Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1885

ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN JT óu Ca tto icl OUB KLEIWEG N 2 GOUDA Succursak der Ërma INGEN HOUSZ LIPS Wijnhaudelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX a ƒ 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accijns franco huis door geheel Nederland ook per half en k wart ankers Proefflesschen ƒ 0 65 per flesch Alle bekende merken z jn bjj mj steeds op flesch verkrijgbaar PRIJS COÜRANTBN worden op aanvraag franco toegezonden op de belulingCB lo Juli worden gevooolgk de bèlaatiDgeo geiad maar tot dusrer ia nog maar ucr weinig ODtvaugen De autoriteiten in de prorincie tragen geldelylte onderateuniug van deu Staat maar de schatkist kan dergelyke uitgaven niet lijden wanneer de iukomsten achteiwege blü en zoodat de Staal zelf ter beatrijding der loopende uitgaven by de Spaaniche bank moet leenen Blykens de officiëele opgaven bedroeg bet aantal liektegevallen op 2 Aug in bet geheele Bijk 8807 waar an 1364 met doodelyken afloop en te Madrid 87 met 23 dooden 6£V0NDËN en aau het bureau van politie gedeponeerd Een double Kruis een paar HandsoboeneD en een goud Oorbelletje met bruine steeutjea JIIABETBSBICHTEN Gouda fi Anguatns 1S85 Tarwe zonder prgsveraudering met uiet noemenawaardigen omzet Bogge voor Folder ƒ 5 80 a ƒ 6 2ü Zeeuwaohe tol ƒ 6 60 Gerat ƒ 5 20 a ƒ 6 Cbenlier tol ƒ 6 80 Haver nieuwe Groninger ƒ 9 30 a ƒ 9 50 per K G polder ƒ 4 a ƒ 4 50 per HL Koolzaad tol ƒ 7 90 a ƒ 8 50 verhandeld Maïs ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Verder geeu handel X e veemarkt met gewonen aanvoer handel in alles traag vette varkens 21 a 23 et varkens voor Londen 19 a 20 cta mugere varkeaa en biggen traag aohapen en lammeren handel zeer lusteloos Aangevoerd 104 partijen kana Eerste kwaliteit 19 a ƒ 23 tweede kwaliteit ƒ 15 a 18 Noordhollandeche ƒ 19 a ƒ 23 Goeboter 1 15 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 üargerlijke Stand GEbORËN 4 Aog Abigael Jobanaa oaders J N vao der Ztfalm en S Spue üirk ouders C Brem en A 8 van Galen 5 Cato eu Eagehaa oodera J Ke oe en C J de Bralo Adrianua Mannos ouders M vao Maareo en L den Riet Hendrik oudere H Lakerveld en C van der Looir OVEBLEDBN 4 Aug M H Grootcndorst 17 j S S au Uaul 6 GDHIJWI 5 Aug J F van Beozekom en F Legra G Koppert eo N Sproijt G M Willemse en A L Qerl n C F Ëekman en G van den Berg P Visser en C Rietveld L Kruijt en J Koedam Moordrecht GEBOREN Sjjgje ouder W van der Kaa en P Tom Johanoea Cornells ouders J Vermeer en C C Wiscnme er Gerardus Adrianua oodera O Bouwman en 1 6 Biening Haastrecht ONDERTKOUWD W Boom en C Kwakeraaak Stolwijk GEBOREN Aris oudera F Graveland en M de Groot Reeuwijk GEBORËX Adriana Antonia ooders C T de Goeij en N de Kruijf Klaas ouders A N Jansen eo A Hoogendoorn Cornells Jacobus oudera J Verkley en M Klever OVERLEUEN G Bunnik 12 w Zevenhuizen GEBOREN Gerardns Jacobus ouders J Heij en J van Esseo Hendrik ooders A Krijgsmans en M T Blijdorp OVERf EOEN W Oosthoek 69 j I M de Gruiter 44 j ADVERTENTIÉN gjj tx c a l ï i Sï i i s 25 Jarige Eclitvereeniging van L BROEKHUIZEN en J HEETMAN Hun dankbare Zoon Gouda 8 Augustus 1885 Getrouwd P VISSER van Hoogkarepet EN V C RIETVELD die ook hunnen dank betnigen voor de vele bewgzen van belangstelling bjj hun huwelgk ondervonden Gouda 5 Angnstos 1885 Tot onze diepe droefheid overleed heden onze hartelgk geliefde Echtgenoot en Vader de WelEdele Heer W G T MANN in leven Apotheker en Chemist Uit aller naam i J M VAN GOOK Wede w G T MANN Haarlem 3 Augustus 1885 Volstrekt eenige en algemeene kenniegeving in den Moordrechtsclien Tiendewea bij den Broekweg is van MAAJVDAG 10 AUGUSTUS tot WOENSDAG 19 AUGUSTUS aanstaaneie voor de passage van Rijtuigen GESLOTEN Een BEKWAAM voor eene STOOMWAöCH INRICHTING gevraagd Goed loon en vaste betrekking Alleen zij die goede getuigen en bewezen van bekwaamheid bybrengen kunnen komen in aanmerking Adres franco brieven onder No 1165 bureau van dit blad In een burger gezin zonder kinderen bestaat gelegenheid voor EEN of TWEE personen Kost en Inwoning met huiselijk verkeer vrije Slaapkamer Franco brieven onder No 1166 aan het Bureau dezer Courant HEDEN A VOND VEBSCa mnmii mi BIERHUIS TURFJUABKT H 33 Abshaubbin s of Anti Rliiimatisclie Watten genezen ontwijfelbaar alle Ijjders aan maagkramp jichthoofd en schouderpjjn of welke kwalen meer van rhumatischen aard en door koude ontstaan Verouderde Rhnmatiek verdwijnt allengs door het gebruik dezer Watten alsof het nimmer bestaan had Men zorge vooral dat men de ECHTE bekomen welke te verkrijgen zijn aan het Hoofddepot bij A BREETVELT Az te Delft De prijs is 30 et per pakje Verder te bekomen bjj T A G van Detli HeJ de Wed liosiiiaii Güuda W F J denUij Schoonh A Prius Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendyk Cappellt 8 V d Kraats Bleiswijk C B Verheul Oudewatet A Soa Berkcl J var Dorp Zoeterineer A Kauling Alphen J B E C Sohinttmnn BoSegraven K Oosterling Haastrecht VV H G Wilhelmua Woerden Wegens besloten Gezelschap is het Kof tehuis de KAP met TtrjJVaanstaande ZATUBDAG van des avonds 6 Vre tot ZONDAGMORGEN GESLOTEN W R SÜHWEMMER ROETMA SCÜEFFERSdiCo SCHIEDAM Vereeniging van Giatfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEKEN UITSLUITEND ZUIVERE JENEVERGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prjzen ADVEltTEi TIEI in alle Bitmeu en BultenlanibChe Couranten worden dadelyk d gezonden door d n Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Gedurende 40 Jarea beproetd IC K uital Oepriv eo eerate Anerik eo Eng gepatenteerd Tand en Mondspoelingf van Dr J G POPP K K Hof Tandsrta van Z M den Keizer van Oostenryk te ff eenea il bet voortreffelijkste middel tegen rbomalisehe Taudpgu by ontsteking zwellen en zvreercn van bet laudvleeach het loat deu aanvezlgen taodsteen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan roaakt losstaande tanden weder vast door vertterking van bet taudvleeicb dat het van alle ichailelyke stoffen reinigt geeft het den mond een aangensmrn firiisoheo geur terwijl het den ooaangenamen reuk weldra doet verdnynen Deze Mandspoeling is iutgelijka een nitdmntend middel om te gorgelen indien de keel i aangedaan bevordert het tanden krijgen bg kleine kinderen dient all voorbehoed middel tegen diphtbteritit keelziekte en il onontbeerlijk bij het gebraik van minerale wateren Id fleiichen van 1 75 ƒ 1 20 en 0 60 Poeder a ƒ o so Dr POPP S Pasta in Doozeu a 1 25 Pasta aromatiicbe waarvan het gebruik de tanden lohltterend wit TA nil m nilU Plombeersel om zelf bolle tanden of kiezen te plombeeren per étui 2 60 POPP S medio Kruidenzeep het voor trelfelijkite ïoiletmiddel tegen vlekken ujtilag lever vlekken eu zomersproeten tot bevordering en behoud van eene zuivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkeli a ƒ 0 36 mr Het geëerde puilielt Kordt eereoc it uitdrukkelijle te verlangen geneesmiddelen van den K KHo tandarts POPP en geen andere als eckt te ieKhouwen dan die met gijn fabriekmerk lijn gestempeld Verscheiden vervaliehers en verkoopert in Neder and teerden onlangs liij rechterlijk vonnis tot belangrijke geldboeten veroordeeld Dépóis tan alleen echte Aaathérin preparalen bevinden zich te Gouda bij J H C Huijick winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kotterdam bg F E van Santen Kolff te a Hage by J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Eyn te Schiedam bij C Malta Gz te l ei len by E Noordyk te Amsterdam by F van Windheim Co eii H H Ulo h Co spotbeek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogiiteii iSnelpersdruk van A Beinkman te Gouda