Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1885

1885 Vrijdag 31 Juli o 3 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken RAAIJAIAAKEBS 17 Haven Banketbakker Haven 17 VBRSCH VOORHANDEN Heiligmaker Kattentougen Banketsoorten Diverse Fondants Fflne Chocolaad f likjes en Bonbons Verschillend Klein Gebak enz Mineraal Waterfabriek SLOTEMAKER C g FRAMBOZEN LIMONADE p fl 1 20 CITROEN l aS S Siyters genieten rabat De DIRECTIE der Leidsche Stoombootmaatschappij VOLHARDING maakt bekend dat 30 31 Juli 1 en 2 Augustus de BOOT van Gouda naar Boskoop zal VAREN s nachts één uur in plaats van s avonds 8 10 Schouwburg VA LIER STANDPLAATS a i Ti ü4iEf tegenover het Hotel de PAADW HOLLANDSCe TOONEELGEZELSCHaP Dir ectie A van LIKR van AMSTERDAM WOENSDAG 29 JVLI 1885 DOOR TANTES OPGEVOED Beroemd Blijspel in 4 bedrijven naar t Hoogduitsch van R BnifEDix door LION van LIER tir 90 maal zoo te AMSTERDAM als elders met het outste succes opirevoerd VQ Gevolgd door DE OLDE DOOS Tooneelspel in één Bedrgf naar t Hoog duitsch van G zü Pdtlitz DONDBRDAG 30 JULI 1885 TWEEDE EN LAATSTE OPVOERING VAN EAAHOmmLü Beroemd Blgspel met zang in 5 bedrijven door C P T Bigot Muziek van S Benavente Aanvang 8 uur Prijzen der Plaatsen 1 r8ug 1 49 2 raog ƒ 3 rang 75 ets 4ran ï40cl 10 Abonnementskaarten a 12 geldig gedurende de gefaeele kermis zgn aan den Schouwburg verkrijgbaar P ZILVER KCo£LeTrerarLCier bericht aan zjjne geëerde begunstigers dat hy by gelegenheid van de kermis met zjjn welingerichte WAFKLHRAM is geplaatst op de markt tegenover den heer G HOUTMAN Door de levering van de van oude beitende BESTE WAFELEN en mjjn daarvoor bekenden goeden naam is alle verdere aanbeveling overbodig Bestellingen worden aan huis bezorgd Vieux COG AC fine Champ per fl ƒ 2 Vieux COGNAC per Liter 1 80 1 50 Gewone COGNAC per 1 50 1 20 bg SLOTEMAKEB fe Co Gouda Ontvangen 5ieu e BESSEN staande op de MARKT te Gouda gedurende de Kermis Van af Woensdag 29 Juli tot en met Maandag 3 Augustus 1883 GEAUD SPECTACLE CONCERT VAEIÉ Directie G STBOOBBR van Rotterdam Optreden der Nieuwste en grootste Specialiteiten en Excentriciteiten der Wereld Bureau geopend 7 uur ENTKl E 49 CTS AANVANG 8 ÜÜR ABONNEMENTSKAARTEN voor de 6 Soirees en de Matinees a 2 50 de persoon Te verkrggeu bij den Heer T van EUK Dubbele buurt Groeneweg L II van af MAANDAG 27 tot en met WOENSDAG 29 JULI van 12 tot 4 uur Sociëteit OM GEUOEGEIT te Gouda Vrijdag Zaterdag en Zondag 31 Juli 1 en Z Augustus 1885 Matinee en Avond Concert GEVOLGD DOOR ZO DAG Middernachl BÜITEIEWOON PBAOHTIG VUÜBWBES DOXDERDAG 6 AUGUSTUS 1885 KINDERKERMIS Alles nader bjj Billetten omschreven Namens bet Bestaor J M NOOTHOVEN van GOOH Voorz Gouda 28 Jèi 1885 J C IJSSÊLSTIJN Secr ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma INGEN HOUSZ LIPS Wijnhandelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX a ƒ 27 per anker van 48 flesschen inet inbegrip van accijns franco huis doorgeheel Nederland ook per half en kwart ankew Proefflessohen 0 65 per flescb Alle bekende mei ken zjjn bjj my steeds op flesch verkrijgbaar j PRIJS COÜ RAN TEN worden op aanvraag franco toegezonden wmmmmtmii voor derde klasse reizicfers VAN ROTTERDAM en GOUDA naar ARJSHESÊ en teru op DONDERDAG 30 JULI 1885 Ciieni fabriek van II vonGiiiiborn te Emmerik a I Rijn TweevondlK bekroond Amsterdam 1883 jlligfrane Stilte J ERVEN CRYSTAL Merk Adelaar Pr s per étui 60 oenis Vi rkryg b ar bij J C ZELDENKIJK Gou la Snelpersdruk van A Bsinkhan te Gouda Zie verder de Aanplak en Strooibilletten BINNENLAND GOUDA 30 Juli 1886 De vooralelliDgeD van hrt Amaterdanitch TqoBcelgezeluchap onder directie van den heer A van Lier werden tol heden B015 niet door een groot aantal loeaohouvers bügewoond doch op de eerste dagen der kermia is dat leiden het geval Heden en rolgende avoaden tal zeker een talrijk publiek tegeniroordig lijn De reeds gegeven stukken hadden succes Hcvr Albregt steil ons avond op avond in de gelegenheid baar talent te bewonderen Zij verstaat by nitstek de knust tot in de minste détails de persoon oor te stollen die de schrijfer bedoelt In kleeding en uiterlijk ia gebaren en gelaatsoitdruklcing weet ty M juist het karakter te teekenen dat geeischt ordt dat men by haar nimmer in twyfel rerkeert masr steeds getroffen wordt door de juislbeid der voorstelling Gisteren trad zij o a op m e ouie Dom ket gunallg bekende stukje waarin lij eoo meeslerlgk de rol van oude Lotje verfult Ook als een der oude damea in het blgaiiel Door Tante opgevoed was tij uilttekend op haar plaats Onnoodig te teggen met hoeveel bijtal haar schoon spel wordt begroet Behalve mefr Albregt rerdienen ook de damea fan Bieue Kiebl Hngzert en Coerdesmet lof vermeld te worden Van de heeren hebben Bigot en Lagemao bet meeste tnooea Morgen Vrydag tal de heer Veltman voor het eerst optreden in de bekende rol van Danigl Quilp in het drama Nelly bewerkt naar den beroemden roman ran Dickens Dit is een van tijn beste rollen en bekend ia het hoe de talentrolle acteur deie afschuwelijke personage tóó weet ijoor te stellen als ieder Dickenslezcr en wie is dit niet hem sinds jareo voor oogen heefi G akkig bevat het stuk ook lirfelyker figureu die door de tegenstelliag des te meer bekoren en treffen Wy maken onze stadgenooten op bet volgende altent Ter gelegenheid van de verjaardag van H M de Koningin worden van af heden speciale retourbilletten voor alle klassen naar den Haag afgegeven tegen eenmaal de enkele reis vracht geldig op i Aug voor den terugreis ook geldig tot de volgende dag op die treinen welke vóór 12 ure des middags uil den Haag vertrekken De uitgifte eindigt op Zaterdag 1 Aug s namiddags ten 6 ure De heer I R C Reesink alhier staat op de voordracht voor hoofd der school te Hardingsveld Deter dagen vertocbt een gemeentebestuur aan den Minister van binn zaken om ten behoeve van tyne inrichting van middelbaar onderwijs in eigendom of bruikleen te mogen ontvangen afgietsels van de pleistermodellen voor het teekenondeiwys zooals die aan de polytechnische school vervaardigd en ann de Rijksinrichtingen verstrekt worden Hel bestuur ontving weldra een ongeteekend doch gestempeldbericht dat aan het Ministerie van binn zaken eene gunstige beschikking lag die tegei betalingvan 2 86 kon verkregen worden De gelden werden overgemaakt en wat bevatte nu de beschikking Dat de afgietsels leu koste der gemeente konden worden aangeschaft 6em St Naar de Aait verneemt heeft de liichtreiiiger Lhoste het plan opgevat hier te lande nog eenige opstijgingen te doen Tussoben Soheveningen van 30 jaar geleden zegt de Haagsohe kroniekschrijver in het Bil en het jZeeblad van den tegenwoordigen tijd is een even groot onderscheid als tusschen een argeloos laudmeisje frisch en plomp als een pioenroos en eene rype ohoone koketteerende met haar bevalligheden en voor wie geen enkel raflinenient der mode een gtheim is Toen durfde een burger handelaar of winkelier dei Zondags nauwelyks den voet op het kleine terras van het bescheiden doch hoogst deftige Badhuis letten en voelde hij zich beter thuis bij Maas op I Zeenit Doch ginds voerde het laudmeisje nog veel 1 meer het hoogste woord stonden de tafelijes en stoeleil eenvoudig in het mulle zand en vergastten de i blauwjassen een rondreizend Duitsch muziekcorps de bezoekers op hoornmuziek die meer de kracht hunner Duitsche lonten dan hun muziekale kunstrasrdigheid bewees Zóó primitief was destyds nog I i die inrichting dat het tiental Germannen zich met drie paar keisteenen op de bladen muziek behielpen om ze voor den bulderenden zeewind te beveiligen en aldus het concert plaats vond 1 lün hoe prettig hoe vroolijk boe onispanoend scheen ons d tilje in bet mulle tand toe die vinig schetterende mo k der blanwjasten dat glas warme rumgrog wtartoM Maat beroemd was I Dertig jaar geleden Toen Atgen onze ouders slechts eenmaal per week uit en ns ijft geen sterreling een avond thuis Dertig jaar g bteil Toen wandelde iedereen behalve de patriciërs en Jllto teu die equipage hielden naar Sohereningen l i rijdt ie gansche wereld met paardenof stoomtram hpnrrytuig of rélocipède De wande r hg nitzonderinn ie den heerlijken weg ran Const Dtgn Huygens blM vereeren durft er nauwelijks vg r uitkomen datag het Haagsch comme it faut oo Tnet voelen tree E Dertig jaar geleden ToeOi reed er van de Plaats een rammelende en hortende d geooe van Koent naar Scheveninjieu en blies de kleine conducteur een geweten soldo cornet vau een onzer militaire mutiekcorpsen De Jagers van Wan Dam door het gansche Noordeinde nu rllagen wij binnen een kwartier naar het verfijnde ea beschaafde zeebad Die dagen zjjn lang vergbUn en wy vergeten ons nu in het bezit ras een monwientaal Kurhaus Victor Hugo heeft hesebftt dat na tyn dood al zijn nagelaten geschriften tonden gesteld worden in banden van tiJD rriendea PauIJdaurice Auguste Vacquerie en Krnett Lefèrn Sfien opgedragen wordt de manuscripten te schiften en te rangschikken in lo de geheel Voltooide Mken 2o de begonnen werken 80 kMaanteekeaiagen en verspreide bladen en de bmBI daarvan naar goedvinden te regelen in dete volgimH De beide laUtte tegorieén tonden wel eenige oMdeelan vori en onder den titel L Ooéau uitgegeven worden JMeest alle in tijn balUagtohap gesohravao wilde Waloi tiM go t ook aan de zee teruggeven Voor de kosten der uitgave stelde kg 100 000 fr beschikbaar Voorls bepiaide hy dat de drie letterkundigen executeuren tonden genieten 16 pCt van de zuivere opbrcngit der eerste categorie 26 pCt van die der tweede categorie en 60 pCt van die der derde categorie Nog droeg hij hun op de schifting en zoo mogelijk de uitgave tgner brieven gedachtig aan het beginsel dat de brieven behooreo met aan degenen die te ontvangen maar aan hem die ze geschreven beeft Voor de torgen van die uitgaven zonden de vrienden 60 pCt van de zuivere winst ontvangen De heeren verklaren de taak zonder honorarium Ie willen volbrengen De winst zullen tg besteden aan al wat strekken kan om de nagedachtenis van den ontslapene te bevorderen De eerste opbrengst tal ten bate van het monument komen In eene Atjeh oorrespondentie van 8 Juni aan het Pad Hb leest men t Waa een donkere regenachtige naoht op den 7en Juni De schildwacht aobter het yteren hek te PantehPerak in zg n schilderhnis geposteerd vermoedde geen kwaad t Was tóó donker dat men geen tien pas van tich af kon zien lerwyl de regen bü stroomen neerviel Eensklapa hoort bg een geritsel j hukt om te zien wat er aan t handje is maar wordt op t zelfde oogenblik door klewanghouwen weerloos gemaakt i Gekerm doet de bewoners en de nabytgnde wacht op het gerucht afgaan waar tij den armen Europeaan in zyn bloed badende vonden De vingers van eene hand waren afgekapt terwyl zgn geheele lichaam met klewanghouwen overdwekt was De sloebers hodden zich tusschen de spijlen van t ijzeren hek doorgewrongen inderhaast lieten zg eenige lansen achter maar vergaten niet het zoo gewilde Beanmontgeweer van den schildwacht mee te nemen Den volgenden nacht vermeende men in den omtrek van bet hospitaal sloebers te zien die voor ditmaal spoedig afdropen Geruchten van aanvallen hoort men dikwerf hoofdofficieren doen bg dergelgke praatjes de ronde om vooral den manschappen waakzaamheid aan te bevelen Omdat het hier zoo rustig is kapt men overal om en nabg den Kraton het geboomte weg Oute Gouverneur scbgnt een aartsvgand van den weelderigen tropischën plantengroei te zgn De toestanden ign van dien aard dat een ruim uitzicht ons het beste behoedt tegeu verradelgke aanvallen des vyands die steeds tracht ons op eene of andere manier nadeel toe te brengen Wg hadden nogal gehoopt geen vijanden binnen de linie te krggeu Door studenten van de universiteit te Oxford was het plan gevormd om per roeiboot van Dover naar Calais te varen langs den koristen weg die door stoomboolen wordt gevoUd Daar de zee te onstuimig was zgn de roeiers drie dagen Ie Dover geweest voor zij de reis durfden ondernemen Zaterdagmorgen om 10 uur toen het weder gunstig was suplen zy rael hun achten in de boot De sleepboot Oranmlle vergezelde hen Een groote menigte was bij het vertrek tegenwoordig om de roeiers te begroeten In het begin ging de reis zonder eenige moeilijkheid De zee was zeer kalm en de roeiers kwamen even gemakkelgk als op een meer vooruit Ongelukkigerwijze had de loods die aan boord van de OramiUe was hen slecht ingelicht zoodat de roeiboot haar koers verloor in het midden rao bet kanaal Na herhaalde pogingen kwam men eindelyk weder op den goeden weg doch twee der roeiers waren geheel uitgeput en moesten het werk aan de overigen overlaten Dank tij der volharding der overiga roeiers liep de boot om 2 uur en 47 min de haven van Calais binnen nadat men tweemaal verplicht was geweest op te honden om de boot ledig te booten De overtocht was dus geschied in 4 uren 32 minnlan De roeiers hadden gemiddeld 32 slagen in de minuut gedaan Te Calais was er niemand om hen te outvtogen tij hadden ook niemand van kun aankomst kannen verwittigen en tij die van hel plan gehoord hadden hadden niet geloofd dat het ten uilvoer gebracht zou worden want het is de eerste maal dat met een roeiboot een dergelyke onderneming gedaaa is Echter hebben de gemeente autoriteiten van Dover toch aan de roeiers den eerewijn aangeboden Met de Oranmlle keerden tg weder naar Calais temg Naar wij vernemen tal in de eerste dagen van Angaslus te Amtterdam een nieuw orgaan versehöoeD gewijd aan de brood koek en banketbakkery Het blad wordt opgericht door den Oirecleur Citgever der Flaamuie Bakkertgatet te Antwerpen en zal den naam dragen van Niemoe NederUmdtcie BakkertCourant Deter dagen ia het prospectus verschenen van een nieuw weekblad De Chruten Werkma dat tal warden uitgegeven door de firma H de Hoogh Co te Amsterdam De uitgevers wenden tich tot de Xederlandsehe arbeiders voor looverre tij den Christus naar de schriften nog erkennen als den grond en slnitsteeo van kun geloof Zij willen voedsel geven voor hoofd en hart beide De Cirute f erkmaM zeggen zij wenscht niet uitsluitend een speciaal arbeiders orgaan te tyn in dien zin dat hy slechts plaats en tyd zou hebben voor de behandeling der sociale qnaeslie in de striktste beteekanis van dat woord Integendeel veelzijdigheid en afwisseling tal weleer hy het door ons nil te geren blad op den voorgrond itaao Zoowel voor de sloffelgke belangen van den arbeider als voor de tedeUika K agstukken die met tijn lot en leven in ver nd staaii s zal de Chritte berkman een geopend oog hebben Het blad zal evenzeer een stichtend en leerzaam alsleen onispanoend en onderhoudend karakter dragees Het elk wat wils in den goeden zin zal zijne lehs wezen en al wat liefelijk ia en wél luidt t r er welkom in zjn RuitenlandscikOverzieIrt Zoolang de onderhandelingeh tusschen Bntlaml en Engeland over den Zdificarpaa nog geen resultaat hebben opgikverd wwdt de oorlog op papier tusschen Eogelsehen eu nssen y verig voortgezet De Nord en ander offioiense Hoasische bladen beweren dat lord Salisbury nitvluchlen zoekt om Igd te winnen de Engeltohe bladen zijn vol beschuldigingen tegen de tronwelooie Russische regeeriog maar de taak telre wordt door deze spiegelgevechten niet gehaat en de oplossing van het geschil vordert niets Evenwel bigft ondanks den vianigen to o der Ëngelscbe en Russische pers algemeen het vertrouwen heerschen dat de Zulfioarpaa wel geen onorerkomelgke hinderpaal voor den vrede tusschen beide landen zal zijn terwgl terini overal den wensch wordt geuil dat er spoedig een einde kome aan deze zaak die geheel Europa oog steeds in onrust houdt In Egypte be innen de zaken betei a vorderen Het plan voor de nieuwe leening il gereed en