Goudsche Courant, woensdag 12 augustus 1885

HHfiir M N 3873 Woensdag 12 Augustus 1885 KIJVDEEEN JONGENS HEMDENMEISJES BROEKEN LUIER BROEKJES KINDERPONNEN NACHTPONNEN Deze Artikelen in alle grootten voorhanden Bg eventueel niet passen Alle witte Goederen worden GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vaor Gouda en Omstreken Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Oe inzending van adrertentiön kan geschieden tot öén nor des namiddags van den dag der uitgave Hoogstraat 130 SPECIALITEIT UT COESETTEN Damesen Rinder Ondergoed Tricot Tailles Handschoenen Ruches enz Wegens Liquidatie van een der grootste Huizen van Paris ben ik in de gelegenheid gesteld om een prachtige Partij elegante op te ruimen tegen spotprijzen bij J S KEISER Korte Tiendeweg Gouda mmm mmn mmmm HEEREN FLANELLEN HEMDEN GBASLINNEN LINNEN NACHTHEMDEN ♦ OVERHEMDEN Voor DAMES FLANELLEN i KATOENEN HEMDEN NACHTPONNEX MATINEES NACHTJAKKEN PANTALONS ONDERLIJFJES ♦ Wordt ook op maat geleverd in 10 diverse kwaliteiten Alle Goederen zgn van goede grondstof en solide gemaakt worden de Goedereu zonder prijsverhooging pasklaar geleverd ten spoedigste volgens maatgoed gemaakt SCHENK en JÈOON ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma IJïCrEN HOUSZ LÏPS Wflnhandelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX a ƒ 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accijns franco huis door geheel Nederland ook per half en kwart ankers Proefflesschen ƒ 0 65 per flesoh Alle bekende merken zfln bij mg steeds op flesch verkrijgbaar PRIJ8C0URANTEN worden op aanvraag franco toegezonden KEM ISGEVIXG DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAJSD doen te weten dat de Vereenigde Vergadering van Schieland bö besluit van 28 April 1885 den Heer C J A BICHON van IJSSELMONDE blijkens Procesverbaal van de op 2 April 11 gehouden verkiezing benoemd tot Hoofd Ingeland van SchUland voor het 2 District in plaats van wfllen den Heer Mr A A GEVERS DEIJNOOT als zoodanig niet heeft toegelaten op grond dat de benoemde tjjdens Tiet openvallen der betrekking ter vervulling waarvan hij verkozen is het bfl Art 10 van het Reglement van Schieland bepaalde bnndertal niet bezat dat dien ten gevolge oene nieuwe verkiezing voor een Hoofd Ingeland van Schieland in het 2 District in plaats van wjlen den Heer Mr A A GEVERS DELFNOOT dir in het jaar 1887 aan de beurt van aftreding zou geweest zgn zal plaats hebben op DONDERDAG den 13 AUGUSTUS 1885 te Blmvoijk in het Gemeentehuis aldaar van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland De SecretarifRentmmter jj Dijkgraaf W C WIJNMALEN J a VAILLANT De Lampe Sepulchre overtreft in lichtvermogen al de tot hiertoe gefabriceerde PetroleumLampen Dezelve is bovendien volmaakt veilig brandt zuinig zonder eenig gevaar voor het springen der glazen of het doordrynzen der Petroleum en is verkrggbaar bg F IP SOOS Lange Tiendeweg NB De LAMPE BELGE en de LAMPE PHARE kunnen gemakkelijk in dit nieuwe systeem veranderd worden Openbare Verkoopingf van eene GROOTE PARTIJ Vloerkleeden Karpetten Matten Behang selpapier Zadelmakers Gereedschap enz en eenig en Inboedel op Dinsdag 18 Augustus 1885 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wjjk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER D HOOGEUBOOM MAGAZIJN van Onderkleeding mcoT mmi Gemaakte Flanellen HEMDEN Fransche Corsetten met echte Baljjnen OOUJ¥£ w GEZOITDHEIDSCORSETTEN alleen Echt te verkrjjgen bg D HOOGENfiOOH Be Ondergeteekende is tot 26 AUGUSTUS afwezig Al de Heeren Medici zgn bereid zoo noodig hun wel willenden bjjstand te verleenen De Off van Gez 2 kl E J KüHNE Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏIJIT DEOOGLEEVEE te GOUDA op MAANDAG 24 AUGUSTUS 1885 des morgens te elf uren in bet koffiehuis Harmonu aan de Markt aldaar van N 1 Ben goed onderhouden met afzonderigken opgang hebbend BOVENHUIS ERF en TUINTJE aan de Peperstraat te Gouda wgk K No 248 en 248a Te aanvaarden 1 September 1885 Het Huis en Bovenhuis bevatten 6 Kamera 2 Alkoven Keuken Kelder èn ruime Zolders N 2 Een goed onderhouden ruim gebouwd WOONHUIS met alzonderigken opgang hebbend BOVENHUIS ERF BINNENPLAATS groeten TUIN en ruim BLEEK VELD aan de Spieringstraat te Gouda wjjk F No 83 en 83a groot 276 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1885 Het Huis bevat boven en beneden 5 Kamers Waschhuis met Fornuis Zolder en is van velerlei gemakken voorzien En N 3 Een WOONHUIS en ERF aan het Jaagpad te Gouda wp Q No 60 Nadere inlichtingen geeft Notaris POBTUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd BlerbottelarU GRIFFIüEi Kleiweg E 96 HUT BEROEM DM ALTENBURGER BIER op Flesschen verkrijgbaar Per Flesch 25 cent J H KIEBÊRT Photograaf MARKT A 156 Bencht dat zgn ATELIER dageljjks geopend is van 9 tot 5 uur tot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in kooldruk vergrootingen naar de laatste vinding alsmede oogenbhkkelijke opname van Kinder Portretten Door groote drukte des ZONDAGS vooral vroegtijdig te komen Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND tiOUDA 11 Auguttna 1885 Bg Kooinklgk Bealnit van 9 Aog II ii met ingurig van 1 September a at benoemd tot Comraies ia poaterijea van de derde klaaae de heer J E A Poft Uiterweer thana Cammiea der Tierde klaaae Op de Internationale Tentoooetelliag te Antoerpeo ia in de 4e kl Liirairit et Imprimtrit o a een ail eren medaille toegekend aan de bh G B van Goor Zonen te Oouda Voorta ia aan de bh P Ooedewaagen en loon alhier de tilreren medaille toegekend voor hunne intending Oondeche pypen Het ia oaa aangenaam te ksnneii medadeelen dat de inteekening op Reductie kaarten voor de Botterdamache Opera rreda rr aaozienlgk ia naar toch ui bet plan doorgaan dan moeten er nog veraoheideae plaataen genomen worden By aommigen bestaat bet denkbeeld dat bel later altyd nog tgd genoeg is om op te geven ot men eosoht deel te nemen en ofer boeveel plaatsen men verlangt te beschikken Dil ia een dwaling Het ia thana de tijd om te beslieeeo daar de vraag of het plan doorgaat geheel en al afhangt lan bet aantal plaatsen waarvoor by den aaofang ran het seizoen is iugeleekend Voor het inteekenen op Reductiekaarten wende men tioh tot den beer M van Dantsig alhier by wien alle nadere inlichtingen lyn te verkrijgen Naar wy vroeger mededeelden lyn de pryteu der kaarten ƒ S voor balcon baloonalalles of atalles ƒ 2 voor loge of parket f 1 60 voor parterre De retonrkaarten voor de reia Oopda Rotterdam lyu voor houders van Reductiekaarten 0 85 Ie kl ƒ 0 65 2e kl In eene giaterenavood gehouden vergadering van de Afdeeling f Oauda en Omstreken van de Vereeniging Het Metalen Kruii is deze ontbonden daar het getal leden uit den aard der laak al kleiner en kleiner werd Oe zeven overgebleven leden waren allen tegenwoordig De voorzitter de heer W J Portnyn Drooglee er hield bij deze gelegenheid een toespraak waarin hy de geschiedenis der fereeniging herdacht hare oprichting op 19 April 1853 en die der afd Gpuda en Omstreken op 14 November d a v in herinnering bracht vervolgens een woord wydde aan de gezellige avonden gezamenlijk doorgebracht om len laatate een hartelijk afscheidswoord uit te spreken tot de Leden Naar men weet is het vaandel der Afdeeling aan de gemeente ten geschenke gegeven en prykt thans in bet Stedelyk Museum De zitdagen van den Ryka Ontvanger buitengemeenten te Gouda zyn bij diapoaitie van den heer Provincialen Inspecteur te Rotterdam voor de gemeenten Haastrecht Moeroapelle en Zevenhuizen veranderd en voor het vervolg vastgesteld ala volgt Saaslreclit 3e Dinsdag van elke maan van desvoorm 10 lot des nam 1 uur Móercapelle ie Woensdag van elke maand van des voorra 9 tot lO j uur Zevenliuiieu 2e Woensdag van elke maand van des voorm 11 lot des nam l a uur Deze verandering gaat in 1 September e k Het aantal landverhuizers die in de Vereenigde Staten aackoraen blyft veroicderen lo de tien maanden eindigende met April It bedroeg hel 276 468 tegen 371 625 in hetzelfde lydperk aan 1884 Waaraehijnlyk zal het aantal bodverhnizers in het jaar van I Juli 1884 tol 30 Juni 1886 niet meer dan 885 000 bedragen Dat is nog niet eens de helft van hel cgfer hetwelk 1 Ml aanwees 788 992 De invloed van goede of slechte tyden voor handel en nijverheid daar te lande ia altijd doideIjjk merkbaar in de cyfers itt landrerhnizing In de goede tijden welke in Aiferika op den burgeroorlog volgden steeg bet aanUll laodrerhuizers voortdurend tot in 1873 toe let 469 803 bedroeg Daarna begon het aantal te verminderen tot het in 1878 slechts 138 469 w De zaken gingen toen weder beter en bet aantal landverhnizers werd grooter en grooter lot het In 1882 zijn hoogste pont bereikte No vermioderl het weder maar al IS de landverhuizing in de trstrolgeode vijf jaren teer gering dan ml nog da jkename vm de btrotking der Vereenigde Staten dbor landverhuizing in de tien jaren van 1880 tol 1890 grooter zjjn dan in de vorige tien jaren Nog altyd ofschoon reeds zoovelen zwaar gestraft zijn laten zich schepelingen verleiden tabak en aigaren meeslal van Nederland Duilschland en België in Engeland binnen te smokkelen Dit deden ook weer drie stewards van de madsloombooi Prinut Elizabetk van Vlissiogen naar Queensborough aangehouden wegens niet aangifte van 80 Engelaohe ponden tabak welke zij aan boord van hnn schip verborgen hadden teneiud ze zonder betaling van rechten aan wal te brengen De tabak werd benaderd en de beschuldigden aangebonden Het stoomschip kon niet eer weder vertrekken alvorens door den agent van de Maatachappy Zeeland 100 pd al gedeponeerd waa De beschuldigden staan in dienst van den Heer Howe te Sheerness restaurateur der Stoombooten van genoemde Maatachappy Het kan voor de betrokkenen een dure geacbiedenia warden In de Economut van Angnatua geeft de heer Aro Janaen te Arnhem een belangwekkend vergelijkend overzicht van de werking der poalapaarbanken in België Engeland Frankrijk Italië IiTederland en Oostenrijk in 1832 en 1883 Hg laat dit door eeoige beschouwingen omtrent de wording der inatelling voorafgaan Daaruit blijkt dat de allereerste spaarbank van 1799 dagleekent eu aan een geesleIg ke Joseph Smith Ie Weudower te danken was Doch eerst in 1861 kwam de poatapaarbank op voorstel van William Sykes van Huddesfild door Rowland Hill en Gladstone gesteund tot stand In 1870 volgde België in 1876 Italië sedert 1882 werkt de ibstelling lu Prankryk na reeds sedert eenige jaren op beperkte wijze te zyu beproefd de Ooaienrykache posispaarbank dagteekent eerst van 1 Jan 188S en sedert 1 Jan 1884 zijn ook Zweden Britaohlndie Canada en Japan gevolgd O eral werkt de instelling zeer gunstig en niet nadeelig op pariiouliere soliede spaarbanken door de lage rente die in Engeland slechta S s pCt elders iels meer in Italië hel hoogste nl 3 pCt is Uit de statistiek van den beer Janseu blykt dat bet getal spaarders in 1883 bedroeg in België 561 527 in Engeland 6 297 368 in Prankryk 693 430 in Ilalie 1 305 743 in Nederland 216 691 en in Oos ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt tenrijk 1 802 756 Het totaal bedrag der inlagen in elk land was in dat jaar in België fr In verschillende landen zyn met het oog op de nitbreidtng der cbolora in Spanje en op het uitbreken van die ziekte in Marseille maatregelen genomen om de invoering der besmetting zooveel mogelyk tegen te gaan In Ooaleuryk heeft de Regeering aan alle eigenaars van hotels en herbergen voorgeachreven onmiddelijk aangifte te doen van de aankomet van reizigers uit bovengenoemde streken Deze reizigers zullen din door een door de Regeering te benoemen geneesheer worden onderzocht eu gedurende venaheideo dogen onder observatie blyven Indien zich by ben bedenkelyke ziekteverschijnselen voordoen zullen zy onmiddelijk geïsoleerd moeten worden Daarenboven zijn de verordeningen betreffende den sanilairen toestand in het algemeen opnieuw in herinnering gebracht en in enkele gevallen verscherpt De gezondheids commissie te Algiers heeft voor achepen uit Maraeille komende eene observatiequarantaine van vijf dagen onderworpen Voor de Xurksche provinciën aan de Middellandsche Zee ia de quarantaine periode die in de lazeretten van Smyrna Beiroet of Tripoli moet worden doorgebracht vostgéateld op tien dagen Van dien tgd mogen echter de dagen afgetrokken welke aedert het vertrek uit dé bcametle havena reeds in andere quarantaine plaatsen zijn doorgebracht Ds Italiaansche regeering heeft in verdachte gevallen ook aan hare landgrenzen een observatietydperk voorgeschreven Voor de maritieme quarantaine is een geheel nieuw lazaret ingericht op het eiland Asiuara bg Sardinië De lazaretten van Varignano by Spezzia en van Noasda bij Napela zijn afgekeurd In het jongste nummer van De Lantaar komt een artikel voor ln de branding waarin over onze reddiogbooteo wordt geklaagd De schrijver laat deze booten veroordeelen door een verdronken matroos die a ldua verhaalt Een stormachtige nacht in November misleidde een vaartuig Het strandde Wy ataken in zee want twintig schipbreukelingen smeekten om hulp met wanhoopsgebareu Wy poogden te redden met onuitputtelijk geduld Allen namen wij op Wy keerden weer maar de golven lichtten ile boot van achteren omhoog zij stak den kop in t water en allen kwamen wy jammerlgk om Eu waarom geschiedde dat Omdat onze reddiogbooten niet deugen Geen onzer die ojit zgn leven veil hati om anderen te redden oordeelt deze iu Etigeiand vervaardigde op de klipaohtijie Briltannische kust berekende spitavormige lichte vaartnigen voor onze branding geschikt Allen hebben y honderden malen betoogd aan de heeren beatuurders dat zwaardere eu geheel ardera gevormde booten behond van eigen eu redding van anderer levens mogelyk zouden maken Maar de hteren zweren by faun