Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1885

I r fHet bankroet ran de Xraniraalache Republiek dui meende de bankier zal geen sterfeling rerwondereo die bekend is met de methode vau de tegenwoordige beatuurdera tan dat land en het ia te hopen dat het eindigen lal met hun aftredeo om plaata te maken or eerlyker en geaohikter beambten Ware de Krüger Regeeriog minder aathoadenc en veratandiger ge eeat dan souden op dit oogenblik de groote minerale en landbouwkundige bronnen an de Tranaraal loorer ontwikkeld igs en zou de immigratie hare bef olking ermeerderd hebben en hare financiën zoo verbeterd dat dat de geldelyke toestand gezond zou wezen De anti Éngelsche geroelens ran de Krügera Smits en Uu Toita hebben echter bet geld uit het land gehouden ea degenen tegengewerkt die getracht nebben bet er in te brengen terwgl de mindere beambten bij gebrek aan betaling van hunne salarissen uit de bankroete schatkist der Republiek niet geaarzeld hebben hunne verliezen te dekken door prakiqkeo die om geen hardere uitdrukking te gebruiken minst genomen zeer onregelmatig waren Met eene nieuwe en geschikte Regeering ia er nog mogelgkheid dat de Transvaal zich lot een voorspoedig land ontwikkelt maar de eerste stap in die richting moet zijn het afzetten van die harpiet plunderaars die het land ecnigen tijd regeerden en daarna ruïneerden In ongeveer geleken geest laat zich de Financial New $ uit Op grond van een en ander en vooral op grond van hetgeen hg van den Minister vernemen mocht betreifende diens gevoelen omtrent eene annexatie van de Transvaal als gevolg van haar ongunstige financieele omstandigheden meent de correspondent de volgende oonolusièn Ie mogen trekken lo I at de financieele toestand van de Transvaal hetzij de Reuterdépêche onjuist of overdreven is allertreurigat mag genoemd worden een feit trouwens waarmede men bekend waa 2a Dat de Transvaal er zich echter wei zal uithelptu zooder verplicht te z jn zich officieel in staat van faillissement te verklaren 3o Bankroet of niet er van annexatie door Engeland wel geen sprake zal zijn tenzij van de Transvaal het voorstel daartoe zou uitgaan 4o Dat de Transvaal dus hoogst waarachgulgk wet zelfstandig zal blgven maar dat bet zonder de krasse uitdrukkingen van den bankier en Je Finan iVeiM en arloJren ie willen endoaseereu die de heeren Kruger Smit en Du Toit van oueerlijkheid beschuldigen en hen bestempelen met den naam van op roof uit zijnde avonturiers en plunderaars van alle zijden blijkt dal er onder de tegenwoordige Regeering aldaar groole ongeregeldheden plaats hebben gehad dat zij daardoor de sympathie van velen hei ben verbeurd en dat men met zijne onderhandelingen met de Transvaal in alle opzichten voorzichtig moet zgn Het voorloopig verslag over de Grondwetsher zieningvoorstellen is verschenen De meeste leden meenden dat er aan Grondwetaherziening behoefte bestaat vooral ter zake van i kiesrecht Zi er velen meenden dat de herziening zich verder moest uitstrekken allereerst lot bepalingen omtrent onder gs saraeiiEtelling der Eerste Kamer en de geldelgke verhouding van den Staal tot de kerkgenootschappen Afgescheiden vnn den inhoud der aangeboden voorstellen was t meerendeel der leden van de noodzakelijkheid van grondwetsherziening overtuigd Sommige leJen waren van eefje andere meecing Zeer vele leden meenden echter dat de Regeering de nationale behoeften en wenschen welker vervulling door de bestaande Grondwet wordt belemmerd en waarop dus bg hare herziening bovenal had moeten worden gelet ten eenenmafe had miskend Ëenerzijds klaagden de voorstanders von een zeer uitgebreid stemrecht dat door de voorstellen der Regeering de mogelijkheid werd uitgesloten om aan de zoogenaamde arbeidende klasse kieabevoegdheid toe Ie kennen Anderzijds kwamen de tegenstanders der bestaande schoolwetgeviug nadrukkeigk op legen de houding der Regeering die zich van het artikel der grondwet omtrent het ooderwgs met enkele regelen had afgemaakt De reeds bekende twee collectieve nota s werden overgelegd De voorstellers betoogden dn een nationaal w rk als grondwetsherziening alleen kan worden volbracht Joor eene Regeering die de iwhoeflen der natie gevoelt Dit kan van de tegenwoordige Regeering niet getuigd worden anders zou zg bg de eenige vraagstukken waaromtrent bg hel volk een bepaald verlangen bestaat onderwijsqoaestie en kiesrecht voor de arbeidende klasse niei onopgelost hebben gelaleu Een groot aantal leden beloogde daarentegen dat de Regeering w degelgk omtrent beide quaeslien een bepaald standpunt bad ingenomen Ten aanzien van het kiesrecht draagt de Regeering bepalingen voor die hoogst waaracbgnlgk meer in den geest der Kamer zullen blgken te vojleo dan eene regeling waarbg nu reeds ana de arbeidende klaase kiesbevoegdheid zou zijn toegekend En wat het onderwgs betreft vare het onredelijk der Regeering tot grief te maken dat zg daarin geen verandering bracht waar zg dele niet door de noodzakelgkheid of een evident staatsbelang geboden acht lutuaachen waren er ook onder de voorataudera der beslaande schoolwetgeviug dit erkennen moesten dat de Regeering zich van het onderwgavraagatuk een weinig al te gemakkelijk had afgemaakt De overgroote meerderheid achtte het intuaschen een duren plicht der Kamer om de bealiaaing over de aangeboden tooratellen ondanka de nota s te helpen voorbereiden met bekwamen spoed De mogelgkheid bestond dat de Regeering alsnog eene wijziging van art 194 voorstelt en de voorstellers der nota s verzekerden dau ook dat de indiening daarvan beodgde de Regeering met de volle stemming bekend te maken om haar van de noodzakelijkheid van verandering van het tiende hoofdstuk te overtuigen In zoover hadden de nota s geen obstrueerende daar wel degelijk eene iipbouwende strekking Vele leden vertrouwden dat ook indien het niet tot een vergelgk kwam omtrent art 194 de onderteekenaars der nota s zouden medewerken tot Grondwetaherziening daar hun ongeziudheid toch weinig conatilutioneel en evenmin verstandig was Daarop werd evenwel door onderteekenaars verklaard dat het door hen ingenomen standpunt niet kon worden prgsgegeveu Overigens meenden vele leden dat al kwam geen herziening tot stand de overweging er van tot eene betere verstandhouding der staatkundige richtingen onderling zou kunnen leiden De voorstellers der nota a wesen de uitnoodiging van de baud om hun art 194 te formuleeren dit was Regeeriugsplicht Verscheidene voorstanders der beslaande schoolwetgeviug ve klaarden lich bereid om ter beëindiging van den onderwijsstrgd mede te werken lot wgzigiog van art 194 voor zoover dit zonder verloochening van beginselen mogeigk waa De onderteekenaars der nola s verzekerden dat hun bedoeling niet was de openbare school op eeumaal af te breken maar de oprichting van vrije scholen door de wetgeving in de hand te laten werken opdat zij langzamerhand me r en meer in de plaats der overbeidsacholen Eouden kunnen tredeu Het denkbeeld van enkele leden om de Comm van Rapp met de Regeering over eene wgziging van art 194 in overleg te doen treden vond van verschilleuile zgden brslr diug Vele leden betreurden bet dat de Begeering het elfde Hoofdstuk der Grondwet geheel onveranderd wilde laten De meesten hunner betuigden bgval aan het voorstel der Staatscommissie Een aantal leden zagen echter geen voldoeoden grond om thans op herziening van bet elfde hoofdstuk aan te dringen Verscheidene leden die ten volle instemden met de Regeering dat materieele reranderingen in de regeling der troonopvolging onnoodig zijn aohtten het evenmin geraden den vorm der bepalingen der Grondwet te died aanzien te wgzigen wat andere leden bestreden Enkele leden hadden bezwaar tegen bet behoud der bepaling volgens welke de Kroon eventueel in het huis van Nassau Weiburg zou kunnen overgaan Kanarierogels te temmen is niet moeielgk als men t maar goed aanlegt en er geen te oude vogels voor kiest Men neemt het diertje in de hand en draait het snel in een kring rond totdat men bij het voorzichtig openen van de hand bespeurt dat het bedwelnf ia en mei dichte oogen ligt Dan legt men bet met den rug op eene tafel en een potlood op deu hala en houdt twee vingera op hit bedwelmde dierije gericht niet bijwgze van raagneliseeren maar opdat het ala het de oogen opent zich bewaakt zie en er niet dadelijk aan denke eene poging te doen om te vluchten Beproeft het dit dan moet het terstond weder in de hand genomen worden en dezelfde behandeling opnieuw ondergaan Na de derde omdraaiing moet men het niet weder op de tafel leggen mimr het voorzichtig op eene kastdeur zetieu totdat hel een vast steunpunt heeft Dan moet men de deur langzaam heen en weer bewegen waarbg het bedwelmde vogellje moeite heeft om zgn evenwicht Ie houden maar zoodra het wil wegvliegen moet men het grg pen en het weder in een kring omdraaien Na eene poos houdt men den op de deur heen en weer zwaaienden vogel bedaard den vinger voor Terstond kiest hg het vaste ateunpunt en apringt op den vinger Andermaal zet men hem op de heen en weer bewegende deur en houdt hem weder den vinger voor dien hij nu als vaat steunpunt zoekt Meestal is daarmede de vogel getemd en in de koji gebracht zal hij als men den vinger l daarin steekt er dadelijk op ipriogen Boel hij dat niet dan moet men den volgenden dag alles weer van voren af aan beginnen eu dan is het zeker met den gewenachten uitalag dit ie echter zelden noodig gewoonlgk gelukt het op eeiia Is de vogel eenmaal aan den i inger gewoon dan neemt hg ook uit de andere hand of uit den mond eten aan en gewend er tioh vrg rondvliegend ook spoedig san om als hij gleroepen wordt op de band Ie vliegen Hij heeft in den menieh zgn meester erkend eu onderwerpt doh üa iien omdat hg moet Ëenigen tgd geleden werd door de dagbladea vermeld dat er bg micruacopiach onderzoek op verscheidene geldstukken allerlei kleine organismea ala spoten van schimmel bacteriën en bacillen gevonden waren Nu komt er nog de medrdeeling bg dat er ook zulke kleine lichaampjes ia de baakbiljetten zgn f La Flore dei Billeti de Banque ia bet opichrifl van een artikel in het Fransche lijdschrift Sciaee et Nature dat niettegenstaande zgue belangwekkende strekking toob in lerband met de jongila ontdekkingen in de bacteriëokunde voor vreesachtige gemoederen wel iets verontrustends heeft Daar het echter reeds lang bekend is dat boeken geldstukken en andere voorwerpen die veel vso de eene hand in de andere gaan de verspreidinK van besmettelgke ziekten bevorilerrn beval dete mededeeling eigenigk niets nieuws Als de besmetting zooals men tegenwoordig aanneemt veroorzaakt wordt door lichaampjes hoe klein ook dag moeten de kiemen van zooveel beteekenis microscopisch te ontdekken zgn Waai die plantjes die men op geldstukken en bankbiljetten heeft opgemerkt vandaan komen ii begrgpelgk als men maar aan de zaogeoaamda zonnestofjes denkt Deze worden zooals men weel zichtbaar wanneer er door eene reet in eene donkere kamer een zonnestraal valt Zelfs in schoongehoudsn en goed geluchte kamers vertoonen zg zich dwarr reiend in ontzagigke menigte en overdekken weldm elk voorwerp met atof Ouder den microaooep beachouwd bestaan zg uit vezeltjes eu haartjes zoowel als uit de kleinste plantvormeu en hare kiemen of zoogenaamde tporen van schimmel Dat die kleine organismen ook op geldstukken en bankbiljetten e vinden zouden zgn was dus wel te verwachten Ja daar beide betaalmiddelen jaar in jaar uit door veel hauden gaan en in vele vertrekken komen waardoor zg boe langer hoe vetter en kleviger worden zgn zg losoaderheid geschikt om eene buiteugewone hoeveelheid micro organismen op te nemen die door afvegen of afwrijven niet weder te verwgdereo zgn Hoewel het niets nieuws is dal er op klinkende munt en papieren geld plantaardige kiemen voorkomen is het toch niet oubelangrgk te vernemen tot welke soorten dis behooren Op geldstukken zetten zich inzonderheid kleine eencellige wiereu plearococcut en verwante soorten die overal verspreid zijn en geheel uitdroogea kunnen maar bg de minste aanraking met vochtigheid weder opleven Zij vermeerderen door zich te verdeelen en zijn zoo klein dat ongeveer 6000 van die korrelachtige cellen naast elkaar gelegd eerst de leogts van een duim hebben De bankbiljetten de Scbarschmidt mieroscopisoh onderzocht heeft met name de Oostenrgkacbe en de Russische bevatten behalve stgfselkorrels en deelen van vezels haren en schilfers ook een aantal kryptogamen Het genoemde tgdsohrift geeft eene afbeelding van een bankbiljet alsmede vsn de dingen die zich in bet gezichtsveld van deit microscoop vertoonen Negen honderdmaal vergroot ziet men Bacterium termo gelede slaafjst die vroeger als t ware de laagste grens ran levende organismen uitmaakten maar thans nu men beter instrumenten heeft ora waarnemingen te doen in kleinheid ver overtroffen worden door de volgende splijtzwammen micro kokkusaooriea en reeds ontwikkelde schimmels van het biergist verder lepthotbrix of diaailvormige bacteriën verschillende bacillen en eindelijk de reeds genoemd ook op geldstukken voorkomende wieren t Is als waorscbgnlijk aan te nemen dat die talrgke afgebeelde organismen en lichaampjes op veracheidene bankbiljetten zgn voorgekomen Al heeft men tot dusverre nog geen onmiddellijk aanstekend wetkendelichuampjes ontdekt toch hebben deze onderzoekingen outegenzeggelgk eene ernstige rgde omdat de mogelijkheid bewezen is dat de micro organismen waartoe eenige der kleinste en gevaarigksie vg snden der meuschen behooren overal in ons midden kunnen voorkomen zelfa op de anders zoo welkome geldstukken en bankbiljetten Mogelijk leiden deze opmerkingen er toe om in tijden van besmettelijke ziekten eenige voorzichtigheid in acht te nemen bg bet behandelen van geld of geldswaarden Het systeem van de Engelsohe Bank waar eene weder ingekomen banknoot nooit voor de tweede maal uitgegeven mag worden al was zij ook maar een uur iu omloop geweest beeft dus ook uit het oogpunt van gezondheidsmaatregel een onloochenbaar voordeel ofschoon het slechts tot voorkoming van vervalsching is ingevoerd Schellen uit het itaMtttn in Amerika aldus luidt de tekst vaa een werl dat voor esnigen tgd te NewYork het liobt zag waarin men menig aardig staaltje aantreft uit het leven der Amerikaansche dames Voor de zelfstandige dames zegt de schrijver 0 a die geen mannelgke familieleden hebben maar Inch gaarne uitgaan onder behoorlgk geleide wordt te New York zeer goed gezorgd Er bestaat reeds sinds jaren eene vereeniging die zich ten doel stelt aan de op zich zelven staande dames het rgksie kunstgenot en andere geoorloofde genoegens die NewYork aanbiedt gemakkelgker te doen genieten door haar een falsoeul ken geleider te bezorgen Laten wy eens het geval nemen dat eene jonge weduwe of een oude jongcjuffrouw die geen vriend of neef heeft eene groote bemioiiares der muziek is zij weusoht nu en dan een concert of eene opera te bezoeken maar z heeft niemand om baar te begeleiden of wederom zij is eene vreemdelinge wie het op het oogenblik aan den uoodzakelijkeu geleider door het gevaarlijke gewoel der wereldstad ontbreekt Beiden zgn dadelijk geholpeü Zy geeft der genoemde vereeniging eenvoudig kennis dat zg op den een of anderen avond of op dit of dal uur ergens been wil gebracht warden precies op den bepaalden tgd en op de aangeduide plaats verachgnt een fatsoenlijk gekleed en zich zeer net gedragend heer maakt eene beleefde buiging bied der dame zijn arm aan dien zij naar goedt vinden al of niet aocepteeren kan en kwgt zich als een gentleman van zgn last Hg komt na afloop van het concert van de opera voorlezing of andere vermakelgkbeid terug om zgne lostgeefster op even fatsoenlgke wijze weder naar huis te begeleiden Het slaat die dame vrg onderwag een gesprek met hem aan te knoopen of zwijgend aan zgne zgde te gaan Op iedere vraag geeft hg naar zijn vermogen een falsoenlgk antwoord hg zelf mag nooit de dame met éént vraag lastig vallen of het stiliwggen ongevraagd verbreken Op de strengste wgze vervult bg zgn ridderplicht eu strekt dien op verlangen zoo ver uit dat hij zgn hem aanbevolen dame zelfs in de zaal of het parterre vergezelt en aan haar zgde h i kunsi t ander genot smaakt Zg betsalt natunrlgk zgne plaats Op hem rust daarentegen de verplichting tegenover het publiek wanneer de dame deze begeerte te kennen geeft de rol van haar broeder neef of vriend met alle bescheidenheid te vervullen Dit is inderdaad n g meer dan zelfa Pargs die Blad der galanterie kan aanwgzen Ondanks het schouderophalen van den Iwgfelaar heeft men van deze vereeniging reeds gedurende veracheidene winleraeizoenen druk gebruik gemaakt Of zg haren werkkring ook in deu zomer voortzet of zij op de aangewezen wgze ook geleidere verschaft naar Coneylilattd en of in elk geval de noodige hulp in de bruiacbeode zee te verkrggen is dnsrover zwijgt voorloopig het gerucht Daarentegen spreekt men er met veel zekerheid over dal deze voorireffelgke inrichting niet meer geheel beantwoordt aan het denkbeeld van den stichter Oorspronkeigk moet de bedoeling geweest zijn echte ridderdiensten te verleenen en de wereldberoemde Amerikaansche vrouwenbeaoherming op eene nieuwe wgze in toepassing te brengen Als ridders van den heiligen Graal offerden zich de dienstvaardigen op voor haor die eenzaam of verlaten hun bescherinenden arm behoefden De aanvrage moet ecbler zoo groot geweest zgn dal de grootmoedige ridders zich door edetknapen moesten doen helpen die niet meer zoo edelmoedig waren en den edelen dienst slechts tegen grof geld bewezen Nu moeten deze laatsteu hunne ridderlgke voorgangers geheel verdrongen hebben De plaats der Lohengrine is nu ingenomen door Lohniedienle Maar dit moet juist de asuvraag hebben doen toenemen De dames vertrouwen zich nog liever aan den betaalden fatsoenigken begeleider dan aan hem wiens ideale belangeloosheid nog wel aan eenige bedenking onderhevig kan zgn In het praktische Nederland zgn wg zoo romantisch niet maar loten de dames zich eenvoudig brengen en halen door een fatsoenlijken kruier die daarvoor dan een zwart pak er op nahoudt en KTKA rekent In het Maandblad von Dr Van Hamel Roos leest men o n Wg omvangen de mededeeling dat door een geacht scheikundige dezer dagen in een monster dop erwten in blik eeoe hoeveelheid koper gecoastateeid is ten bedrage van niet minder dau een miligram per 30 erwtjes Bij het nader onderzoek dezer zaak bleek ons dat men onlangs nil Frankrijk zoogenaamd onschadelijk groen kleursel voor groenten aan een fabrikant had trachten te verknopen hetwelk geheel uit koperverbindingen blea te bestaan Verder sohgnt hier te lande eene fabriek van verduurzaamde groenteo te bestaan welke bussen zonder naam van den fabrikant slechts met een bronskleurig Fransch etiket voorzien petit poii in den handel brengt Wij waarschuwen bet publiek ten zeerste geen bussen zonder tiaam van den fabrikant te koopen daar men al is de etiketten namaak in het algemeen ook groot ten minste eenigen waarborg heeft door den naam eener bekende firma Wg verwijzen betreffende het kopergebalie van spijzen en de meeningen in zake de schadelgkheid daarvan naar de verschillende artikelen daarover in onzen vorigen jaargang geplaatst en blgven bij onze overtuiging dat al verlangt het publiek zooals ooa I catu werd medegedeeld dat door aommige reatanratie tanratieen hotelhoudera gedaan werd fraai groen gekleurde erwten de fabrikanten streng gelaakt reap geatraft behooren te worden wanneer zij vergiften zooals koper verbindingen toch zonder twgfelzijn in ons voedael mengen Kan de kleuring niei geschieden door bgvoeging van bladgroen chlorophyl of een apoorije eener onschndelgke anilineverbinding dan is het beter de kleur der groente te laten zooals zg is alvorens zgn toevlucht te nemen tot minerale vac iften welke mogen zij ook in zeer geringe dosia onmerkbaar schadelijk zgn door overaehrijilicg der grenzendit wel degi lgk kunnen worden Uuiteolandscti Overziclit Voor eenige dagen meldde de Honing Poit dat de Czaar deu Èogelschen gezant Thornion zijn verlangen had te kennen gegeven om de Afghsausche grent naeatie zoodra mogeigk op vredelievende wgze op Ie lossen Bgna overal werd dit voor een gunstig teekeu gebonden fooral in verband met de vredelievende verklaring door lord Salisbury aan den feestmaaltgd in Mansion house afgelegd Niet minder dan de verdeeldheid tusscheu Churchill den Tory democraat en de oude conservatieven die algemeen als een zeer reeg teeken voor de regee riugakracbt der oouaervatieven wordt beschouwd trekt ook builen Engeland de proclamatie de aandacht waarin de president der nieuwe Bnereiirepubliek in Zoeloelaud proteiSeert legen de in bezit neming dezer lanilsteek door de Engelschen Met belangstelling net men daarom den niislog van het onderhoud inssehen kolonel Stanley en deafgevaardigden der Boeren te Londen te gemoet De minister van koloniën heeft zioh bereid verklaard om de Boeren Woensdag te ontvangen die door den beer Forater zullen vergezeld worden De dood van den Mahdi schijnt de Arabieren zeer ontmoedigd te hebben Ten minste naar kolonel Chermsidr seint heeft Osman Digna tevergeefs getracht hein tot een aanval tegen Soeakim over te halen Blijkbaar willen de stammen dus niet aanvallenderwijze te werk gaan zoodat de Engelschen in Soedan rust hebben zoolang zg de Arabieren zelren met rust laten Vele meenen zelfs dat dit laatste de beste politiek is Dff Mahdi is dood zegt o a het Berl Tageblatt maar de Mahdi s blgven leven m a w spoedig zullen zich andere leiders opwerpen er zal twist en verdeeldheid komen tusscheo de stammen en de Engelschen kunnen dus niet beter doen dan Soedan voorloopig aan zgn lot over te laten Dat de mosieigkheden in Soedan met den dood vau den Mahdi geëindigd zgn gelooft natuurlgk niemand want de Arabieren zullen ook nu evenmin als voorheen zich aan het Egyptische wanbestuur willen onderwerpen Daarom wordt ook groote waarde gehecht aan het behoud van Kassala Ue minister Bourke iu bet Lagerhuis er over geïnterpelleerd antwoordde dat over het ontzet der stad nog onderhandelingen plaats ronden welke bet geven van meer inlichtingen niet weuschelgk maakten Met bIgft dus onzeker of Engeland zelf een poging tot ontzet der benarde stad zal wagen öf dat het zal trachten door Italianen Abyssiniërs of Turken de kastanjes uit het vuur te laten balen waarover de meest tegenstrijdige berichten in omloop zijn Portugal heeft een lange eu beUn rijke parlemenlazilting achter deu rug Niet alleen is de Grondwet en daarmee de samenstelling der Eerste Kamer gewgzigd in vrgzinnigen geest maar ook tal van maatregelen zgn genomen ora de koloniën in Afrika met hel oog op de groote concurrentie op dit gebied tot meerdere ontwikkeling te brengen Zoo is een spoorwegigu van Loandn naar Arabaoa ontworpen een telegrafische verbinding met het moederland tot stand gebracht en 3 millioen voor de bestuursinrichting van het Congo gebied toegestaan Volf ens de National hebben lich te Marseille een vgftal zeer verdachte ziektegevallen voorgedaan welke aan cholera deden denken Andere bladen spreken dit bericht tegen en beweren dat de toestand Ie Marseille niets te wenschen laat In Spanje bigft de toestand zeer trenrig Te Madrid neemt de ziekte nog toe en noordwaarts verspreidt ze zich steeds verder langs de Fransche grenzen Het hoogste cijfer te Madrid bleef tot dusver 34 ziektegevallen waarvan 20 met doodelgken afloop per dag Volgens beriohten welke de Loudensche bladen uit Madrid ontvangen zsn de Spaansche regeering besloten hebben om krschtige maatregelen te nemen tegen sommige plaatselgke overheden voornamelgk in Andalusië die weigeren de geneesbeeren toe te laten door de Regeering gezonden om den stand der cholera te onderzoeken en die door hare land quarantaines alle verkeer belemmeren RECLAME Een ondersteuning voormingegoeden Hoe dikwerf brengen ziekten zorg en nood in de buizen van diegenen die met hunne handen in hun dagelgksch onderhoud moeten voorzien Daarom is het te waardeeren dat de heer R BRANDT Apotheker te Zurich reeds jaren lang aan miugegoeden die Igdende zijn aan Maag Lever of Galkwalen Aambeien enz zijne vermaarde Zwitsersche Pillen gratis verstrekt Men behoeft zich slechts rechtstreeks tot genoemden Heer te wenden om ze te ontvangen Echt te verkrijgen bg den Apotheker J M H ZELDENRIJK te Gouda Anatherin Mondwater van Dr J G POPP K K hofleverancier te Weenen stad Bognergasae uo 2 mag ala t beate der bekende middelen voor de tanden worden beachouwd Dit is door 40 jarige ondervinding bevestfgd duizenden flacons worden naar alle werelddeelen verzonden en vele geneesbeeren schrgren het bij ziekten van den mood en de tanden voor Zeer aanbevelenswaardig ook is Dr Popp s VBGETAAL TANDPOEDEB dat uitstekende diensten bewgst bij de degelijke reiniging der landen De ANATHERIN TANDPASTEI behelst geen enkel nadeelig ingredient en ia tot datzelfde doel uiterst geschikt en gemakkelgk Holle gecarrieerde tanden stopt men dicht met TANDPLOMBEERSEL waardoor de carie t verder doorknagen belet wordt Wg maken daarom allen die gezande lauden op prgs stellen attent op de ANATHEHIN PRAEPABATEN van Dr J G POPP te Weenen stad Bognergasse no Z Depots et van zgn gevestigd bij alle apothekers en handelaren in parfuroerien drogerién en galanteriewaren GEVONDEN en aan het bureau van politie gedeponeerd een Zwembroekje een blauw Boezelaar een gouden Broche een Porlemonnaie een fantasie Armband I OSTEK XJ HIlsr LIJST van Brieven geadresseerd aan onbekenden G J van den Berg Arnhem Klaas Edelman Loosduinen L van Beugel Van het hulpkantoor Haastrecht Jan Boter Driebergen De Directeur van het Foatkantoor SIMONS UurgerlijJte Stand GEUOKEN 1 Aug Jocoboa Cornells Beroardus oaders B J Scbolleu eu O F vaa den Hoek i Leeoa Alida ouders J jt van der Valk eu i Meger 3 Heudrika Cristioa ouders W de JoDg eu E van Reeneo OVtKLBDEN 31 Job Schouten 4 j 7 ui W G HussetsoD 10 m 1 Aug M run Leeuwen huuvr van J Nieuweuhuiaeu 53 j U m E Loouaard lm J W HoMelsoo 2 J 11 m S M do H 11de 62 j H l BonniaD 66 j 4 M Weddenborg 1 j 1 m GEHUWD 1 Augustus C H de Goederen eu C M Kluit Moordrecht GKBOREN Jnu ouders 3 de Borst eu G Spekaoijder Dirk ouder D van der Linden en N Dekker OVERLEDEN C Boulhooru weduwe an J de Vries 49 j J Verhoef 8 w W A Kors 6 m M fost 6 m ONDERTROUWD A Huurman 26 j eu G G F Jansen 31 j G Ypelaar 26 j en J Verburg 23 j Haastrecht OËUORF N Josina ouders G Bakker eu J Ooslerwuk Johanna Maria ouders J van Vliet en C Oskaiu Hendrik ouders A Breeveld en l Boere OVERLEDEN T G C Bachofner 6 m