameis waarvan i en suite en Keuken en boven eene Kamer met ruim Balkon afzonderiijke Zolder en Dienstbodenkamer Het Sous terrain bevat Mangel Provisieen Dienstbodenkamer Keuken Werken Bergplaatsen en Kluis Het 18 geheel van Gas en Waterieiding en verier van vele Kasten en andere gemakken voorzien Te aanvaarden 15 September 1885 en 2 6 Hectaren 71 Aren 80 CentiarJpuitmunteDd Wei en Hooiland liggende in de Voorwillens te Gouda Verhuurd tot 30 April 1889 aan NANNEN v N EIJK voor ƒ 610 per jaar Het Heereuhuis is op een bewijs van toe gang af te geven door genoemden Notaris 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 12 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te zien Het Land is op de gewone tjjdeu te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOG LEEVER voornoemd De Ambachtstand Vereeniging Levert eerste kwaliteit BANKET H A MMETjÊS bijna zonder vet of been a 42 Ct Dik vet SPEK a 25 Ct en fijne Reuzel geheel zonder water Merk WILCOX a 28 Ct Alles per Pond 3J0 ® 8laats Loterij JJe trekking der Eerste Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C 9 bjj de Vischmarkt Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda BINNENLAND GOUDA 21 Juli 1886 Voor de iugezetenea fait Goufia en omstreken die gtiarue eeu goede opera booreu komt eene aaogename tijding tot om De heer Conrad Behreufl Directeur der Uuittche Opera te Rotterdam meldt ODS III dat het fa m gelukt ii met de RljuspaorwegMaatschappij eeue overeenkomst te eluilcn die het hem mogelgk maakt het kunatlieveod publiek uit deze eii omliggende gemeenten op zeer gunstige raonraarden iu de gelegmheid te atelleu de Hoogdaitschc Opera te betc ken By Toldoende iateekeoing op Reductietltarlen zullen op vy nader aan te kondigen Zaterdagen de Operabetoekers op Terloon fau hnu plaatsbewijs Toor de Opera de reis van Gouda naar Rotterdam kunnen doen tegen 0 85 heen en terug Je klasse of 0 65 heen en lemg 2e klasse De reis nsar Rotterdam met een der treinen na 4 uur s nam rac Gouda vertrekkende de reis terug naar Gouda met een txtralrein na afloop der voorstelling uiterlijk 12 ure van Rotterdam Op bedoelde nader aan te kondigen Zaterdagaronden zullen de meest geliefkoosde opera s orden gegeren van het repertoire De gelegenheid tot het nemen van Keduotie kaarten is opengesteld bg den beer M van Üantiig alhier die bereid is nadere iulichliugeu te verstrekken en lich lereos met de plaattbtêpriking zal belasten De pnjs der Rdlnctie kaarten is als volgt Balcon Baloon Stalles Stalles ƒ 3 Gevro ie kaarten alleeB s avonds aan bet Bureau verkrggbaar 8 75 Loge Parket 1 Gewone kaarten alleen s avouda aifi bet Bureau verkrygbaar ƒ 2 50 Parterre 1 60 Gewone kaarten alleen s atonds aan het Bureau verkrijgbaar 1 86 Orer het bedrag zal b j de toeteudiug der kaarten tiit den aanvang van het seizoen worden beschikt Het spreekt van lelf dat deie gemakkelijke en hoogst billqke wgee om de opera voorstelliogeo bg te wonen alleen ioorgang kiin hebben bij leer raime deelneming au algemeene medewerking En daarom is het te hopen dat ieder die er prgs opstelt eenige avonden van waar kunstgenot te smaken het igne doe om de zaak te steunen 1 door zelf voor tioh en tgne hnisgenooten deel te nemen en 2 door anderen op te wekken dat eveneens te doen Wg spraken hierboven van gunitigt voorwaarden en vestigen daartoe de aandacht op den prgs der retonrbillelten voor deze gelegenheid Een retour Ie klasse is anders ƒ 1 70 thans slechts f 0 85 een retour 2e klasse is andert ƒ 1 30 thans slechts ƒ 0 66 Daar men niet gehouden is een teker aantal kaarten te nemen maar ook voor teer enkelen kan inteekenen is het duidelgk dat men thaus voor zeer weioig geld zich en de z nen een heerlijken avond kan bezorgen zoodat ook tg die tot beden nooit of slechts teer zelden er aan konden deuken zoo iets te genieten dat thans tegen een kleine opoffering kunnen doen Het lastige en kostbare logeeren in Rotterdam is nu onnoodig geworden en de naobtelgke rytoer naar Gouda na afloop der opera eventeer De Rotterdamache Opera zal in het volgende jaar zeer goed zgn samengesteld zelfs beter dan iu de laatste jaren het geval was Zoo zal tg o a wat gedurende baar 26 jarig bestaan nog nimmer het geval as in het bezit ign van heldentenoren nl de heer Labsit dié reeds verleden winter iu den lande alfeimen furore maakte en de heer Kerstens die een jaar vroeger alleen de heldenlenorpartgen vervulde en in t bgtonder als Loheitgrm zeer voldeed Werd dikwgls in Terschillende kringen te dezer stede de wensch geuit dat door middel van een extratrein bovengenoemde gelegepheid zou worden opengesteld thans Kal het naar wg hopen op ondubbeltinnige wgze blijken hoezeer men deie op prgs stelt Ook in omliggende gemeenten bovenal die welk door een tramlijn met Gouda sijn verbonden daar de Direclien ook wel bereid tju bij genoegzame deelneming extra trammen te doen loepen vestigen wg de aandacht op deze zaak Mogen wg spoedig aan onzen lezers kunnen mededeelen Ifat de getoonde deelneming de verwachting verre oriftreft De volgende spellen zullea de kermis bezoeken als A Van Lier Schouwburg Alber theatre Methainorphose P H Mullens theatre Mecanique Henrotte Paardenspel Teeuwen Vel ipède Slikker StoomVelocipede Gebr Schilmau Wondermenschen Dobbelaars Panorama Scherf Panorama Luijtens en Co Beigoetskraam Jewell de Waterprinsea Het muziekcorps der dd schutterij alhier zal Donderdag 23 Juli e k des avonds ten 7 Va oor op de groote Markt eeue uitvoering gtven Het Programma luidt als volgt Marsch Donna Juniaia Suppé Ouverture romauiifue Kéter Bëla Chor und Marsch aas Xan hausser Wagner Uogarische Tante No 6 v Bramfas Ëruesiine Polka op verzoek G Joh v Dam Solo voor Piston 6 Poutpoorri Freischutz Weber a Bolero Ëilenberg b Morgengruss Reveille v A Neibig Freudenklauge Walser Resch Trompetter Galop H Weiss De zaak dsr huzaren offieiereB is nog niet ver ezen naar den Krijguaad De rfteieren commissarissen uit dat ooUegie heneveos deawiteur militair hebbenVrijdag en gtilerea rootloopig informaligo geDomen waaruit nog geen voldoende beswaren tegen de drie laiteuants tgn gerezen Aiut Met eenige plechtigheid werd 11 Zaterdag de Middelbare school voor meisjes te Goes tot welker opheffing besloten moest worden wegens de intrekking van het Rgkssulnidie voorstel De Savornin Lohman in tegenwoordigheid van de schoolautoriteiten leeraresseu leeraars en leerlingen gesloten Aan den eenigen leeraar die door die opheffing zgn bestaan verliest dr Frowein werden door collega s en leerlingen bewgzen van vriendschap en erkentelqkheid aangeboden in den vorm van fraaie geschenken De ongelokkige tooneelspeUr Tourniaire zal volgens de A Cl deze week uit het Buitengasthuis overgebracht worden naar het gesticht Heer en Berg de toestand van den Igder geeft weinig hoop op herstel Op de Brouwersgracht bg de Willemspoort te Amsterdam had Zaterdag eene merkwaardige redding plaats Eeu tienjarig meisje in die gracht in het water gevallen werd gered door een tesjarigen jongen die ijlings kwam toeschieten in het water sprong en de drenkeling zoo lang met het hoofd boven water hield tot hg van den kant hulp kreeg De officier van justitie en de inspecteur der postergeu hebben dezer dagen een onderfoek ingesteld naar de kas en de boeken van bet halpfipstkantoor te Pgnacker Verschillende onregelmatigheden kwamen aan t licht zoodat het bureau naar het raadhuis aldaar is overgebracht alwaar door een beambte van het hoofdkantoor de postdienst voorloopig werd waargenomen Sedert schgnen ook teer ernstige vermoedens tegen den brievengaariler in diens qualiteit van gemeenteontvanger te zgn gereten Hg is althans voortvluchtig en Zaterdag verleende de Arrond Rechtbank te s Oravenhage ter zake van valachheid tegen Paulua Gjjsbertus De Back brievengaarder en gemeenteontvanger Ie Pgnacker bevel tot gevangenneming Ekbste Kakeb Zitting Staten Generaal steld van Maandag 20 Juli hel herstel der aanbe eling n bij Gerechtshoven tot wij ziging dei wet hooger onderwys tot regeling der Staatsloterij tot wyziging van hoofdstuk 9 na de verklaring van den Minister van Waterstaat dat de rijkauitvoering der verbetering au den waterweg tussohen Amsterdam en Rotterdam niet doenlijk is aanvulling der middelen met 10 buitengewone opcenten op personeel en met 23 tegen 12 st aanvulling middelen met sohatkistbiljetten en fixatie van 4 5 van het personeel met 20 teijen 13 st Ten laatste is verworpen met 26 tegen 9 st hst ontwerp tot verhoogiu van het zegelrecht der effecten De Kamer is op reces De jaarlgksche algemeene vergadering van i e leden van het Pensioenverbond dat ten doel heeft te verkrggen eene betere regeling van de Pensioenen der burgerlijke Rijksambtenaren en van hunne weduwen en weezen tal op 29 Augustus aanstaande te Utrech worden gehouden Op die vergadering tullen o a worden besproken t de tegenwoordige toestand der zaak en de vooratelleu worden b handeld die van de afdeelingen tullen inkomen Fn verband hiermede tullen eerlang de leden der plaatselijke afdeelingen vergaderen tot het benoemen van afgevaardigden die dete op de algemeene vergadering tullen vertegenwoordigen De belangstellende leden zullen op de afdeelingsvergaderingen de gelegenheid hebben om die voorstellen te doen welke tij meenen dat tot bereiking van bet doel kunnen lelden Het Hanielihlad gaf Zaterdagavond een aftouderIgk Mjek byvoegtel uit waarin het den toestand in Atjeh schetst Om tot beter begrip er van medetewerkeu heeft de redactie een kaartje laten graveeren van de veel besprokea sleUitig waarin de troepen thans tgn terjttgj etrokken en waar ze ongeveer zijn iogesloleu der correspondenten van het UU lood de van deze kaart mei den volgenden wensch n brief Ik zend u Ier duidelgke voorstelling vanonicn tsettand een teekening in de hoop dal het mg og eens moge gegeven zgn u er eenige te zenden 4it het hart van bet land met de marschroute van e n zegevierende collonne De redactie hoopt hartelijk hettelfde Doch om daartoe te geraken om ten laatste een einde te maken aan den twaalQarigen oorlog die menscheulevens en milliocnen verslindt moeten wg in de eerste plaats ons dsppere Indische leger waardeeren en ondersteunen en een goeden geest onder die moedige telfopoSerende mannen houden Is die goede geest bestand tegen eindeloote miskenning Het HU vraagt ieder die het wel meent met onte kolonie met ons leger en die niet dadelgk ja I durft antwoorden op deze vraag dringend eenige aandacht te wijden aan genoemd Atjekbijvoegul Volgens onze innige overtuiging zegt het blad moet het Nederlandscbe volk nog een schuld der dankbaarheid kwgten aan ons Indisch leger Ons koloniaal gebouw rust in de eerste plaats op het Nederlandsoh Indisobe leger Daarom zeggen we eerbiedig en bevestig in dat leger den grondslag van ons gerag Telkens sn telkena weder worden in den Aijehoorlog dezelfde fouten door onze regeeriog begaan Er wordt geen rekening gehouden met de leasen eener ervaring die toch too duur gekocht is Herfaaaldelgk is gebleken hoe noodlottig de gevolgen waren als raen het besettingsleger te Atjeh aan voorbarige bezuiniging prgs gaf Telkens is tevergeefs geprotesteerd wanneer de Regeering door beknibbeling der toch reeds karige met heldenmoed en zelfverloochening verdiende soldij van officieren en manschappen het leger zelf een deel der oorlogskosten liet betalen Al die woorden en protesten hebben nieta gebaat Daarom vragen wg of het niet mogelgk ia door