Goudsche Courant, zondag 9 augustus 1885

i Iqk geheel kottelooe afgestane Volkspaleia eene ait oering De indruk dien ze op ons maakte is in de enkele woorden hicrboTen geschetst Bewonderde men bet geduld het talent de kunst het geroel dat den blinden leider ran het orkest den heer Lebel tot zulk een merkwaardig resallaat heeft gebracht met niet minder toenemende erbasing hoorde de in aandachtige atilte luisterende menigte naar hetgeen dit korps volbraoht Daar zaten ze de beklagenswaardige schepselen leertig in getal in de uniform ran gewone colUgien op een paar uitzonderingen na geen ran allen met een straaltje ran Gods heerl kste gare in de oogen maar blgkbaar alleen bezield door de macht en de kraoht der harmonie Hoe zacht en liefelijk straks door het geluid der trombone in plechtige majesteit Terkeerend klinkt ter opening an het programma een arrangement vaii onze beide rolksliederen waarran pas acht dagen geleden met de leerlingen de sluüie begon Met hoereel ranrdigheid en juiste opvatting werden de soli voor fluit voor orgel bobo piano ten gehoore gebracht en roet welk bewonderenswaardig samenspel natuurlijk betrekkeIgkerwyze gesproken en de omstandigheden in aanmerking genomen werden de ensemble uummers in de be eleiding uitgevoerd In de zaal nauw hoorbaar tikte de kapelmeester de maat Door de uitvoering van dit orkest dat de Fransche Begeering op staatskosteo naar hier heeft gezonden is alweer gebleken op welke grdote hoogte mensohenliefde gepaard met krachtdadige werkzaamheid t kunnen brengen tot leniging van het lot onzer blinde natuurgenooten hoeveel ontwikkeling en kennis nog kan worden verschaft aan hen die oogeuschgnlgk daarvan verstoken zouden zijn voor heel hun leven Want boven het eigenaardige van het merkwaardige genot dat het publiek werd geboden ten voordeele eener zuster inrichting staat tocb zeker het levensgenot dat den blinden zelf door hunne koost wordt verschaft Bg gelegenheid van de begrafenis van sir Moses Moutefiore doet een Eogelsoh blad de voornaamste bron der groote rgkdommen van den beroemden philantroop kennen In 1315 toen hg en zijn associé Nathan Mayer Kothschild te Londen een baukiershuis hadden waren zg daar twee dagen lang de eenigeo die den uitslag van den veldslag van Waterloo kenden Er bestond nog geen telegraaf Het bericht werd hun overgebracht door een hunner agenten die te Duinkerken een scbip naar Landen gehuurd had waarvan de bemanning Napoleons val niet kende De twee associés hadden dus tgd genoeg om hun geheim op de Beurs te exploiteereo en wannen verschelden millioenen Over de hitte en het lichtverraogen van de zon had onlangs de heer Hern waarnemingen gedaan en die medegedeeld aan de Fargsche Académie dei Sciencei Nu heeft prof Langley te New York proefondervindelgk uitgemaakt zooals hij meent dat de temperatuur der zoo geschat moet worden op 125 000 en dat het lichtgevend vermogen van dat hemellichaam slaat tol dat van het gloeiende Bessemerslaal = 6000 1 De vergelijkende proeven werden genomen met dat staal bmdat bg het maken van dit staal zulk eene kolossale hitte en zóó buitengemeen verlichtingsvermogen worden ontwikkeld dat b V gesmolten smeedgzer er bgna donker bruin uitziet vergeleken met dat gloeiende staal De Inlernatiqnale meeting tegen het misbruik van sterke dranken zal op 11 en 21 September a s hare zitting houden in een der zalen van het Stadhuis van Antwerpen Op die samenkomst zullen beraadslagingen worden gehouden over de volgende vraagpunten lo Over de loepaisiog van de wetten op de drookschenschap en over den uitslag welke deze wetten hebben te weeg gebracht in de landen waar zij g n uitgevaardigd gewor len 2a Over dra uitslag der toepassing van fiscale maatregelen op den alcohol in verband met de schade door alcoholisme verwekt So Over den invloed der verschillende soorten van matigheidsgecelschappen op het verbruik van den alcohol alsook op de verhouding der misdaden eu der sterfgevallen in de landen waar die maaltcbappgen beslaan 40 Verslag over den uitslag van het werk der Cqfeeioutei in Engeland öo Verslag over den uitslag welke verkregen is door de instelling van de inebriate homes toevlucht voor dronkaards De deelneming tot deze internationale meeling is volkomen kosteloos Voor eene uitnoodigingskaarl rechlgeveude op eene vermindering van 50 pCt op de Staatsspoorweien moet men zich richten tol den Heer Dr A Moelier Montoyersiraat 1 te Brussel Op de zittingdagen der meeting hebben hare leden vrijen toegang in de Cercle artietique et littétaire Arenbergstraat en in den Katkolieke Kring Meirplaats beide te Antwerpen De telepboon heeft onlans te Alx bg een inbraak ten huize van eeo koopman goede diensten bewezen De vrouw des huizes die alleen was toen de twee inbrekers hel huis binnendrongen riep door de telepboon om hulp De telepboonbeambten snelden toen onmiddellgk te hnlp en zg kwamen nog juist tgdig genoeg om de dieven op de vlucht te drgven en de dame die half verworgd op den grond lag van den dood te redden Nu de benarde fiuancieele omstemdigheden waarin de Zuid Afrikaanscbe republiek verkeert door het korie bericht van eenige dagen geleden de bgzondere aandacht trekken zgn de mededeelingen die de pas aangekomen Folkutem van 25 Juii jl aanbrengt dubbel welkom Wg vinden in dat blad het rapport der begrootingscommissie uit den Volksraad in 3 afdeelingen gesplitst De eerste afdeeling is gewgd aan de inkomsten en de achterstallige belastingen Het tekort op de begrooting is pd st 23 562 16 6 d groot Maar de achterstallige belastingen bereiken ook een vrg hoog cgfer Aan recognitiepenningen b V over verscheidene dienstjaren moeten nog p st 46000 geind worden De begrooting van deze belasting is voor t loopende jaar geijracht op p st 6 700 Volgens de commissie zou men indien alles geind werd gerust dit cgfer kunnen brengen op p st 14 200 Na onderzoek van de werkelgke inkomsten gedurende de twee laatste jaren meent de commissie echter het cgfer p st 6700 te moeteu houden Hetzelfde is het geval met andere belastingen De raming is ver beneden de werkelgke opbrengst indien alles geind wordt daar het cgfer der achterstallige gelden reeds buitengewoon hoog is meent de commissie niet hooger te mogen ramen dan de begrooting gedaan beeft De spoorwegbelasting b V wordt gesteld op p st 4000 ofschoon ook daarvoor behoorde in te komen p st lUOOO lerwgl er thans reeds bijna p st 36000 achterstallig is De invoerrechten worden op een bedrag geraamd van p at 44 100 Dit cijfer is ook op verre na niet juist te noemen Er blgkt o a uit de ingekomen staten dat te Pelgrimsrust bijna p st 3200 voor die belasting wordt opgebracht en te Modiesreef nog geen p st 730 en tocb is de bevolking der laatsiplloemde plaats grooter dan die der eerstgenoemde Dat is dus niet in den haak De hoofdreden eohter waarom de invoerrechten zulk een klein bedrag opbrengen is in den smokkelhandel gelegen Om hieraan paal eu perk te stellen geeft de commissie aan den Volksraad in overweging de driften aan te wgzen waar de transportrijders de Vaalrivier moeten passeeren eu daar vaste belastinggaarders aan wie 2 pCl der invoerrechten wordt toegekend boven hitn salaris aan te stellen De onkosten die danrnit voortspruiten zgn te viudeo op de afschaffing van binneolandsche belaslinggaarders en het hoogere bedrag der invoerrechten Met de inkomsten der gottdvelden kan de commissie ook geen vrede hebben Zg meent dat indien meer goudcommissarisseu worden aangesteld thans is er een indien alle plekken waarop concessies zgn verleend geplubiceerd worden zoodat de delvers niet meer onder vaorwendsel van te werken op geconcessionneerde gronden de betaling der licenties ontduiken indien de vervallen oonoessies ook bekend gemaakt worden en indien aan de concessionnarissen die kaarten hebben ingeleverd een uiterste termijn wordt gesteld de opbrengst dier belasting ontegenzeggelgk veel booger moet worden De begrootiugscommissie heeft nog enkele kleine opmerkingen op de inkomsten zoo b v dat op sommige plaatsen marktraeestera zgn aangesteld lerwgl er toch geen marktgeld wordt opgebracht enz Als nieuwe post van inkomslen heeft zg op dr begrooting gebracht het dividend op de aandeelen der kruitfabriek ten bedrage van £ 2 180 terwgl zg eindelgk als andere bron van inkomsten invoering van bet stelsel van posiwissels voorstelt In afdeeling II treedt de comraiasie in beachouwingen over de begrooting van uitgaven Ook hier wensoht zg een krachtig optreden der regeer ug Njet alleen moeten de inkomsten grooter worden maar de uitgaven masten inkrimpen Bezuinigen is haar lenze In de eerste plaats atelt zg 13 kortingen voor op verachillende toelagen en tractementen Zoo wil zg b v dat 5 pCt op de tractementen tnasohen £ 60 en £ 600 en 7 pCt op iractemenien daarboven die aan blanke ambtenaren loegekenii zgn gekort zal worden hetgeen een beaparing van ruim £ 2600 zal ten gevolge hebbeo Ook de tractementen van het leger wenscht de commissie in te korten o a wordt de toelage der 70 manschappen die in actieven dienst zgn op 3 shillings daagt gebracht hetgeen ruim £ 1270 doet bezuinigen In de tweede plaats geeft de commissie drie plannen in overweging om de post Toelagen aan leden van de Wetgevende macht te verlagen nl of door een vaste toelage van p at 100 aan ieder lid toe te kennen en de zittingsdagen van den raad te bepalen op 76 dagen of door hel aantal leden te verminderen tot 2 leden voor ieder diatrict en nog éen lid voor elk der 4 grootste steden en ieder lid een dagelijksche toelage van £ 1 10 sb toe te kennen 6t die toelage op £ I 6 sh en bet aantal Uden toch op 34 te brengen Men ziet het de begrootingscommisaie houdt niet van groote woorden maar wil dat men zelfs tot in kleinigheden krachtdadig handelend optreden zal Verder bevelt zg aan dat men goed toe zie dal geen kind gratia onderwgs ontvangt sis de ouders daartoe geen certificaat gekregen hebben dat mep nauwkeurig te werk ga met betaling van oorlogsvoorscholteo dal aan de rechters in overweging worde gegeven om het atelsel van korteren straftijd met schraal rantsoen toe Ie passen enz De Regeering bad om bet tekort te dekken op de begrooting een post vau £ 26 000 gebracht als vermoedelijke opbrengst van groudverkooping Deze post schrapt echter de commissie daar het reoht tot verkoop van Staatsgrood enkel aan den Volksraad toekomt In de derde afdeeling maakt de begrootiugscostmissie eenige opmerkingen over de uitbetalingen van het vorige jaar Zij zijn echter niet van genoeg belang om ze mee te deelen Volgens de begrooting is hel tekort ditmaal £ 23 662 1 sh 7 d groot De bezuinigingen door de commissie voorgesteld bereiken een bedrag van p al 7 048 17 ah zoodat het nadeelig aaldo toch nog blgft bedragen p st 16 613 4 sh 7 d hetwelk dus door andere middelen dan bezuiniging en hoogere inkomsten moet gedekt worden Buiteniandscb Overzicht De Engelsche bladen zijn niet in alle opzichten voldaan met de verklaringen door lord Salisbury over de Afghaantche quatatie in het Hoogerhuis afgelegd Behoudens de mededeeling dat de Engelscben in dit jaar geen stellingen op het gebied van den Emir zouden innemen werd door den premier dan ook slechts herhaald wat reeds lang bekend was Het geschil over Zulficar zegt de Standard o a is nog even ver alt toen lord Granvilk aftrad Engeland heeft den Emir den pas beloofd Busland heeft dit toegestaan en de Engelscben zija vast besloten om de Bussen aan bun belofte te honden Dit wist ieder reeds maar juist over de moeilgkheden welke zich daarbg voordoen blgft elke ofBcieele mededeeling achterwege Wg gelooven dal het oponlhoud te wg ten is aan de liusaiaobe regeering die steeds meer inlichtingen verlangt betreffende de zaak waarover het geschil loopt De Time laat zich in denzelfden geest uit en herhaalt zyne waarscbawiog dat Busland zgne trokpen steeds versterkt en Merv reeds lol een feitelijke baaia voor een veldtocht heeft gemaakt Volgena het City blad ia het Buslaods plan slechts te wachten op een gunstige gelegenheid om in troebel water te viaachen zoodat de Bussische regeering dus de aangelegenheid gaarne slepende zal houden In Frankrijk ia de parlementszilting geëindigd Kamer en Senaat achermutaelden vrij wat over het budget doch het eecige punt van geschil dat overbleef de afschaffing der papierbelasliug moest wel in den zin der Kamer beslist worden uu ook het Ministerie had besloten zich in de bres te bigven stellen voor de afschaffing dier belasting Het crediet voor Madagascar heeft in den Senaat lot geen groot debat aanleiding gegeven Nog heeft de Senaat met 154 legen 87 stemmen aangenomen het handelstraolaat met Nederland dat met het oog op de belangen van den landbouw door de heeren Paris en Fresneau bestreden werd en met 226 tegen 4 stemmen bet ontwerp tol heffing van 50 pCt extra invoerrecht op de Bumeeuache producten aan welk ontwerp bet hatelgk karakter ontnomen werd door de verklaring der Begeeriug dat de onderhandelingen werden voortgezet en Frankrijk vol sympathie was voor Rumenié als voor een jongere zuster De zitting der volksvertegenwoordiging in Frankrijk werd bij besluit van den president der republiek daarop gesloten Daarmede behoort die kamer welker groote meerderheid veel verantwoording ten opzichte der koloniale politiek jeeuer eerzuchtig regeering op zich nam lot het verleden In de volgende weken zal haar rekening meermalen opgemaakt worden meerderheid en minderheid zullen bdar kiezers op overtuigende wijze aan het verstand irachlen te brengen dat nooit persoonlijk belang bg het uitbrengen der stemmen de schaal nasr het ja of neen deed overhellen Opportunisten radicalen aaarchisten monarchisten en hoe tg alle beeten mogen de staalkundige partgen in de Fransche republiek hebben voor de toekomende dagen slechts éen doel voor oogen hun banden rein te wasschen Tan hetgeen deze kamer misdeed door hel een tot stand te brengen het ander na te laten Nadat de voorzitter het besluit van den president der republiek voorgelezen had hield hg nog een korte toespraak In weinige woorden betuigde de beer Floquet die ongeveer vier maanden den voorzitleratoel bekleede zgn dank aan alle afgevaardigden Hg aprak zgn vertrouwen uit dat het land oordeelend over zijn gemachtigden zich ook nu weer voor een vooruitstrevende republiek zal verklaren maar boe ook de uitspraak der kiezers zijn moge men kan zeggen voegde de heer Floquet hieraan toe dat alle afgevbardigden met gelijke liefde en toewgding voor het vaderland bezield zijn Onder het aanheffen van den kreet Leve de republiek door het meereudeel gingen de afgevaardigden uiteen De keizer en de keizerin van Oostenrijk zgn te Gaslein aangekomen en door den Duitachen vorat met groote hartelijkheid verwelkomd De Duitache en Oostenrgkscbe bladen wgzen met ingenomenheid op de aamenkomai der beide voralen waaraan geen bijzondere ataalkundige beleekenis wordt gehecht Alleen beschouwt men ze als een nieuw bewgs voor de bechlbeid van het Dnilsch Ooslenrgkache verbond en een waarborg voor bet behoud van den Europeeachen vrede Volgena de Weener bladen zullen de keizers van Busland en Oosteurgk elkaar den 25sten Aug in Moiavie ontmoeten Beiden tnllen dan door de kroonprinsen en de ministers van bnitenlandsehe zaken Kalnoky en Giers vergezeld worden Op het oogenblik vertoeft de Czaar nog in Finland waar bet voritelgk bezoek met groote feeaten en plechtigheden wordt gevierd Volgens de Engelsche bladen neemt de cholera te Marseille bgtonder snel toe zoodat nu reedt 80 sterfgevallen zgn nangegevrn De autoriteiten nemen alle voorzorgen ten einde de ziekte te keeren en verdere verspreiding te voorkomen In apanje blgft de localand treurig De belaalingen hebben in Juni fr 7 000 000 minder opgebracht dan in het vorige jaar terwgl dit verliee In Juli meer dan het dubbele bedraagt De Noordelgke provinciën hebbeu het meeale te lijden zoodat tich daar de behoefte aan hulp het sterkste doet gevoelen KEJMMSGEf lIMG De BUBOEMEËSTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 4 Augustus 1886 is executoir verklaard het Kohier no 5 van het patentrecht dienst 1886 86 Wgk O tot eu met f Dal voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is tgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voel te voldoen en dat beden ingaat de termgn van DBIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend ÖOÜDA den 6 Aug 1886 De Burgemeeater voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN UarKerlljke Stand OËÜOREN 6 Aag Leeatje ouden J Stoppelenburg en B fla JoDg 6 Hoibert Cornelia oad ri G Kooiman en D BrDsIchuiseo Adrians Hendriks ouden J M vso deo Boich ea A S ran Ai OVËRLEDISN 1 i Aug W de Biu 42 j j Bnormaa hgiivr tio A Varigl 44 j 7 N G Agten 4 m A de Koning 2 j C Kegoe 2d £ A van do VVeord 6 w ADVERTENTIÉIN Den 15 Augustus a s hopen onze geliefde Ouders H B SCHRAVE en N vIn vliet hunne ÜS JABIGE ECHTVER EENIGINO te herdenken Hunne dankbare Kinderen Qotida 8 Augustus 1885 J p Q p X s jttg k pt flttë5 k £ e Getrouwd Ch f EEKMAN EN G VAN DEN BEEG die terens ook namens wederzijdsche familie bannen dank betuigen voor de bewyzen van belanggtelling bg deze gelegenheid ondervonden Gouda 5 Angnstng 1885 Heden overleed in het Oade Mannenbuia alhier de heer AART BIJL in den ouderdomvan 78 jaren Gouda 7 Aug 1885 Heden overleed na een kortstondigeziekte WILLEM de BIB in den onderdomvan 42 jaren nalatende eene W i met v fnog zeer jeugdige kinderen en heeft ons 23 jaren trouw gediend Qebiu kamphuizen Heden overleed ons jongste Zoontje GERHARDCJS in den aauralligen leeityd van vier jaar en acht maanden G H SCHÜTTBLAAR H J H SCHUTTELAARGouda 8 Aug 1885 Mmihokm De ondergeteekenden betuigen hunnen oprechten dank aan allen die hun in hunne droefheid bewgzen van deelneming gaven J G KROPMAN J W C KROP MAN TACK Gouda 8 Aug 1885 De ondergeteekende betuigt door deze haren hartelgken dank voor de vele blijken van deelneming inzonderheid van den WelEd Heer J de VRIE3 ROBBÉ ondervonden by het overlflden van haren Echtgenoot Gouda M C STOFBERG 7 Ang 1885 Wed T de Whde Degenen die ieta te vorderen heeft van of verschuldigd is aan wjjlen den Heer X W SMITS worden vriendelflk verzocht opgave te doen of zich te vervoegen vóór den 28 Angustns 1885 ten huize van Mejufvrouw De Wed POÜWELS geb Smits op de Gouwe No 84 Gouda J WELTER Hoogstraat 130 Gezondlieids Corsetten GEZ0 DHIÉ S C0RSETTEN gyst Prof JAEGER 1 E Cf iif Uil Goudsche Singel Wo 116 ROTTEKD4H tuBSchen t Boscbje en de Jonkerfransstraat Mec DENTISTE Vervaardiger van Kunsttanden Ondraagbare Kunsttanden en Gebitten worden veranderd als geheel nieuw tegen de minst mogeljjke prjjzen Met garantie Universeel ZUIVERINQS20UT Het echte algemeen gunstig bekende ÜNI VERSEELZÜIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maaghoalen Zuur Braking Bartwater enz is thans echt verkrijgbaar in V pakjes a 15 Cent pakjes i 27 Cent en heele pakjes 50 Cent te Gouda bij J H Boers Boskoop bg J van Bergen Bodegraven bg P Versloot Baatlrecht biJ J D Ten Hartog Schoonhoven bij Wed Wolff Zoou Openbare Verkoopingf ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏUN DEOOaiEEVEE te Oouda op WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1885 dea morgens te elf uren in hetKo£Sehnis HabhoNiE aan de Markt aldaar van No 1 Een flink op een der beste standen gelegen WINKELHUIS ERF PLAATS en WERKPLAATS met ZOLDERS Wijk A No 128 aan de Hoogstraat te Gouda Te aanvaarden 1 November 1885 Het HUIS bevat behalve den Winkel beneden twee Kamers Kenken Plaats en afzonderlijke Werkplaats met Bovenvertrek en Zolder en boven eene Voorkamer met Alcoof Werkplaats en Zolders No 2 Een WINKELHUIS en ERF aan de Smalle zijde der Earnemelksloot te Gouda Wp R No 380 No 3 Een HUIS en ERF aan de Vgverstraat te Gouda Wijk F No 117 No 4 Een HOISenERFaandesmallezflde der Karnemelksloot te Gouda Wgk R No 378 No 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in het Paradgs in de Vogelenzang te Gouda Wök M No 21 en 22 En No 7 Een HUIS en ERF in een gang in den Langen Groenendaal te Gouda Wgk I No 94 Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd Kermis te Oudewater Buitentuin 11 0 ZEN BURG van de Kinderen JV KONINGS urn OAFE CONGEST op DINSDAG 11 en WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1885 onder leiding van den Heer H S T R O U S van Rotterdam Aanvang des middags 12 uur 0 25 j avonds 7 nnr 0 49 Openbare Verkoopingf De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 12 AUGUSTUS 1885 des voormiddags ten 10 ure te Moordrecht op het dorp in het openbaar om contant geld te VERKOOPEN MEUBELEN en HUISRAAD alsmede Gouden en Zilveren Lijfsieraden Ter bezichtiging 12 Augustus van s morgens 8 tot 10 ure Raam No 55 beveelt zich aan tot het doen van NATTEen DRO GE WASSCHEN TEESTOUD TE HUUE op een nette stand een nieuw ingericht BENEDEN HV IS met vier KAMERS KEUKEN en WATERLEIDING en van alle gemakken voorzien Te bevragen bg A DRIES Oosthaven B 112 f