Goudsche Courant, zondag 9 augustus 1885

1885 Zondag 9 Augustus N 32TS GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 8 Aoguatni 1885 Naar y Tcrnemen beataat er kana dat weder meiajet op de rqka hoogere burgeraobool tullen worden toegelaten mils de ouden iioh recblatreeka met een daartoe trekkend verioek tot deu minister ran binnenl zaken wenden De rioe preaident ran deo Baad van Slate Tooreitter der afd geichiilen an bestuur roept op de onbekende belanghebbenden in ake het beroep ran A Lagerenberg te Gouda an een besluit Tau B en W dier gemeente waarby hem fergnnDÏng is geweigerd voor het oprichten van een rarteosslacliterü om hun stukken in te eenden aan deu Raad vau State vóór 19 deter Biykens een in de Antiejrdiimmer van beden geplaatst sluk van den heer van Lier den bekenden Amslerdamaoheu Twneeldirecteur hebben de voorstellingen bg gelegenheid der kermis alkier dopr hem gegeven een uiterst guntlig fiosDtieel socoea gehad Het feit dat tyn tohouwburgloge omringd as van parade en andere geraasmakende lenten waarover hg bij deo Burgemeesier deter gemeente klachten inbraohl doch tonder afdoend resultaat verhinderde hem stukken te doen opvoeren waarin mevr Frenkel Bouwmeester optrad die door veiea in Gouda gaarne eeua tou getien tgn en wier niet verschgnen betreurd werd als Pélora Harg aretha Oanthier Froufrou etc etc Hg was dus geuoodtaakt een andere genre te kieteu Woensdag 29 Juli II vond Ie Gouda de SOsle wl kseha vlgcmeene vergadering plaats der Tereeo iog Tot heil des Volks Te 10 ore s morgens werd de vergadering met het tingen van een psalmrers en gebed geopend en heette de ten vorige jare gekoteu vooraitler broeder C B Frowein de aanwezige hoofdbestuurders en afgevaardigden der afdeelingen Amsterdam Gouds Ngmegen en ZaltBommel met een hartelgk woord welkom daarbg aa de leting van 1 Corinthe 13 den wenaoh nit prekeod dat allen in dien geest dar liefde mochten werktaam zqn als walrloe het geleteue opwekle Daarna werd ovsrgegaau tol de gewone werktaamheden als hel uitbrengen der verslagen door den secretaris en den penningmeester van het hoofdbealuur en hel benoemen van een commissie tot het natiën der rekening welke oommissie in de avondvergadering rapport uitbracht harer bevinding Tot de meest belaugrgke werktaamheden deter vergadering behoorde hel bespreken van een vraag dea hoofdbesluars welke luidde Zal de Vereeniging opnieuw rechtspersoonlgkbeid vragen too ja is hertiening van de statuten der Vereeniging noodig Twee voorstellen waren bereids naar aanleiding van dete vraag bij het hoofdbealuur ingekomen een van de afdeeling Arasterdam strekking hebbende om de statuten der Vereeniging toodanig te wijtigen dal da afdeelingen reehtspersoonigkheid kunnen verkrggen en het andere van de afdeeling Gouda om de rechttpersoonigkheid opnieuw aan te vragen Na een uitvoerige bespreking werd met algemeene temmen beeloten teneinde den band tussehen de afdeelingen ouderling te kunnen bewaren de rechtspersoonlgkheid voor de vereeniging in haar geheel opnieuw aan te vragen Tevrtii werd een commissie beooemd welke tich onledig tal houden met het hertien der statuten en reglementen der vereeniging om daarna in de volgende jaarvergadering het hoofdbesluur te kunnen dienen van voorlichting en raad Vervolgens werden de aftredende hoofdbesluurders de BB A de Baadt van Gouda en W C Lunring n Amsterdam herkoten en in plaats van den overleden Br F S Krielnarl gekozen Br H A toen van Gouda Na een gemeensohappelijken maaltijd werd de namiddag vergadering met gebed en psalmgezang te 6 ure geopend in wellre bgeenkomst de Brs tge aardigdeii en Br H Smits evni gelist der ereeuigiüg te Woudt Rhenen Laag Soeren De fg Ellecom Velp en Dieren iu de gelegenheid gesteld werden mededeelingeu te doen omtrent hun afdeelingen en werktaarahedeo waarna dete in vele opzichten voor de vereeniging belangrijke jaarvergadering mei getang en gebed wild gesloten Standaard Uit s Hage meldt men dat de oad miuster Modderman gitteren avond overleden is Naar men verneemt ral door een groot aantal vereerders en vriendeu aan jbr mr Eloul va Soeterwoude op 19 Augustus e V bg gelegenheid van tgn SOsteo geboortedag een pracht album met honderden handteekeuingen worden aangeboden De Amsterdamsche reohtbanic behandelde gisteren de taak van den sociaal dem onat Van Ommeren beschuldigd van een der beke de opruiende billetten aangeplakt te hebben De beschuldigde las telf 1 11 verdediging in een breeden stroom van woorden voor Het openbaar miniaterie aojitte op grond der getuigenissen tgn schuld vettig en overtuigend bewezen en eischte 2 jaar geviugeniattraf Donderdag a s uitspraak In den gemeenteraad van Ede is de draokwetter aprake gekomen en wel iu verband met het verleeueo van vergunning au minderjarige meisjes Na den dood der onder wat daar nl de vergunning en de herberg overgegaan op het oudateder minderjarige meisjes De voorzitter van denBaad teide geen recht te hebben ia dit geval vergunning te weigeren Te Oberammergao worden BIL op het toogenaamde ProttUealer weder vooratsll igeB gegeven welke loornamdgk strekkra nuMtaMtot nefeoing van de deelnemers aan de groote paasie apelen welke daar om de tien jaren plaats hebben iUn voert er beurtelings BeiKt ülriek en de Gildemeester van Neurenberg op Er hebben nog tulke voortlellingen plaata op 15 23 en 30 Augustus alsmede den ISen en dan 20en September Voor reizigers die deien kant uitkomen is bet misschien wel merkwaardig eens een daarvan bij te wonen Door de Frame wordt een nienw toestel bespraken dat als het bruikbaar bigkt iu de geneeakunde groole diensten kan bewijten Hel is nl een megaloscoop een toestel waardoor men den mensoh in de maag en de ingewanden kan tien De uitvinder Dr Bosseau du Bocher vertoonde het onlangs in de Parjjsohe Academie van weienschappen De toogenaamde kwartjesvinders hebbeu Dinsdag namiddag in Botterdam hunne praotijk eens weder uitgeoefend Thans was het een schipper dien tg in den val of liever in eene tapperg aan den Westteedgk hebben weten te lokken als lokaas gebruikende een takje inhoudende een paar kwartjes een dubbeltje en vier centen hetwelk door een hunner de bende bestaat uit vgf personen quasi op straat was gevonden De argeloote schipper door hun spel verleid was al spoedig een bankbiljet van 100 kwgt hetwelk tg op behendige wgte uit tgne handen wisten te spelen Zg hadden echter Ie veel buiten de politie gerekend die van het voorgevallene onderrioht de daders en mede plichligen onder welke de tapper opspoorden Zij ziju gevankelijk naar de cellulaire gevangenis overgebracht en ter beschikking der justitie gesteld Door de opening van de spoorlgn Dardl Gorinchem tgn de reitigers die van ten noorden van Arnhem gelegen totions met rechlalreektche liljetlen naar Gouda of Botterdam reizen reer iu den toestand gebracht aien men zich uu den tariefoorlog van het jaar 1982 herinneren tal De Bijnspoorweg Mg willende concurreereu net den weg over Óoriucbem heeft van hare aandeelen in de reohtstreekscbe biljetten over Arnhem en over Ulreoht Zivolle het prgsverschd afgetrokken en daarop de miuisterieele goedkeuring verkregen Van hare zijde heft tg dan ook dezelfde vrachten als over Goriucbem door den Stiintsspoorweg berekend worden Maar deze laatste blijft aan hare stations de oude hoogere vrao iteii over Zwolle Utrecht en over Arnhem van de reitigers innen niettegenstaande de Bgnspour met minder tevreden is Eec dwaze toestand inderdaad waarin de Bijnspoor thans als in 82 weer tracht tegemoet te komen door aan de reizigers die van noordelijk Arnhem gelegen stations over hare Ign naar hier of naar Gouda reizen bg aankomst het prgsverschil terug te geven Dinsdagmorgen is de gravin de Meran de 81 jarige weduwe van aartshertog Johaun rau Oostenrijk broede van Keitsr Frans en aartshertog Oarl overleden in 1827 huwde aartshertog Johann de beeldsohooue dochter van den postmeester te Ausael in spgt van tgn broeders afleuring Tien jaren was hg deswege bg den Keiter in ongenade doch toen verzoenden tg tich met elkander en de scboone echtgeuoote van den aartshertog werd eerst tot barones Braudhofen later tot gravin Von Meran verbeve 1 Het huwelgk van den aartshertog dia in Stiermarken leefde was teer gelukkig Men tegt dat het op de volgende wijze tot stand kwam De aartshertog kwam eens te Aussel aan t posthuis om een postkar te halen die hem dadelijk naar Bnick moest brengen Daar er geen postiljon was wilde de schooue dochter van den postmeester haar vader helpen tij slak tich in het pak van een postiljon en bracht den aartshertog weg Dete liet geen oog af van den mooieu jongen en bg aankomst te Bruck maakte hg een praatje met hem Al spoedig ontdekte hg toen aan de spraak haartooi en fignur dat de postiljon een meisje was Zij bracht hem ook terug maar de aartshertog bleef nog lang praten en was terstond verliefd op t scboone en onschuldige meisje Hij maakte haar t hof en moest eindigen met haar band te vragen Een jaar later trouwden tg De gravin tal naast den aansherlog te Sehönma worden begraven In het Fadtrlmd leest men Naar aanleiding onzer mededeeling over een uitvinding van den heer Phil Lindo te Delft van een toestel waardoor in plaats van door werklieden tooals totdusver was geschied het koppelen en loslaten der spoorwagena onder de buffers door dwars over de rails plaats heeft en waardoor een gansche ommekeer op dat gebied wordt in het leven geroepen en waardoor alzoo het gaan tussehen de wagens wat helaas reeds zoo veel menschenlevens heeft gekost onnoodig wordt tgn ons door de welwillendheid van den ontwerper de volgende inlichtingen veratrekt lo De concessie voor deze merkwaardige uitvinding is reeds verleend door Engeland Italië België Duilschland en Amerika terwgl met andere Staten nog wordt onderhandeld 2o De uitvinding is te Londen door de Board of trade onderzocht en goedgekeurd 3o De London Chattau en Dover Spoorwegmaatsehappg heefi na onderzoek aangenomen wagens met dete nieuwe koppeling in te richten De detail teekeningen tgn reeds door de Maats aan deo heer Lindo ter goedkeuring ingezonden en de wagens tallen over circa twee maanden in gebruik worden gesteld Wg hopen later op deze belangrgke uitvinding terug te komen Te Amsterdam wordt thans het vgfde eoogics gehouden van onderwg zers van blinden Q Mifc met dit congres wordt in de vier loka § universiteitsgebouw een tentoonstelling gehowl leermiddelen voor het blindeu ouderwgs V jM voorwerpen door blinden vervaardigd In de afdeeling Baston is onder glas tentoongesteld een kantwerk vervaardigd door een juffrouw die doof stom en blind is Zooals wg reeds voor eenigen tyd mededeelden zou bij gelegenheid van dit congres eeu concert worden gegeven door het bekende blinden orkesl uit Pargs Werkelijk heeft dit oouoert plaats gehad en hel HandelMad geeft daarvan het voljfende verslag Aaudoenlgk en treffend scbouwspel Ten voordeele van hel blindeu iuslituut en van de alge nee ie armen gaf hel orkest van het Parg sohe blindeuinstiluut Donderdagavond in het armoede r