Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1885

eiudetijk ia het rertrek ran den heer Drummond WolfiF raatgesteld De nienire Ëogelsche gemachtigde lai orer Konstantinopel reiien ten einde lérens den sultan te polsen Ook wordt de dood van de Mahdi ran alle kanten berestigd Osman Digna en lyne aanhangers aldus wordt aan de Timti uit Cairo geseind betreuren op de gebmikelgke wjjze tijn dood maar tya raat besloten om uiettcmia den strgd roort te letten Dezer dagen orerhandigde de Ohineesche geiant hij da Franache Republiek lyne geloofsbrieven aan den heer Gréry By die gelegenheid werden betuigingen ran rriendsohap gewisseld Fesry heeft in de Kamer gesprok eu den ganaoben dag iu beslag genomen Buitengewoon was de belangstelling op de tribunes buitengewoon het rumoer in de laal Met regende interrupties waaronder uitroepen als gij hebt het land in t ongeluk gestort en gg sgt een oDbesohaamde hcrhaaldelyk roorkwamen De oud Minisler was bigkbaar teer op ign gemak daar hg de gelegenheid sokoon tag om de politiek ran lijn oprolgers rast te ketenen aan de tijne en dus iu het rolum dat de Kamer Eou uitbrengen een rebabililatie van ign reroordeeld Kabinet te rinden Het ontbrak dan ook niet aan krasse woorden en atoute rerzekeriugen ign palitiek was die ran de rede eu het gezand rerstaud hg had geen moeielijkheden gemaakt maar d verplichtingen aanraard door de omstandigheden hem opgelegd bovendien lag het iu den aard der dingen dat superieure rassen de iDferieure bcheerschten kolaniën waren iioodig om nieuwe debouehés Ie rinden zooals dan ook het tractaat ran Tien Tsin er een van 400 millioen verbruikers had geopend Zoo ging het door éen vuurwerk van phrases ter verdediging ran de politiek der aronlureo Het had wellicht minder rerbiltering gewekt als die politiek met meer doortastendheid en kennis rau zaken was doorgezel Maar dit alles Bit den moud ran Ferry te hooren was voor de uiterste partijen te reel Zgu rede rerliep in een roortdurend twistgesprek met zijn tegenstanders Gij stikt iu t bloed onzer soldaten schreeuwde Baudry d Asson hem toe die als altgd hanutje de voorste was Met dat al Ferry wist de gematigde partgen mede te sleepen en herorerde iets van zgn prestige Zeker is het dat hg De Freycinet en Brisaon overschaduwde Maar heden zal hg in de Clémeooeau een geducht tegenstander hebben Dan wordt het debat voortgezet De telegrammen over de cholera blijrro opgunstig genoeg eu nog zgn volgens particuliere berichten der Daily Jfetoê de officiéele cijfers ver beneden de wetkelgkhdd De regeering spreekt thans van lOüO gevallen en 2000 dooden per d g De rit kle moet zich uilbreiden iu vele provinciën eu steden die geen berichten lendcu De paniek ia groot en duileni en vlnehten naar Frankrgk Madrid zelf is nog betrekkcigk weinig aangetast de gevallen bepalen zich daar tot de minste achterbuurteu der oude elad paling worden nageleefd De heer van Straaten wildi voorts den heer Sieenbergen nog eenige uren meei onderwgs doen geven had de heer van Straaten hel voorstel gelezen hg tou gezien hebben dat deze reedi 38 uren onderwgs geeft per week en dat hg b geen raogelgkheid meer op zich kan nemen hg zou dan in de avonduren moeten vervallen waarbg dan weer kosten voor licht loddeo komen die zeker in de oogen van den heer van Straaten die too straks er tegen was zelfs voor licht op de teekenschool meer uitgaven te doen geen genade zonden vinden Hel voorstel wordt daarop aangenomen met 13 tegen 1 stem die van den heer van Straaten Aan de orde Het adrea van de Directie der IJsel Stoomlram wegmaatschappij houdende verzoek van leruggsaf van een gedeelte van het door haar gedeponeerde waarborgfonds eu om subsidie of rente garantie ten behoeve eener liamlgn tusschen Gouda eo Schoonhoven Iu het rapport van B en Vi wordt roorgeBleld het eerste gedeelte van het verzoek toe te slaan eu het Va gedeelte van het waarborgfonds ad ƒ 3000 aan de Maatsohappg terug te geven B en W brengen echter daarbg in herinneriag dat onder de Coiiccssie roorwaarden roor den aanleg van een tramweg tusschen Gouda Oudewaler MoulfoorI en ülrechl een bepaling roorkomt rolgena welke het s gedeelte der waarborgsom eerst dan aan de Maatschappg zal worden terug gegeren als de weg in exploitatie cal lijo gebracht Sedert ruim l s jaar is ran bedoelden tramweg slechts een gedeelte nl de Ign Gouda Oudewater in exploitatie terwgl de Ign Oudewater Monifoort Utrecht no steeds niet is lot stand gekomen en rtrmoedrlgk door deze Maatschappij nimmer zal worden aangelegd De Maatschappij heeft ilus deze roorwaarde niet nagekomen B en W meenen erenwel dat aangezien hel er niet toe doet of ran de in deie Gemeente gelegen wegen gebruik wordt gemaakt voor eene tramverbinding tusschen Gouda en Oudewater dan wel voor eene lusscfaen Gouda cu Utrecht de gedeeltelgke vervulling der roorwaarde roor den Baad geen reden behoeft Ie zgn tot afwgzing vaa het verzoek B en W moeten intusschen doen opmerken dat bg erentneele staking der exploitatie wel een som van ƒ 3000 zal worden gevorderd om de rails op te ruimen en de straten in rroegereo toestand te herstellen Wat het tweede gedeelte van bet rerzoek betreft B en W stellen voor daarop afwijzend te beschikken Wel kan Gouda bij het tol stand komen eener tramverbioding mei Sohoonhoren worden gebaat maar het ia te belwgfeleu of de Ie verkrggen voordeden wel zaudeu opwegen legen de opofferingen die de Gemeente zich zou moeten gelroosten door het rerleeuen eener subsidie die zal c j eeui gewicht in de schaal leggen eene niet oubelangrgke zou moeten zgn Door eene rerbeterde communicatie met Schoouhoreu zal het aantal reizigers naar Gouda wel toenemen maar tevens zal hel grootste aantal ran hen slechts doortrekkende reizigers zgn naar Rotterdam den Haig Ulreclit of Amsterdam Tot dua rer heeft dete gemeente zich onthoudeq ran hel rerleeuen na subsidieu len behoeve van openbare qiiddeleu rsn rerroer en wel lo om der gevolgen wil om geen antecedent te scheppen waarop zich audere ondernemers van de in deze streek zoo tairgke comma nicaliemiddeleu zouden kunnen beroepeu en 2o omdat de toeslaud barer fluantien defgelgle uitgaven niet wettigde B en W mtefum MX van eet reule garanlie in geen geval sprak kan zgn Daargelaten nog hel onbepaalde van tr aaurraag waarin met geen enkel woord gewag rdl gemaakt vao het kapitaal welks renle gegaraiiilfcerd moet worden en van het bedrag der renle diejlmeu gewaarborgd wenscbt Ie zien zijn san eene dergelijke wg van ondersteuning zoo groote beiwarnl voornamelijk nel hel oog op de iinanlieele controle verbotiden dat B eu W daartegen meenen te raojlen adviseeren Over dit voorstel werden de volgende discussién gevoerd De heer Prince merkt op dat als er een som ran 3000 beuoodigd is voor hel in orde brengen der straten eu het opruimen der rails dat het dan belrr is de geheele waarborgsom van ƒ 3000 Ie behouden Die som is gegeven opdat de gemeïnle zekerheid zou hebben gedekt te zijn tegen evenlueele schade Waarom deze zekerheid dan prijs Ie geven Spr verklaart zich dus legen het toeslaan van het verzoek De Voorzitter zegt dat ook hg daaraan de voorkeDf zou geren ware het niet dal men eenigszins gebonden is door de Concessie voorwaarden B en W hadden oorspronkelgk roorgesleld bij de vastslellitig der Concessie voorwaarden dat deze waarborgsom door de gemeente zon behouden worden maar een der raadsleden stelde als amendement oor s daarvan terug te geven als de weg voltooid was Dat is door den raad aangenomen Nn rgat deze raag Is de weg voltooid P Eigenigk niet nl die van Goudo lot Utrecht en die zal ook wel nooit voltooid worden daar de Maatschappij voor een gedeelte van den weg geen veiguuning kan krijgen lol hel leugen der rails Doch daar onze gemeente voornamelgk bg den weg Gouda Oudewater belang beeft VËRfiADËRiniGVAKDENiiËMËeNTËRMD DINSDAG 28 JULI Voorzitter Mr A A ran Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zgn 14 leden Afwezig zgn de heeren van Mierop en Hemsing terwgl er eene vacature bestaat De Voorzitter deelt mede dat de heer van Mierop heeft kennis gegeren verhinderd te zgn deze vergaderinj bg Ie wonen De notoleti der rorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De ingekonen stukken werden reeds in het vorig nr der Goudtcke Coutant vermeld Aan de orde De Bekening en Verantwoording van den kassier dn Stedelgke Beleenbank over 1834 85 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het roorstel betreffende eene wijziging der inrichting van het lokaal voor het onderwijs in hel handteekenen op de Burgeravoudachool De heer van Straateo verklaart tegen dit voorstel te znlleu tlemmen omdat hg de noodzakelijkheid ran de roorgestelde Verbetering niet inziet Jaren aehtereeo heeft men het immers gedaan met de tegenwoordige wgze ran verlichting en nooit werden daaromtrent klachten gehoord Vroeger is nooit op het gebrekkige licht gewezen Spr vraagt hoe stelde men het in vroeger eeuwen toen de opleiding zonder zooveel kosten geschiedde en toen de geheele rerliohting uit een enkele kaars bestond in welken tgd er tooh mannen waren beroemd om hun teekeuen schilderkunst P Ware ipr de noodzakelijkheid gebleken der wgziging hg loiT er roor zgn doch dal ia niet het geval Noodzakelijk is het niet wellicht wel wenschelgk maar de tegenwoordige tgd is niet geackikt om aan alle wepichen tegemoet te komen Begon men eenmaal daarmede de raad lou orerstroomd worden met weoschen en begeerten Spr xal dns tegen het roorslel stemmen De heer ran Iterson beantwoordt den heer ran Straaten en zegt zich zeer goed te kunnen begrijpen dat enkele leden ran den raad met het voor lel minder ingenomen zgn omdat zg minder be j kend zgn met de school en hare inrichting maar als de heer van Straaten wist welke gebreken de rerlicbling in het bedoelde lokaal heeft zou hg de eerste zgn om er voor te stemmen De heer van Straaten vroeg wat de reden was waarom niet vroeger op de gebrekkige verlichting werd gewezen Spr zegt daarop dat om iets te vragen om op een gebrekkigen toestand te wgzen zekere vrgmoedigheid noodig is want men il niet graag iemand roor de roeteo gooien dat iets rroeger rerkeerd is ingericht maar men kan ook al ie bescheiden zgn en nu het de Commissie ran Toezicht duidelgk is geworden dat rerbelering noodig is is zg verplicht op herstel aan te dringen Wat toch is het geval P Spr heeft zelf gezien dat er quaestie bestond tusschen een leeraar en een leerling over de vraag welke der schaduwen het scherpste was Dat moest niet voorkomen en dat het wel voorkwam dat was hel gevolg van het feil dat het licht van alle kanten valt De heer v in Straaten wees er op hoe de jongens vroeger bij een kaars teekenen leerden welnu spr gelooft dat als ieder leerling één kaars lot verlichting had dit beter zou zg n dan dat van alle kanten het l ht toestroomde Op de wgze zooals de verlichting in het bedoelde lokaal thans geschiedt kan de leerling eigeulgk niet zien hoe het voorwerp eigenlijk is De toestand ji dan ook onhoudbaar en spr meent dat als de stad geld uitgeeft voor de opleiding der jongens zg hun iets moet geren waaraan zij wat hebben De roorgestelde verbelering is dus bepaald noodig De heer Oud ijk zegt geen bezwaar te hebben tegen de som die voor deze verbetering wordt aangevraagd maar hg meent te moeten vragen of als de leerlingen aan afronderlgke tafels komen te zitten de ruimte niet Ie klein zal worden eu dit voorstel dus aanleiding zou kunnen geven dat hel lokaal weldra te klein werd De heer van Iterson merkt op dat de leerlingen na de aangebrachte verbetering niet meer ruimte zullen innemen dan vroeger De jongens die naast elkander zitten krijgen eenvoudig gordgnljes tusschen zich zoodat de lichlbrannen van elkander gescheiden worden £ r worden geen vatte schotten aangebracht maar zoodanige die later weggeschoven kunnen worden Het voorstel wordt daarop aangenomen met 13 tegen 1 slem die van den heer ran Straaten Aan de orde Het voorstel betreffende de aanstelling van eenen tweeden onderwgzer voor de gymnastiek op de openbare lagere scholelia De heer ran StraMeii verklaart ook tegen dit voorstel te zullen stemmen daar hem de uoodzakelgkheid hiervan eveumin gebleken is als van het vorige voorstel Het is waar zegt spr men kan üymnastiek wat beter of wal slechter ouderwgzen mnar ounoodig is het op deze wgze aan het onderwijs in dat vak zoodanige uitbreiding te geren als thans wordt voorgesteld De kosten van een 2den gymnasliek onderwgzer zullen volgens hel vooritel ƒ 7UU bedragen die de gemctn e jaarlijks zal moe n besirgdeu Het nut van die Trij aanzienlijke nilgaveiCn eigeulgk van de heele gymnastiek ziet spr niet in Kan men er wellicht op wgzeu dat tegeuwoorJig krachtiger ineuscheo bestaan dan vroeger P Spr belwijfelt het Ziet men op de straat minder gebrekkigen en ongdnkkigenp Spr moet hel tegenspreken Spr kan het niet met zgn conscieiitle overeénbrengen zijn stem aan dit voorstel te geven Wg deden zegt spr lot heden wal de wet ten opzichte der gymnastiek van ous vorderde en verder mollen wg niet goan Wil men meer uren onderwgs doen geven de heer Sieenbergen zal wel nog eenige uren vrg hebben en voor een ƒ 100 zal deze wel bereid zijn op die uren nog wat onderwijs Ie geven De heer Noothoven van Goor meent naar aanleiding ran het dour den beer rnu Siraxten grzrgde het rolgende te moeten opmerken Het komt spr roor dat de heer van Straaten het voorstel dat aan de orde is volstrekt niet gelezen heeft In dal geval zou hg niet gesproken hebben zooals hij deed Gewaagde de heer van Straaten van tweeërlei wijzen waarop het onderwij in de gymnastiek kan gegeven worden nl goed en minder goed er is oog een derde denkbaar nl dal het in t geheel niet gegeven wordt en dal doel zich hier voor op de beide Burgerscholen voor meis es terwijl op de andere scholen het alleen gegeren wordt aan de leerlingen der twee hoogste klassen Wart het niet dat de Commissie huiverig was geweest met hel oog op de koslen daar voor de benoeming van een leeraar van elders allicht een ƒ 120 noodig zou geweest zgn ora het voorstel eer te doen zij zou zich daartoe zeker gedrongen hebben gevoeld maar thans mocht zij hel niet langer uitslillen nn zij na jaren wachleus in de gelegenheid is iemand ter benoeming voor te dragen die hier iu de stad is gevestigd De heer ran Straaten knoopte aan zgne opmerking eenige beschouwingen rast waarin het nut lan het onderwijs in de gymnastiek betwgfeld werd maar spr moet doen opmerken dat die z ak niet a n de orde is De Rnad heeft eenmaal bepaald dal op de openbare schuleu onderwijs iu de gymnastiek moet worden gegeven en geen der raadsleden heeft bij de vasisiclliug daarvan bezwaren geopperd en nu moet die be stellen B eu W voor hel van de waarborgsom terug te geven ofschoon de voorwaarde nog niet rerruld is De heer ran Iterson zegt naar aanleiding ran hetgeen de heer Prince opmerkte dal als de straten op een gegeren oogenblik in orde moesten gebracht worden dit misschien 3000 zou kosten maar niet als men daarmede wachtte totdat de straten de gewone herstelling moesten ondergaan Borendien als de tram bedeu ophield te rgdeu zouden B eu W toch niet morgen de straten doen herstellen en de rails opruimen Zoodanige last zouden zg aan de ingezetenen niet willen bezorgen Spr zou het billijk riuden als de waarborgsom werd lernggegeren en bet rerzoek toegestaan De heer Porluijo Droogleerer rraagt of de Maalichappg rente trekt van de gestorte waarborgsom welke rraag door den roorzitler bevestigend wordt beaatwoord waarop spr betoogt dat hel nadeel voor de Maatschappij door de beschikking over die som te missen dan ook niet bijzander groot is Werd de exploitatie gestaakt de ffnantieele toestand der Maatschappij zon niet bijzonder gunstig tijn en op baar schade Ie verhalen niet gemakkelgk waarom het z i aanbeveling verdiende de bedoelde waarborgsom te behouden uit een oogpunt van vooni htigheid De heer Slraver vereenigt zich met dat gevoelen Gaf men de som uit handen men zou als de tram ophield Ie rgden allicht iu onaangenaamheden komen Vooral zon dat het geval zijn met de IJsel Stocm tramwegMaatschappij waar lastige lieden aan het hoofd staan Bg het leggen der rails kwam het Dagelgksch Beslunr ieder oogenblik iu botsing met ben Dit zon bg slaking der exploitatie allicht opnieuw het geval zgn en het was dan het veiligst het geld in handen t hebbeu De heer Jager merkt op dat B en W meenen dal voor het in orde brengen der straten ƒ 3000 noodig il de heer ran Iterson daartegen gelooft dat men met minder kan volstaan Spr wil de Maatsohappq gaarne ter wille zgn is de som van f 3000 nn niet bepaald noodig dan zou hij zich met minder willen tevreden stellen De heer ran Straaten vereenigt zich met het voorstel van B en W De waarde van de rails enz moet toch ook in rekening worden gebracht De heer Kist is van oordeel dat hetgeen de Directie der Maatschappij vraagt alleszins billgk is Zg zou zelfs volgens spr verder kunnen gaan dan vragen en het i an het waarborgfonds eenvoudig jtn vordere De voorwaarde voor teruggave daarvan was voltooiing van den weg doch niet de weg i GoudaUtreehl De voltooiing van den eg GondaOudewater is daartoe voldoeude De gemeente heeft bovendien meer wflarborg als die som nl de lokalen en den grond waarop die slaan Gaven wg rle gevraagde som niet terug handelden wg niet overeenkomstig het voorstel van B en W zegt ipr wij zonden voor het vervolir dergelgke oonccuieaanrrageu weren wal uatuurlgk niet aan te raden is Spr rerklaart zich diu roor hot roorstel ran B en W De heer Fortuijn Droogleerer rraagt daarop even het woord ter besprekiug van het tweede gedeelte ran het roorstel betreffende de verleening van subsidie of reutegaranlie Aan den eenen kant zou onie gemeeute wellicht bg de tot standkomiog van een itoomlram Gouda Schoonhoven gebaat zgn maar ran den anderen kant mag niet uit het oog worden verloren dat de markt die ie Schoonhoven il opgericht wier bezoek door een tram bevorderd zou worden de Goudsche markt Zou kunnen benadeelen zooals spr meenl dal ook de Bodegraafsche markt de onze benadeelde nadat de tram op Bodegrave was lot stand gekomen De hier rau Straaten zou er niet bang roor zgn dat de Sohoonhoreusohe markt de Goudsche tou benadeelen De boeren zelf riuden dat er te reel markten komen Wat nn do subsidie betreft voor een Ign Gouda Schoonhoven spi zou daar niel tegen zgn Hg wil in geen geval het verzoek thans van de hand wgien maar slelt voor de behandeling aan te honden en eerst de Directie der IJselstooro IramwegMaalsohappij te vragen welke subsidie zg zoude verlangen of de rente van welk kapitaal Daar dit voorstel niet voldoende ondersteund wordt kan het niet in behandeling komen Hel roorstel ran B en W om de Directie der IJselstoomtramwegMaalschappg s i waarborgsom terug te geren wordt in stemming gebracht eu aangenomen roet 9 tegen 6 stemmen die der hb Prince Slrarer Oudgk Jager en Forlugn Droogleerer Het roorstel ran B en W om afwijzend te beschikken op het rerzoek tot subsidie of renlegarantie wordt in itemraing gebracht en aangenomen met 13 tegen 1 stem die ran den heer ran Straaten Aan de orde Het adrei ran G Voorslugs Jz en anderen betreffende eene rerbelering van het Bulerhuis of de aanwgzing van eene andere marktplaats voor den verkoop van boter B en W stellen voor op dit adrei afwgzend Ie beschikken daar de aangevoerde bezwaren van adressaute wel wat sterk gekleurd zgn De bewering als zon udert jaren de behoefte aau verbetering zich hebben doen gevoelen kunnen B en W niet beamen Het is trouwens voor het eerst dat by den raad in 1 een adrei over den toestand ran het Boterhuis ge 1 klaagd wordt Wal den aanroer ran boter op de markt alhier betreft deze il in de laatste jaren niet zoo sterk toegenomen als de adressanten schijnen Ie rermocden In 1878 bedroeg de aanroer 71288 kilogram in 1879 83629 in 1880 1881 en 1882 daalde hg tot 71824 88976 en 67120 kilogram om in 1883 en 1884 weder te alggën tot 71837 en 72846 kilogram Uit die ogfen blijkt dat ran een iterk toegenomen anroer in de laatste jaren niet kan worden gesproken Wel mag worden verondersteld dal als gevolg van den gedmkten lUnd der kaasprijzen de boeren zich in den laalsten tgd meer toeleggen op de productie ran boter en dat ran dit artikel meer ter markt wordt gebracht dan zulks rroeger het gera was doch dit rerschguel zal wel ran tijdelijken aard zijn Aan de klacht orer gebrekkige luchtrerrersching zeggen B en W is reeds zooveel mogelgk tegemoet gekomen Het Bolerhuis waartoe men rroeger toegang had door ééne deur is roorzien ran een tweede deur opening in den oostelgken gerei Hierdoor ia het roordeel rerkregen dat rooreerst de doorstrooming ran rersche lucht oanroerkelgk is rerbeterd welke ook wordt berorderd door het openstellen ran een paar ramen in den oostelgken gevel De heer Samsom vraagt orer dit roorstel het woord en zegt zich in persoon orennigd te hebben ran den toestand ran het Botcthnii Hg moet erkennen dat het daar rroeger erg benauwd was doch na de aangebrachte rerbeleringen is het er thans frisch Met genoegen zal spr zijn stem dan ook kunnen geren aan het roorstel van B en W Hel voorstel ran B en W wordt daarop zonder hoofdelyke stemming aangenomen Niels meer aan de orde zgnde wordt de rergadering daarop door den Voorzitter g esloten MABKTBEBICHTEN OOUda 30 Jnli 1886 Wegens de kermis was hel zeer moeielijk een goed orerzieht der handel in granen te krijgen doch meu kan aannemen dal ongereer rorige prijzen belleed werden De reemarkt met weinig unroer handel iu allea traag vetie rfrkeni 21 l U cL varkens voor Londen 19 ü 20 cta magere varkeni en biggen traag ichapen zeer luilelooi Aangevoerd 120 partgen kaai Eerite kwaliteit ƒ 20 i ƒ 23 tweede kwaliteit ƒ 16 ü 19 Noordhollandiohe 16 a ƒ 24 handel vlug Goeboter 1 15 i f 1 30 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 uurKorliJJce Stand REBOREN 7 Jalt GijAwMIk a i P HoIImm n C E JaoitDegt Adriioa Laoriaa oodera i vin Kraaeoburg en J B Wikkee 28 JakaoDU aaderi W de Griigl en K J viu Bgtwgk 89 Lconardoa ouden J da Jong ea W de Mol OVERLEUEN 28 itW K K Borat I j 2 n Ü H Ueaiiufi 2 m 29 P Malliart 62 j 11 m i H Vuuk 4 m GEHUWD 29 Juli C Zvaoaiiburg en J E an Klatereo J de Vnea en J G de JoDg ADVËRTENTIËN 40 Jarige Echtvereeniging VBO M SCeOONDERWOKRD en A JÜNKKIND Gouda den 31 Juli 1885 t iMaott feC M ii feCaSë5 a SSë5 ka x j Voor de veelvuldige bewijzen van belaogatelling ondervonden zoowel tgdens de ziekte als na het overiyden zgner innig geliefde Echtgenoot Jdevrouw ANTONIA JOHANNA dk KONING betaigt de ondergeteekende zynen hartelgken dank P SCHELLING Qmida 27 Juli 1885 Voor de vele en hartelgke betvjjzen van deelneming ontvangen bg het overiyden van nign geliefden Echtgenoot betaig ik ook namens familie onze hartelgken dank Wed E J KNOORS Gonda 28 Jnli 1885 Papino Voor de vele blgkett van belangstelling ondervonden bg het overljjden van hunne Moeder en Behuwdmoeder Vrouwe JUSTINE AMELIE VANDAELE Weduwe van den HoogEdel Gestrengen Heer JAN va dkr MEIJ in even Kolonel der Uenie betuigen de ondergeteekenden hunnen oprechten dank J P VAH DER MEIJ M J A W VAN DER MEIJ SOHALEKAMR E J M BLOM VAN DKR Mbij W J S J BLOM E L L HOFS VAN DfE Meu Q J H0F8 Voor de tairgke blgken van belangstelling bg het overiyden van onze geliefde Broeders zoo van hier als elders ondervonden betuigen wg onzen haitelgken dank De Wed PODWBLS geb Smits J M SMITS L SMITS Gouda 2d Jnli 1885 Niet aan ieder persobnlgk zgn dank knnnende betuigen voor de betoonde belangstelling verzoekt de ondergeteekende bg deze ook uit naam zgner Echtgenoot Zoons en Dochter de verzekering aan te nemen van hnnne erkentelgkheid VAN DORT KROON BuryemeeHer Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏIJN DEOOGLEEVEE te Gouda op WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1885 des morgens te elf nren in hetKoffiehnis cHarmoNiK aan de Markt aldaar fan No 1 Een flink op een der beste standen gelegen WINKELHUIS ERF PLAATS en WERKPLAATS met ZOLDERS Wgk A No 128 m de Hoogstraat te Gouda Te aanvaarden 1 November 1885 Het HUIS bevat behalve den Winkel beneden twee Kamers Keuken Plaats en tizoaderlgke Werkplaats met Bovenverttek en Zolder en boven eene Voorkamer met Alcoof Werkplaats en Zolders No 2 Een WINKELHUIS en ERF aan de Smalle zgde der Karnemelksloot te Oouda Wgk R No 380 No 3 Een HUIS en ERF aan de Vgverstraat te Gouda Wgk F No 117 No 4 Een HUIS en ERF aan de smalle zgde der Karnemelksloot te Got fa Wgk R No 378 No 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in bet Paradgs in de Vogelenzang te Gouda Wgk M No 21 en 22 En No 7 Een HUIS en ERF in een g in den Langen Groenendaal te Gouda Wgk I No 94 Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd nCafé en llitspanningf J I SCHAAKBORD K Kleiweg E 96 g Depot der Stoombierbronwerg o Griffioen te Schiedam r Specialiteit in LAOERBIBR 12 et per iSt Flesch 7 et per Glas S m Dagelgksch versch 3 P MAASTRICHTS 6 et per Glas g AAI KO DIGli G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Lange Ruigeweide brengen ter kennis dat door de vernieuwing van de brug in den KERKWEG de passage voor Rg en Voertuigen over die brug zal zgn AFGESLOTEN van en met DINSDAG den 4 tot en met ZATURDAG den 8 AUGUSTUS 1885 Lange Ruiqtweide den 30 Jnli 1885 De BurgemeeOer G A HAENTJENS DEKKER De Wetftouder D DB KONING DIENSTBODE GEVRAAGD boven de 30 jaar van de P G tegen flink loon en verval Zonder goede getuigen onnoodi zich aan te melden Adres onder letter M bg de Boekhandelaren A KOK Cohp te Gouda Se Ambaclitstand Vereeniging levert eerste kwaliteit BANKET HAMMETJfiS byna zonder vet of been a 40 et en gekookt bg gerief a 60 et het pond ROOKZULT WORST a 10 et het ons Magere HAMMETJES zomergeslacht 30 cent het pond bg heelen en halven Op verlangen worden beide soorten eerst doorgesneden