Goudsche Courant, zondag 2 augustus 1885

Zondag l August 1885 JN 3269 60UDSGHE fOURANT ISieuwS en Advertentieblad vmr Qouda en Omstreken zullen zg niet i opwekken oren te vol staande op de MARKT te Gouda g edurende de Kermis Vao af Woensdag 29 Juli tot en met Maandag 3 Augustn8 1885 GEAira SPECTACLE COÏÏCEET VAEIE Directie G 8TROOBER van Rotterdam Optreden der Nieuwste en g rootste Specialiteiten enExcentriciteiten der Wereld lederen dag met veranderd Programma Bnrean geopend 7 nnr ENTREE 49 CT8 AANVANG 8 ÜÜR SLOTEIWAKER en Co Gouda LEVEREN steeds met succes hunne Bordeaux Rijn Moezel Champagne Madera en Port Wijnen SPAARBANK te GOUDA Zaterdagf f en Maandagf 3 Aug e k zal hel Bestuur gfeene avondzitting houden doch daarvoor in plaats Alaandagf 3 dezer s middagfs van 12 1 ure gfelegfcnheid geven tot inbreng en terugvraag van gelden iSTamens Commissarissen der Spaarbank alhier KIST Foorèitter RtJIJTER Secretaris ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN T s7 ed C rra ariL OJTIB KLEIWEG N 2 QOÜDA Succursale der fiima INGEN HOtTSZ LIPS W nhandelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX a ƒ 7 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accgns franco huis door geheel Nederland ook per half en kwart ankers Proefflesschen 0 65 per flesch j Alle bekende merken zyn bfl mij steeds op flesch verkrggbaar PRIJS COURANTEN worden op aanvraag franco toegezonden 19 LET WEL Het grootste wonder dat voor de eerste maal in Nederland is gearriveerd l e Vrouw zonder Onderlichaam is op de Kermis alhier en is slechts te bezichtigen tot en met Zondag Het grootste succesop de jongste Kermis te Utrecht gehad hebbende zoo hopen wjj ook hier op een druk bezoek Uw Dienaar J HATTRIN Directeur Standplaats Markt over den Heer H Goobisskn Eerste Rang 25 Ct Tweede Rang 15 Ct Schouwburg VAN LIER van AMSTERDAM STANDPLAArS tegenover het Hotel de PAAüW HOLLANDSCH TOONEELGEZBLSCHaP Directie A van LIER rSIJDAO 31 JVLI 1885 PIEEEE GIJBELS is gearriveerd met eene groote Collectie Ryouterlên Galanterlën en Parfumeriên HAÏÏTE irOirVEAÏÏTÉS staande op de WESTHAVEN over den Heer HOOGENBOOM en verkoopt tot Donderdag 6 Augustus M vleiende met een druk bezoek vereerd te worden Hoogachtend üw I w Dienaar PIERRE GIJBELS Beroemd drama in vier afdeelingen of tien tafereelen vrg bewerkt naar den Roman van Charles Dickens door Chablottk Bikch Pfeiffer nit het Hocwdnitsch vertaald door C J Roobol DANIEL QÜILP de Heer L J VELTMAN ZATISBDAG 1 AUGUSTUS 1885 SE OBaELDBAAIEB en zijn Pleegkind Beroemd Volksstuk met zang in 5 Bedryven i naar het Hoogduitsch van Ch Bibch Pfeiffer i Aanvang 8 uur 1 rap 1 49 rang ƒ S ran 7Bot9 4 rang 40 ot J Abonnementskaarten geldig gedurende de j ermig 10 stnks ƒ 12 ITESEUJE MUSEUM K VAN Een Aankomend JONGELING gevraagd die reeds eenigen tijd in de Bakkerij is werkzaam geweest bjj N M ENGELBREGT Haagsche Brood en Beschqiiibakkery S OUDHEDEN op ZONDAG 2 AUGUSTUS al het STEDMLIJK MUSEUM des namidd s van 4 6 nar weder voor den verminderden eutréeprgs van 10 cents de persoon toegankelgk zyn Snelpersdruk van A Bbimkuan te Gouda DE COMMISSIE Groot Cagliostro Tlieater staande met eene geheel naar den eisch des tijds ingerichte Loge met nieuwe prachtdecoratien op de MARKT tegenover het koffiehuis van den heer BACKERS alhier alwaar voorgesteld worden de grootste en prachtigste sensatie stokken dezer eeuw waaronder biizonder uitmunten Het grootste historisch fantastisch Ballet met Apotheose BLAUWBAARD GEESTVERSCHIJNINGEN zonder Spiegels het nieuwste des tegenwoordigen tyds MateriaHaaUe van Oeestenvormen en Seance in licht en duister Een blik in den droom der geestenwereld Alle nieuwe stnkken uitgevoerd door A Albie Tot slot van iedere Voorstelling De Bivladero of de Diamanteogrof waarbji voorkomen de prachtvolste zilverre ns in bet ryk der Bloemen met de prachtigste Feeërieën Levende Beelden Renzenfonteinen enz enz Prflzen der Plaatsen l Bang ƒ 0 99 2eRang ƒ O CO 3e Bang ƒ 0 30 DONDERDAG en verder gedurende de Kermis eerste groote brillante Voorstelling des avonds ten 8 nor Van af VRIJDAG tot MAANDAG dagelijks des namiddags ten 2 nun Groote Kinder en Fainilie Voorstelligg waarbij zal uitmunten het groote historische fantastische Ballet met Apotheose SPBLAUWBAARD In deze voorstelling op alle rangen half geld In de voorstelling van twee nnr optr 3ing van den beroemden Heer FIGARO die voorstelt Schijnbare Tooverknnst met uitreiking van Souvenirs aan de kinderen KERMIS TE GOUDA Standplaats bezjjden de WAAG Geen Horoskoop Planeet of Waarzeggerij neen niets van dat al SPIRITISME EN SOMITAMBULISME door Prof Mullens en zjjne Dochter die de eer hebben gehad voor Koning Prinsen en Graven van Nederiand werkzaam te zijn geweest waarvan de bewjjzen voor een ieder ter inzage liggen in hun Theater ook is de Prof lid en gedecoreerd van het Roode Kruü I NB De Somnambnle ziet alle voorworpen in haren slaap en schetst het menschelyk karakter Verscheidene dagbladen geven hunne recensie als volgt En wie wil zgn eigen karakter niet eens gaan verkennen daartoe bestaat de beste gelegenheid bji Prof MULLENS en zqu Dochter niemand zal onvoldaan zjjn Tent veriaten maar verbaasd staan over het Somnambulisme dat daar te aanschouwen is De Herstemming voor den Gemeenteraad De verkiezingen voor den raad hebben een resultaat gehad dat ons verheugt het herkiezen namelgk der aftredende leden Voor de baitengewone vacature echter is geen beslissing verkregen en herstemming noodig lo den regel laten wg het voorbereidend verkiezingswerk voor den raad over aan de kiesvereenigingen wier eigeuaaidige roeping het is Vooial het stellen van nieuwe candidaien behoort daar thuis omdat het doel is versnippering van stemmen te voorkomen en wg nit den aard der zaak niet veel meerder licht kunnen ontsteken dan in deze byeenkomsteii geschiedt Bij eene herstemming echter als die a s Dinsdag aan de orde is loopt de keuze slechts over twee namen en valt het niet zoo moeilgk om och een oordeel te vormen over de betrekkeIgke verdiensten van elk der candidaten Wg aarzelen dan ook niet onzen lezers die kiezers zgn aan te raden hun stem nit te brengen op den heer Van der Garden die trouwens bg eerste stemming bgna de vereischte meerderheid had verkregen en das het vertrouwen bezit van een groot deel der kiezers De heer Kampo is een achtenswaardig burger en een gverig man van dcen doch wg weten van hem niets bijzonders dat hem bg voorkenr geschikt zon maken voor lid vanden raad Wg houden bet er voor dat hg het alleen aan zgn relive te dankaa heeft dat de audacht van een deel zijner medeburgers en wel die zgner geloofsgenooten op hem gevallen is Den heer Van der Garden daarentegen achten wg een ia vele opzichten geschikt lid voor den raad Hg is van Gondsche familie en velen kennen hem van jongs af Hg heeiteene wetenschapiielgke opleiding genoten en zich in de laatste jaren bewogen op practisch terrein waar hg gelegenheid gehad heeft de behoeften en eischen der maatschappg de belangen van handel en ngverheid te bestudeeren Nog heeft hg dit voordeel dat hg van gemeentezaken en administratie bgzonder werk gemaakt heeft Immers toen hg om gezondheidsredenen zgn ontslag moest nemen als ofiScier en hg naar een anderen werkknng moest omzien heeft hji een tgdlang zich voorgesteld te dingen naar een post als burgemeester of een andere betrekking van administratieven aard zelfs heeft hü met goed gevolg het examen afgelegd voor controleur De toen opgedane kennis van gemeentezaken wetten en administratie zouden hem als raadslid uitstekend te pas komen en is eene aanbeveling te meer Later zich voornamelgk bezighoudende met assurantiën en concessiën heeft hg de wereld van hare bedrgvige en practische zgde leeren kennen en menschenkennis ea ondervinding genoeg opgedaan om hem eene plaats in den raad waardig te maken Om al deze redenen geven wg voor ons de voorkeur aan den heer A L VAN DER GARDEN en bevelen hem met nadruk bg onze lezers aan Het is wellicht niet overbodig aan te dringen op eene getrouwe opkomst Enkelen die gaarne den aftredenden leden hun stem gaven zullen nu misschien in de verzoeking komen thnis te bljjten nu het een nieuw lid geldt dat zij minder kennen Laat dezen evenwel bedenken dat het kiesrecht hun den plicht oplegt naar hun beste weten tot het welzgn der stad mede te werken wegblgven en veeleer elk zgi om zgn burgerplicht naarj brengen m BINNEN mi ia namiddag Blegging plaats Sociëteit Ont B ek r door velen GOUDA 1 AogBêitt L Diuadag 4 Aognttus ten balf 2 uren de eertte hebben vsn bet nieuwe geboë Genorgen w lk plecbtighef zal worden bjjgewoaad Zondag hield decooperatieie lÉDigiagnVaonorg te Gouda afd van bet Ai e aJMerl WerkliedenVerbond baar gewone SmaaaoHtKhe vergadering in het Vereenigiogagebonw Jla de opening der vergadering door den voorzitter bracht de penningmeeater tijn finantieel veralag ïb waarcit bleek dat de totale onttangit tatj lin ƒ 300 waa gekloomen ui van gestorte Mieden voorti dat het leden ai door vertrek Jïir elders met één was verminderd en nu SO btdiMg Na dit verslag werd den Mkingaeester J A de Peer na neus het bestuur e jde leden door den Voonitter een cadeau aangeboiM bealaande in een nickel Bemontoir Horloge als k van erkentelijkheid vQOr tgn gehoadeo adBiiai lratie Met genoegen en dank werd dit door def penuingmMSter aanvaard die beloofde het slMda als een blijreiid aandenken te tallen brtohoaw B Nadat nog eenige huishoudelijke taken waren beMroken werd de vergadering door den voortitter jptloten Uol ImtiuLi iMt Jk t iii ito t cdBvrnfoDdi ProTidentia alhier werd Zondag jl teer aangenaam Terraat door de mededeeling ran ban seoretansBoekhonder J Th Imhoit dat een flinke vlag 8 m lang waarin het insigne en de naam der rereeniging geschilderd door een der bh Donttenrs waa cadeau gegeten Reeda dadelqk werd den leden daarvan kennis gegeven en pr jkt thans gedurende de kermisweek ona Vereenigiugs gebonw met een flinke toepaaselyke driekleur Indien uu een of jneer outer donatrioes ona eena een banier vereerden dan waa onte vereeniging van al het ooodige voortieu Wie weet wat nog gebenrt f Wy hopen het I WerkmanOoék Onder opluialering der muiiek van de AA tohutterij hadden glateren op het katerneplein allerlei tpelen in de open lucht plaats als tobbeateken alootjespringen ent De soldaten amuseerden zich uitstekend en een daverend gelach ging er op als er een in het water in plaats tan op den kant terecht kwam of als een ander den natten inhoud fan de tobbi op bet lyf kreeg Het geheel leverde eeu aardig iroolgk getlcht op Het toontje fan P Schouten alhier ongeveer 6 jaar oud is gisteren morgen in het water van de Laiarnskade gevallen en verdronken Gisterenmorgen omatreeka 12 uur ia op de Karnemelksloot een jongen nit Beenwyk te water geraakt die weldra in het midden der vaart lag en met de stroom medeging De adaistent op de twemaobool Keuriugs daar nankomeode sprong gekleed te water met het gefolg dat hg hem redde Gisteren ia door de politie alhier aangehouden Jaooba van Oog die op de kermis roet wafelen liep omdat tg iich had schuldig gemaakt aan diefstal van kleederen in een logement alwaar tg met baar bgtit logeerde Het ontvreemde is door de politie in bealag genomen Drie personen vreemd aan dete gemeente die verdacht waren tich aan kleine diefstallen te hebbeo schuldig gemaakt en plan hadden lu het groot te beginnen tgn door de politie uit deze gemeente erwgderd Gisterenavond ia een begin van brand ontstaan door het omvallen van een petrolenmlamp in een poffertjeakraam welke gelukkig teer spoedig werd gebluscbt doch de toon van deu kramer bekwam brandwonden aan beide handen De Botterdamsche Rechtbank heeft gisteren veroordeeld F J K koopman te Gouda wegens diefstal van kippen eu een span touw tot 3 maanden celitraf Men meldt nit Berg Ambacbt De hooibouw i alhier en in den omtrek afgeloopen hij werd door uitstekend weder begunstigd De qualiteit van het hooi is teer goed maar bg de meeste landbouwers laat de qoaotiteit veel te wentchen over Langdurige droogte en de talrijke veldmnizen hebben het hooilacd veel schade toegebracht Te Berg Ambacht werden in dete week de jaarlgksche landferpnchtingen gebonden van den Ambachtsheer en van die van het Kroondomein onder Berg Ambacht en Lekkerkerk De eerste bracht 153 60 op dat is ƒ n 60 minder dan in 1884 van die van het Kroondomein was de getamenlgke opbrengst ƒ 747 50 tegen ƒ 686 in hel vorige jaar Toch is de opbrengst betrekkelijk minder dewjjl de hoefeelbeid verbouwde hennep ditmaal grooter is dan in het vorige jaar Uit den bekenden roman Oeier Wally van mfffr Von Uillern heeft de auteur telf een tooneelstnk getrokken dat teer wordt geroemd t Is door Utt NederUmiUck Tomeel gekozen als eerste nieuwe rol foor mevr Frenkel Bonwmeester die met 1 8ept e k hue verbintenis aan dit getelschap begint Men meldt aan de Leidtche Courant Rijnlands boeiem wordt looveel mogelg k onderhouden door het inlaten van water uit de Gouwe doch hg is minatens een halve Rgnl voet lager dan bg gewonen tomerstand Het watergebruik overtreft dan ook verreweg de inlating co naarmate de regen uitblijd neemt de behoefte aan dat verbruik toe Alleen wat lederen dag de polders inlaten om tooveel mogelijk het uitgemergelde weiland te drenken dan hetgeen aan water tweemaal daags gebezigd wordt in het aantal kwcekerüen buitenplaatsen tuinen en bouwvelden om te gieten bedraagt duizenden vaten Bg dit betrekkelgk gebrek kon lot duaver over onzuiverheid of stank van het boezem aler niet geklaagd worden Dinsdag is by de arrondisaemenla reohtbank te Aasen in openbare titling behandeld de zaak van 6 G een meisje van 12 jaren dat haar vader een pannekoek heeft gebakken waarin rattenkroid was gemengd en van welke het gebruik den dopd van haar vader wonende deatg da te Willemaoord gemeente Emmen ten gevoUe beeft gehad Het kind is lichamelijk goed doch geeetelgk slecht ontwikkeld leten en schrijven had tg niet geleerd Zij schijnt steeds door haar vader ruw behandeld te tgn g orden Dete wat een zeer hardvochtig persoon die tgne kinderen steeds sloeg en het met tg ne vrouw ook niet heeft kunnen vinden daar dete hem had rrrlaten Het O M bg monde van den subit off den heer Moens eisohte na de laatige qnaeslie der toerekenbaarheid op den voorp rond te hebben geateld de veroordeeling van de beschuldigde lot plaatsing in eeu verbelerhuis gedurende 10 jaren 0 er acht dagen volgt de uitspraak Eergiaterennaohl is Ie Kralingen in de B K kerk ingebroken De dief heeft zich door deu muur van de begraafplaats over te klimmen toegang weten te verschaffen lol hel achtergedeelte der kerk en is van daar ongestoord door het verbreken van eene rnit boven de deur en met behulp een touw en een laddertje in de kerk gekomen Dtór werden de offerbuaen nagezien doch daar die bgna eiken avond door der koster worden geledigd bfeft de dief er hoogstens een paar gulden in kunnen vinden Voorts heeft hg op het altaar een bezoek gebracht doch hg werd ook daar leleurgesidd aingetieo