Goudsche Courant, zondag 26 juli 1885

3 E1D ieH ZT3STSE=OOIBT77 Ea Zondag 26 Joll iN 3266 18 85 llïi I vóór derde klasse reizig erl i fi VAN ROl TERDAM en Gf UDA iialir AR 1 1 HEM en terug i p DÖNDEIIDAG 30 JULI 1885 lïpUDSCHE COURANT JSietÉwS en Advertentieblad töoor Gouda en Omstreken Zie verder de Aanplak en Strooibilletten Op ZONDAGJ 26 j jw en2 A i tjSTÜ8 zal het aT n MVs Vm delj am van 4il6 unr wpdel voor de yèrt4indeiiden entreeprijs vai 10 celts dé reiMoo tbegankel k zgn desOpmMiss Opnieu U itvan eene zeer groote Collectie POSTZEGELS zoowel op Kaarten als in Pakketten A BKII KMAIV Lange Tieudeweg C FÉ ÖELLEVIJE mi èm mmmm f gedurende de KKIIMIS op den 30 31 M Ie en 2 Augustiis des Avonds ten 8 uur H J DE GROOT ENTRÉB VRIJ Voor het eerst op de KERMIS TB Ca OUID A Schouwburg VAX LIEK van AMSTERDAM STANDPLAATS over Hotel db PAAUW HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHAP Directie A van LIER Maandag 27 Juli 1885 tot opening van het Tooneel HAünOMAALü Blijspel met zang in 5 bedrgven met nieuwe coupletten duetten quodlibeta kooren enz door O P t bigot 90 maal zoo te AHSTEUnAH als elders met uitbuudiir succes ten Tooneele pevoerd I Annvanff 8 uur 1 rang ƒ 1 49 2ranjf l 3 rang 75 ets 4ranf 40cl Snelpersdruk van A BaiNKMiN te Goud V De ondergeleekende betuigt bg Seze zflnen hartelöken dank aan al degenen die zoovele blflken van vertrouwen en belangstelling hebben gegeven bg zijne HERBENOEMING als Lid van den Gemeenteraad alhier G STBAV E i Gouda 23 Jnli 1885 Wegens Liquidatie van Jen der grootste Buizen van Paris ben ik in lie gelegenheid gesteld om een prachtige Partgfi elegante op te ruimen tegen spotprgzen bg i i J S KEIZEB Korte TieiweWeg G da De Notaris i G C FORTUIJH DROfa te G OüM zal op MAANDAGi27 JULI ÏSB jid s mor gena te Elf uren in et KofSehiis abmonie n de Markt aldaar in het opejil aar Verkoopen 1 Een goedel öifierfaouden fraii uitj icht hebbend ii f HEERËNHTJIS EBP en TUIN liangenaam en vrolgk gelpjien te Gouda aan dep Kleiweg op den hoek van het Plantsoen WÖk E No 62 groot 4 aren 56 centiaren i Het Huis bevat beneden 5 Kameis waarvan 3 en suite en Keuken en boven eene Kamer met ruim Balkon afzonderlgke Zolder en Diehstbodenkamer Het Sous terrain bevat Mangel Provisieen Dienstbodenkamer Keuken Werken Bergplaatsen en Kluis Het is geheel van Gas en Waterleiding en verder van vele Kasten en andere gemakken voorzien Te aanvaarden 1 October 1885 en 2 6 Hectaren 67 Aren 24 Centiaren uitmuntend W ei en Hooiland liggende in de Voorwillens te Gouda in 4 Perceelen Verhuurd tot 30 April 1889 aan NANNEN VAN EIJK voor ƒ 610 per jaar Betaling der kooppenningen 28 September a st Het Heerenhnis is op een bewjjs van toegang af te geven door genoemden Notaris 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 12 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te zien Het Land is op de gewone tgden te bezichtigen De Inboedel zal 15 September a st in het openbaar worden verkocht Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd CHEM FABRIEK VAN H VON GIMBORN te Emmerik a d Ehyn Tweevoudig bekroond Amsterdam 1883 üni verseel Zuiveiings Zout In pakjes a 18 33 eu 60 cents Medicinale Levertraan lu fl au 50 60 en 90 cents Uzer Levertraan Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht ferleerbaren vorm a flao 50 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honln Ia fieseh i 30 60 cents en ƒ 1 J C ZELUENRIJK Gouda J H C HUINCK Gouda Wed 18 verhuisd èau fle KARNEMEL sL00T naar den TtJKFSI Glj L i 81 Dp tv ihg derJlersite Klasse begint f A AN DAGII J ILI e k Het ftan oor Ivordt gehladeu iGO UWE C 9 böde i chLarkt f BÈSlk NIEèw AALBESSÉKr JENïITEB lesch ƒ 0 85 ger liter 0 70 per 0 80 L i 0 65 J i Herman Zoon 4 ¥ Tiendeweg D 2 1 Alle lichte rifiiinatische aandoeningen worden na een koristoudlg urbruik van de Abshaubbin s of Anti Rhumatische Watten hersteld alsof ig nooit beslaan hiiddon Pryi 30 Cl per pakje mei tebruiksaanwijziug Hoofddppot bg A BRBETVELT Az ie Delft en verder bij T A G vao Deth C B Verheul OudewaterJ Nej de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda IJ var Dorp Zoelermeer W F J den Uijl Sohoouh A Kauling Alphen A Prins ZevenhuijeD J B E C Schlattman M J Gondkade Boskoop Bodegraveu O Hoogendijk Cappelle IK Oosterling HaMtreoht S V d Kraats Bleiswyk W d G Wilhelmns Woerden M iüS w yrTPTI J 8 BLOEDARMOEDE iViL u AALbleekzuchtsrootezvwkte in flessohen k 1 1 90 en f 1 00 TAMAIlli DK BO BO S aanbevolen tegen verstopping en daarmede in rerband staande ougesleldheden DE TAMARINÜE BONBONS n KRAEPELIEN HOLM lijn eeii tuiver plantaardig ïsohtwerkencl spijsrertering en eetlust nietstorend Purgatief in ooiifituurform aangenaam i frisoh van smaak en zeker werkend In dooïen I vau 80 en 60 CentS j CIGARETTEN tegen ASTHMA lie inademing van den rook dezer Cigarellen geeft den lijder aan Asthma terstond verlichting In Etui van 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILtES oplossend en verznohlend middel bij HoeSt en Verkoudheid in fltschjcs 20 cents KRAEPELIEN HOLM ApotheAert te Zeiêt Depói voor Gouda bij Hen heer C THIM Apotheker BllsTNENLAND GoibA 25 Juli 1885 VEEeADEBtl cfll AN DEN OEMEENTKRAAÜ Dinsdag déii W Juli 1885 des namiddags ten Aan de orde Jtj De Rekening eii Verantwoording ran den Kassier der Stedelijke Beleenbank o er hei boekjaar 1884 85 Het voorstel Ijjelreffcnde eene wijziging der inrichting van bel lokalil voor het onderwijs in het haudteekenen op de Burgernvondschool Het voorstel bdr tfeode de aanstelling van eeuen tweeden ouderwijsr oor de gymnastiek op de openbare lagere scnolen Het adres van de Uireoiie der IJsel Stooralram wegmautschappij boudendé verzoek vau leruggaaf van een gedeelte vau het door haar gedeponeerde waarbargtooUs etl om subsidie ot rente garantie ten behoeve eener Hamlijn tuischeii Gouda e Schoonhoven Het adres van G Voorsluijs Jz en auderen betreffende eene verbetering van het Boterhuis of de aauivgziilg van eene andere marktplaats voor deo verkoop lua boter Op de Bozeutentoonktelliug te Apeldoorn is de hear J C Jacobs alhier met den tweeden prijs bekroond voor handbiuquetlen en zijn leerling de heer A Sieensma met den eersten prijs voor balbouqnetten Behalve de in een vorig nr van ons blad aangekondigde verraakelgkheden zullen er de volgende week in de Sociëteit Ons Genoegen by getegeDbeid van de kermis verschillende Concerten worden gegeven T e reeks wordt Zondag geopend door erne uitvoering van het Corps van den heer Völlmar Van Vrijdag tot Zondagavond bovendien hal Ohampêtre Donderdag 6 Augustus Kinderkermis Men verzoekt ons med te deelen dat bet dcD directeur vau het Nieuw Eden Thé tre den heer Stroober gelukt is voor de Goudsche kermis te engsgeeren de Kellino Troupe welde gedurende deze zomermaanden in de Place des Pays Bas te Rotterdam zulk een reusachtig succes behaalde Daar dit jaar iu Ons Geuoegen niet de gewone amusemoDten plaats hebbeo vau vorixe jaren zullen de matinees eu soirees van dit gezelschap zeker wel een talrijk bezoek trekken Yaor de Rolierdamsohe Rechtbank stond gisteren ter sake van diefstal van 3 kippen en een span touw terecht de Zljarige F J N koopman wonende te Gouda Ofschoon beklaagde door getuigen was gezien op het erf te Moordrecht waar een en nder was vermist en hij in het bezit vau het gestelene werd bevonden gaf hij op de kippen van een onbekend persoon te hebben gekocht die daarna het touw aan hem op deo koop toegaf Het O M achtte het ten laste gelegde volkomen bewezen en requireerde bekl s veroordeeliug tot s js l l raf Over 3 dagen uitspraak De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoonhoven beeft besloten de Kamer van Koophandel te Gouda uit te noodigeu haren invloed aan te wenden om te verkrijgen dat de gemeenteraad van Ouuda eene gunstige besohikking neemt op de aanvraag om de subsidie voor een stoointramverbiuding van Gouda op Schoonhoven gedaan door de IJsel stoomtramwegmaatschappij Mevr de wed Le Fèvre de Monligny heeft een heerenhuis met tuin en koetshuis le Haastrecht ten geschenke gegeven aan den Ned Protestanlenbond met bepaling dal de afdeeling Haastrecht daarvan het vruchtgebruik zal genieten zoolang die afdeeling bestaat De heer P Visser onderwijzer aan de openbare school N te Zevenhuizen legde gisteren met gunstig gtvolg het examen van Hoofd der school af Hel roodvor k heefl zich ioder Lekkerkerk en BergAmbaohl in enkele gezlfneu vertoond i In de gemeente Berg Amblcht is de prijs der melk dlie voor eenige raatnden uoj 8 ets per liter bedroegi bü sommige melkverfoopers reeds tot 5 ets per liter gedaald Onder de reizigers die ie Amsterdam of Kotteidam worden verwacht bevindt zich ook een jongmeusch oud IS jaar uit Berlin afkoms ig en luistereijd naar de naam iCStze Deze jonzeheer heeft h melijk de ouderlijke wouing verlaten en heeft èin zijn kameraden med edeeld dat bij zgn uitstapje zou uiistrekkeu tot Amerika en het over Amsterdam zuu nemen Aauéezieo de ouders vau onzen griend echter geen toestemming voor de r is gav n zal indien het der èolitie gelukt hem uit te viuflen in dit reisplan vetandering worden gebracht en de reiziger naar hl is worden opgezonden Te Rotterdam is Dinsdag it 88ste Vergadering geopend van het Nederlandsch ndeiinggeuootschap Ds B J Adriani herinnerde in zijne openingsrede aan de schoone uitkomsten welke de noodkreet van U Deoeinbec 1884 had opgeleverd Wel is de tijd vau teleurstelling lOfC en bekommering nog niet voor goed voorbij doel dit moet juist een aansporing zijn om moedig v ort te gaan Eeu voorstel van het hoofdSies uur om eene commissie te benoemen tot overwsjiing van den toestand van het Genootschap en wat fijiie gedragslijn moet zijn voor bet vervolg werd e lemmig aangenomen Deze commissie zal bestaan uit de gebeete vergadering Een harlelyke gelukweosch van den Voorzitter aan deu Director met zijn 70sten verjaardag volgde wgarop A Tvrgadeaog deu jubilaria ulm 134 3 toe t iig Deze betuigde zijn dauk ool voor hel album dat hem deu vorlgen dag wat aangeboden Uit h t rapport over de resultaten van hel manifest bleek dat uil 168 plaalaec in ons land berichten waren ontvangen van vermeerdering der vaste contributie tot een totaal bedrag van ƒ 940 1 82 terwijl ruim 10 000 aan giften was ingekomen Het verslag der commissie van onderzoek eu toezicht omtrent het Zeudelinghuis het gedrag en de vordering der leerlingen luidde gunstig De raming voor IS86 werd goedgekeurd looala Ü door de oommissie werd voorgedragen Eenige opmerkelijke voorvallen worden in het onlangs verschenen verslag vau den Engelschen FosimeesierGeneraat medegedeeld Verleden jaar bracht eeu vogel die blauwborttje genoemd wordt een nest vol jongen groot iu een brievenbus aan den straatweg bij Locherbie Het schijnt dat de postbode gewoon was het diertje Ifruimpjes brood le geven Het bleef altijd op het nest als hg de bus opende maar het vloog weg als er een ander kwam Te Greenock kwam per pakketpost een pakje waarin men zonderlinge gelaideu hoorde Het werd opengemaakt eu men vond er een gewonen katuil in die zeer uitgeput was Men verzorgde den vogel goed hü herstelde en hij werd vervolgeus per spoor verder verzonden naar zijn eigenaar Te Birmingham werden twee wissels waarvan een aan toonder ten bedrage van £ 117 en £ 20 zonder enveloppe en zooder adres iu een brievenbus gevonden Zij weiden door bemiddeling van de afdeeling voor onbestelbare brieven aan haar eigenaar terugbezorgd Te Liverpool heeft de post tot tweemalen toe een brief bezorgd welke op niet andera dan een e iiypostzegel geschreven was Men herhaalde de proef met een halve stuivers postzegel maar toen moest er als vc r een onvoldoend gefrankeerden brief extra port voor betaald worden Het zon vrij lastig weten voor het poslbestuur als de genoemde wijze van briefwitselen veel navolging vond De wet vóór eenige dagen door de Franscbe Kamers aangenomen traarbij fr 4i 0 000 beschikbaar gesteld wordt voor de opvoeding van het zevende Iciod is eigenlijk een réchauffé van de wet van 1305 met deze onderscheidende bepalingen dat thans kinderen van beider geslacht in de termen der wet vallen en de opvoeding hier bedoeld eerst met het zesde jaar gerekend wordt aan le vaugen Daarentegen zal de slaatszorg zich nu bepalen tot kinderen van onvermogende ouders Het aantal zevende kinderen in Frankrijk wordt op 50 000 geschat Een Amerikaansche rechter weigerde onlangs een jeugdig paartje in den echt te verbinden omJat zij le zameu niet meer dan ƒ U 32 ter wereld bezaten De laatste man die hier IroowOe in mijn tegenwoordigheid zei de verontwaardigde ambtenaar zat de volgende week in de Siaaisgevangeuis Door een noodloltifce vergissing ziju twee ziekenin het Hospitaal Siant Louis te Parijs vergiftigd Een apothekersleerliug aan het ziekenhuis verbondenhad zich in de flesch vergist Iritusscheu zijn de twee zieken overleden Op de rivier Clyde een paar honderd meter beneden Bolhwellbridije slaat sedert ïeenige dageu ten aauschouwe van duizenden nieuwsgierigen die uil Glasgow eii naburige plaatsen komen loeloopen het rivierwater op sommige plaatsen in brand Sedert eenigen tijd had men opgemerkt dat er veel gasbellen opborrelden maar op dat verschijnsel dat trouwens meer voorkomt zie en ruik de Haagsche grachten was niet bijzonder acht geslagen loeu 11 Donderdag een hengelaar op een ondiepe plek door de rivier loopende zijn pijp aanstak ea de brandende lucifer weifwierp Tot zijn groole verbazing zag hij het water vuur vatten eu met eeu fraaie gloedrijke vlam branden die zich allengs uitbreidde loodal er telkens nieuwe vlammen bijkwamen die als vurige taii en het water lekken Hel is nu duidelijk dat deze vlammen zijn brandend gas dat zich door spleten in den bodem een weg naar het wateroppervlak had gebaand Bij de een of andere feestelijke vertooniug scherpschutterswedstrijd of iels dergelijks tou men opdie manier ook de Haagsche grachten dienstbaarkunnen maken aan een even schitterende als goedkoope waterilluminatie Het internationale tumfeesl wordt te Dresden met goed gevolg voortgezet De wedstrijden waaraan ook de Nederlanders deelnamen geven bewijs van duchtige oefening en groole geoefendheid laaar bewgzen vooral hoe men het lichaam door de gymnastiek ontwikkelen kan Van de belangstelling voor gymnastiek in andere landen levert de werkzame deelneming van bejaarde mannen zelfs van grijsaards op dit feest het doorslaand bewijs Maandag avond werd in eene tot dal doel gehouden vergadering besloten lot oprichting eeoer vereeniging van Duilsche gymnas iekouderwijzers Het weder aanvankelijk gunstig veranderde Dinsdag hevige wind eu zware regenbuien maken bet op het feestterrein onhoudbaar Ouder de vermeldeuawaardigheden van het feest behoort eenbelangrijke trutoonslelliug van gymnastieken brandweertoestellen van de firma Dietrich en Hannak te Chemnitz Op hel intiatief van hel Volksblad Le Echo zal te Amsterdam eene vliegerwedslrijd worden gehouden Het denkbeeld daartoe werd reeds ten vorigenjare opgevat doch door verschillende oorzaken voornamelijk het vergevorderd seizoen viel toen aan de uitvoering niet te denken Dankzij de welwillende medewerking van het DaKelyksoh Bestuur der gemeente van de Harddraverij en Renvereeoiging en de Amsterdam8che Olyrapia vereeniging zijn tfÜans de moelelijkheden te boven gekomen De wedstrijd zal plaats hebben op Woensdag 19 Augustus d s namiddags van 1 tot 4 nur op de Tentoonslellingslerreinen achter het Kyksmuseum Aan den wedstrijd kan kosteloos worden deelgenomen door knapen en jongelingen van 12 tol 18 jaar Meer dan 500 vliegers zullen niet worden toegelaten Aan deu wedstrijd mogen deelnemen alle soorten van vliegers hoe ook ijevormd hetzy groot of klein mits gebleken zy dat zy kunnen