Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1885

3S70 Woensdag 5 Augustus 1885 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN D Inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ZLIVEUK FKANSCHK WIJNEN De bekende BOBDEAÖX k 27 per 48 Plessohen met accijns franco huls geheel Nederland ook per proefflesch kwart en taalf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEHKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessctien verkrijgbaar Adres VVIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Benig Depot van Welleji s Eodnekamp Elixter Pe Kiesvereemging GEMEENTEBELANG blijft voor de Herstemming op DINSDAG 4 AUGUSTUS met aandrang aanbevelen den Heer A R VAN DER GARDEN die bö de eerste stemming reeds 263 stemmen op zich vereenigde HET BESTUUR G J STEENS ZIJNEN Voorzüter I Dr H IJSSEL db SCHEPPER J POST VAN DBR tUBG Penningm H W F BONTE Secretary ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der fiima INGEN H0U§2 LIPS Wgnhandelaren te Breda Vestigt de aAndaoht op de uitstekende BORDEAUX a ƒ 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accijns franco huis doorgeheel Nederland ook per half en kwart ankers Proefflesachen 0 65 per flesch Alle bekende merken zgn bij mg steeds op flesch verkrijgbaar PRIJS COÜRANTEN worden op aanvraag franco toegezonden SchouwbURft VAN LIER H oog straat 130 SPECIALITEIT IN COESETTEN Damesen Kinder Oodergoed Tricot Tailles Handschoenen R uches enz van AMSTERDAM Standplaats GBOOTB MARKT tegenover het Hotel de PA A UW Directie A van LIER Zondag 2 en Maandag 3 Augustus tot sluiting van het Tooneel raSCIjmilJENIET Opgericht te Londen 1714 LONDEN de Engelsche Bank BERLIN Referentien Dmtsche Bank AMSTERDAM Banque de Paria et des PaysBas Belegd Hapitaal f 21 800 000 De Union sluit Verxekering op het leven voor ieder bedrag ook met aandeel in de winst Over de laatste 40 jaar werd in doorsnee 7 j pCt per 5 jaar en over de laatste vijf jaar 8 pCp van de verzekerde som goed geschreven De Union onderwerpt zich aan de Nederlandsche wetten Oeneraal Agenten voor Nederland JÜ0STE DE RORDES Reguliersdwarsstraat 73 Amsterdam AGENT voor Gouda en Omstreken De Heer J van Eeedt Portland Westhaven B No 180 G 0 u d a Biyspel met zang koren quodlibets en coupletten in 4 bedrgven naar het Hoogduitsch van Léon Tkkptow vrjj bewerkt door 0 P T Bigot muziek van BiNAVKNTE 125 maal zoo te Amsterdam als elders met het grootste succes opgevoerd Aanvang 8 uur 1 rang ƒ 1 49 2 rong ƒ 1 3 rangTBots 4rang40ot Plaatsen zijn dagelijks aan de SchouwburgLoge te bespreken a 10 cent Groot Cagliostro Theater staande op de Markt over den Heer BAKKERS TOT SLUITING Zaterdag Zondag en Maandag Groote Avondvoorstellingen des avonds ten ö j uur MAANDAG MIDDAG TEN 2 UUR Groote Kinder en Familie Voorstelling P DEN BUOEDEll Lange Groenendaal 1100 levert fijne dikke Banket Hammetjes van 5 6 en 7 pond bijna zonder been a ST j cents het pond 2 ie soort a 30 et Op verlangen worden beide soorten eerst doorgesneden Openbare Verkoopingf vaa eene GROOTE PARTIJ Vloerkleeden Karpetten Matten Behang jk apler Zadehnpker8 G1 ed8chap enz en eenig en Inboedel op Dinsdag 18 Augustus 1885 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wjk K No 2 5 aan de Peperstraat te Goitia ten overstaan van den Notaris G J FORTUIJN DROOGLEBVER 19 LET WEL Het grootste wonder dat voor de eerste maal in Nederland is gearriveerd De Vrouw zonder Onderiichaam is op de Kermis alhier en is slechts te bezichtigen tot en met Zondag Het grootste succe op de jongste Kermis te Utrecht gehad hebbende zoo hopen wjj ook bier op een druk bezoek Uw Dienaar J HATTRIN Directeur Standplaats Markt over den Heer H Gooaissï Eerste Rang 25 Ct Tweede Rang 15 Ct KERMIS TE GOUDA Standplaats bèzydes de WAAG Geen Horoskoop Planeet of Waarzeggerfl neen niets van dat al SPIRITISME SOMlSrAMEUIISliIE door Prof MuUens en ïjjne Dochter die de eer hebben gehad voor Koning Prinsen en Giaven van Nederltnd werkzaam te zyn geweest waarvan de bewjjzen voor een ieder ter inzage liggen in hun Theater ook is de Prof lid ea gedecoreerd van het Roode Kruis NB De Somnambule ziet alle voorwerpen in baren slaap en schetst het menscheljjk karakter Verscheidene dagbladen geven hunne recensie als volgt En wie wil zgn eigen karakter niet eens gaan verkennen daartoe bestaat de beste gelegenheid bjj Prof MULLENS en zjjn Dochter niemand zal onvoldaan zjjn Tent verlaten maar verbaasd staan over het Somnambulisme dat daar te aanschouwen is Bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda zjjn voorhanden VERVOLGBUNDEL OP DE Evangeltsütie Gezangen Prgs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent Men lette op de VOORDEELIGE VOORWAARDEN van Dienstiiemingf VOOE HET Leger in Nederlandsch Indië omschreven in gedrukte mededeelingen die gratis verkrijgbaar zjjn bg het Departement V n Koloniën te s Gravenhage en voorts bg alle Burgemeesters Snelpersdruk vdn A Bhinkuah te Goud De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave iu den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjs per drie maanden is 1 25 franco per pogt 1 50 BINNENLAND QOUDA 4 Augu lns 1886 Naar wy leroemen i bet Kerkbestuur van de £ K Parochie van O L V Hemelvaart van het Touuis iu take ile Gaatbuiskerk op de Ooithawn alhier in booger beroep gekomen Het jreanltaat van het ouderioek van het water der Gouüaolu Waterleiding gedareude de maaud Juli is geweest alt volgt Concessievoorwaarde is 15 milligram perinangaiMat an Kalium per 1000 cc 8 Juli bcuoodigd SjS milligr per 000 ce SI ♦ f I Bg de verkiedng oor drie leden van den Israélitiiofeen kerkersld t n herkozen d bfa A J vaa Utuizig M 8 Cats eu M Cohen terw l voor de vacature veroorzaakt door het overladen van den heer A B rin Leer de heer U Horueman it gekoien Koningin Emma beeft gisteren den gebeelen dag door uit alle oorden des lauds prachtige bloemruikers ontvangen van de firma Van Kempen Zoon fabrikanten te Voorschoten een rijk bewerkt album In een buitengewoon Po tVteiW verzoekt de comnisiaris van politie t Arnhem opsporing ran twee gouden dames iemontoirs ongerepasseerd met porseleinen wyeerplaten gouden wyters gegnillocbeerite achterkanten verguld koperen cuvetlen waarop waarscfagnlyk is gegraveerd Cylindre 8 rnbis en op de binueuigde der buitenkasten K 14 met de nummers Dete horloges zgn op 80 Juli jl aldaar ontvreemd vermoedelijk door pleiiierreizigers uit Rotterdam of Gouda Naar het Dagblad verneemt heeft de Minister van waterstaat en ten aanzien van den postdienst op Zon en algemeen erkende christelgke feestdagen het volgende bepaald De brievenbestelling in de bebouwde kom van plaatsen die meer dan 15 000 zielen hebben tal driemaat plaats hebben als voren in plaatsen van meer dan 3000 en minder dan 15 000 zielen tweemaal en io plaatsen met minder dan 3000 zielen eenmaal De bestelling buiten de bebouwde kom der plaatsen voor zooveel daar thans op Zon en feestdagen nog meer dan eenmaal daags wordt besteld wordt in gelgke verhouding als ten aaniien van de bestelling in de kom is bepaald beperkt Mocht er na de aankomst van een post niet meer worden besteld dan wordt aan de ingezetenen tot een kwarl uur na aankomst dier post de gelegenheid gegeven hun daarmede aangebrachte brieven en andere stukken aan het kantoor af te halen Ten aanzien van de bestelling van enpresbrieven bleven de gewone voorschriften ook op Zon en feestdagen vsn toepassing De lichting van de hulpbiiereubussen kan worden beperkt De openstelling van de pOstkanioren en an de hulpkanloren der poslergen is nift later dan tot 6 uren s avonds en voorts zal de duur dier openstelling zgn in plaatsen met eene bevolking van meer dan 50 000 zielen acht uren io plaatsen mei minder dan 50 000 en meer dan 15 000 zielen zes uren in plaatsen met minder dan 15 000 en meer dan 6000 zielen vijf aten en in de overige plaatsen drie uren Dete wijzigingen ijn van kraoht met ingang van 6 September e k De heer Jnstos van MIaift Jr heefi een nieuw blyspel geschrever dat bg bel Ned Tooneel in studie zal worden genomen Ken Fransch heer becocbi deter dagen de winkels t sHage met een teker voeht om alle metalen voorwerpen schalen balansen bierpompen ent te vemiokelen Da proeven door hem genomfn zgn verrassend terwgl ky vennen dat eene enkele aanwending voldoende ia om de voorwerpen iii maanden in vollen glans te behouden Hg verkoopt slechts per 12 flacons maar wil voor kennismaking i flakons alt monstert afstaan tot den prijs van h MtT U kt li hri eB mr na tie aanwending de glans verdwenen is en de metalen weer hun gewone kleur terug bekomen hebben Ueu zg dus tegen d t middel op tijne hoede D Drie beeren hadden langs den teedgk OstendeBlankenbergbe wandelend iets gebruikt in een kleine herberg Zg gaven een 20 fr ttuk iu betaling maar men kon t geld niet wisselen en er was eerst op 20 minuten gaans een wooinir waar men misschien klein geld kon krggen De equipage van de Koningin der Belgen kwam aan £ eg der vrienden die bij de grenadiers had gediend meende den koetsier te mogen vragen of hij het geldstuk ook wisselen kou H M was weinig ic haar schik dat tg zich gestoord zag op haar weg Toen H M echter veriam wat er gaande was haalde de Koningin een 2 francssluk uit baar beurs en vroeg of dat voldoeode was om de oonsnmtir te betalen Te veel antwoordde de ond militair Welnu wanneer wg elkander weer eene ontmoeten krgg ik het kleingeld wel terug En de Koningin legde de zweep weer op de paarden en reed voort Door eene noodlottige vergissing heeft een jong geneeskundige de Heer M £ Sagemehl Ie ads aan het Auat Laboratorium te Amsterdam lich den dood berokkend In plaats van eea genees uiddel voor de maag dat hij wilde innemen nam hg bg ongeluk sublimaai een zeer gevaarlijke kwikverbinding met het treurige gevolg dat hij weldra onder hevige p nen overleed Nadat s Hertogenbosch dezer dagen zijn 700 jarig bestaan als stad vierde zal Breda weldra den tgd kunnen herdenken waarop het voor 1000 jaren in de rg der steden werd opgenomen Iu het boek van Van Goor leest men Witger de IV Graaf van Siryen stichtte den Burgt te Bergen en maakte Breda tot eene stadt doende die met wallen omgraven in den jaare 888 De burcht het kasteel werd reeds gebouwd omtrent het jaar 840 Daar inlussohen van Goor niet het juiste jaar der stichting maar wel van de omwalling aangeeft is het de taak der geschiedvorschers den juisten Igd vast Ie stellen waarop Breda zgn 1000 jarig bestaan als stad tal kunnen vieren Chineesoh pnpier gold tot voor weinige jaren voor ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt het non pins ultra van volkomenheid voor fijnen druk sedert is het Japansche als overwinnend mededinger daartegen opgetreden en thans moet het Koreanisobe in het noord oosten van China ook dit weder verdringen Het laatste papier wordt uitsluitend van een bgzonder soort van hennep vervaardigd en zoo het Japansche papier reeds Èijna onvertlijtbaar was dan io naluurlgk het Koreanischft thans eerst t cht onverslgtbaar Geolied kan men er zonnescherolcn hoeden kleedingstukkeu van maken bij de Korednen vervangt bet ook t bij hen nog onbekende vensterglas in t kort het heeft alle goede en voortrcfieluke eigenschappen van nieuwe bezemt Nbl V d B De Bmuneuslraase te Berign waa onlangs op een avond het tooneel van een gebeurtenis die bij de omstanders een uilgelaten vroolijkheid verwekte Een plattelacds schoone vergezeld door baar schat een waren lummel n iens uiterlijk en door de zon verbrand gelaat den op het velrf werkenden landbouwer verraadde wat zich koilien vermaken in de hoofdstad des rijks Toen zij van bet tentoonstellingspark aan den arm van haren Michel terugkeerde bleef zij met dezen vlak bij een staanplaats van hunrrijtuigeii wachten op een Iramwagen en merkte niet op dat het achter haar staande paard zijn kop ophief de neusgaten opensperde en begon Ie snuiven als rook bg iets kostelg ks Fluks staat bet ros raet het voertuig waarvoor het gespannen was onberaerkt achter het paar snuffelt een oogenblik houdt met tijn geprikkeld reukoigaan stand voor ile tournure der schoone en bijl o ontzetting op den voor hem liggenden modebuit stevig toe De gebetene schreeuwde alsof zij aan het spit gestoken werd en wilde met behulp van haren stoeren geleider zicb uit de tanden van bet ondier losrukken Maar het paard had zich vast gebeten Het liet zich niet afschrikken van het bereiken van zgn doel Een ruk een scheur en het arme slachtoffer der mode stood met gescheurd kleed half in haar onderrokje daar In stede van de onderstelde touruure kwam er echter te voorschgn een frisoh riekende bos hooi De Londensobe correspondent van het Nieuw van den Dag heeft onderscheiden autoriteiten Engelsche zoowel als Zuid Afrikaansche kunnen raadplegen in verband met het üen r ielegram dat dezer dagen meldde dat de Transraal bare betalingen had moeten staken Noch de tegenwoordige ministers van Koloniën aan wien hg bg bet diner in Mamion House werd voorgesteld noch de groote boezemvriend dr Clark waren overtuigd dat bet bericht waarheid bevatte laatstgenoemde hield t zelfs bepaald voor een ma noeuvre van de vijanden van den Transvaal om te traohlen op het nieuwe conservatieve kabint t invloed uitoefenen ten nadeele van dat land De Afrikaansche autoriteiten die hij raadpleegde waren de bh J H Hofraeier leider der Afrikaanache parlg iu het K inpsche Parlement en D J Esselen gedelegeerde en staals seoretaris der Nieuwe Republiek Ook zg belwgfelden de aarheid van het telegram dal lu ieder geval den toestand overdreven voorstelde Ook was t niet de eerste maal dat Reuter over Z Afrikaanscbe toestanden onjuistheden naar Engeland seinde Eindelgk sprok de oorrespomlent het hoofd van een voornaam fiuanoieel huis te Londen Zijn oordeel luidt anders ofdcboon bij een Afrikaander is