Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1885

VrUdag 24 Juli i 3265 Tweede Aankondiging Bij vonnis van de Arrondissements Bechtbank te Rotterdam van den ISJfn JUNI 1885 zjjn JAy B BNDBIK van der TORREN Papier briekant wonende te Waddinxveen en FR ANGINA STI NA ANN A van LANOM zonder beroep Echtelieden ten verzoeke van laatstgemelde verklaard te zijn gescheiden van tafel en bed met al de gevolgen daaraan bij de Wet verbanden De Procureur der verzoekster Mr J G PHILIPPI Rotterdam 20 Jtjii 1885 Voor een fatsoenlijk JONGMENSCH bestaat gelegenheid tot Kost Inwoning en hniseljik verkeer met vrge Slaapkamer Adres onder No 1161 aan het Bureau dezer Courant 18 5 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEiItENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afaonderlgke Nommers VIJF CENTEN 6ön nur des namiddags van den dag der uitgave De inzending van advertentiön lean geschieden tot BOT BOT a 8 WOENSDAG om 9 uur en VRIJDAG om 9 uur AFSLAG van eene groote part LEVEIIDE IJ BOT LAMMERT VEERMAN i iviis iv ni V n8 8 3 Bj ni sjB najjBBj do smooz siasazisod 9IIJ091I00 b oojS jaaz enaa ua u AÏUQ AindiudQ ¥ Ï9 Slaats Loterij De trekking der Eerste Klasse begint MAANDAG 27 JULI e k Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C 9 hjj de Vischmarkt Teg en JICHT EN BHUillATlËK verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Tiende weg G IJsELSTUN Blauwstraat Alplien L Vaeossiaü Zn Boskoop J GOÜDKADK P LoOMAN Harmeien W G Kurveks Haeerswoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Liefland Waarder Wed Bouthoorn Wouhrugge A de Op Toordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot ba M J C HAM te Utrecht B0NB0NS302EEP25C u ÏJ Uiinketr d Bedacteur Het artikel in uw laatste nr ge ifla De Goud eke Kuivereeniging laat aan hatelyil id leker niels te wenscheu over en de iiewaarrtingen vaarin het gekleed is kunnen welliobt sommigen aaidig toeacbgnen maar de inhoud is lóó min dsi dit niet outreersproken raag blyven De schrg er tracht de Goud che Kiemereeniginghelachelyk te maken eu baar roor te stellen als of zg Het is niet moeiigk iels Ie ridiculiseeren en wilde men de Kiesvereeniging Gemeentebelang op diezelfde wijze in hel ooije nemen een kind zou dal kunnen Hiermede meen ik genoeg te hebbeu gezegd terwijl ik u M de Kedacleor dank zeg voor de plaat sing M SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda voldoende aan Art 21 van Zijner Majesleils besluit van 28 Juni 1828 Staatsblad No 42 brengen Ier kennis van belanghebbenden dat de Commissie van Onderzoek omschreven in Art 15 der Wet op de SCHUTTERIJEN van II April 5827 ZITTING zal houden in het RAADHUIS dezer Gemeente op MJAND Q den 27 n 1885 des voormiddags ten 11 ure en roepen bij deze op alle de voor de SCHUTTERIJ dit jaar ingeschreven personen om voof genoemde Commissie te verschguen leo einde redenen van vrg slelling hebbende die aan bet oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts worden de belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen ten bepaalden tgd voor de Commissie van Onderzoek te verschijnen daar zij die niet mochten opkomen gebonden worden geeue redenen tot vrgslelling te hebben en voor zooverre hun dienstplichtige nummers zijn ten deel gevallen bg de Schuttery zullen worden Ingelijfd GOUDA den 18 Juli 1885 Borgemecster en WETHOUDERS voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER üargerljjke Stand GEBOREN 17 JdU Thomss Joban ouders C Slledrecht en R van den End 18 Arnolds oodera C Vis eo J A Ksirs Neeltjc ooders P de Jong en G Nieuwteld 19 JohauDR Maria ouders L van der Palm en J M Slaiter OVEHI EDEN 18 Jnli P H Silvester 8 w A J van Ot 6 j 11 m E de Keizer 58 j 19 M M Nabbe 21 j 20 C Verkerk 2 j 3 m APVERTENTIËN ♦ Tot onze diepe droefheid overleed heden onze geliefde Echtgenoole eenige Dochter en Behuwddochter Mevrouw ADRIANA CHRISTINA CATHARINA RICHELLE in den ouderdom vau 25 jaren J C KROS 1 Luitenant der Infanterie O A J RICHELLE C C RICHELLE SwAAN J C KROS C KROS V üouEN Qouda 16 Jnli 1885 Snelpersdmk v n A Brinkman te Gouda Voor het eersl op de KERMII Schouwburg VA LIKR van AMSTERDAM STANDPLAATS over Hotel öe PAAüW HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHaP Directie A van LIER Maandag 27 Juli 1885 tot opening van het Tooneel nAAnOSFOBAAL Blijspel met zang in 5 bedrijven met nieuwe coupletten duetten quodlibets kooren enz door C P T BIGOT 90 maal zoo te ANSiTERD lM als elders met uittuiidip succes ten Tooneele gevoerd 111 Aanvang 8 uur 1 raiiy 1 49 2 r n ƒ 3 rang 75 ets 4ra ijt40et t TURFMARKT H 35 HEDEN AVOND VERSCE DORTMttüTDER Roode en Zwarte BESSENSAP PRIMA KWALITEIT Oosthaven 19 P SAUERBIER Men lette op de 1 VOORDEELIGE VOOEWAAEDEN van Dienstiiemingf vooa het Leger in Nederla dsch IndiS omschreven in gedrukte mededeelingen die gratii verkrygbaar zjjn bg het Departement van Koloniën te s Oravenbage en voorts bg alle Burgemeesters HandsclioeziezL en Dassen VAN OS Az KLEIWEG B 73a Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zjjn voorhanden VEEVOLGBUNDEL OF DE Evangelische Gezangen Prgs 5 Cent in Linnen gebonden 40 Cent ROETMA SCUEFFERS Co SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Arasterdam 1883 LEVEREN DIT SLÜITEND ZUIVERE JEITEVEEGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prijzen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave io den avond van DINSDAG DONDEEDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA n Juli 1985 De uitslag der erkieziuK van ie eD leden roor deu Oemeeiiteraad op 21 Juli was aldus Periodieke afirediog Uitgebracht 610 stemmeu Tolstrekte meerderheid 3U1 stemneD Ër werden nitgebracbt op de bh W Posi Drost 413 stemnien Mr J H fau Mierop 396 G Strater 889 C C H Priioe 876 Dr P H G Tan Iterson 365 H Jager 365 J M Kortlandt 200 J ran Krimpen 196 A A Kook 166 G A Bomer 144 H K B i 184 O C Knaap 132 0 Tooruvliei 73 J A Tir holt 72 P S i a der Staal 67 1 C Zeldenrijk 57 Herkozen lijn dus de hh VV Post Droat mr J H ran Mierop G Slrafer C C H Prinor dr F H G ran Iterson en H Jager Vacatpre HUIJGEES Uitgebracht 610 temmen olalrekte meerderheid 300 stemmen Er werden uitgebracht op de hh A K ran der Garden 263 stemmen J S Kampo 148 H Kemp 94 A A Kook 47 Herstemming inssohen de hh A K nu der Garden en J S Kampo JPtr Mlttin reedt gittere aan ome aioMnA Hane de itad heiorgd SCHAAK COKRESPONDExVTlE den Haag 46ste zet E 1 E 1 Gouda E 4 F 8 f lo de Tulgeude gemeenten as de ailslag der rasdsrerkiezingen van Dinsdag 11 als volgt Btrg Ambacht Herkozen de heeren P J Smits burgemeester eu G Voortluis Jz BerktHKoude Herkoien de heeren W an Dorp en D Kok Bodegraoe Herkozen de heeren dr W H Kaptejjn H Hollman en P van der Maat Gouderak Herkozen de heeren Jobs Smits A Kool eu T tan SchieTeen Haaitrecht Herkozen de heeren T J den Hartog met 79 st en H üittenboogaard met 62 St Uitgebracht 114 st Krimpe a d Lek Herkozen de heeren K Smit Jz en J Kuyzer Krimpen a d UmI Herkozen de heeren A van Walsnm Kz J Hailing en J Hoeflake Moordrecht Herkozen de heeren J de Zwart met 24 st en F Vrülaudt met 23 st Nieuwerkerk a d IJiel Herkozen de heer J Bos Gekozen de heer M Veote Ouderkerk a d IJtel Herkozen de heeren A L de Baadt en P C ran Vliet Oudevater Uitgebracht 111 stembiljetten Op den heer T G b Vreumingw aftr lid aren 64 stemmen uitgebracht de hetr M L Konings mede aftr lid verkreeg er 54 de heer D Boer Jzo 17 de heer M J J Nieben 13 de heer M C Tan Wijngaarden 10 terwijl nog op verscheidene andere personen enkele stemmen werden uitgebracht Herstemming Izoo tasschen de heeren M L Konings en D Boer Jin ReeuKijk Herkoien de herren W Stolwyk eo L Tan Donk Sckoonkoee Herkozen de heeren mr D van Oosten Slingeland en A GraiM Kooiman Js Voor de Taoatufe ontstaan door het bedanken an bet aftredend lid O Brasten Hentemmiug Intscbrn de heeren A Vermey Pz en 6 A Schaly Waddimttt Herkozen de bfcren 6 VV C ras Dort KrooD O Spmijl At o C san Gaaien Gekozen de heer H Jongenbcrgsr Zevenkuiien Uitgebrsehl M at Herkozen J Ve t Lz met 43 en C no lier Wilt met 32 st Xhioi zal toch ten lotte mr Pk A Haat als Terdcdiger tbo Jeanne Marie Lorette optreden Na de weigering ran mr Michiels Ho Verdnjrnen heeft tg op aandrang harer familie er in toegestemd mi Haas te outrangen en bem hare rerdediging opgedragen Het onderzoek der Botterdamsohe politie in zake het opstooft Ttn 9 Juli heeft nog weinig resnltaat gehad Wel tyn personen in Ter ioor genomen verdacht Tan medeplichtigheid aan het ruitenbreken maar ilete werden weder vrygelaten Nog twee agenten zijn buiten dienst de een heeft een steen tegen het hoofd de ander tegen de rechterhand gekregen Ten huize van den heer Abtpoel Nassaukade 341 te Amsterdam doet zich rolgent bel N v d D een eigenaardig en pikant verschyutel voor tyn huisdeur sohelknop ramen enz worden eenige dagen achtereen geregeld door duizenden en nogmaals thiizenden byen tot verblijfplaats uitgekozen Alleen gedurende den nacht zoeken zy een ander terrein Het verschqusel is zeker eigenaardig maar voor de bewoners ontzaggelijk lastig en gevaarlijk Geen middel om de dieren te verdryren helpt tg dringen door tot binnenshuis en worden daar by duitenden gedood doch dat is Tan geen invloed op het aantal De politie verklaart zich machteloos en de houders ran byen io den omtrek beweren den zwerm niet te kunnen vangen wijl de koningin ontbreekt Intusichen kan men er uit leeren dat htt houden ran bijen in de beboawde kom ran een gemeente niet geoorloofd moeat tyn Prinsea Beatrice is de eenige onder de kinderen van Koningin Victoria die op t eiland Wight trouwt Vandaar dat er iu den omtrek van Wippingham zeer veel werk werd gemaakt ran de lojbereidselen roor dit feest dat heden plaats heeft De koningin zelf hield een wakend oog OTer de preperalieven in t kerkje dat 250 b 800 personen kan beTatteu Ouder de Kouiuklijke gasten by t huwelyk zal ook Keizerin Eugenie zijn al de familieleden van de Prinses behaWe de Kroonprins en Kroonprioses van Duitichland zullen het feest bijwonen Koningin Victorin heeft bevolen dat nnn de ouden van dagen te Cowes en aan haar geheele huispersoneel een gastmaal zal worden aangeboden Tegenover de ongunstige berichten die over den gezondheidstoestand te Wiesbaden zijn verspreid en waaraan zekere onridderlijke concurrentie niet geheel vreemd is verilirnen de officieele opgaven van het Keizerlijk Sanitair bureau te Berlijn opmerking Het Is waar dat er in vergelijking met de jaren 1879 83 iu de eek van 2 $ Juni tot 4 Juli eenige meerdere ziektegevallen meestal van gattritchen aard voorkwamen en dat het sterftecijfer gemiddeld 19 6 per mille tol 24 4 per duizend inwoners Blei doch aan gatlische of typheuse koortsen ttierren er slechts twee personen Wat meer zegt h t sterftecyfer van 24 4 per mille wat nog zeer gering in verhouding tot dat van andere Duiische lieden Zoo beliep het te Aken 26 3 Augsburg 80 7 Beilyn 85 6 Bretlau 41 4 Chemniii 38 7 Danteig 24 9 Dresden 24 6 Erfurt 80 2 Prankfort a O 24 6 Gorliiz 27 0 Hamburg 24 6 Keulen 34 6 Konigsbergen 44 2 Maagdenburg 28 6 Mannheim 25 0 Müiichen 27 9 Munster 25 6 Posen 43 3 Potsdam 2S 2 Stetiin 30 6 Straatsburg i Elsass 30 0 De Leidecke Courant ontrangt hel volgende schrijven De landbouw gaat hel niet goed de tuindery gaat het slecht het Westland klaagt en de zeevisscheiij kwynt Den landbouw is aangeraden tich wat meer op bo mgaarden te gaan toeleggen en langs de bermen van spoorwegen moest mrn algemeen vruchtboomen planten Hiertegen wordt aangeroerd dat als de oogst overvloedig is er geen geld als de oogst schraal is er geen voordeel roet tulk een teelt te behalen is Zulke aanbeTelingen laten zich eigenlijk op papier zeer goed uiteenzetten De tuinderij die zoowel in het Tak van bloemisterij als in dal van warmoezierdery steeds uitgebreider werd weet met de bloemen geen raad en kan de groenten niet genoeg aan den man brengen Dsarby worden de tuinders onderkropen door opkoopers die alles door elkander slaan en voor een appel en een ei de waar rondvenien Een kwaad ding voor het Westland dat Engeland zelf den weg heefi gezocht en gevonden om zich van aardappelen te Toorzien en alweer geloond heeft het best buiten het Westland te kunnen siellen Het vervoer toch van den aardappel is haast gedaan Engeland trok niet de pryzen bleven derhalve veel te laag en de slo som ia ar moet geld bij Kynsburg klaagt en al over de groote schade die met het verbouwen van aardappelen voor de deur staat Daür en op zooveel andere plaatsen heeft men beproefd roet het teelen van aardbeien voordeel te behalen De aardbezie IS by overvloed haast geen geld waard en nu komt de groote droogte de slechte rekening nog vermeerderen Maar nu het najaar of herfstgewas Bloemkool en andijvie moeten gepoot peen gezaaid worden eu de droDgte veroorzaakt thans dat iu het mulle tand met goed gevolg alle werk vergeefsch is Vroeger jaren troostte men tich met de waarheid eeu beysar is geen schreijaar maar bij zooveel tegenspoed wil man thans van zulk eene vertroosting ook niet meer weten De zeevlssche rij kwgnt omdat er te veel gevischi te veel kleine visch ook eeu menigte die nog eenige jaren moest groeien bijgevolg geen groote visch gevangen vordt De vissohersman erkent het zelf Algemeene begeerigheid om alles binnen te halen is r iizeloos geworden en ontvolkt de zee Het was nooit gehoord d it