Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1885

was Of er na sprake toa wezeD Tan nog een andere aubtidie an Belgisohe tjjde blykt niet Er wordt in de pers ongeloofelgk veel moeite gedaan de stoomvaartlyo weer aan Vlissingen afhandig te maken Intnsacben gelooren g dat waar Bismarck en Stepbau tich roor Vlissingen hebben verklaard het gevaar niet groot is Het lal echter goed zgn als onze Aegrering waakzaam bigft Er is thans blgkens telegrammen aan Timet en Daily Neat uit Marseille geen iwyfel meer of de oholera heeft ook in het zuiden van Frankrijk bet boofd weder opgestokeu Geruchten daarop doelende werden sinds eenige dagen reeds vernomen en tegengesproken Thans echter wordt de waarheid officieel erkend Volgens den correspondent der Timet eischte de ziekte te Marseille in de week vdt r verleden week ongeveer 20 en in de vorige week 30 slschtolfers Slechts 1 van de 3 gevallen liep er tot dusver noodlottig af Wat het uitzicht te zorgelgker maakt ia de aanwezigheid van 1200 ingewands lyphus lijders uit het kamp van Pas des Lanoiers in de Marsedier hospitalen en de voortdurende aankomst aldaar van zieke en gewonde soldaten uit Tonkin Op 2 Aug bedroeg het doodental door cholera reeds 12 Het wordt dus meer dan tijd dat wederom evenals verleden jaar op verschepingen uit Marseille en het znideu tan Frankrgk scherp het oog gehoude worde Ce correspondent der Daily Nem spreekt reeds van meer dan 20 sterfgevallen daags Ën hij voegt er bg dat terwgl de cholera verleden jaar hoofdzakelgk de armen aantastte zg ditmaal bij voorkeur de rgken tot haar offers kiest In het boomenmoordend Amerika is gebleken dat sedert 125 jaar in elke kwarteeuw de vochtigheid der lucht telkens met 7 pCl gedaald is hetgeen men aan de vermindering der bosschen moet wijten Keu Amerikaanich vakman toout aan dat ook het slechter worden van granen en ooft het toenemen van nachtvorsten en atormaohade ja de gezondheid der menschen nauw samenhangenmet het uitroeien van de bosschen Mr Heemskerk s verheffing tot Minister van Staat wordt door den Haagsehen correspondent der Zulf Courant gekenschetst als een hooge onderscheiding gegeven aan een staatsman vau groot talent Toch zou het z i kiescber geweest zijn niet op dit oogenblik met dit blgk van s Klonings tevredenheid voor den dag te komen Want at is het de Koning die benoemt het is toch het Ministerie dat voordraagt en verantwoordelgk is voor de benoeming Eene benoeming tot Minister van Staat is een gewichtige regeeringsdaad Gaarne neem ik aan dat de ambigenooteu van den heer Heemskerk allen OTertnigd zgn geweest dat hun hoofd deze onderscheiding ten volle verdiende maar voor den benoemde zou de titel toch meer waarde hebben gehad indien het initiatief ware uitgegaan van een opvolgend kabinet Bovendien wordt het voor den Koning lastig nog weer een nieuwe onderscheiding voor ïgn eersten Minister uittedenkeo indien deze stra ks iets tot stand brengt dat voor het land van blgvende beteekeuis is Grootkruis van de Ned Leeuw was de heer Heemskerk reeds en als hg zgn grondwetsherziening in bet Staatiblad krijgt zou er toch alle reden zijn hem opi ieuw een beloooing toe te kennen Het eenige echter wat hg nu nog niet beeft is een adellgke titel maar dat zou voor bet tot stand brengen eeuer grondwetsherziening toch een ietwat vreemde onderscheiding zgn De Correspondent der Zaanl courant acht daarentegen dit Ministerschap van Staat een ijdelen macbtstitel die volkomen opgaat in den titel van Minister van Binnenl Zaken Dat Z Majesteit op den 67 sten verjaardag van den keer Heemskerk zgn eersten Minister een bewgs van achting en vertrouwen wilde geven kun hij zich best begrijpen maar men had in s Hemels naam iets anders moeten bedenken Had de Koning dien titel nog zelfstandig kunnen schenken t ware misschien nog iels maar dat gaat nu eenmaal niet zonder 4e medewerking na den benoemde of van een tgner collega s Ontegeuzeggelgk schrgft de correspondent beeft de heer Heemskerk zich rerdienstelgk gemaakt jegens den Koning en bet vaderland maar t komt mg voor dat Zgne Majesteit de benoeming tot Minister van Staat had moeien uitstellen tot zoolang dat zijn eerste Minister aftrad Bedrieg ik mg niet dan ia dit na 48 steeds geschied Thórbecke nowel als later graaf van Lynden en mr Modderman werden niet benoemd dan nadat zij war n afgetreden Over ons Rgksmuseum schrgft Max Rooses in Ve Gidt o a het volgende De bouwmeester de heer Cuypere heeft in de buitenzijde getracht naar spel van Ignen en rijkdom van versiering Het eerste heeft hg in ruime mate gevonden het tweede beeft bij vooral in den middenbouw bereikt Hg heeft getracht de hoofdmotieven van den gotbieken kerkbouw te vermengen met die der burgerlgke gebouwen uit de renaissance vandaar aan de eene zijde de torens de groote ronde ramen aan de andere de vierkante vensters het dakwerk de zolderrenaters Is de versmelting voldoende gelakt P Wg kennen het niet vinden het kerkelijk karakter van sommige deelen is al l sprekenil al te weinig gewettigd Er bestaan wel is waar geen toonbeelden van museumsbouw uil vroegere eeuwen en ieder kunstenaar zal er dus een op eigen band te vinden hebben De bouwmeesters der mnsenms in onze eeuw opgericht de oude en nieuwe Pinakotheefc en de Glyptoiheek van Munchen l Ermitage te St Peterstersburg bet museum van Berlgii ea andere hebben zich in hoofdzaak gehouden aan den Gneksohen tempelstgl en merkwaardige werken voortfebracbt Ben Hollandsche kunstenaar dient geprezen te worden omdat hg trachtte een meer vaderlandsch karakter aan den tS pel der vaderlandsche knust te geven het is gelukt in menig deel zgn werk is van soberen degelgken stgl sierlijk genoeg echter om uit te drukken dat in dien bouw kunstschatten worden bewaard grootsch van lijnen en statig van uitzicht Het eenige wat ons niet bevalt het is waar dat het geen kleinigheid is zijn de ongewettigde torens die met de gevelspils en de ronde ijimen aan hel middendeel het uitzicht geven v b en gotbieke kerk in een burgerlijk gebouw Ier wnaissance geschoven Hoeveel fraaier eu hoeveel toeer overeenstemmend met den stgl der overige deelen ware niet een middenbouw geweest in den trant van dien welken Cornelia Floris teekende voor bet Antwerpsch stadhuis Over het inwendige is Max Kooses vol van lof ofschoon hij ook op de min doelmatige waudversiering bier eu daar aanmerking heeft In het Weekblad de Amtterdammtr is prof Alberdingk Thijm een studie over het Rijksmuseum begonnen waarvan blijkens het eerstr gedeelte het hoofddoel moet zgn aan te loonen dat de critiek als zou hel uiterlijk van het museum niet met zijn bestemming strooken ongegrond is Volgens prof Thym is er nooit een bepaalde bouwstijl voor een bepaald soort an gebouwen geweest dns geen kerkelgke geen wereldlgke geen ranscum bouwstgl maar heeft elke periode naar de haar eigene architectuur de meest verschillende gebouwen opgericht De vraag wordl uok niét behandeld of zelfs zoo dit moest worden toegegeven de bouwstgl waaraan het Museum het meest doet denkeu de meest geschikte is voor het bewaren van kunstsehaiten op het meereudeel eu op het beste deel waarvan onze 17e eeuw haar tempel heeft gedrukt Door den krijgsraad te s Gravenbage is thans uitspraak gedaan in de zooveel gerucht gemaakt hebbende zaak der Haagsche cavalerie ofticiereu De Ie luit r L is veroordeeld lot een eorrectioneele gevangenisstraf van éeue maand te ondergaan in 14 dagen eenzame opsluiting en twee boeten de Ie luit A J P M tot een geldboete terwgl de Ie luit H C P L M is vrijgesproken Den ingenieur dr Uhihorn is het gelukt een procédé te vinden om de rogge zoo van den bolster te ontdoen dat bet gehalte aan kleefstof dat tot dusver gedeeltelijk in de zemelen geraakte voor bet meel geheel behouden blgft De metbode schijnt eene groote toekomst te hebben daar men thans vaak de rogge grof maalt eu slechts een gedeelte van de zemelen verwijdert Daardoor echter wordt het uit zulk meel gebakken brood vttl moeielgker verteerbaar Bg de nieuwe methode wordt de rogge na de droge reiniging vochtig gemaakt en in eene pelmacbine onder drukking tegen elkaar gewreven Door hel wrijven van de natie korrels tegen elkander laat het buitenste omhulsel los zoodat de vezel reeds na 8 minuten uitgeblazen kan worden terwijl de korrels een ivoorachtige politoer aannemen De uitgeblazen boutveze s hebben geen voedingswaarde en kunnen niet meer dienen ais voedingsstof Het al of niet geoorloofde van het overdoen van spoorwegretourkaarten door den oorapronkelgken houder is in den laatsten tgd in Duitscblaud herhaaldelijk ter sprake gekomen De vraag kwam ook voor het gerecht te Halle n bet vonnis verklaarde het overdoen der kaarten ongeoorloofd De bekende rechtsgeleerde prof Jhering ijverde in een onlangs vefteheneu stuk voor bet recht dat de kooper eener retourkaarl heeft om haar aan andereu over te doen als bij zelf er geen gebruik van kan maken Van andere zijde echter wordt de onbillijkheid bierva i voor de spoorwegmaatschappgen betoogd Volgens de Breil Ztg moeteu de Staatsspoorwegbesturen in Ia t ontvangen hebben om retourkaarten waarvan de reizigers geen gebruik meer kunnen maken terug te nemen met uitbetaling van het verschil tusaohen den prgs van dit biljet en een voor enkele eis Dit zou een gewenschte maatregel in bet bcQlng der reizigers zijn maar de rechtsvraag is er niet door opgelost Negen leerlingen van de Latgnscbe school te Spiers hadden dezer dagen bet voor emfn opgevat om een door ben geheten leeraar te vermoorden Zij beraamden te zamen een plan m hem in deu Domluin als h j daar zijn avondwandeling deed op te wachten en hem met een revolver en twee dolken welken zij in hun bezit badden te dooden De avond van den aanslag was bepaald en alles was afgesproken Maar op het laatste oogenblik kreeg een oer veelbelovende knapen berouw Hij deed aangifte van de zaak eu verijdelde hel plan Twee der schuldigen verlieten onmiddelijk de acbool De voornaamste ontwerper van het plan werd smadelijk weggejaagd en de overigen waaronder de aanbrenger werden weggezonden met ecu concilium ab eundi raad om heen te gaan In de Kroniek van het Augustusnummer van Stemmen tan faarheid en Vrede wijdt dr Bronsveld slechts even zijne aandacht aan deu kerkdijken strijd Ach schrijf bij waartoe ook vele woorden gebruikt oiii bet karakter te kunnen schelsen van die samenkomsten te Den Haag waarin dr Kuiper zich zelf heeft gemaakt tot het voorwerp van een huldebetoon dat slechts weinigen hem benijden zullen die geleid worden door des Heeren geest Wij vinden dat betoon eene verlooniug beurtelings laf en opgeschroefd maar steeds den christen onwaardig Over de deelneming van enkele aan die mensohen verheerlijking hebben wij ons verwonderd Wü kunnen ons nog verwonderen maar het gaat niet zelden gepaard met groote droefheid over velrir karakterloosheid eu verrfg unde eerzucht Terwijl te den Haag die zoogenaamde Deputaleu den man verheerlijkten die hen tot den rang van ijzer en van jHeelen verhief was ik met de duizenden feestgangers te Middachten Daar was bet beter dan in de residentie dan te midden van al die mannen die niet mter kunnen zeggen Geen ardsohe macht begeeren wij Het 22 zendingsfeest kan veilig genoemd en gesteld worden naast zijne voorgangers Was het ten vorigen jare op Boekenrode goed niet minder zegen was ons op Middachten bereid Zelden badden wg fraaier en gewenschter weer nooit wellicht was de stemming van feestvierenden zoo opgewekt De sprekers verheugden zich in een talrijk en aaudachtig gehoor en geen partyzaak maar liefde tot den Heer en de uitbreiding van zijn rgk as bet belang dat samenbracht en samenbond Wij werden te Middachten bemoedigd en gesterkt Er is nog een kern in ons christenvolk die niet is aangetast door den onheiligen partijstrijd en voor wie het woord ilea Heeren nog altijd hanger staat dan bet woord van de Heraut i Men zal zich voegt de Zk Ct hierbij deze woorden lezende wellicht herinneren dat de Standaari ea weinig kiesche Ign van vergelijking trok tusschen het gedrag op de deputaten vergadering bijeengekracht eu de opbrengst der collecte op t Zendingsfeest In den laatsten tijd doen zich berhaaldvlijk gevallen voor dat personen met valsohe papieren bij bet koloniaal werfdepot in dienst treden ten bewijze hoe onbeschaamd dergelgke sujetten daarbü te werk gaan deelt bet Hbl hel volgende mede Bg de aanvrage om een certificaat van goed gedrag kreeg de politie vermoeden dat hier bedrog in t spel was eu vond dat vermoeden bevestigd Ze ontbood deu waren persoon aaut haar bureau en hem die onder vreemden naam in dienst wenschte te gaan en ondervroeg belde beurtelings naar hunne namen voornamen oomede die der ouders en woonplaats Op die vragen aan beide gedaan ontving ze van beide een volmaakt gelijkluidend antwoord De eene verklaarde hierop dat hij dien anderen peraoon die zijn naam misbruikte niet kende en 6ok onmogelijk kou zeggen waar hij woont De bedrieger hield vol dat hij een broeder van hem is maar dat deze hem niet kende Toen werd de moeder van deu eene ontboden en iu zijn tegenwoordigheid gebracht Ook deze verklaarde den waren persoon voor haren zoon en den voorgewende niet te kennen waarop drze brutaal antwoordde dat die vrouw ook zijne moeder was en dat hg het laag vond dat zij htm niet wil wilde kennen De bedrieger werd hierop naar de cel overgebracht en daar hij weigerde ziju eigenlijken naam op te geveui doet de politie tbans onderzoek Op Terschelling is dezer dagen een man levend begraven Aan den voet van eene rij hooge duinen wordt een gebouw ten behoeve van bet loodswezen gesticht De omtrek van de woning is reeds afgebakend het gat van den kelder gegraven eenige dulzenlien steenen liggeu op het terrein en men is met eenige metselaars en arbeidersibezig een put te graven Een paar dagen is men werkzaam de arbeid vordert met spoed aannemer en opzichter slaan onophoudelijk den arbeid gade en zijn op bunnen post want men weet dat het gevaarlijkste gedeelte van t geheele werk tbans zijne voltooiing nadert De ladders worden in deu kuil gelaten Laatstgenoemde heeren onderzoekeu het werk dalen In den put af nogeen paar rijen metselwerk en alles is gereed I Nog aan den rand vao den put staande geeft de aannemer een bemoedigend woord daar begint eene vreeselijke jaudversebuiving en met versnelde vaart storten eenige bouderden kubieke meters in den kuil De aannemer springt oogenblikkelgk omboog en zijwaarts hg heeft het geluk zich te redden een metselaar volgt hem I doch blijft halverwege met het lichaam bgna geheelonder zand bedolven steken maar van den derden den ongelnkkigen metselaar Oortbuis is niets te bespeuren bel zand bedekt hem eenige meters diep Na twee uren werkens door een tochiigtal mannen werd een der bedolven nog levend opgehaald deander werd eerst om ruim elf uur s avonds als lykte voorschijn gebracht Voor zijne wedewe en barevier weldra vgf kinderen is op het dorp ƒ 400 bgeengebraobi door deu heer P J Wichers wordenin hel übl van medelijdende laodgenooten verderegiften gevraagil Dezer dagen deed in de pers het berioht de ronde dat docr het gemeentebestuur van deu Haag een subsidie i verleend an een gasthuis voor zieke houden en katten Om onjuiste opvattingen te voorkomen licht het D e Z U dit besluit nader toe Sedert een paar jaren zegt het blad geeft onze politie zich veel moeite om vageboudeerende bonden van de openbare straal te verwijderen des nachts worden die zwervers opgevangen er was van gemeentewege aanvankelijk een lokaal ingericht om de gevangenen op te sluiten en ze een korten tijd ter beschikking der eigenaars te houden daarna werden dr ciel opgeëisobten afgemaakt Dit gaf aanleiding lol velerlei klachten vooral daarover dat de dieren te spoedig gedood werden zuodat sorolijds kostbare exemplaren werden aiyteroaakt voordat de eigenaars ze hadden kunnen opvragen en dat de afmaking op onhandige en daardoor wreedaaidige wgze plaats bad Het veroorzaakte bovendien der gemeente aanzienlijke kosten Het bestuur van het Honden asyl beeft daarop aangeboden dit deel der taak van de politie over te nemen de bondeu een dag of ut ter beschikking der eigenaars te houden daarna zou mogelijk de geldwaardige te verkoopeo eu de overige met chloroform te dooden Hierdoor wordt uu aan een zeer gewenscbten politiemaairegel een uitvoering gegeven die allen bevredigt Maar de kosten voor voediug eu chloroform bleken ilrukkeuder te zijn dan aanvankelgk berekend was omdat er soms in een maand wel eeu honderdtal honden ia behandeling kwamen En nu Is het ter tegemoetkoming in die kosten dat de Gemeenteraad besloten beeft ƒ 300 t jaars bij te dragen zijnde veel minder dan de kosten zouden bedragen indien de zaak bij de gemeente in eigen beheer gebleven ware Zouder eenige oppositie beeft de Gemeenteraad zich dan ook met b t zeerliesoheiden voorstel van B en VV om dezen biUgkbeidsei ch te bevredigen eenpsri vereenigd Men ziet alzoo dat hier geenerlei grond voor spoiterng bestaat Het maken van cbaflsonuettea liedjes voor de zoogenaamde café chanlauts is te Parijs volgens Figaro dikwijls een zeer voordeelig werk Er zijn daar ongeveer 50 van die soort van dichters Twee der voornaamste daarvan Villemer en Delormel verdienen te zamen frs 36 000 per jaar Die vlijtige firma maakt gemiddeld 16 ü 20 liedjes in de maand Zy maken alleen den tekst maar verscheiden anderen maken ook de zangwyie er bg Den zeer geduchte mededinger van de gtnoemde liedjesfabrikanten was Blondelet die niet minder dan 3000 obaiisoonettes per jaar maakte Doch bij rust nu op zijn snelverdiende lauweren Een Grieksch meisje rs jaar oud Franoisoa geheeten dochter van een Grieksch onderdaan te Contantinopel was verliefd geworden op eeu jeugdigen Muzelman die in bet keizerlijk palels muziek peelt en had zich door hem laten schaken Zij begaf zich naar het politiebnreel te Galata Seni en verklaarde zich tot het Islamisme te willen bekeeren Naar de bestaande wetten evenwel die elk proselytisme verbieden moesten de ouders van Franoisca over baar wensch gehoord worden O dezen weigerden volstandig daaraan te voldoen maar bet meisje bleef ook haterzg ds standvastig ondanks de autoriteiten van Galata Serai haar de plichten van gehoorzaamheid en eerbied jegens bsar ouders voorhielden Er bleef dus niets anders over als de gebruikelijke vormen in acht te nemen om de bekeering te doen betestigeu Te dien einde moest Francises naar hel bureel van Eeredienst der Verbeven Porte worden gebracht Deo volgenden morgen verliet het meisje Galata Serai gekleed met een téredje en het gelaat bedekt met een yashmaks om zich naar Stamboel te begeven Zij was vergezeld door eeu ambtenaar van het bureel van Eeredienst door drie gendarmes en haar vader wiens tegenwoordigheid verplichtend was Deze had den weg soo eten te leiden dat bij niet door bet drukste deeLder stad liep maar dicht bij bet ouderlgk huis Op de hoogte daarvan gekomen verscheen plotseling een zestal bravi handlangers van den vader die de gendarmes wisten te ontwapenen en het meisje naar baar woning brachten en daar opsloten Toen de inmiddels opgeroepen gewap de macht verscheen waren de aanvallers verdwenen en de woning van Fraucesca s vader was als die van een Grieksch onderdaan onschendbaar Daarna was voorloopig niets meer aan de zaak te doen Den volgenden avond evenwel liet de commissaris van politie in een koffiehuis twee personen arresteeren die naar zgn mecning tot de aanvallers van den vorigen dag behoorden Zij werden door de hulp van gendarmes in h4 commissariaat opgesloten De vrouw van een der gevangenen maakte groot misbaar eu kreeg natuurlijk de menigte op haar hand ofschoon de meesteo niet wisteu wat er eigenlgk gaande was t bad nu een geregelde bestorming plaats van het lokaal dat ten laatste in brand werd gestoken Geheel de buurt was iu opschudding en spanning Eindelijk joeg eeu detachement soldateu de menigte uiteen Nu moesten de beide genangeaeo naar Galata Semï gfbracht worden Dat ging zoo gemakkelgk met en opnieuw schoolde een dichte menigte samen Er oiitstoud nu gevaar voor een bloedige boisiug Aan twee boden van bel Griekscbe consulaatgeneraal werd loen de hoede van de beide gevangenen toevertrouwd Een onderzoek is thans omtrent deze geheele zaak iugesteld Inmiddels is bet meisje iu bet huls barer ouders en als minderjarige wordt zij dour hen teruggehouden De bemoeiingea vau den consul generaal mochten tot dusver met baten De vader wit zijn dochter naar bet eiland Tenos zijn geboorteploais brengen en de Turkscbe overheid zal wel moeten berusien omdat de stemming van de Griekscbe bevolking te Pera en Galaia met malscb is Onder al die bedrijven blijft de tweede hoofdpersoon lu dit drama de beminde mnziekani achter en bulten schot Zgn heldin bad althans van hem beter verrliend Binnenkort zal Ronse Mn authropologicocrimineel congres geopend worden vergezeld van een tentoonstelling waarop meer dan 700 doodshoofden eu ongeveer 8000 photographiecu van misdadigers te zien zullen zijn waaronder een geheele afdeeliiig van een album van misdadigers met aanteekeningeu Er zullen meer dan 150 volgens een nieuw sielscl geprepareerde hersens tentoongesteld ijn een duizendtal handttekeningen gedichten teekeningen eo bijzondere instrumenteu door misdadigers vervaardigd eu een album met meer dan 700 physieke en moreele gegevens op 500 misdadigers en 300 menschen met gezonde hersens opgedaan Er zullen tabellen zgn over de criminaliteit in Europa in verband met de meteorologie de voeding instellingen zelfmoord enz De beer Laoassagne zal twee groote facsimiles van tatouages op Fransche misdadigers gevonden insenden alsmede tabellen over de gestalte van misdadigers met betrekking tot de lengte der armen en over de oriminaliieti der steden vergeleken bij die van bet platteland De beer Bertillon zal graphische tabellen inzenden van kenmerken bg 23 000 misdadigers reoidivisleu op twaalf gedeelten van het lichaam waargenomen en van de praetische resultaten voor het herkenoen van recidivisten verkregen De heeren Mazakoff Lascbi en Drill zullen verzamelIngeB photographieu van Russische misdadigers politieke en andere In het bijzonder van Moskou tentoonstellen De heer d Albertis zal bet masker in was van een groot ilantal beruchte misdadigers te zien geven Al de notabiliteiten der crimineele anthropologic zullen deelnemen aan bet Congres Frankrijk zal vertegenwoordigd zgn door de heereu Brpuardel Lacassagne Bournet Lncleu enz Onder den titel herleving van doode dieren kwam in t Albtm der Natuur onlangs een artikel voor over proefnemingen met bet overbrengen van bloed uit bet eene lichaam naar het andere Daarin werden verschillende wonderbare proefnemingen meegedeeld gedaan door den heer G A Armitage in Denver College Amerika Een dashond werd zooveel bloed afgenomen dat bg stierf de dood werd geoonstaleerd Na 3 uren toen bij koud eo verstijfd was werd hem bloed van een Newfoundlandscben bond ingespoten en het doode dier herleefde na 3 uur en 20 minuten dood te zijn geweest Iemand heefi zich de moeite gegeven omtrent dit verbaal een onderzoek in te stellen Daarbij volgens een bericht in Bet N v d D gebleken dal er niet éen woord waar is van alles wat er in staat Er bestaat geen Denver College en er bestaat geen mr Armitage en zulke proefnemingen zijn in Denver nooit gedaan Het artikel is een fopperij Buiteolandscb Overzicht Er is scheuring ontstaan in het leger der lory s Met onverholen ergernis aanschouwde een deel der conservotieven reeds gernimen tijd de bokkesprongen van den edelen lord Churchill die meer en meer de waardigheid der partij in gevaar bracht Ein delijk is de bom losgebarsten Op denzelfden dag dat lord Salisbury zijn vredelievende bedoelingen in het Mansionhottse deu lande verkondigde toa lord Churchill iu Liverpool als spreker optreden Maar zie het uur sloeg duch de man verscheen niet De beide conservatieve afgevaardigden van Liverpool lord Claud Hamilton en de beer Whitley hadden geweigerd met den minister te verschijnen daarom bleef deze thuis Om verder allen twijfel aan oneenigheid ouder de conservatieven buiten te luiten behoeft men slechts den Standard ter hand te nemen die zijn overkropt gemoed lucht geeft in een artikel dat zelfs den kleinen Randy tot eenig nadenken over zijn gedrag moet brengen Diens binnderige en blnfferige politiek wekte volgens bet officieuse bitd de grootste bezorgdheid in den boezem zijnet eigeu partij maar wg geven den Standard zelf het woord Indien men deze bokkesprongen nog langer duldt dan zal lord Randolph niet alleen het conservatieve kabinet maar ook de conservatieve part $ uiteen doen spatten Wij willen wel lord Salisbury volgen maar wij willen niet geregeerd worden door eene soort van opgeschoten schooljongen die meent dat hij geestig is wanneer hg niets is dan onbeschoft en die wezenlijk niet eens genoeg verstand schijnt te hebben om de diepte te peilen zijner eigen onwetendheid ten opzichte van alles wat eenigtzins den naain van staatsmanschap waardig is Dit ia taal die aan duidelijkheid niets te wenscheo orerlaat Wordt de eendracht in de tory partij niet spoedig hersteld dan vermindert de kans op terugkeer aan het bewind voor bet tegenwoordige ministerie nog meet Laat men lord Cbarchil vallen zoo verliest de conservatieve parlij haar poputairsten leider want het groote publiek schept behagen in de onbezonnen brutaliteit van het jongste lid van het Eugelsche kabinet terwijl geen der andere ministers zich over veel liefde of vertrouwen van de zijde der Eugelsche kiezers mag verheugen Het Britsche volk verlangt den vrede Wat is echter te verwachten van lord Salisbury en de zijnen die toen zij in de oppositie stouden luide de krijgstrompet bliezen Nu de regeeriugspartij maar zich tegenover een vijandelgke meerderheid bevindend preekt men den vrede maar zoodra tij na de verkiezingen zegevierend terugkeeren begint waarschijnlijk weer de schitterende keizerlgke politiek van Beacottsfield de heersohende te worden Binnen weiuige dagen zal het tegenwoordige parlement tot bet verledene bebooren Het is zeer twijfelachtig of de regeering met de behandeling der land Purchate Bill zal voortgaan De verkiezing tal plaats hebben in de derde week van November bet nieuwe parlement zal in December bijeenkomen voor de benoe ning van den speaker en de eedsafleggingen om daarna tot Februari Ie worden verdaagd Uit Soedan komt het bericht dat de opvolger van den Mahdi de hoofden der Arabieren tot een bg eenkomst te Khartoem beeft samengeroepen ten einde Ie beraadslagen over bet voortzetten van den oorlog tegen Egypte Ter zelfder ig d wijdde Abdullah den schal door zgn voorganger achtergelaten tot bet voortzetten van den heiligen ktgg maar natuurlijk kau hij geen beslissing nemeS zooder eerst zijn Emirs geraadpleegd te hebbei Ondanks de mededeelingen der Fransche bladen dat de cholera zich nog niet aan deze zgde det Fyreneén heeft vertoond beeft toch ook OoslenrijkHongarije voorzorgsmaatregelen genomen ten opzichte van personen en goederen welke uit de havens van Zuid Frankrijk komen Ook de Duilsobs re eering schgnt den toestand niet te vertrouwen Ten minste volgens de Köl Zeit zal ook Duitscblaud de noodige maatregelen nemen ook al heeft de regeering op raad der Duitsche doctoren het quarantaine stelsel laten varen In Spanje blijft de toestand hoogst treurig Hevige stormen hebben er weer gewoed en de epidemie breidt zich over bet geheele land uit In de provincies heeracht overal de grootste verwarring hetgeen een eer nadeeligen invloed heeft