Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1885

♦ ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma INGEN HOUSZ LIP Wflnhandelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX ƒ 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accgns franco huis door geheel Nederland ook per half en kwart ankers Proefflesschen 0 65 per flesch Alle bekende merken zjjn bij my steeds op flesch verkrijgbaar PRIJS COURANTEN worden op aanvraag franco toegezonden X 3271 Vrijdag 7 Augistas 1885 OUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad épor Gouda en Omstreken VAN JMnge liendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogeljjken t jd geleverd recommandeert zich voor Oe inzending van adverteatiön kan geschieden tot één uur des namiddags Tan den dag der uitgave m StiiiksIlMiflj tegen zeer billijke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadeljk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is ADVERTENTIËN Getrouwd C H DE GOEDEBEN en C M KLUIT die ook namens wederzydsche betrekkingen hannen hartelyken dank bstnigen voor de belangstelling b hun Huwelijk ondervonden Gouda 4 Augustus 1885 Prof MVLLEyS en ook de SOMNAMBULE betuigen hunnen hartelgkeu dank aan het Publiek van Gouda en Omstreken voor het talrijk bezoek hun bjj gelegenheid der Goudsche Kermis te beurt gevallen en houdt zich bij tatere gelegenheid gerecommandeerd NB Prof MVLLENS maakt tevens bekend dat de SOMNAMBULE nog te spreken is tot en met WOENSDAG a s standplaats achter de Waag maar geen gelegenheid heeft de Kinderkermis te bezoeken wegens hun vertrek naar de Rotterdamsche Kermis T77 E I Iv £ Opticien te sHage zal DONDERDAG 6 AUGUSTUS a s te spreken of te ontbieden zjjn bg ANTON WECK MAEKT A 91 Gouda Terstond gevraagd een flinke D1EI $TB0DE Adres franco brieven onder No 1163 aan het Bureau dezer Courant iTföiüSilC Raam No 55 beveelt zich aan tot het doen van NATTE en DROGE WASSCHEN BLADHIET te Hoop bjj groote en kleine Partjjen A GROEJNHEIJDE Zoetermeer BOT BOT a s VRIJDAG en verder lederen VRIJDAG om 9 uur AFSLAG van eene groote part LEVENDE ij bot LAMMERT VEERMAN B j den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden VEEVOLGBUNDEL OP DE Evangelische Gezangen Prgs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent Manufacturen Een net en vlug kan in dit vak geplaatst worden Franco brieven worden onder No 1164 ingewacht bgden Uitgever dezer Courant Er wordt tegen half SEPTEMBER eene DlEiVSTBOÜE gevraagd Adres Turfmarkt H 171 Met lo NOVEMBER a s vraagt Mevrouw POST vA r DER BURG eene KEUKENMEID die goed kan koken en ook om huiswerk te verrichten en eene TWEEDE MEID bekwaam in bet naaien en lust hebbende om met kindereu om te gaan Liefst van de P G Spreekuur van 10 2 uur De Goudsche Machinefabriek te GOUDA Levert compleete inrichtingen voor STOOMBLEEEEEIJEH Tegel en Steenvorm Maclilnes Drijfwerken naar Stukprijzen Men lette op de VOORDEELIGE VOOEWAAEDEW van Dienstnemingf VOOE HET Leger in Nederlandsch Indië omschreven in gedrukte mededeelingen die gratie verkrijgbaar zijn bjj het Departement van Koloniën te s Grarenhage en voorts bj alle Burgemeesters Cbem fabriek van H von Glmborn Ie ümmerik a d Bhijn zilveren nedalUe Amsterdam 1883 INKTPREPARATEIN dlerlaiid ïichrOflnkt Alizarin Keizer Schryf en Copieer inkt Nalon en andere lutSOOrten ondenchridcn zioii door Imune leteudige kleur gruote floeibaarheid ea br t lellt droo f eii an alle andere iDkifnbriliateu iMrTCTAAI BLOEDARMOEDE IIVIlI uIAALbleekzucht groote ZWAKT £ Verkröjjbaar in ii der iolid n boekwinkel eu iii de bekende depots In flesschen 1 190 en f 1 00 TAMAaiNDE BONBONS aatibevoleu legeu Verstopping ea daarmede in verband staande ou estrldhedeii DE TAMARINDE BONBONS k KKAEl ELIEN HOLM uijn een iniver plantaardig zachtwerkend apÜB erterinf en eetlust niet torend Purgatlef i confilunrform a n ien m friscb van smank en zeker nerkend In doozen van 90 en 50 CentS CIGARETTES tegen ASTHMA de iriademiiiü ran den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terilond verlichting In Etui van 80 cu 50 COntS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middel bij Hoest en Verkoudheid in flescbjes i 20 cents KRAEPELIEN HOLM Apotheken te Zeist Depot voor Gouda by den heer C THIM Apotheker Snelpersdruk van A Beinkuan te Goud Oe tiitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VUUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG D0NDEEDA6 en ZATERDAG De prflB per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 6 Augustus 1885 De uitslag der herstemming voor een Lid u deu Gemeenteraad op 4 Augustas was aldus Uitgebracht 667 stemmen vau onwaarde 4 Ër werden nitgebracht op de hb A K ran der Garden 320 stammen S Kampo 243 Zoodat gekozen is de heer A K van der Garden Per buUtUH reedt gitttre aan ome atonnét bimen de ttttd medegedeeld Hedeu is de uitslag bekend geworden 8u de eindeiameai voor de Hoogere Burgerscholen mei 5 jarigea cursus in de provincie Zuid Holland Aangemeld badden lich 63 candidaten waarvan er zyn geslaagd 47 en afgewezen Iti Van de b burgerschool te s Hage zgn geexamii eerd 29 leetliogao wmtvw 11 iSt mtua m ii geslaagd nl de heeren 0 H C Bouscbolte B M de la Rite Box H E P Coops C J Feitb M G de Gelder L E Hoedt J 1 Homans C Haggens W Huijgens IC J W Kempers H J Mareband C van Marken Wz C van der Meer J Mulder H T M Posi J G H van Hosroalen H D E Verspyok en J J P C Visser Van de h Burgerschool te Botterdam aangemeld 13 fgeweiea 2 geslaagd zyu J de Braai G Brooning P C Costeroian Boodt J H Deddes T P C van Dooran H F J Güppertz C Hoogendgk W N Jut J Snoep P W Striening en J H Verhoeff Van de h burgerschool te Dordrecht aangemeld 7 die allen ign geslaagd C van Altena F C Eagelbreaiit H de Geus Az J L A van Haaften J E Krieger J T Lugt en T van der Plas Vau de h burgerschool te Delft aangemeld 6 afgewezen 1 geslaagd zijn L A van Affeleu van Saamsfoort H N de Fremery H H O Kloppenburg J de Kugser A Verschoor VV Lzn Van de b burgi rsohool te Schiedam aangemeld 5 afgewezen 1 geslaagd lijn M Both L j Siebnrgh A Voogd en j Vormer Van de b burgerschool te Gouda atqgrmeld 2 afijewezen 1 geslaagd is Mej Marie E Lulius van Ooor Nog is geslaagd de heer C A Heken die geeAe b burgerschool bezocht had In eene Dinsdagavond onder praesidium van den heer J Post vau der Burg gehouden vergadering vnn de afdeeling Gouda vau het Nederlaudsch Tooneelverbond werd het bekende Eoiterdamsche voorstel tol reorganisatie van de Tooneslscbool behandeld Deze vergadering werd bggewoond doof hel lid der enquête commissie den heer H Horn die het voorstel nader toelichtte Na breedvoerige diioussie iverd besloten om vooraisuog geen adhaesie t schenken aan bet voorslel Bolt rdam manr eerst het Hoofdbeatuur en de Commissie van toezicht uit te noodigen hun gevoelen te willen zeggen over de vraag in boeverre eene inrichting der school als door Eotlerdam gewensobt wordt raogelgk is zonder dat het gehalte van het onderwijs achteruit ga ƒ M heeft aan den burgemeester von Bodegraven W Lolsy vergunning verleend lot 1 Aug 1886 te Goudo te bigven wonen Id de zitting der RotterdanMbbe Arr B htbaiik vao Dinsdagmorgen stond o s terecht J K werkman te Gouda btkl van zekere r W ouder de kin geatouipt te beKen Etsch 8 dagen gev cenz SCHAAK COBEESPONDENTIE Den Haag 48 te zet G 2 G 4 Gouda id A 3 neemt H 7 Door den Eoad der gemteute Zevenhuizen is besloten aati het Burgerlgk ArabestuoV aldaar voor bet jaar 1880 een subsidie toe te kenqeo van 200 i Uit Moordrecht schrijft men i Zaterdag II hadde heer B de VVitt vyf en twintig jaar de betrekking van 2en opzichter b den Zuidplaspolder vervuld De leden vau het polderbes ar eo d leerMariipennlngmeener erkeudea tijns Mwe aTensteo door hem een aoeroide baromeler te vereereu Ook de gezamenlijke ambtenaren gaven blijk van belangstelling De eerste opzichter de heer L Exalto bood hem uil aller naam een régulateur asn Dinsdag namiddag ten een uur is er brand uitgebarsten in de b erenhofslede vap Coruelia Hoogendgk te Ouderkerk a d IJsel De woning ia behouden doch de booisohuur met eene groote hoeveelheid hooi is vernield Te zes ure brandde bet er nog In de gemeente Schoonhoven is Dinsdagavond eene talrijk bezochte vergadering gehouden om bel denkbeeld te verwezenigke i dat voortaan de 3Ule Vugustus een echt nationale feestdag zij Het voornemen bestaat een permanente commissie te vormen die in bet vervolg met de regeling dier jaarlgks terngkeerende feestviering zal worden belast Aangemoedigd door het volkomen succes dat het echt vaderlandsche kinderfeest in het vorige jaar mocht verwerven is besloten reeds op den aanst verjaardog van Prinses Wilbelmina weder een dergelijk kinderfetst en daarmede gepaard gaand volksfeest Ie doen plaats hebben Tot voorloopige commissie bestemd om binnen enkele dagen in eene volgende algemeene vergadering een feestplau aar te bieden zgn benoemd de heeren L Akkerbngs J Ez H T van den Braok L P Redeker C B van Baaren en J A de Heer Men meldt ons de volgende staaltjes van flinkheid op hoogen lerfigd J van Vliet te Gouderak oud 80 jaar heeft ruim 80 voer hooi op den wagen geladen J de Bruin aldaar oud 85 jaar heeft zonder hulp de vlag op den toren gezet De opening der jacht op klein wild art 17 der jachtwet is voor dit jaar io Zuid Holland vastgesteld op Zaterdag 5 September a s met zonsopgang met uitzondering van de jacht op faisanten waarvan de opening is vastgesteld op Donderdag 1 Ooi uitgezonderd de uitoefening van het jachtbedrg f vermeld iu art 16 der wel do korte jacht mag dagelijks en de lange jacht driemalen s weeks en wel des Woensdags Vrgdags en Zaterdags worden uitgeoefend ADVBRTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnt Afzoaderigke Nonuners VIJF CENTEN Evenals cooveleo wilde ook een bij hare ouders te Leiden wanende jongedochler Zondag Ier viering van den verjaardag van Koningin Emma met baren zoetelief die ze reeds legen zes ur n s morgens aan het station besteld had naar s Hage komen Vader en moeder meenden echter dat er nog tijd genoeg overbleef on feest te vieren als ie pas om twaalf uren ging Voor dien tgd kreeg ze geen permissie Dat vond ze veel te laat Daarom een kloek besluit genomen Ka een slechte nacht rust waardoor ze gelegenheid bad tot allerlei overpeinzingen stond ze reeds om vijf uren op kleedde zich en sprong ze kort en goed uit het vensier Eilacy te knam niet op haar beenen neer en ze kreeg bg deu val zulke verwondingen aan hoofd banden ent dat ze op haar bnipgekerm bg de boren werd binnengedragen Aan Den Haag dacht ze niet meer wèl aan baar vrger die aan bet station een geduobte les kreeg in bet geduld oefenen Iu een feestelgke vergadering van den Katholieken Kring te Breda waarbg tegenwoordig wares de beide afgevaardigden uit Breda dr Scfaaepman en mr Van den Bieseu en het lid van den Baad van State mr Des Amorie van der Hoeven heeft mr Van den Bieseu bel woorcL gevoerd Spreker zeide o a dat hij zou pogen te zijn wat bij moest tgo een verdediger der groote beginselen waarin alle Katholieken zich moetenXvereenigen hg achtte bet een voorrecht in zgn ambtgenoot voor het district een hem aangewezen leider te vinden die zulk een uitnemende plaats onder de Katholieke Kamerleden inneemt Vooral de groote oniterwgsbelangeu werden door hem besproken de staatsalmacht zou iu hem een overtuigd tegenstander vinden vooral waar door hem bet woord van den Duitschen staatsman moest worden nagezegd Die Politik isl ein von God rerlasseoes Terrain 1 Dr Sohaepman nam daarop het woord en bracht eenige poiïten ter spraak betreffende de voorgestelde grondwetsherziening Algemeen stemrecht algemeene dienstplicht zgn volgens den beer Scbaepmau ook zelfs in een vér verschiet niet Ie verwachten eo de toelagen aan de geestelgkbeid zullen volgens spreker wel onveranderd blijven zoolang het liberalisme de moderne dominees ook noodig heeft Art 194 tou volgens zgn meening wel ge wijzigd wordeu De nota s der reoblerzgde hadden doel getroffen In een voorstel om vaa de rechterzijde een wg ziging van bet artikel te doen uitgaan moest men t i nimmer treden Mr v d Biesen had gezegd de politiek is een door God verlaten terrein Ongetwijfeld Maar op de katholieken rustte dan ook de plicht God op dal terrein terug te voeren Men verbaalt thans in Duitscbe bladen dat de Belgische Eegeering verklaard beefi ten opzichte van de kosten belangrijke concessièn aan Duitschland te willen doen voor het geval Antwerpen slsnog wordt Kel o en als aanlegplaais voor de gesubsidieerde Duitsche stoomvanrtlgnen Het was trouwens reeds bekend dat van Belgische rijde reatilutie van loodsgelden is aangeboden Vermeldt men nu dat dr Stephan gezegd beeft de voorkeur ie geven aan die haven die etn subsidie zou niilen verleeuen dan dient toch opgemerkt te worden dat juist dr Stephan voor Vlis iugen heeft geijverd toen hem dat Antwerpsche aanbod laiig bekend