Goudsche Courant, zondag 26 juli 1885

Woensdag 29 iTuli IHHê N 3867 GOUDSCHE POURANT Nieuws en Advertentieblad lipor Gouda en Omstreken Wegens Liquidatie m een der grootste Huizen van Paria ben ik in de gelegenheid gesteld om een prachtige Partij elegante op te ruimen tegen spotprflzen bij J S KEIZER Korte Tiendeweg Gouda Snelpersdmk van A Bkinkmax te Goud HARBiOIME 3iarkt GRAND CAFÉ CONCERT onder Directie van den Heer J v u VAIS K SOL SER MET MEDEWERKING VAN DEN beroemden Komiek den Heer MICHIEL 80LSER MAAJVDAG 21 JULI en verdere dag en der Kermis o r Aanvang 8 ure 9 tm T a 1 ¥ 17 MARKT A 69 Galaiiteiiên en Speelgoed 3 e Ruime keus en billijke prjjzen OHiTVAKGEH eene groote Sorteering in cl SP Cfekleede en ongekleede POPPEN i Tapisseriedozen Cubusdozen Legkaarten Theeserviezen i SCHIETSPELEN BOUWDOZEN ENZ ENZ SC Zoowel in ordinair als fijn VOORLOOPiG BERICHT staande op de MARKT te Gouda gedurende de Kermis Van af W oensdag 20 Juli lot en met Maandag 3 Aügustns 1885 GEAND SPECTACLE COITCEET VAEIE Direclie G STROOBER van Rotterdam Optrejrlen der Nieuwste en grootste Specialiteiten enExcentriciteiten der Wereld Bureau geopend 7 uur ENTREE 49 CTS AANVANG 8 UUR ABONNEMENTSKAARTEN voor de 6 Soirees en de Matinees 2 50 de persoon Te verkrijgen bij den Heer T van EUK Dubbele buurt Groeneweg L U van af MAANDAG 27 tot en met WOENSDAG 29 JULI van 12 tot 4 uur W TüSSCHENBROEiS Dz 106 Nieuwe Haven Rotterdam heeft steeds voorradig in diverse KWALITEITEN versche aanvoer telkens na afloop van de Zwohche Kampener en andere Markten De bekende PVIKE MARGARINE BOTER uit de fabriek van Joh JURGENS te Osch Prompte bediening puike Kwaliteiten lage Prezen Vraag PRIJS OOÜRANTEN ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursalen der firma INGEN HOÜSZ LIPS Wijnhandelareu te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX a f 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accijns franco huis door geheel Nederland ook per half en kwart ankers Proefflesschen ƒ 0 65 per flesch Alle bekende merken zgn bjj my steeds op flesch verkrijgbaar PRUS COURANTKN worden op aanvraag franco toegezonden HEDEN AVOND Zuivere Hollandschc gerookte PALING staande gedurende de Kermis voor het Café Belvédère van den Heer Bakkers op de Hoogstraat Aan hnis te verkrijgen GEROOKTE INGELEGËN en GEBAKKEN PALING en allerhande VERVERSCHINGEN A H SPARNAAIJ Gouda STOOFSTEEG D HOOGE BOOM MAGAZIJN van 0NDERKLEEDIN6 Confectie voor Dames Kinderen PEMSCKECOESETTEH met echte Baleinen 1 aGzondheias ï Corsetten i l M 7 Jg = ECHT te beko men bjj D Uoogenboom Voor het eernt in Nederland onder Directie van de Familie FERNANDO Directeur de Heer F IIKVHÜTTE Standplaats op de Crroote Markt tegenover de WAAG te Gouda De Directie bovengenoemd heeft de eer het publiek van Gouda en omstreken kenuis te geven dat zij voor de eerste tnanl in Nederland is aangekomen met de prachtige welingerichte Circus bestaaude uit 20 paarden en 40 arti iten van den eersten rang als Rijders Rljderessen Clowns en Gymnastlkers EERSTE VOORSTELLING ü 4 A G 27 JULI en volgende dagen des avonds ten 8 uur Prijzen der Plaatsen 1 Rang 0 99 2 Rang ƒ O 60 3 Rang ƒ O 30 Kermis te GOUDA Schouwburg VAN LIER STA Nn PL A ATS tegenover het Hotel OE PAAÜW HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHaP Directie A van LIER Maandag 27 lull ISS SAAnOSFOmLü Blyspel met zang coupletten kooren quodlibeta enz enz in 5 bedrijven 90 maal zoo te ANiiTERD tM als elders met het frootste succes opcevoerd 1 I üinsdag 28 Juli Tooneelspel ia 4 Bedrgven naar het Hoog duitsch van A rAERONOB Schrgver van tMijn Leopold Aanvang 8 uur I raojt ƒ 1 49 2 raiin ƒ 3 rang 76 CU 4ratig40ol DeWed P lJ HITKSË van Gouda maakt hare geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat zg met hare fraaie en welingerichte Poffertjes Wafel Zuuren Verversctilngkraam staat de TWEEDE KRAAM van af de Tiendpweg en Zondagavond begint te bakken Hopende evenals vorige jaren met een druk bezoek vereerd te zullen worden daar Gebak en Consumptie niets te wenschen zullen overlaten HOLLANDSCHE WAFELEN 75 cents het Dozijn kiesvereenigingen 7Cor den Raad Bij gelegenhoid der laatste gemeenteraadsverkiezing hebben wg meermalen de meening hoeren uiten dat kiesvereenigingen verkeerd werken doordien zjj de vrjje keuze der burgers belemmeren en den uitverkorene van eenige weinigen den kiezers opdringen Daarmede zijii wg het niet geheel eens Zeker het is te bejammeren dat de kiezers die leden eener kiesvereeniging zgn en daardoor te kennen geven dat zg wenschen gerekend te worden tot de belangstellende en meest verlichte leden vau het kiezerskorpg zoo slecht opkomen en het werk grooteodeels overlaten aan het bestonr hunner vereeniging Maar uit die omstandigheid te besluiten tot de overbodigheid en schadelijkheid dier instelling zelve is niet verstandig De wettelijke regeling onzer verkiezingen maakt bet absoluut noodzakelijk dat gel kgezinden de kiezers die eene zelfde richting op poliiiek gebied zgn toegedaan zich vooraf beraden over den man waarop zjj als drager en reftegenwoordiger hunner beginselen hun stem zullen uitbrengen Zoolang bjj horstemming slechts die twee candidaten in aanmerking komen welke de meeste stemmen op zich vereenigd hebben behoort elke partg zich reeds bg eerste stemming zooveel mogelijk te wapenen t en versnippering van stemmen Nu ook bü gemeenteraadsverkiezingen voornamelijk gelet wordt osjü jipliti ke xioMwt aHudask csadir daat en de anti revolutionairen b v elkeen uitsluiten die niet zuiver lu de leer is en tot hun lieelen kunnen gerekend worden is het van onze zjjde zaak de verkiezing niet aan het toeval over te laten Onzin is het te beweren dat zonder eenige kiesvereeniging een raadslid zoo verkozen worden die het zuiver product van het stemrecht is Bg gemis aan eene kiesvereeniging zouden enkele vrienden de hoofdsn bijeensteken en eene afspraak maken om dezen of genen te stemmen en hetzelfde wat thans in de kiesvereenigingen gebeurt zou plaats vipden maar op minder doeltreöénde wjjze en minder in het licht der openbaarheid zoodat de kansen voor overrompeling door slinksche manoeuvres slechts des te grooter worden zou Zonder kiesvereeniging zou eenvoudig het gevaar dreigen dat de partij die door getalsterkte het meeste recht heeft op vertegenwoordiging het onderspit dolf en een der minderheden met den betwisten zetel ging strgken Stel b V er worden 640 stemmen uitgebracht zoodat de volstrekte meerderheid is 321 De liberalen hebben geen aangewezen man en stemmen in het wild op 5 candidaten die respectievelijk 40 50 60 70 en 130 stemmen krijgen De katholieken en anti revolutionairen daarentegen hebben elk hun aangewezen candidaat hun erkend woordvoerder of wel van wege pastoor of dominee is hun den raad gegeven op een be aald persoon te stemmen De candidaat der atholieken behaalt b v 140 die der anti revolutionairen 150 stemmen Wat is dan het gevolg De liberalen met hun 350 stemmen die zonder versnippering voldoende waren om in eens hun man in den raad te brengen moeten het aanzien dat bg herstemming alleen de beide kerkelgke candidaten in aanmerking komen en de vacante zetel hun ontgaat Zg hebben wel de beslissingm handen we lke partij de zege zal behalen qjaar dit is een mager genot vergeleken bg de zekerheid dat zg zelven een vertegenwoordiger in deu raad zouden gebracht hebbeu indien zü gewild hadden Het blgft dus steeds zaak dat de geestverwanten eener zelfde politieke richting onder elkander vooraf de personen quoesti uitvechten en bij de officieele stemming all en opkomen voor hunne richting Deze gan van zaken is een onvermijdelijk gevolg van mze kieswet en al wie er zich tegen verzet of e zich aan onttrekt uit liefde voor onafhankel heid of uit geest van tegenspraak werpt eei ondig zgn stem in het water en doet afbrenl aan de richting die hij zelf voor de beste 1 ondt Een ander denkbeeld is ook reeds aan de hand gedaan Maak kies ereenigingen niet permanent zegt men richt Bue vereeniging op telkens als eene zaak vsn algemeen belang op den voorgrond treedt Dit idee is even verkeerd als het andere Iet is zeer afkeurenswaardig zich bij verk ezingen te laten leiden door ééne bepaalde aak van algemeen belang b v de waterleiding e gasquaestie enz Dan domineert de meening an den candidaat omtrent die eene zaak en op al het andere wordt niet gelet Dit is dsnkt ons de reden van het verloopeu der Gondnbe kiesvereeniging die slechts ééne lens in hwr vaandel voerde en thans bg gebrek daaraan alle reden van bestaan mist Meeti om bepaalde zaken en quenlioru brülanttt te bespreken en toe te nchtea uitstekend maar zendt in s hemels naam geen manqcn naar den Baad om ééne bepaalde zaak vcfor te staan Dit zon te verdedigen z jn indiéa het raadslid na het ten uitvoer leggen van n wensch zijner kiezers aftrad en men weV een ander kon tMBMLjaat hst oog of aensiiieawe biandende vraag Maar dit gebeurt niet De verkozene blijft zet jaar zitten Na gesttemd te hebben voéi het eene belang waarvoor hg in den Raad gebracht is kan hg met een gerust geweten omtrent al het andere zgn eigen zin en meening volgen waarnaar niet gevraagd en waarop niet gelet is Het nieuwe lid helpt b V in het eerste jaar van zjjn zesjarig mandaat overeenkomatu den wil zgner committenten een stedelgVe waterleiding oprichten en gebruikt de overige 5 jaren om het onderwgs te ondermgnen gewaagde financieele ondernemingen op het getouw te zetten enz zeer tegen den zin zgner kiezers Wat is er aan te doen De schuld ligt dan bg de kiezers die vergeten hadden dat er meer dingen op aarde waren dan waterleidingen waarvan zg op het oogenblik vol waren maar die zg waarschijnlgk het volgende jaar vergeten hadden Bij de keuze voor raadsleden lette men in den tegenwoordigen tijd meer dan voorheen op de algemeene richting der candidaten en zorge voorts dat men zooveel mogelijk goed ontwikkelde verstandige bezadigde mannen kieze die een open oog hebben voor practische dingen en die latt not Uatt eerlijk en moreel onafhankelijk zijn Elke politieke richting stichte dus eene kiesvereeniging om zich te beraden over de personen quaestie die in eigen boezem behoort te worden uitgemaakt en bij de stemming boude men zich aan den candidaat zijner partij dat is de practische toepassing onzer kieswet Desnoods twee of meer kiesvereenigingen in elke partij als zij door verschillende stroomingen reden van bestfan hebbeu dnch dan moet de hoofdrichting waarover allen het eens zgn toch ten slotte het zwaarste wegen Maar in geen geval stemmen in het wilde om een zoogeuoemd en denkbeeldig zuiver product van het stemrecht te krggen of kiesvereenigingen voor ééne bepaalde zaak die in het kader van ons vertegenwoordigend stelsel niet passen een imperatiei mandaat behoort alleen thuis in vergaderingen wier mandaat met het shiiteu der bgeenkomst afloopt Wie gaarne mededoet bjj de keuze van den besten vertegenwoordiger zjjner richting wie gaarne de persoonlijke eigenschappen der candidaten wil laten wegen hg worde lid eener kiesvereeniging en verschijne ter vergadering waar het voorbereidend verkiezingswerk aan de orde is Wie daaraan niet meewerkt doet feitelijk afstand van zgn recht om den eenen persoon te verkiezen boven den anderen is hg verstandig dan legt hjj zich neder bg de keuze zgner ijveriger of meer ervaren geestverwanten en stemt den aangewezen candidaat zgner richting omdat de a gemeene richting van den candidaat blijkens zgn eigen houding voor hem hoofdzaak is is hiJ onverstandig dan stemt hg een ander man zgner kleur en doet monnikenwerk of wel hg laat zich te onpas lonter leiden door persoonlijke ingenomenheid met dezen of genen jandidaat zonder op de kleur te letten en worit beginselloos of richt door de keuze van een tegenstauder wellipht meer schade aan dan de voortretfelgke eigenschappen van den man zgner keuze ooit zouden kunnen goedmaken BINNENLAND GOUDA S3 Joli 1885 In de kedcD middag Kehoaden uttioK fan den 6eiBMi tcraad die door 14 leden werd bggewoond de bh au Mierop en Hemaiog aren afweiig Iciramea le gdoofabrieirea io der sea oulanga herlcozeu raadshsJer r k W 9 m fnatt Ut J H van Mierop G Sirarer C C H Prince H Jager en Di F ll 6 van Iteraon Deze werden ie handen gesteld tener Ck mmiaaie beataande nit de hh Nootbofen van Qoor Fartnijo Droogleever n van Straaten die tot goedkenriug daarran ad fiseerde De raad bealoot daarop genoemde heeren toe te laten Voort kwamen in Het rapport der Coinniissie belast met het natiën der Rekening van de Gemeente over 1884 arfviaeerende tot goedkeuring Ter tiaie Het rapport der Commissie belast met het natiën der rekening van de dd Schottery o er 1384 adviseerende tot goedkeuring Ter visie Een adres van mej C A Tadema verioekeude onttlag als onderwgteres aan de Ie Burgeraoboolfoor meisjes Eervol verleend tegen 15 September e k of zooveel eer Als in de vacature tal ijn vooriieD 4 Een adres van de Directie der IJsel Stoom tramwegMaatschappij keunis gerende naar aanleiding van haar vroeger ingekomen adres betr een erioejc tot teruggave der waarborgsom dat ook andere gemeenten als Rotterdam Voorsohoteo en Voorborg dergelijk verioek toestonden Aangenomen voor kennisgeving De roorsitter deelde in deze zitliDg mede dat Gedeputeerde Staten bet raadsbesluit van 5 Juni II hadden goedgekeurd tot afstand vdn grond aan de Directie der Reederg van de Gsrde en Co en rooris dat B en W op 22 deier de kas en de boeken van den gemeenle ontranger hadden nagezien n in volkomen orde bevonden De raad nam vervolgens de volgende besluiten Ooüd te keurea dr rekening en verantwoording van den kassier der StedeIpe Beleenbank over 1884 85 De inrichting van het lokaal voor bet onderwijs in het liaudteekenen op de Burgeravcndschool ie wijzigen overeenkomstig bet vroeger medegedeelde voorslel an B en W Dit besluit werd genomen met 13 legen 1 stem aie van den heer van Siraairn 3 Een tweede onderwyier uor ile gj inu i5tiek op de openbare lagere oholen aan te a elli n overeenkomstig het vroeger medegedeelde voorstel van B eu W D t voorstel werd eveneeis genom n met 13 tegen 1 stem die van ilen heer v in Straate n 4 Atwijzend te beschikken op het adres van Q